Project Mossenkartering Wisselse Veen
Plantenwerkgroep

Het Wisselse Veen nabij Epe is een van de weinige groeiplaatsen in Nederland van Moerasveenmos (Sphagnum subsecundum). Het is een door kalkarme kwel gevoed moerasgebied, dat zich in de afgelopen 25 jaar dankzij natuurontwikkeling ten dele heeft hersteld, na ontginning en ontwatering in de voorgaande eeuw.  Een goed overzicht van de geschiedenis en het herstel van het gebied is te vinden in ‘Het Wisselse Veen’, Natuurklanken 2011 nr 3, KNNV afdeling Epe-Heerde.

Bij een verkenning in november 2016 door de Plantenwerkgroep van KNNV afdeling Apeldoorn van het ca. 20 ha grote zuidwestelijke perceel bleek dat Moerasveenmos vrij talrijk voorkomt in het centrale deel van dit gebied, en dat hier sprake lijkt van een duidelijke vegetatiezonering.

In overleg met Geldersch Landschap en Kasteelen werd besloten de verspreiding van Moerasveenmos en andere mossoorten, en de zonering van de vegetatie meer gedetailleerd in beeld te brengen.
Daarnaast werd een globale inventarisatie uitgevoerd van de mossen in twee andere in 1993 ingerichte percelen, en in enkele in 2013 afgeplagde delen.
Dit onderzoek vond plaats in de zomer van 2017 en resulteerde in het rapport ‘Wisselse mossen’.
In 2018 heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden om de begrenzing van de meest door kwel beïnvloede vegetaties nog nauwkeuriger vast te stellen. 
Zie voor het volledige rapport onder OVERIGE INFO > diverse verslagen.

Wisselseveen 2018

                                       

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

  Wisselse mossen

    KNNV afdeling Apeldoorn

    oktober 2017


Deel deze pagina