De KNNV-afdeling Amsterdam heeft vier ereleden:  Ger van Zanen (†2015) (2 maart 1991), Hein Koningen (3 maart 2000), Nico Schonewille (†2019) (12 maart 2011) en Geert Timmermans (12 maart 2016)

Ger van Zanen (†2015) (2 maart 1991)

Ger van Zanen werd vanwege zijn grote verdiensten voor de KNNV-afdeling Amsterdam op zaterdag 2 maart 1991 op de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Amsterdam benoemd tot erelid van KNNV-afdeling Amsterdam.
Ger was twintig jaar -van 1962 tot 1982- lid van ons bestuur en waarvan negen jaar voorzitter.

Hij was vanaf 1971, meer dan dertig jaar leider van de Plantenwerkgroep.  In 1969 richtte hij de Paddenstoelenwerkgroep en later de werkgroep Paddenstoelen voor Microscopie op en leidde deze vele jaren. In 1990 werd de Planten- en Paddenstoelenwerkgroep samengevoegd en ook deze bleef hij leiden.
Hij leidde honderden, altijd goed voorbereide, excursies voor onze afdeling en daarnaast voor de werkgroepen en het KNNV-Gewest Noord- West.  Ger gaf lezingen en inleidingen, samen met erelid Sam Groenhuijzen (1913-2002) was hij de stuwende kracht van de zo geslaagde veldbiologische KNNV-tentoonstelling in het voormalige Glazen Huis, Amstelpark ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van onze afdeling in 1981.
Namens de KNNV, afdeling Amsterdam had hij zitting (1972- 2011) in de Beheeradviescommissie Amstelveense en Kleine Poel (Amsterdamse Bos). Sinds 1972 werden hier jaarlijks veldbiologisch onderzoek en inventarisaties verricht. De zgn. orchideeën- en paddenstoelentellingen onder leiding van Ger waren vermaard in onze afdeling.
Een uitgebreid verslag van zijn vele verdiensten is te vinden in BLAADJE 15-2.

 HEIN KONINGEN (3 maart 2000)


Het voorstel van het bestuur om het lid Hein Koningen wegens grote verdiensten, te benoemen tot erelid van KNNV-afdeling Amsterdam, is op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 3 maart 2000, met algemene stemmen overgenomen.
De bijbehorende penning en het door het bestuur en de aanwezige leden gesigneerde boek 'De Wilde Stad, 100 jaar natuur van Amsterdam', werd na het voorlezen van de verdiensten onder een daverend applaus aan Hein overhandigd.
De verdiensten van Hein Koningen zoals door de voorzitter op de algemene ledenvergadering voorgelezen, zijn de volgende:
--- Hij is vanaf 1963 lid van de KNNV-afdeling Amsterdam. Hij is als lid altijd zeer betrokken geweest bij de afdeling: Hij heeft verschillende artikelen geschreven in Natura, ik noem er enkele; het 80-jarig bestaan artikel in 1981 en nog zeer recent in 1999 als medeauteur van het verhaal 'Ringslangen van de Grote- en Kleine Poel bij Amstelveen'
--- Hij heeft aan planten-, vogel- en insecteninventarisaties meegedaan en ook bijzondere soorten voor het Amsterdamse gebied ontdekt zoals de sneeuwuil en de Franse veldwesp.
--- Hij heeft vele interessante lezingen gegeven en is daar gelukkig nog niet mee opgehouden.
--- Hij heeft vele en altijd goed voorbereide excursies geleid en is ook daar nog niet mee opgehouden.
--- Hij was van 1980 tot 1994 bestuurslid waarvan vele jaren vicevoorzitter en van 1992 tot 1994 voorzitter.
--- Hein heeft in deze bestuursperiode aanzet gegeven tot de oprichting van de excursie- en lezingencommissie, de insectenwerkgroep en de hydrobiologische werkgroep.
--- Hij nam op 17 februari 1994 het initiatief tot oprichting van de Eeuwboek-commissie, waar hij zowel het voorzitterschap als het notuleren op zich nam, met als resultaat het boek 'De wilde stad, 100-jaar natuur van Amsterdam' uitgave 26 januari 2001.
--- Hij zat in de redactie van het eeuwboek en schreef in datzelfde boek een uniek hoofdstuk met als titel "Heemgroen, van wilde planten, heemparken en struinnatuur" over 100 jaar gebruik van wilde planten in het openbaargroen.
--- Hein was naast zijn KNNV werkzaamheden, maar wel in de geest van de KNNV, beheerder van al het gemeentelijke heemgroen in Amstelveen, onder meer van het tot ver over de grenzen bekende Thijssepark.
--- Hein is een in de praktijk ontwikkelde vakecoloog en stinsenplantenkenner. Zijn ecologische en fenomenale kennis van hoe gebruik je wilde flora is zowel theoretisch als praktisch van aard. Kennis die is ontwikkeld door 40 jaar in het vak werkzaam te zijn en helaas kennis die in Nederland zeer zeldzaam en uitstervend is. Een Rode lijst soort; Hein wie volgt je op?
Vooral die combinatie van denken, doen en ervaring maken dat Hein de Nederlandse autoriteit is op het gebied van het gebruik van inheemse flora in het openbaargroen en in het bijzonder het openbaargroen en heemgroen in Amstelveen, geïnspireerd door zijn illustere Amstelveense voorgangers Chris Broerse en Koos Landwehr.
Daarnaast heeft Hein zijn kennis en praktijkinformatie over de toepassing van inheemse flora, in diverse artikelen in de verschillende vaktijdschriften als Groen, Groei & Bloei en Oase schriftelijk gebundeld en voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Ook zijn vrijwilligers activiteiten bij de Stichting Oase zijn bedoeld om zijn kennis onder de aandacht van zowel de professionele vakman als het grote publiek te brengen
Ook heeft Hein in de geest van de KNNV verschillende natuurwandelingen om de Amstelveense Poel uitgezet en beschreven; en hij heeft verder het initiatief genomen om op verschillende plekken in Amstelveen broeihopen voor ringslangen aan te leggen. Broeihopen die een succes zijn. Zijn experimenten met de samenstelling en verhouding tussen takken, paardenmest, bladeren en compost hebben geleid tot een standaard samenstelling. Een standaard die nu overal in Groot Amsterdam en daarbuiten met succes wordt toegepast.NICO SCHONEWILLE (†2019) (12 maart 2011)


Op de algemene vergadering van 12 maart 2011 is Nico Schonewille tot erelid van de KNNV afdeling Amsterdam benoemd. Wij, het bestuur van de vereniging, vonden dat Nico zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en hebben hem daarom voorgedragen. Kort samengevat: Nico was 16 jaar coördinator van de Amsterdamse KNNV insectenwerkgroep, zat 10 jaar in de redactie van de KNNV uitgeverij en was 13 jaar lid van het bestuur van de afdeling Amsterdam.
Nico is zijn werkzame leven als machinebankwerker begonnen. ’s Avonds deed hij de onderwijzersopleiding. In 1965 hoorde hij van een collega op de school in Apeldoorn, waar hij toen werkte, van het bestaan van de KNNV. Hij werd lid en toen hij in 1968 weer in zijn geboortestad Amsterdam ging werken meldde hij zich aan bij de Plantenwerkgroep.
Daar werd hij volgens zijn zeggen verliefd op de KNNV afdeling Amsterdam en dat is hij tot nu toe gebleven (“omdat die club zo veel vreugde in mijn leven heeft gebracht”).
Na drie jaar biologie en twee jaar natuur- en scheikunde gestudeerd te hebben stapte Nico in 1975 over naar het middelbaar onderwijs. Al met al heeft hij 31 jaar voor de klas gestaan: 10 jaar basisonderwijs en 21 jaar middelbaar onderwijs.
In 1982 vroeg de toenmalige voorzitter Hein Koningen hem om mee te helpen een Insectenwerkgroep op te richten. Zoals bij de meeste nieuwe werkgroepen ging dat in het begin nogal stroef. Nico vond dat deze Insectenwerkgroep een vaste plek moest krijgen en daarom heeft hij in 1983 de coördinatie op zich genomen. Dat werk heeft hij tot 1999 gedaan, dus 16 jaar (!). In 1996 was hij opgehouden met werken en hij wilde daarna met zijn vrouw Ans graag tweemaal per jaar met vakantie gaan. Daardoor kon hij niet meer met alle insectenexcursies mee terwijl hij vond dat dat bij het coördinatorschap hoorde. Gelukkig wilde Badda Beijne Nierop het van hem overnemen.
In 1997 vroeg Paul Kemmeren hem in de redactie van de uitgeverij van de KNNV. Nico hecht namelijk heel veel belang aan taal, zeker waar die (zijdelings) didactisch bedoeld is. Wij in het bestuur kregen vaak te horen dat taal toegang is en dat pas door taal betekenis aan zaken wordt gegeven. Hij trad dus graag toe tot de redactie, want hij kreeg daardoor de kans invloed uit te oefenen op het vaak onnodig moeilijke taalgebruik in KNNV-uitgaven.
In 2007 stopte hij om gezondheidsredenen met het redactiewerk. In die tien jaar zijn veel boeken door zijn handen gegaan. Onder meer veel In beeld-boekjes. Belangrijke werken zijn wellicht Hoverflies of Northwest Europe van Marc van Veen (samen met Ad Littel) en De Europese families van muggen en vliegen van Pjotr Oosterbroek. Dit boek is ook in het Engels vertaald en heeft zeer veel lovende recensies gekregen. Het werd een mijlpaal in de entomologie genoemd.
Nico zegt altijd dat hij in het krijt staat bij de KNNV. Hij heeft veel geleerd bij de Planten-, Paddenstoelen- Insecten- en Mossenwerkgroep. Om “iets terug te doen” is hij in maart 1998 in het bestuur van de afdeling gestapt en dat is hij blijven doen tot 12 maart 2011. “Ik heb het altijd heel eervol gevonden om op de stoel te mogen zitten waarop eens Eli Heimans (mijn didactische held) en Jac. P. Thijsse zaten”, zegt Nico. In het kader van het 100-jarig bestaan van onze afdeling heeft Nico het initiatief genomen voor de koperen gedenkplaat van zijn held Eli Heimans in Artis. Nico heeft geregeld dat wij gebruik van de kantine van De Nieuwe Ooster mogen maken. Alle contacten met de directeur en de beheerder gingen via hem. Hij heeft gezorgd dat er kasten kwamen en die ook gevuld. Hij was de stuwende kracht achter de werkgroepen en zorgde voor materiaal (microscopen) en boeken.
Voor een uitgebreid verslag over Nico zie BLAADJE 20-1.GEERT TIMMERMANS (12 maart 2016)


Op de algemene vergadering van 12 maart 2016 is Geert Timmermans benoemd tot erelid van de KNNV afdeling Amsterdam. Het bestuur van de vereniging, vonden dat Geert zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging en hebben hem daarom voorgedragen en is op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 12 maart 2016, met algemene stemmen overgenomen.

Geert Timmermans werd lid in 1992 en is tien jaar (1996-2006) voorzitter geweest. Hij heeft veel voor de bekendheid van de vereniging gedaan, onder andere door het bouwen en beheren van de website (2000-2016), het in 2001 succesvol organiseren van het 100 jarig bestaan en verzorgde Geert naast inhoudelijke bijdragen (redactie, tekst en foto´s) de fondsverwerving voor het prachtige jubileumboek de Wilde Stad, 100 jaar natuur van Amsterdam, kwam met het idee om ter ere van het jubileumjaar (2001) postzegels door de Koninklijke Post Nederland (KPN) uit te geven en heeft zich ingezet (inhoud en fondsenwerving) om de Jubileumtentoonstelling in 2001 op Kasteel Groeneveld (Baarn) mogelijk te maken. Tijdens zijn voorzitterschap zijn er twee jubileumbomen (Heimanseik Artis en Fladderiep in het Amsterdamse Bos) onthuld en is er een herinneringsplaquette (100 jaar KNNV, afdeling Amsterdam) aangebracht in de Koningszaal van Artis en kreeg de vereniging de Amsterdamse Natuur- en milieuprijs. Ook introduceerde en organiseerde hij in 1998 voor de vereniging de algemene inventarisatiedag, waarvan inmiddels onder zijn leiding de 18de heeft plaats gevonden. Sinds 2012 trekt hij de werkgroep Vissen, Amfibieën & Reptielen en maakt sinds 2010 deel uit van de excursie- en lezingencommissie en houdt lezingen en excursies.
Verder verschenen (en in samenwerking met verschillende auteurs) van zijn hand de volgende boeken: Haring in het IJ (1991), Paardenbijters en Mensentreiters (1998), De Wilde stad, 100 jaar natuur van Amsterdam (2001), Vogelen in Amsterdam (2006), Atlas van de Noord-Hollandse vissen (2012), Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren (2014) en het Amsterdamse Beestenboek (2015). Schrijft artikelen voor verschillende tijdschriften o.a. Natura, Groen en Tussen Duin & Dijk over de natuur van Amsterdam en publiceert regelmatig in Blaadje.
Nam in 2014 het initiatief (en uitvoering) om aan de hand van een plaquette (geplaatst in 2016) Eli Heimans te eren. De plaquette is aangebracht aan de muur van zijn laatste woonhuis aan de Plantage Muidergracht 123 in Amsterdam.
Daarnaast zorgt hij als stadsecoloog voor de gemeente Amsterdam dat de natuur op de kaart komt. Zo heeft hij o.a. de Ecologische Structuur Amsterdam (2012) in kaart gebracht.

Deel deze pagina