Van de redactie.                                                                                   
door Gerrie ten Hoopen.

 

Deze Convolvulus is wat de inhoud betreft een
hele bijzondere. Bijna zonder plaatjes en zonder “Gezien”. Wel met de nieuwe
statuten en huishoudelijk reglement waarover vergaderd moet worden. En
natuurlijk wel met het programma van veldstudie en excursies. Na een natte
periode met veel paddenstoelen werd het juist weer heel droog deze herfst. Het
is een vreemd jaar: bloeiende bosanemonen bij Hackfort in Vorden en ineens voor
de herfsttijd weer weinig paddenstoelen, behalve dan de door frater
Willibrordus op de fenolijn gemeldde nevelzwammen, op de foto nog met naar
beneden omgekrulde hoed, maar in een wat later stadium met omhooggolvende
scherpe rand. Ik wens u allen een mooie voortzetting van dit najaar en
natuurlijk een goed uiteinde en een mooi begin van 2012 alweer. Het volgende
nummer van Convolvulus is het jaaroverzichtennummer. Het zou mooi zijn om dat
met wat eigen foto’s van de desbetreffende schrijver of werkgroep te
illustreren. Het is vaak moeilijk om afbeeldingen te vinden die je zonder in de
copyrightproblemen te verzeilen, mag gebruiken.

 

 

Van de
Penningmeester,
Frans Koops

 

In dit laatste nummer van de Convolvulus wil ik graag alle
leden vragen om de contributie voor 2012 over te maken. Op de jaarvergadering
van 2011 is niet tot verhoging van de contributie voor 2012 besloten, dus die
blijft gelijk aan die van dit jaar. Onze financiële situatie is niet ongunstig,
maar in december moet ik de drukker van ons boekje over de Arnhemse parken
betalen en dan is het prettig wat extra geld in kas te hebben. Vandaar het
verzoek niet te lang te wachten met de contributiebetaling. Vast mijn dank voor
uw medewerking.

 

Contributie voor het verenigingsjaar 2012

De contributie voor 2012 bedraagt:

Voor leden                                         € 30,-- per jaar

Voor huisgenootleden                       € 11,-- per jaar

Voor jeugdleden (t/m 25 jaar)           € 12,50 per jaar

Leden krijgen de Convolvulus.

Niet-leden kunnen zich abonneren op
de Convolvulus voor € 8,-- per jaar.

Voor aanmaningen na 15 februari wordt
€ 3,-- extra in rekening gebracht.

Gaarne uw contributie overmaken voor 1 februari 2012 naar:

gironummer 905593 t.n.v. KNNV, afdeling Arnhem

 

 

Van de voorzitter.                                                                           
door Remko van Rosmalen.

 

Na een jaar vol verschoven seizoenen is het afwachten wat
ons de winter brengt. Trekvogels zijn er vast weer genoeg te zien. Persoonlijk
hoop ik op een dik pak sneeuw dat als het even kan, lekker lang blijft liggen.
Dat is pas winter... Het geeft ook de gelegenheid naar diersporen te zoeken.
Denk er bij het “winterklaar” maken van de tuin ook aan om dode planten te
laten staan. Opruimen kan ook in het voorjaar en insecten hebben zo een plekje
om te schuilen.

 

Wat doen wij nog deze winter? Zie hiervoor het
excursieprogramma, er staan weer veel leuke uitstapjes gepland, weer of geen
weer (hoewel bij erg slecht weer even bij de excursieleider informeren wel
verstandig is). Er is een oudejaarsexcursie om het afgelopen jaar nog eens te
overzien en ook in het nieuwe jaar komen we bijeen. Niet in de laatste plaats
om het inventarisatieverslag van Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem te
presenteren. Heel wat leden en enkele niet-leden hebben met hun inventarisatie-
en schrijfinspanningen gezorgd voor een verslag dat in boekvorm kan worden
gepresenteerd. Een mooie prestatie!

 

Ik wil nog wel het volgende onder de aandacht brengen. Het
bestuur heeft binnenkort een aantal vacatures
en los daarvan zijn er altijd hand en spandiensten te verrichten. Mijn termijn als
voorzitter zit er in maart 2012 op, hoewel ik deze taak met plezier doe, kan ik
om persoonlijke redenen niet nog een termijn beschikbaar zijn. We zijn dus hard
op zoek naar iemand die voorzitter
wil zijn van onze afdeling. Je taken bestaan uit het leiden van
bestuursvergaderingen, het samen met het bestuur uitzetten van een beleid,
contact houden met externe partijen en natuurlijk binnen de afdeling. Twijfel
je aan je geschiktheid of wil je meer weten over de functie, bel dan gerust
vrijblijvend: 06-23651876. Verder zijn we op zoek naar een natuurhistorisch secretaris, die o.a. het excursieprogramma
coördineert. De functie van penningmeester
is ook vacant per maart. Dit is een klus die niet veel tijd hoeft te kosten,
maar we hebben wel iemand nodig die hem uitvoert. Tot slot zoeken we iemand
voor de ledenadministratie, hiervoor
is het van belang dat (nieuwe) leden tijdig worden in- en uitgeschreven en een
welkomstpakket krijgen toegestuurd. Neem vrijblijvend contact op met mij als
een van bovenstaande taken je interesse heeft.

 

Tot slot wens ik iedereen nog prettige feestdagen en een
voorspoedig 2012 toe.

 

 

Wijziging van
Statuten en Huishoudelijk reglement.                           
door Michel
Zwarts. 

 

Een flink stuk van deze Convolvulus wordt ingenomen door de
voorstellen voor nieuwe Statuten en het Huishoudelijke reglement. Ze moeten
aangepast worden omdat ze strijdig zijn met de nieuwe statuten van de
Landelijke vereniging. Over het algemeen gaat het om technische aanpassingen.
Zo is het werkgebied van de afdeling nauwkeurig omschreven. Datzelfde geldt
voor  natuurbeschermingsdoelstelling van
de vereniging. Deze wijzigingen zijn van belang als de vereniging een procedure
wil beginnen om de natuur te beschermen. Ook de rechten en plichten van
donateurs zijn nieuw omschreven en de taken van commissies en werkgroepen zijn
opnieuw geformuleerd.

 

De statuten kunnen gewijzigd worden door een Algemene
vergadering waarin twee/derde van de leden aanwezig is. Als dit niet het geval
is, moet er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Voor deze tweede
vergadering geldt geen quorum. De beslissing in deze tweede vergadering wordt
in de notulen vastgelegd. De wijziging is van kracht als de notulen in een
volgende Algemene vergadering worden goedgekeurd. De wijziging van het
Huishoudelijk reglement kan op dezelfde wijze worden afgehandeld.

 

De procedure is nu als volgt.

Het bestuur schrijft op maandagavond 21 januari 2012 twee
vergaderingen uit met als enige agendapunt de wijziging van de Statuten en het
Huishoudelijke reglement. Op de eerste vergadering zullen vermoedelijk geen 140
leden aanwezig zijn. Dit wordt geconstateerd en de vergadering wordt gesloten.
Na een pauze wordt de tweede vergadering geopend en de wijziging van de
Statuten en het Huishoudelijk wordt aan de orde gesteld. Besluiten op deze
vergadering moeten met twee/derde meerderheid worden genomen. De notulen van
deze vergadering komen op de reguliere Algemene vergadering in maart 2012 aan
de orde. Met deze notulen en de gewijzigde Statuten kunnen ze opgenomen worden
in een notariële akte.

___________________________________________________________________________

 

STATUTEN.

DE
NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt
  de naam Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische vereniging afdeling Arnhem,
  afgekort: KNNV afdeling,  Arnhem.
 2. De vereniging is
  ingevolge de statuten van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
  Vereniging, afgekort: KNNV, een afdeling van de KNNV.
 3. Zij werd opgericht op
  31-10-1906.
 4. Zij is gevestigd te
  ARNHEM .
 5. Het werkgebied van de
  vereniging omvat de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Rheden, Zutphen, Zevenaar,
  Renkum , Overbetuwe en Lingewaard.
 6. Zij is aangegaan voor
  onbepaalde tijd.
 7. Het verenigingsjaar
  is, evenals het boekjaar, gelijk aan het kalenderjaar.

HET
DOEL  Artikel

De vereniging heeft als doel:

 1. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het
  verbreiden van deze kennis;
 2. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in
  de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
 3. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste
  zin.

DE
MIDDELEN   Artikel 3

De vereniging streeft haar doel na door:

 1. het organiseren van
  excursies en lezingen;
 2. het organiseren van
  kampen en reizen;
 3. het geven van
  cursussen
 4. het oprichten en in
  stand houden van werkgroepen;
 5. het samenwerken met
  gelijkgerichte organisaties;
 6. het medewerken aan het
  oplossen van natuurhistorische vraagstukken;
 7. het bijeenbrengen van
  gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen;
 8. het uitgeven van een
  verenigingsorgaan;
 9. alle overige wettige
  middelen.

HET
LID Artikel 4

 1. De vereniging kent een
  gewoon lid, een huisgenootlid en een erelid, hierna gezamenlijk aan te duiden
  als 'lid'.
 2. Het gewoon lid is een
  natuurlijk persoon die zich als lid heeft aangemeld en als zodanig door het
  bestuur is toegelaten.
 3. Het huisgenootlid is
  een natuurlijk persoon die huisgenoot is van een gewoon lid en die zich als
  huisgenootlid heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten. Het
  huisgenootlid ontvangt niet de van de vereniging uitgaande geschriften.
 4. Het erelid van de
  vereniging is een lid dat zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk
  heeft gemaakt en als zodanig op voordracht van het bestuur is benoemd door de
  algemene vergadering, mits dat besluit werd genomen met een meerderheid van ten
  minste drie vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Het bestuur wordt
  geacht een persoon te hebben toegelaten als lid, tenzij het bestuur binnen een
  maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft medegedeeld de
  persoon niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op
  de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt
  bepaald. Het lid betaalt jaarlijks een contributie waarvan het bedrag door de
  algemene vergadering wordt vastgesteld.
 6. Het lidmaatschap
  eindigt door de dood en voorts door opzegging door het lid, door opzegging door
  het bestuur of door ontzetting.
 7. Opzegging door het lid
  dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten minste twee
  maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking
  heeft. Bij gebreke daarvan duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het
  daarop volgende kalenderjaar.
 8. Opzegging door het
  bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer van de
  vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De
  opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen.
  1. Ontzetting door het
   bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer het lid handelt in strijd met de
   statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel
   de vereniging benadeelt.
  2. Van een opzegging door
   het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van ontzetting is
   beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het
   huishoudelijk reglement wordt bepaald.

 

DE DONATEUR Artikel 5 

 

 1. Een donateur is een
  natuurlijk persoon of rechtspersoon die de vereniging steunt met een jaarlijkse
  bijdrage of met een bijdrage ineens en die als zodanig door het bestuur is
  toegelaten.
 2. Het bestuur wordt
  geacht een natuurlijk persoon of rechtspersoon te hebben toegelaten als
  donateur, tenzij het bestuur binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van
  redenen schriftelijk heeft medegedeeld de natuurlijk persoon of rechtspersoon
  niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de
  algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt
  bepaald.
 3. De donateur betaalt
  een bijdrage waarvan het minimumbedrag door de algemene vergadering wordt
  vastgesteld.
 4. Het donateurschap
  eindigt door de dood dan wel, bij een rechtspersoon, door ontbinding of
  beëindiging en voorts door opzegging door de donateur, door opzegging door het
  bestuur of door ontzetting.
 5. Opzegging door de
  donateur dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten minste
  twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking
  heeft. Bij gebreke daarvan duurt het donateurschap voort tot het einde van het
  daarop volgende kalenderjaar.
 6. Opzegging door het
  bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer van de
  vereniging niet kan worden gevergd het donateurschap te laten voortduren. De
  opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen.
 7. Ontzetting door het
  bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer de donateur handelt in strijd met de
  statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel
  de vereniging benadeelt.
 8. Van een opzegging door
  het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van ontzetting is
  beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het
  huishoudelijk reglement wordt bepaald.

DE
WERKGROEP  Artikel 6

 1. Een werkgroep als
  bedoeld in artikel 3, onder c. kan worden opgericht door ten minste twee leden
  gezamenlijk.
 2. Een werkgroep kan
  worden opgericht voor elk onderdeel van de veldbiologie, alsmede voor enige
  activiteit als bedoeld in artikel 3.
 3. Het erkennen van een
  werkgroep geschiedt door het bestuur, na bereidverklaring van de oprichters om
  zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te
  onderwerpen. Wanneer het bestuur erkenning weigert, deelt het de redenen
  daarvan schriftelijk aan de oprichters mede. Van een weigering is beroep
  mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk
  reglement wordt bepaald.
 4. Alleen leden van de
  vereniging kunnen lid van de werkgroep zijn.
 5. De werkgroep legt van
  haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat jaar
  toevertrouwde geldmiddelen voor 1 februari van het volgende kalenderjaar
  rekening en verantwoording af aan het bestuur.
 6. Voor het overige is de
  werkgroep, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaalt in
  artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult.

DE  ALGEMENE VERGADERING  Artikel 7

 1. De algemene
  vergadering van de vereniging bestaat uit stemgerechtigde leden.
 2. Aan de algemene
  vergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe die niet door de wet
  of de statuten aan de andere organen van de vereniging zijn toegekend.
 3. In de algemene
  vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen behandeld:
  het bestuursbeleid, waaronder het algemene verenigingsbeleid; de contributie en
  de begroting; het jaarverslag en het financieel verslag over het laatste verenigingsjaar;
  de verkiezing van bestuursleden en de benoeming van een afgevaardigde en
  plaatsvervangende afgevaardigde(n) voor de Vertegenwoordigende Vergadering van
  de KNNV en een vertegenwoordiger  voor de
  Beleidsraad van de KNNV.
 4. Het jaarverslag, het
  financieel verslag en de begroting behoeven de goedkeuring van de algemene
  vergadering.
 5. Een algemene
  vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht maar ten
  minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse vergadering vindt plaats binnen drie maanden
  na afloop van het boekjaar.
 6. Op schriftelijk
  verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten
  minste eentiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur verplicht tot het doen
  houden van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien
  aan het verzoek binnen twee weken nadat het door het bestuur is ontvangen geen
  gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers de vergadering schriftelijk
  bijeenroepen. De leden worden voor een algemene vergadering schriftelijk opgeroepen
  met inachtneming van een termijn van ten minste twee weken en onder vermelding
  van de te behandelen onderwerpen. Aan de agenda kan een onderwerp worden
  toegevoegd dat ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het
  bestuur is ingediend. Ter vergadering kan alsnog een agendapunt worden
  toegevoegd, tenzij ten minste eenvierde gedeelte van de stemgerechtigde leden
  zich hiertegen verzet.

DE
KASCOMMISSIE  Artikel 8

 1. De algemene
  vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie.
 2. De kascommissie bestaat
  uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur.
 3. De kascommissie
  onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging.
 4. De kascommissie brengt
  aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is
  verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
  gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
  tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

HET
BESTUUR: ZIJN SAMENSTELLING  Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat
  uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en
  ten hoogste negenleden.
 2. Een bestuurslid wordt
  door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een periode van vier
  jaren. Het lid is eenmaal direct herkiesbaar. De algemene vergadering kan een
  statutair niet herkiesbaar bestuurslid herkiezen, mits met een meerderheid van
  ten minste tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 3. De voorzitter van het
  bestuur wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid gekozen voor een
  periode van vier jaren. In afwijking van het bepaalde onder 2. is de voorzitter
  tweemaal direct herkiesbaar.
 4. Het bestuur kiest uit
  zijn midden een secretaris en een penningmeester, welke functies niet in één
  persoon kunnen worden verenigd, en verdeelt onderling de overige functies,
  waaronder die van vicevoorzitter en gewestelijk vertegenwoordiger.
 5. Voor zijn leden wordt
  door het bestuur een rooster van aan- en aftreden opgesteld.
 6. Voor de verkiezing van
  leden van het bestuur stelt het bestuur kandidaten van wie de namen tegelijk
  met de agenda bekend worden gemaakt. Ten minste vijf leden gezamenlijk kunnen
  uiterlijk acht dagen voor de algemene vergadering waarin de vervulling van de
  vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat
  voordragen onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke
  bereidverklaring van de voorgedragen tegenkandidaat. Hierbij dient te worden
  aangegeven tegen welke van de door het bestuur gestelde kandidaat de
  tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met inachtneming van het
  hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de vergadering
  benoemd. Indien voor  een vacature twee
  of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature voorzien door  verkiezing.
 7. Een tussentijdse
  vacature in het bestuur ontstaat wanneer een bestuurslid ophoudt lid te zijn
  van de vereniging, als bestuurslid bedankt of van zijn functie wordt ontheven,
  alsmede door ondercuratelestelling. De wijze van vervulling van een
  tussentijdse vacature wordt in het huishoudelijk reglement bepaald. De algemene
  vergadering is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te ontheffen
  mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van  ten minste drie vierde gedeelte van het
  aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin een zodanig
  aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste
  tweederde gedeelte van de stemmen. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig
  dan kan de daaropvolgende vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering
  aanwezige leden, het besluit tot ontheffing nemen met ten minste drie vierde
  gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

HET
BESTUUR: ZIJN BEVOEGDHEDEN Artikel 10

 1. Het bestuur
  vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De
  vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris
  gezamenlijk. Het bestuur heeft de algemene
  leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het is tot alle bestuur-
  en beheersdaden bevoegd, waaronder het in eigendom of in bezit verkrijgen of in
  beheer nemen en het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, doch behoeft
  voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten van
  overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. met
  een waarde van ten minste (…) euro.
 2. Het bestuur is over
  het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de algemene  vergadering. Het legt jaarlijks aan de
  algemene vergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële
  beheer en beleid binnen drie maanden na afloop van het boekjaar. Daarvoor zendt
  het bestuur een jaarverslag aan de leden, inhoudende ten minste de balans en de
  staat van baten en lasten met een toelichting. Dit financiële jaarverslag zal
  worden gecontroleerd door de kascommissie als bepaald in artikel 8.
 3. Het bestuur kan uit
  zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, bestaande uit ten hoogste vier leden
  en daaraan bepaalde bevoegdheden delegeren. Van het dagelijks bestuur maken in
  elk geval deel uit: de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de
  penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat door het
  dagelijks bestuur wordt gevoerd.
 4. Het bestuur vergadert
  zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel ten minste twee van zijn leden
  wenselijk wordt geacht.
 5. Het bestuur kan
  besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursle­den ter
  vergadering aanwezig is. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling door de
  voorzitter, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien door geen der
  aanwezige leden een beroep op de quorumbepaling wordt gedaan.
 6. Het bestuur kan buiten
  zijn vergadering een besluit nemen indien alle bestuursleden hierbij zijn
  betrokken en indien geen der bestuursleden zich hiertegen verzet. Van een
  dergelijk besluit wordt ter eerstvolgende vergadering melding gemaakt.

DE
DELEGATIE: DE COMMISSIE  Artikel 11

 1. Het bestuur kan
  onderdelen van zijn taak, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in
  aanmerking komen, delegeren aan een commissie.
 2. Een commissie bestaat
  uit ten minste twee leden.
 3. Het bestuur benoemt de
  leden van een commissie uit de leden van de vereniging en kan een benoeming
  intrekken.
 4. Het bestuur omschrijft
  de taak en de bevoegdheden van de commissie.
 5. De commissie legt van
  haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat jaar
  toevertrouwde geldmiddelen voor  één
  februari van het volgende kalenderjaar rekening en verantwoording af aan het
  bestuur.
 6. Het bestuur kan te
  allen tijde inzage nemen in de boeken en in de overige administratie van de
  commissie.
 7. De leden van de
  commissie regelen hun functies onderling.
 8. Voor het overige is de
  commissie, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in
  artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult.

DE
STEMMING  Artikel 12

 1. Voor zover de wet of
  de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte
  meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Stemmen bij volmacht
  is niet toegestaan.
 3. Een blanco stem is een
  uitgebrachte, niet geldige stem.
 4. De stemming over
  personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De vergadering kan
  zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen, ook indien het personen betreft,
  mits geen der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
 5. De stemming over
  personen geschiedt door middel van briefjes, waarbij op het briefje de naam van
  de gewenste kandidaat wordt vermeld.

  Het stembriefje is ongeldig indien het geen of meer dan één naam bevat. De
  kandidaat die door middel van het aantal geldig uitgebrachte briefjes de
  volstrekte meerderheid heeft verkregen, is bij eerste stemming gekozen. Wanneer
  geen van de voorgedragen kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
  wordt een herstemming gehouden. Deze stemming vindt plaats tussen de twee
  kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien kandidaten die
  behoren tot degenen op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht een gelijk
  aantal stemmen hebben verkregen, worden deze alle bij de herstemming betrokken.
  Indien bij de herstemming wederom geen van de kandidaten de volstrekte
  meerderheid van stemmen heeft verkregen, wordt degene gekozen die de meeste
  stemmen op zich heeft verzameld. Indien bij de herstemming de kandidaten een
  gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot.
 6. Een stem wordt geacht
  ongeldig te zijn indien uit het briefje niet kan worden opgemaakt wat de wil
  van de stemmer is geweest.
 7. Staken de stemmen over
  zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

HET
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  Artikel 13

 1. Alle aangelegenheden
  van de vereniging waarin de statuten niet voorzien, worden voor zover nodig
  bepaald, dan wel nader uitgewerkt bij een huishoudelijk reglement dat door de
  algemene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
 2. Het huishoudelijk
  reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
 3. Het huishoudelijk
  reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste
  drie leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel
  bijeengeroepen algemene vergadering.

DE
STATUTENWIJZIGING  Artikel 14

 1. Tot wijziging van de
  statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat doel
  bijeengeroepen algemene vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is
  als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de
  stemmen.
 2. Een voorstel tot
  wijziging van de statuten is aangenomen indien het ten minste drie vierde
  gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
 3. Is het vereiste aantal
  leden niet aanwezig, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen,
  welke tweede vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden,
  het voorstel kan aannemen met ten minste drie vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte
  geldige stemmen.

DE
ONTBINDING  Artikel 15

 1. Een besluit tot
  ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit
  tot statutenwijziging.
 2. De algemene
  vergadering benoemt ten minste één natuurlijk persoon of rechtspersoon tot
  vereffenaar.
 3. Bij het
  ontbindingsbesluit wordt beschikt over de rechten en eigendommen van de
  vereniging, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in
  artikel 2.

 

HET
ONVOORZIENE GEVAL  Artikel 16

In
het geval waarin door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet
wordt voorzien, beslist het bestuur.

 

________________________________________________________________________________

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

DE CONTRIBUTIE

 

Artikel 1

 1. Het bedrag van de
  jaarlijkse contributie voor het lid, als bedoeld in artikel 4, lid 2. van de
  statuten en het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het huisgenootlid,
  als bedoeld in artikel 4, lid 3. van de statuten, worden door de algemene
  vergadering vastgesteld.
 2. Het bedrag van de
  bijdrage van een donateur, als bedoeld in artikel 3, lid 5. van de statuten,
  wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
 3. Het erelid van de
  vereniging, als bedoeld in artikel 4, lid 4. van de statuten, is vrijgesteld
  van de verplichting tot het betalen van het bedrag

 

 

 

 

DE BEROEPSPROCEDURES 

Artikel 2

 1. Het beroep, als
  bedoeld in artikel 4, lid 5. en lid 11., respectievelijk artikel 5, lid 2. en
  lid 8. van de statuten, kan worden ingesteld door middel van een aangetekende
  brief gericht aan het bestuur, binnen vier weken na de dagtekening van de
  mededeling van het besluit waartegen betrokkene in beroep wenst te komen.
 2. Het bestuur is
  verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te
  stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep geacht gegrond te zijn.
 3. Indien de betrokkene
  de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, zal de betrokkene worden
  gehoord door een commissie van onderzoek, bestaande uit drie door en uit de
  algemene vergadering gekozen leden. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat
  het beroep geacht wordt gegrond te zijn.
 4. De commissie van
  onderzoek brengt op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit waarna op
  het beroep wordt beslist. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep
  geacht wordt gegrond te zijn.
 5. Het bestuur deelt de
  betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede.
 6. Gedurende de
  beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen aanspraak maken op
  de rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien.
 7. Het
  beroep, als bedoeld in artikel 6, lid 3. van de statuten, kan worden ingesteld
  door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur, binnen vier
  weken na de dagtekening van de mededeling van het besluit waartegen het beroep
  is gericht.
 8. Het
  bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de
  orde te stellen.
 9. Het
  bestuur deelt de beslissing op het beroep aan de oprichters schriftelijk mede.

 

 

DE TUSSENTIJDSE VACATURE IN
HET BESTUUR

Artikel 3

 1. In een
  tussentijdse vacature in het bestuur, als bedoeld in artikel 9, lid 7. van de
  statuten, wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene
  vergadering.
 2. Het
  tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in
  wiens plaats hij is gekozen zou zijn afgetreden, doch is herkiesbaar ook als
  degene in wiens plaats hij is gekozen statutair niet herkiesbaar zou zijn.

 

DE ONKOSTENVERGOEDING

Artikel 4

 1. Het lid
  dat onkosten maakt ten behoeve van de vereniging ontvangt daarvoor van de
  vereniging een vergoeding.
 2. De
  onkostenvergoeding, als genoemd in lid 1., is nader bepaald in het
  Declaratiebesluit van de vereniging.

 

 

DE WIJZIGING VAN DIT
REGLEMENT

Artikel 5

Het huishoudelijk reglement kan op
voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste

negen leden gezamenlijk worden gewijzigd
in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.

 

HET ONVOORZIENE GEVAL

 

Artikel 6

In het geval waarin door het
huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

 

 

CURSUS WILDE PLANTEN

 

Onze afdeling organiseert
al sinds meer dan twintig jaar jaarlijks de cursus Wilde Planten. Inmiddels
hebben meer dan vijfhonderd mensen deze cursus gevolgd, waaronder veel leden
van de afdeling. Hoofddoel van de cursus is om met een flora zelf de naam van
wilde planten kunnen vinden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan bod
zoals de bouw van planten, de voortplanting, de relatie met insecten en de
systematiek. Verder is er ruimte voor bewondering en verwondering. De volgende
cursus wordt gegeven in de periode april - juni 2012.

 

De cursus omvat negen lessen
op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur en drie excursies op de
zaterdagochtend. De lessen beginnen met een (meestal korte) inleiding. Daarna
volgen praktische oefeningen in het zelf determineren van planten. Dat doen we
in kleine groepjes met begeleiding van ervaren mensen.

Bij de excursies bezoeken we
plekken met een voor Nederland bijzonder rijke flora. 

Praktische informatie

De cursusdata zijn 4, 11, 18 en 25 april, 9, 16, 23 en 30
mei en 6 juni. De excursies zijn op 21 april, 19 mei en 2 juni.

De cursus wordt gegeven in de Thomas a Kempisschool, Thomas a Kempislaan
25, 6822, LR Arnhem.

 

De cursusprijs is €55 voor IVN- en KNNV-leden en €60 voor
niet-leden. Daarbij is een reader met de samenvattingen van de lessen
inbegrepen.

 

Als flora gebruiken we de zesde druk van de KNNV-uitgave:
"Veldgids Nederlandse Flora" van Henk Eggelte. Verder zijn nodig een
loep (vergroting 10x), en een spits pincet. De flora, loep en pincet kunnen via
de cursus worden besteld.

 

Aanmelding bij:

Michel Zwarts, tel 0630265575

michel.zwarts@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontheffing Flora- en
Faunawet.
                                                              door
Michel Zwarts.

 

Op grond van de Flora- en Faunawet is het verboden dieren te
vangen, planten te plukken, vangmiddelen bij je te hebben of nesten of
verblijfplaatsen van beschermde dieren te verstoren. Voor onderzoek kan de
minister ontheffing verlenen. De landelijke KNNV heeft zo’n aanvraag ingediend.
Die aanvraag is toegekend. Dit betekent dat de KNNV de afdelingen kan machtigen
om voor onderzoeksdoeleinden en voor één of meer soortgroepen ontheffing te
verlenen van bepalingen in de FF-wet. De vereniging heeft op zijn beurt de
afdeling gemachtigd om die ontheffing te verlenen.

 

Bij de machtiging gaat het om:

 • Plukken
  van beschermde inheemse planten
 • Vangen
  van beschermde inheemse zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, kevers,
  libellen, mieren en weekdieren en het doden van beschermde kevers, libellen,
  mieren en weekdieren.
 • Het
  vervoeren van de planten en dieren die hierboven zijn genoemd.

 

Als je voor onderzoek of inventarisatie een ontheffing wilt
hebben, wil je me dan een mailtje of een briefje sturen en daarin aangeven
waarvoor en voor welke soortgroepen je de ontheffing nodig hebt. Ik stuur dan
de ontheffing samen met de papierwinkel die daar bij hoort.

 

 

 

De natuur is goud waard…..

 

Prachtige landschappen,
insecten, vogels of wilde planten…Als lid van de KNNV geniet je daar van.
Natuurstudie is een boeiende en heel zinvolle vrijetijdsbesteding, waar je je
hele leven mee bezig kunt zijn.

Maar…niet iedereen is zich
bewust van de waarde van de natuur. Gelukkig stoppen enthousiaste KNNV’ers heel
veel tijd in het uitvoeren van tellingen, inventarisaties en vooral het
rapporteren daarover in de vorm van wandelgids, verslag of dvd. En dat allemaal
om de medemens te wijzen op het belang van de natuur.

De Stichting Fondsen van de KNNV wil deze activiteiten dan ook graag financieel ondersteunen. Jaarlijks worden er door de Stichting subsidies verstrekt om afdelingsprojecten te verwezenlijken zoals een gids over stadsparken of een dvd over stadsnatuur. 

Maar… de middelen van de
Stichting zijn beperkt. Graag zien wij ons vermogen groeien om nog meer
KNNV-werk dankzij onze financiële steun mogelijk te maken. Zou je eens na
willen denken over de mogelijkheid van een financiële bijdrage in de vorm van
een eenmalige donatie of een periodieke gift?


Wat kunt u doen?

Kort gezegd:
donateur worden van onze Stichting door een gift over te maken op rekeningnr.
498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV. De Stichting heeft een ANBI-status.  

Maar er zijn
meer mogelijkheden om onze Stichting te steunen. Het Stichtingsbestuur geeft op
verzoek graag nadere informatie. Informeer eens bij de secretaris of andere
bestuursleden (Hein van Bohemen, Jelle Schuurmans, Chris Ankersmit, Ina
Marbus-Hotho).

 

Stichting
Fondsen KNNV

secr. Geoske
Sanders, tel. 0318-417234 of email:gmsan@hetnet.nl

rekeningnr.
498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Best. 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische VerenigingKNNV

Postbus 310

3700 AH Zeist

Bezoekadres: Boulevard 12

email: bureau@knnv.nl 

www.knnv.nl

Persbericht

Zeist, 10 november
2011

 

Nieuwe natuurwet schiet ernstig tekort

 

De KNNV heeft haar
reactie op de nieuwe Natuurwet aan staatsecretaris Bleeker gestuurd. De nieuwe
natuurwet bundelt oude natuurwetten en moet gaan zorgen voor betere afstemming
op Europese regelgeving. Het resultaat is helaas dat de uiterst zorgvuldig
opgebouwde zorg voor onze natuur wordt opgeofferd aan economisch gewin
.


Voorzitter Kai Waterreus zegt: “110 jaar geleden is de KNNV
opgericht om op de bres te staan voor de natuur in ons land. Ging het in 1905
nog over het redden van het Naardermeer, nu is de hele Nederlandse natuur in
het geding. Natuur die  nu nog strikt
beschermd is, wordt met dit wetsvoorstel 
‘vogelvrij’. Om maar één voorbeeld te noemen: roofvogels vergiftigen is
nu absoluut strafbaar, straks kennelijk niet meer.”


De KNNV is van mening dat van een betere afstemming op
Europese regelgeving geen sprake lijkt te zijn. In tegendeel, de heldere en
duidelijke Europese regels worden aan de laars gelapt. Daarom heeft de KNNV in haar
reactie aan staatsecretaris Bleker aangegeven dat hij nog eens goed moet
nadenken over de inhoud van de nieuwe natuurwet. De KNNV roept haar leden en
het parlement op er bij de minister op aan te dringen dat hij de plannen moet
aanpassen. Beschermde elementen in de natuur moeten beschermd blijven!

 

 

De reactie
van de KNNV op de natuurwet is te lezen op: 

http://www.knnv.nl/knnv-concept-natuurwet-schiet-te-kort

 

Meer informatie bij:

Kees Nieuwerth, vice-voorzitter.  Tel 0599-512901 of e-mail k.nieuwerth@wxs.nl 

Kai Waterreus, voorzitter. Tel: 06-21688514 of e-mail:
voorzitter@knnv.nl

De KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig is: met natuurbeleving,
natuurstudie én met natuurbescherming.

De KNNV heeft 9000 leden in 50 afdelingen verdeeld over ons land.

 

 

 

 

 

Ma. 22 jan. 20.00 uur

Algemene ledenvergadering.

Agenda:

 1. Opening
  en vaststellen quorum.
 2. Statuten
  van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 3. Huishoudelijk
  reglement van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 4. Rondvraag
  en sluiting.

 

Ma. 22 jan. 20.30 uur

Algemene ledenvergadering.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Statuten
  van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 3. Huishoudelijk
  reglement van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 4. Rondvraag
  en sluiting.

Locatie van beide vergaderingen: Betuwestraat 5, Arnhem.

 

 (Teerplaats).

 

 

 

 

Convulvulus september 2011

 

Van de redactie.                                                                                   
door Gerrie ten Hoopen.

 

Na een heel droog voorjaar hebben we nu een wat nattere
zomer gekregen en dat is in de natuur op allerlei punten terug te vinden. Vele
paddenstoelen zijn er al te vinden, en daardoor veel paddenstoelenexcursies.

In het verslag van de vlinderexcursie naar het
Korenburgerveen zijn voor de tijd van het jaar “bijzondere” vlinders gezien.

Een bijzondere plaats heb ik ingeruimd voor een oproep van
Michel voor de uitbreiding van de verzending van “de Postduif”.

Ik wens u allen een goed najaar toe. Met de vele prachtige
excursies die deze keer weer voor u georganiseerd zijn moet het niet moeilijk
zijn om hier vorm aan te geven.

Laat ze niet zo maar voorbijgaan!!!

 

 

De Postduif.                                                                                            
door Michel Zwarts.

 

De Convolvulus verschijnt vier maal per jaar. Behalve
informatie over het wel en wee van de afdeling, vindt u daarin ook als
belangrijkste onderdeel het excursieprogramma. Maar, tussen het inleveren van
de kopij en de laatste excursie van het programma zit ruim vier maanden. Dat is
een behoorlijke tijd. Tussendoor gebeuren er ook zaken waarvan we u op de
hoogte willen brengen. Al een tijdje hebben we daarvoor de Postduif: een
e-mailbericht dat we aan zo’n zeventig leden toesturen. Van die leden hebben we
de e-mailadressen. Maar we hebben ruim tweehonderd leden. We kunnen dus een
groot aantal leden geen postduif sturen. Van een aantal daarvan hebben we
(hopelijk het goede) e-mailadres. Die sturen we een e-mail met de vraag of ze
bezwaar hebben tegen het ontvangen van de Postduif. Maar er zijn ook een flink
aantal leden waarvan we geen e-mailadres hebben. Als u een e-mailadres  heeft en u wilt de Postduif ontvangen, wilt u
dan uw e-mailadres sturen naar secretaris@knnv.arnhem.nl
of naar michel.zwarts@xs4all.nl

 

 

Van de voorzitter.                                                                        door
Remko van Rosmalen.

 

Ik schrijf dit stukje tijdens het inpakken van mijn
plantenboek, loupe en notitieboekje. Nu het zomerse weer toch weer een poging
waagt, ga ik een weekje in Duitsland van de natuur genieten. Dit soort
uitstapjes over de grens leveren altijd weer verrassende waarnemingen en
onbekende soorten op. Velen van u zullen dan ook weer een hoop mooie en nieuwe
dingen gezien hebben de afgelopen maanden. Gebruik dan ook vooral de kennis van
mede-KNNVers om er achter te komen wat voor waarnemingen nu eigenlijk gedaan
zijn en wat er zo mooi op die foto staat.

 

Waarnemingen...dat is ook het thema van het KNNV-congres op
1 oktober dit jaar: hoe leiden waarnemingen tot natuurbescherming? Dit kan op
verschillende manieren en op het landelijke congres komen we hier meer over te
weten. Het congres wordt georganiseerd in het kader van het 110-jarig bestaan
van de KNNV. U kunt zich op de landelijke KNNV-website opgeven en ik hoop dat
we als afdeling goed vertegenwoordigd zijn.

 

Iemand die ook wel wist hoe waarnemingen ingezet konden
worden om natuur mee te beschermen was ons lid Jan Hoogschagen. Begin juli
bereikte ons het bericht dat hij is overleden op 96-jarige leeftijd. Jan is
vele jaren lang een actief lid van onze afdeling geweest en stond onder andere
aan de wieg van de werkgroep milieukartering.

Iets wat ik verder niet onvermeld mag laten is ons
afdelingsjubileum. 105 jaar bestaat de Arnhemse afdeling van de KNNV. Het
bestuur nodigt alle leden uit dit gezamenlijk te komen vieren op 8 oktober in
het bezoekerscentrum Sonsbeek (zie uitnodiging verderop in deze Convolvulus).
Er zal onder meer worden toegelicht wat bij de inventarisatie van de drie
parken voor bijzonderheden zijn gevonden.

 

Dat brengt mij bij mijn laatste onderwerp, de
inventarisatie. Het buitenwerk is, op wat laatste zaken na, afgerond. Er is en
wordt hard gewerkt aan de teksten voor de verslaglegging.

Foto’s mogen nog
steeds worden aangeleverd, graag zelfs!
Begin volgend jaar kunnen we met
zijn allen het resultaat aanschouwen.

 

Ik hoop veel leden persoonlijk te kunnen ontmoeten bij een
van de jubilea en wens allen een fijn najaar toe.

 

 

In memoriam Jan
Hoogschagen.                                                          
door Michel Zwarts.

 

De laatste keer dat Jan Hoogschagen een bijeenkomst van onze
afdeling bijwoonde, was bij de presentatie van ons jubileumboek ‘Arnhemse
uiterwaarden’ bijna vijf jaar geleden. Het boekje ontleent zijn waarde voor een
belangrijk deel aan de inventarisaties in 1977 en 1988 van Meinerswijk, die
door Jan zijn opgezet. Op 8 juli is Jan op 96-jarige leeftijd overleden. De
presentatie van het boek over Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem kan hij dus
niet meer meemaken. Ook voor dit boek heeft Jan een stevige basis gelegd door
de inventarisatie van deze parken in 1981 en 1982.

Als coördinator van de Stuurgroep milieukartering heeft Jan
jarenlang inventarisaties opgezet. Het ging daarbij niet alleen om planten.
Zeker bij de eerste inventarisaties waren daar meer soortgroepen bij betrokken
en was er ook aandacht voor de abiotische factoren van het te inventariseren
gebied. Hij was daarmee de vader van de ‘brede inventarisaties’ in onze
afdeling. Inventarisaties waar hij ook zijn stempel op gezet heeft zijn onder
meer: Rijkerswoerd (1975), Gebied boven het Openluchtmuseum (1975), Delhuyzen
(1976), Oude rivierbedding langs Huissense dijk (1976), Immerloplas (1979), Johannahoeve
(1980), Grasbermen langs de Amsterdamse weg (1981), Bossen bij Schaarsbergen
(1983), Landgoed Zonheuvel (1985), Arnhemse gemeentebossen (1990), Westerveld
en Steenen Kamer (1998).

Die
inventarisaties waren niet alleen gericht op het in kaart brengen van de
natuurwaarde van die gebieden, maar ook op het behoud daarvan. Alle rapporten
eindigden dan ook met de aanbevelingen aan de eigenaar of beheerder, meestal de
gemeente. Hij had ook sterk onderbouwde ideeën over de inrichting van de
gemeentelijke bossen en deponeerde zijn mening daarover graag bij de
betreffende gemeentelijke diensten.

De
bossen, dat waren zijn kinderen!

Ook
het bestuur van onze vereniging stelde hij regelmatig op de hoogte van zijn
zienswijzen over deze en andere zaken.

In 2000 heeft hij het stokje overgedragen. Zijn stuurgroep
milieukartering leeft nu nog voort in de inventarisatiewerkgroep van onze
afdeling.

Wij hebben Jan leren kennen als een gedreven man die oog had
voor het belang van natuurbescherming en in staat was het werk van
natuurliefhebbers te coördineren en naar buiten te brengen. Zo zullen en willen
we hem blijven herinneren.

 

 

 

 

105 jaar KNNV afdeling Arnhem.

 

8 oktober 2011: Jubileumbijeenkomst in Bezoekerscentrum de
Watermolen in Sonsbeek.

 

Op 8 oktober vieren
wij met onze leden ons 105 jarig bestaan!

105 jaar zijn mensen in Arnhem en omgeving betrokken bij de
natuur. In onze prachtige omgeving hebben velen een bijdrage geleverd om kennis
te vergaren op natuurhistorisch gebied en deze te delen met anderen.

Tijd om hier bij stil te staan en dit te vieren.

Het bestuur nodigt daarom alle leden uit om op 8 oktober om
14.00 uur naar de Watermolen te komen. De koffie, thee en lekkers staan dan
klaar.

Het programma voor die middag is:

 

 • 14.00 uur Welkom
 • 14.15 tot 14.45 korte informatie
  over de brede inventarisatie in de parken.
 • 14.45 tot 15.30 wandeling door
  Sonsbeek en bezoek vlindertuin.
   

Of: Dia voorstelling en uitgebreidere uitleg inventarisatie.

 • Vanaf 15.30-tot 17.00 Tijd om bij te praten en herinneringen op te halen
  onder genot van een drankje met hapje.

 

Wij hopen dat veel leden aanwezig kunnen zijn. Mocht vervoer
naar de Watermolen een probleem zijn, dan kunt U contact met ons opnemen.

Namens het bestuur: Corrie Zwarts- de Rooy. Tel. 026-3818606.

 

 

Gezien.                                                                                        
door Koos de Vos.

 

Een bijna zomerse
voorjaarsdag. 10 april. Hinke de Klerck schrijft:

“Een mier liep op
mijn terras bij de keukendeur. Waar ze precies vandaan kwam weet ik niet, maar
opeens was ze binnen ons gezichtsveld, ongeveer 5mm groot.

Ze vond een dor
blaadje ca. 20 x 20 mm en besloot dat mee te nemen. Waarheen en waarvoor?
Misschien een geschenk voor haar koningin of bouwmateriaal voor de kinderkamer.

Ze verdween onder
het blaadje en zette haar schouders eronder, want opeens begon het te bewegen.
Na een paar centimeter gaf ze dat op en kroop eronder uit, draaide zich om,
pakte het vast met haar kaken en liep er achterwaarts mee weg. Hoe wist ze waar
ze heen moest? Was het de warme zon op haar achterste, of volgde ze een
geurspoor?

De naden tussen
de tegels zijn verschillend van breedte. Geen nood, met 6 poten kun je je eigen
bruggetje bouwen. En wordt het echt te breed? Dan kruip je er weer onder en
tilt je blad over de naad.

In de tussentijd
haakte een droog vleugeltje van een esdoorn zich vast aan de zijkant. Hola,
even inspecteren. Dat wordt niet handig met zo’n uitstekend ding; na wat
sleuren en duwen lag het in de trekrichting en half op het blad. Trekken maar
weer, ondanks de dubbele vracht schoot het mooi op. 1000 mm in 2 minuten, 200
maal haar eigen lengte.

Het nest waarnaar
ze kennelijk onderweg was ligt echter op 5000 mm en de weg erheen kent veel
brede naden, van wel 15 mm. Dat kost veel energie en vergt zo nu en dan
bijtanken in de zon. Op een gegeven moment werd het teveel. Ze kwam in de wind
terecht en verloor het vleugeltje, keek om, twijfelde even maar liet het toen
liggen.

Met een vaartje
ging ze nu verder met alleen het blaadje dat inmiddels een beetje afgesleten
was. Twee maal was ze, al trekkend van de route geraakt. Dan pauzeerde ze even,
waarschijnlijk om haar tom-tom de tijd te geven zich bij te stellen, greep het
blaadje weer vast, stelde de richting bij en sleepte door.

Ze bereikte de
overkant, 5 meter in goed 10 minuten en met al die obstakels en uithollingen
overdwars.

Een gemiddelde
mens van 1.80 meter zou 1800 m moeten afleggen met een garagedeur van 2x2 m
achterwaarts trekkend in diezelfde 10 minuten.

Wie meldt zich
aan?”

 

Wouter Renaud
doet verslag van enkele waarnemingen, gedaan op de vroege Vogelexcursie op
vrijdagmorgen 13 mei o.l.v. Flora Meijer en Mia Hamer.

“Vanaf het
doorlaatwerk in Meinerswijk zagen wij in een plas ten westen van de loopbrug
twee fouragerende Lepelaars (tijdens de publieksexcursie met 65 deelnemers op
14 mei zaten de lepelaars er nog of weer). Ook zaten er drie Krakeenden en
doken twee Visdiefjes telkens in het water in de hoop een visje mee te pikken.
Verder kwam er onder andere een Koekoek langs vliegen en zat een Heggenmus in
een vlierstruik op drie meter afstand te zingen. Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen
zorgden voor het nodige vertier en de Ooievaar zat op zijn nest op het dak van
de steenfabriek”.

 

Wouter meldt
verder, dat hij op zondagmorgen 15 mei, 9.30 uur, een Pijlstaarteend heeft
gezien in Meinerswijk in de plas ten noorden van het pad naar het
vogelkijkhuis.

 

Op 25 juni was
Nancy Sondaal op excursie in het Vragenderveen. Tot ieders verrassing vloog er
een Zwarte Ooievaar op. De gids was ook enthousiast. Zwarte Ooievaars worden
daar eigenlijk nooit gezien.

 

Oebele Spa meldt dat hij, in gezelschap van Jan Zoer, in de buurt van
zijn woning in Park Sonswijck, op 6 juli een Middelste Bonte Specht heeft
gezien. Duidelijk was de volledig rode kruin te zien. Bovendien veel minder
zwart aan de kop in vergelijking tot de Grote Bonte. En een gestreepte buik.

Tussen de
appartementencomplexen van Sonswijck is het vrij bomenrijk. Bovendien ligt park
Sonsbeek vlakbij. De soort (of hetzelfde exemplaar) is op deze locatie wel eens
vaker waargenomen.

 

 

De
Koninginnenpage.

Ja, ja, die is
nogal eens gezien deze zomer……. De Gelderlander berichtte over waarnemingen in
de Steile Tuin in Sonsbeek en in een tuin in Velp, maar op 10 juli
fotografeerde Juliette Gribnau een exemplaar in de Heemtuin Presikhaaf.
Juliette fotografeert als lid van de heemtuinwerkgroep van het IVN heel veel in
de heemtuin. Op 10 juli legde zij dus de Koninginnenpage vast.

 

Op 19 juli kreeg
ik (Koos) van een lid van een vrijwilligersgroep van Gelders Landschap, die
beheerswerkzaamheden in de terreinen uitvoert, wat “gek” plantenmateriaal
aangereikt, dat gevonden was op het “Hei’tje van Maasdijk” in Warnsborn. Het
bleek Klein Warkruid te zijn. Ik ben er zelf ook gaan kijken en vond op een
oppervlakte van zo’n drie m2 een vijftal planten, parasiterend op Struikheide.
En, toevallig of niet, 22 juli trof ik de soort weer aan, maar nu op de
Terletse heide. Weer op Struikheide, aan de rand van een zandpaadje. Ik denk,
dat deze eenjarige plant het hebben moet van open zanderige plekjes in de heide
om te ontkiemen. Ook op Warnsborn groeide het Klein Warkruid op heidestruikjes,
die bij open zanderige plekken stonden.

 

Joke v.d. Eijnden
schrijft op 19 juli over haar waarnemingen thuis:

“Wat heb ik
allemaal gezien vanuit m’n keukenraam, dat op de tuin uitkijkt. Heel veel!!

Als KNNV-ster kan
je dat gewoon niet laten. Gelukkig maar.

Bij de regenpijp
tussen de klimop een merelpaar, dat zeer druk doende een nest bouwde. Zelfs 2x
een broedsel. Op een meter afstand zag ik een aardig groot jong uit ’t nest
vallen met een plof op m’n tuinbankje, verwonderd kijkend naar de nieuwe wereld
om zich heen. Natuurlijk onophoudelijk alarmgeroep door pa en moe. Volgens mij
is het jong veilig weggekomen.

De spin, die in
mijn berging zat en die ik behoedzaam naar buiten werkte, werd onmiddellijk
opgepikt door een merelvader. Jammer dan…..

Intussen waren de
krenten aan de struik rijp geworden en snel weer door de Merels verorberd. De
Houtduiven probeerden ze ook op te pikken. Negen stuks dikke duiven waren het,
de takken van de Krent bogen tot op de grond. Heel grappig.

Om bij de vogels
te blijven, het schelle gepiep van de Bonte Piet (Scholekster), horend op o.a.
de Waddeneilanden, was dagelijks te horen. Elke dag een paar keer overvliegend
en te zien. Op het parkeerterrein van mijn Spar super zag ik er één
rondtrippelen, want bovenop de flat, daar vlakbij, zag ik het nest. Niet ver
weg is de IJssel en zijn de uiterwaarden, vandaar.

Mijn
Krentenstruik is leeggepikt, maar mijn nogal wilde voortuin staat in volle
bloei.

Veel zaden komen
aangewaaid en daardoor alsmaar meer verspreiding van het Wit Kaasjeskruid. Ook
veel Echt Zeepkruid, roze bloeiend en zich uitbreidend.

Kaardebollen:
vier hoog uitgegroeide bloeistengels bijna in volle bloei, dus straks veel
bijen. Brunel of bijenkorfje, het worden er steeds meer. Mottenkruid,
Vingerhoedskruid en Moederkruid. En het mooie kantwerk van de Kleine Ruit, die
nu is uitgebloeid, prachtig!!

Hele golven
Muurleeuwebekjes. Een paarse Smeerwortel, ook door mij geplant, is niet meer
weg te krijgen, maar is ook leuk.

Soms zie ik het
fladderen van vooral Witjes. Zo leuk, dat dansende gedrag. De vlinderwerkgroep
weet daar vast meer van te vertellen.

Vorig jaar zag
Anita Broekhuizen hier een prachtig Icarusblauwtje en maakte er een foto van.

Wat woon ik hier
toch in een paradijsje. Zo veel te zien. Jammer genoeg niet meer in het veld.
Het kan niet meer. Dit alles wilde ik graag laten weten aan alle mij bekende en
onbekende KNNV-ers. Hartelijke groet, Joke v.d. Eijnden.”

 

Opnieuw dank aan
alle inzenders van waarnemingen en mooie natuurervaringen.

 

Bijzondere sprinkhaan herontdekt.

Op 13 mei j.l. hebben biologiestudenten Bram Omon en Kees van Bochove
een populatie van het bosdoorntje Tetrix bipunctata ontdekt in park de
Hoge Veluwe. Deze bijzondere sprinkhaan stond als Verdwenen op de rode lijst en
was al 36 jaar niet meer in Nederland waargenomen. De laatste waarneming
dateert van 1975, uit de buurt van Assel (Apeldoorn). Onderzoekers van de Stichting European Invertebrate Survey
(EIS-Nederland) hebben de melding via
www.waarneming.nl gekregen en bevestigd. Het bosdoorntje
behoort tot de doornsprinkhanen. Deze zijn te herkennen aan het doornvormige
halsschild dat over het achterlijf ligt. Het is een klein beestje, dat geen
geluid maakt en dus niet erg opvalt in het veld. Hoewel in Nederland intensief
onderzoek gebeurt, hebben de dieren jarenlang onopgemerkt kunnen leven, in een
goed onderzocht gebied. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het diertje
nog op andere plekken voorkomt in het park. 

 

 

Verslag vlinderexcursie 31-7-2011 Korenburgerveen.                                                                                            

                                                                             
door Marianne Spaans en Anita Broekhuizen.

 

Kom mee naar buiten allemaal!

Nog net voordat
de zomermaand augustus aanbreekt gaan vijf dames van de vlinderwerkgroep op pad
in het Korenburgerveen. Anita, Corrie, Mimi, Suus en Marianne kunnen aansluiten
bij een vlinderexcursie van de KNNV Oost Achterhoek o.l.v. Jopie Schreurs. In
totaal zijn er 13 deelnemers, bewust een kleine groep omdat het hier gaat om
een beschermd natuurgebied dat nogal kwetsbaar is.

Het is gelukkig droog, weinig wind, maar niet zo warm, ongeveer 17o
C. We starten bij het beheersgebouw van Natuurmonumenten en lopen vandaar eerst
een rondje door de bufferzone van het Korenburgerveen. Dit is het gebied van de
wekelijkse vlindermonitoringroute van Jopie. Het bestaat uit grasland,
(begraasd door Galloways), met ruige randen. Daar bloeit nu veel
koninginnenkruid en er zijn ook nog wat bloeiende distels. Er vliegen veel
witjes, vooral klein geaderd, en bruine en bonte zandoogjes.

 

Ook worden
landkaartjes, hooibeestjes, kleine vuurvlinder, atalanta, kleine vos, een
koevinkje en een distelvlinder gezien.

Vooral die eerste
soort, het landkaartje, is op dit moment in het nieuws. Het was ons ook al
eerder opgevallen dat de zwart-witte zomervorm (rechts) nu soms meer een
mengelmoesje is van oranje met zwart-wit. Normaal heeft deze vlinder een
lentevorm die vooral oranje is, een ander uiterlijk dus dan in de zomer. Het is
al langer bekend uit experimenten dat omgevingsfactoren zoals de lengte van het
daglicht, de kleurvorm bepalen. De rupsen die in september bij een vrij
korte daglengte leven en overwinteren als pop, ontwikkelen zich tot de oranje
voorjaarsvorm. Deze generatie legt eitjes en de rupsen die daar uit komen,
leven bij een lange daglengte in juni en juli en verpoppen zich snel tot de
zwart witte zomervorm. Maar de hoeveelheid licht is niet de enige factor. Ook
de temperatuur is van invloed. Wanneer het in juni en juli koud weer is, loopt
de kleurontwikkeling in het honderd. Resultaat is dan een “vis-noch-vlees”
uiterlijk van de zomervorm; zwart-wit met oranje (links: door zwart wit druk
minder goed te zien, maar de onderste twee randen zijn oranje i.p.v. wit). In
het hele land en ook in België worden deze tussenvormen nu veel meer gezien dan
in andere jaren. Zo’n slechte zomer hebben we dus.

Na deze veldstudie klimmen we over prikkeldraadhekken en komen we in
de niet voor het publiek toegankelijke delen van het veen. Jopie loopt daar een
monitoringroute speciaal voor de zilveren maan. Tot nu toe had ze er maar één
gezien en ze maakt zich zorgen over de achteruitgang van de stand van deze
zeldzame parelmoervlinder. In het veen hebben we vooral gezocht op de plekken
met bloeiende dophei. Maar helaas, er wordt geen zilveren maan waargenomen.
Voor de kleine ijsvogelvlinder en het heideblauwtje die daar ook voorkomen,
zijn we te laat in het seizoen. Citroenvlinder en boomblauwtje laten zich nog
wel zien.

Maar het is een
mooi gebied en zeker de moeite waard om te bezoeken. Er lopen voor het publiek
toegankelijke wandelroutes. Misschien moeten we een ander jaar nog eens gaan en
hebben we meer zilverenmaangeluk.

Zie ook www.natuurbericht.nl 1 aug. 2011 Somber weer geeft vlinder andere kleur.

 

 

Uit de KNNV
uitgeverij!

 

In Gek op egels schrijft de Britse ecoloog Hugh Warwick over
zijn passie voor deze ogenschijnlijk zo alledaagse dieren. In dit grappige en
inspirerende boek vertelt Warwick over zijn belevenissen met egels en waarom
deze dieren zo bijzonder zijn. Hij beschrijft hoe hij stad en land afreist op
zoek naar mensen die gek zijn op egels en hij geeft zijn visie op hoe egels de
wereld kunnen redden.

Waarom
zijn egels zo populair, vraagt Warwick zich af. Waarom zijn zoveel mensen zo
gek op egels? ‘Ze stinken, zijn vergeven van vlooien, leven solitair, zijn
stekelig en komen alleen ’s nachts tevoorschijn. Nauwelijks de ingrediënten
voor ongebreidelde, of zelfs gebreidelde, liefde
.’ Toch schuilt er iets in
de egel wat mensen in hun hart raakt. Iets wat verklaart waarom er in Engeland
alleen al honderden mensen zijn die zieke of gewonde egels opvangen en
verzorgen. Waarom de egel in Amerika het meest favoriete huisdier is; waarom
hij overal opduikt: in reclame, als knuffeldier en in ontelbare verhalen voor
kinderen en volwassenen. Deze aantrekkingskracht brengt Warwick zelfs tot in
China, waar hij op zoek gaat naar ‘zijn’ egel. Gek op egels leest als
een trein, ook als je (nog) niet gek op egels bent. Warwicks stijl is grappig
en bevlogen en hij trekt alle registers open. Zelfs als het gaat over Sjostakovitch
of over Icesave, gaat het nog steeds over egels. Volgens Warwick kunnen egels
de wereld redden. Met hun grappige uiterlijk en hun aanstekelijke
aantrekkingskracht zorgen zij ervoor dat mensen de natuur opnieuw gaan
waarderen en beschermen. Gek op egels ontroert, maakt je aan het lachen
en zet je aan het denken. ‘De egel is de girl
nextdoor, en dat is precies wat de egel brengt: liefde voor de natuur. Ga zelf
maar eens neus-aan-neus zitten met een egel. Dan word je verliefd en wil je
alles voor zo’n beestje doen.’Aldus: Hugh Warwick.

Hugh Warwick is zoals gezegd een Britse ecoloog die jarenlang onderzoek deed naar
egels. Tegenwoordig werkt hij als schrijver, journalist en televisiemaker. Hij
houdt een weblog bij over egels en geeft regelmatig lezingen.

 

 

Ambrosia
bestrijden…………………..

Exoten uitroeien was meer iets van de
vorige eeuw....

Tegenwoordig wordt er anders gedacht over uitheemse soorten, maar voor
gevaarlijke planten en dieren wordt een uitzondering gemaakt. Neem de plant die
honderdduizenden hooikoortspatiënten met haar pollen bedreigt: Ambrosia
psilostachya. Daarvan zeggen de deskundigen: uittrekken voordat de plant
bloeit.

Ambrosiapollen zijn zeer sterk allergeen. Ze veroorzaken snel en hevig
hooikoortsklachten. De allergeniciteit van de pollen is sterker dan van
graspollen. 10 pollen per kubieke meter lucht veroorzaken klachten vergelijkbaar
met 50 graspollen per kubieke meter.

Arnold van Vliet van de Natuurkalender geeft een beschrijving:

Alsemambrosia is een eenjarige plant. Van de drie komt deze in Nederland het
meest voor. Deze plant heeft meestal dubbelveerdelige bladeren. Hij scheidt de
stof coronopiline uit, die de groei van andere planten in de omgeving
belemmert. De plant kan 20 tot 150 centimeter groot worden. De stengels zijn
behaard, vertakt, kantig, vaak roodachtig en aan de voet iets verhout. De
bladeren zijn behaard, gesteeld en staan meestal tegenover elkaar. Van onderen
zijn ze grijsgroen. Meestal zijn ze dubbelgeveerd (soms enkel geveerd) met
lancetvormige slippen.Zandambrosia is een overblijvende plant met ver kruipende wortelstokken met
wortelknoppen die vroeg in de herfst uitlopen en zich in de daaropvolgende
lente tot nieuwe planten ontwikkelen. De stengels zijn grijsviltig. De bladeren
hebben geen of een korte steel en ze zijn enkel geveerd, diep veervormig
ingesneden. De planten kunnen 20 tot 70 centimeter hoog worden. Zandambrosia
groeit in groepen.Driedelige ambrosia heeft drie tot vijfspletige bladeren met meer dan 1
centimeter brede slippen. De bovenste bladeren zijn soms ongedeeld, zelden zijn
alle bladen ongedeeld. De plant kan 80 tot 150 centimeter hoog worden. 

Convolvulus

Contactblad van de afdeling Arnhem en omstreken van de KNNV.

 

 

 

 

 


Jaargang 2010 nr. 3 

Jaargang 2010 nr. 2 

Jaargang 2010 nr. 1 

Jaargang 2009 nr. 4 

Jaargang 2009 nr. 3 

Jaargang 2009 nr. 2 

Jaargang 2009 nr. 1 

Jaargang 2008 nr. 4 

Jaargang 2008 nr. 3 

Jaargang 2008 nr. 2 

Jaargang 2008 nr. 1 

Jaargang 2007 nr. 4 

Jaargang 2007 nr. 3 

Jaargang 2007 nr. 2 

Jaargang 2007 nr. 1