25 mei 2019 - Extra Algemene ledenvergadering in verband met verkiezing nieuw bestuur.

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de afdeling Amsterdam uit voor een algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op ZATERDAG 25 MEI 2019, AANVANG OM 19.30 UUR, zaal open vanaf 19.00 uur. Adres: kantine van Gedenkpark De Nieuwe Ooster (DNO), Rozenburglaan 5-7. Men kan gratis parkeren. De locatie is bereikbaar met tram 9 en bus 41. Wilt u tussen 19.00 en 19.25 uur arriveren? Om 20.00 wordt het hek gesloten. Koffie en thee zijn gratis.
De reden voor deze ledenvergadering is het af- en aantreden van bestuursleden. Het schema van aan- en aftreden is hieronder weergegeven.

Naam Functie Aantreden Aftreden
Jan Timmer Voorzitter a.i. 10-03-2007 10-03-2019
Christiane Baethcke Secretaris (waarnemend) 02-10-2015 02-10-2019
Paul van Deursen Penningmeester a.i. 09-03-2013 09-03-2021
Martin Camphuijsen Algemeen lid 11-11-2017 11-11-2021

 

 

 

 

 

Statutair treedt Jan Timmer af. Hij is niet herkiesbaar.
Verder legt Christiane haar functie als waarnemend secretaris neer. Zij wil echter wel bestuurslid blijven. Omdat haar termijn dit jaar afloopt, ligt het voor de hand haar herverkiezing nu te houden opdat we niet in oktober een aparte ledenvergadering hiervoor hoeven te organiseren.
Paul van Deursen heeft te kennen gegeven te willen stoppen als penningmeester. Hij wil nog wel de ledenadministratie voeren. Dit is echter geen bestuursfunctie.

Wij zijn verheugd dat alle vrijgekomen bestuursfuncties opgevuld kunnen worden. Guus Muller is bereid gevonden voorzitter te worden, Carla Kuit secretaris en Fons Bongers penningmeester. Wim Hoogendoorn ten slotte wordt algemeen bestuurslid. Daarmee komt het bestuur voor het eerst sinds jaren aan haar statutair minimum bezetting.

Krachtens de statuten wordt de voorzitter rechtstreeks gekozen op de ledenvergadering. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur verdeeld.

Agenda

1)    Opening door de voorzitter.
2)    Ingekomen stukken en mededelingen.
3)    Verkiezing nieuwe bestuursleden. (toelichting)
    a.    Verkiezing voorzitter. Er is één kandidaat. Guus Muller
    b.    Verkiezing overige nieuwe bestuursleden: Wim Hoogendoorn, Fons Bongers, Carla Kuit.
    c.    Herverkiezing Christiane Baethcke.
4)    Aftreden Paul van Deursen en Jan Timmer.
5)    Rondvraag
6)    Sluiting

U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijk agendapunten toevoegen. Tijdens de vergadering kan dat ook, tenzij een kwart of meer van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.


 

11 september 2017 - Nieuw bestuurslid Martin Camphuijsen

16 september 2016 - Op de Plantage Muidergracht 123 is de plaquette Eli Heimans feestelijk onthuld.

12 maart 2016 - Op de Algemene ledenvergadering wordt Geert Timmermans tot erelid benoemd van de verenigingOorkonde erelidmaatschap Geert Timmermans

Oktober 2015 - Het herbariumnateriaal van Ger van Zanen is ondergebracht bij Herbarium Frisicum in Wolvega 

2 oktober 2015 - Wij hebben een nieuwe werkgroep: Werkgroep Stadsnatuur, coördinator Jan Willem Wertwijn

2 oktober 2015 - Nieuw bestuurslid Christiane Baethcke

Sinds 11 juni 2015 houdt ook Christiane zich met onze website bezig, samen met Geert Timmermans is ze nu webmaster

17 maart 2015 - Erelid Ger van Zanen overleden

Deel deze pagina