Meerjaren beleidsplan KNNV, afdeling Amsterdam
1. Doelstellingen

De doelstellingen van de KNNV, opgenomen in de statuten, zijn het richtsnoer van ons inhoudelijk beleid. Natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming zijn de doelen die ons binden en boeien. Van tijd tot tijd is een herbezinning nodig op de wijze waarop deze doelen tot uitvoer worden gebracht. Dat kan aanleiding zijn om dit plan aan te passen.

Natuurbeleving
Vooral het excursieprogramma, de lezingen en de cursussen zorgen voor invulling van de natuurbeleving.

Natuurstudie
Binnen de vereniging wordt het inhoudelijke werk vooral gedaan binnen de werkgroepen. Maar ook vele individuele leden zijn er actief mee bezig.
Naar vermogen worden deze werkzaamheden door de vereniging gesteund.

Natuurbescherming
De basis voor natuurbescherming ligt in de waarnemingen, die door werkgroepen en individuele leden worden gedaan.
2. Middelen

De vereniging probeert haar doelstellingen op verschillende manieren te realiseren. Deels betreft het activiteiten van de eigen leden en deels activiteiten om de doelstellingen onder de aandacht van belangstellenden te brengen.

- De vereniging geeft het blad “Blaadje”uit.

- De vereniging heeft een website waarop de activiteiten en resultaten worden gepubliceerd.

- De vereniging heeft een aantal werkgroepen, die zich met verschillende soortengroepen bezighouden. In veel gevallen worden systematisch waarnemingen verzameld en doorgegeven aan landelijke, gegevens verzamelende organisaties.

- De vereniging heeft een natuurbeschermingssecretaris, die de relevante ontwikkelingen in de regio volgt en waar nodig en mogelijk probeert bedreigende activiteiten voor natuur en milieu tegen te gaan.

- De vereniging organiseert lezingen.

- De vereniging organiseert cursussen.

Als promotiemiddelen worden verder gebruikt;
- Folders,
- Marktkraam bij groene manifestaties,
- Publicatie van lezingenprogramma,
- Publicatie van  het cursusprogramma.
3. Financieel beleid

Aan het financiële beleid ligt ten grondslag de wens de inhoudelijke doelstellingen zo goed mogelijk te dienen.
- De vereniging verwerft zijn inkomsten uit de volgende bronnen;
a. De door de leden betaalde contributies,
b. Schenkingen en legaten,
c. Incidenteel tegen kostprijs verlenen van diensten aan derden.

- Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door aangehouden saldi op bankrekeningen, vermeerderd met vorderingen op debiteuren en verminderd met schulden aan crediteuren.

- De omvang van het vermogen wordt bepaald door de wens om op ieder moment te kunnen voldoen aan de noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de reguliere verenigingsactiviteiten. Er is geen reden om de omvang van het vermogen in belangrijke mate te vergroten dan wel te verkleinen.
Wel wordt een zogenaamde ‘ondergrens van het vermogen’ aangehouden, dat wil zeggen een bedrag waarover in principe niet (blijvend) kan worden beschikt. Deze ondergrens bedraagt € 1500,-.

- Er is derhalve geen plan voor besteding van het vermogen. 

Deel deze pagina