Wijziging van Statuten en Huishoudelijk reglement.                            door Michel Zwarts. 

 

Een flink stuk van deze Convolvulus wordt ingenomen door de voorstellen voor nieuwe Statuten en het Huishoudelijke reglement. Ze moeten aangepast worden omdat ze strijdig zijn met de nieuwe statuten van de Landelijke vereniging. Over het algemeen gaat het om technische aanpassingen. Zo is het werkgebied van de afdeling nauwkeurig omschreven. Datzelfde geldt voor  natuurbeschermingsdoelstelling van de vereniging. Deze wijzigingen zijn van belang als de vereniging een procedure wil beginnen om de natuur te beschermen. Ook de rechten en plichten van donateurs zijn nieuw omschreven en de taken van commissies en werkgroepen zijn opnieuw geformuleerd.

 

De statuten kunnen gewijzigd worden door een Algemene vergadering waarin twee/derde van de leden aanwezig is. Als dit niet het geval is, moet er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Voor deze tweede vergadering geldt geen quorum. De beslissing in deze tweede vergadering wordt in de notulen vastgelegd. De wijziging is van kracht als de notulen in een volgende Algemene vergadering worden goedgekeurd. De wijziging van het Huishoudelijk reglement kan op dezelfde wijze worden afgehandeld.

 

De procedure is nu als volgt.

Het bestuur schrijft op maandagavond 21 januari 2012 twee vergaderingen uit met als enige agendapunt de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijke reglement. Op de eerste vergadering zullen vermoedelijk geen 140 leden aanwezig zijn. Dit wordt geconstateerd en de vergadering wordt gesloten. Na een pauze wordt de tweede vergadering geopend en de wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk wordt aan de orde gesteld. Besluiten op deze vergadering moeten met twee/derde meerderheid worden genomen. De notulen van deze vergadering komen op de reguliere Algemene vergadering in maart 2012 aan de orde. Met deze notulen en de gewijzigde Statuten kunnen ze opgenomen worden in een notariële akte.

___________________________________________________________________________

 

STATUTEN.

DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische vereniging afdeling Arnhem, afgekort: KNNV afdeling,  Arnhem.
 2. De vereniging is ingevolge de statuten van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afgekort: KNNV, een afdeling van de KNNV.
 3. Zij werd opgericht op 31-10-1906.
 4. Zij is gevestigd te ARNHEM .
 5. Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Rheden, Zutphen, Zevenaar, Renkum , Overbetuwe en Lingewaard.
 6. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 7. Het verenigingsjaar is, evenals het boekjaar, gelijk aan het kalenderjaar.

HET DOEL  Artikel 2 

De vereniging heeft als doel:

 1. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis;
 2. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
 3. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.

DE MIDDELEN   Artikel 3

De vereniging streeft haar doel na door:

 1. het organiseren van excursies en lezingen;
 2. het organiseren van kampen en reizen;
 3. het geven van cursussen
 4. het oprichten en in stand houden van werkgroepen;
 5. het samenwerken met gelijkgerichte organisaties;
 6. het medewerken aan het oplossen van natuurhistorische vraagstukken;
 7. het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen;
 8. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
 9. alle overige wettige middelen.

HET LID Artikel 4

 1. De vereniging kent een gewoon lid, een huisgenootlid en een erelid, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'lid'.
 2. Het gewoon lid is een natuurlijk persoon die zich als lid heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten.
 3. Het huisgenootlid is een natuurlijk persoon die huisgenoot is van een gewoon lid en die zich als huisgenootlid heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten. Het huisgenootlid ontvangt niet de van de vereniging uitgaande geschriften.
 4. Het erelid van de vereniging is een lid dat zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voordracht van het bestuur is benoemd door de algemene vergadering, mits dat besluit werd genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 5. Het bestuur wordt geacht een persoon te hebben toegelaten als lid, tenzij het bestuur binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft medegedeeld de persoon niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. Het lid betaalt jaarlijks een contributie waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 6. Het lidmaatschap eindigt door de dood en voorts door opzegging door het lid, door opzegging door het bestuur of door ontzetting.
 7. Opzegging door het lid dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten minste twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft. Bij gebreke daarvan duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het daarop volgende kalenderjaar.
 8. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen.
  1. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel de vereniging benadeelt.
  2. Van een opzegging door het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.

 

DE DONATEUR Artikel 5 

 

 1. Een donateur is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de vereniging steunt met een jaarlijkse bijdrage of met een bijdrage ineens en die als zodanig door het bestuur is toegelaten.
 2. Het bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon of rechtspersoon te hebben toegelaten als donateur, tenzij het bestuur binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft medegedeeld de natuurlijk persoon of rechtspersoon niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.
 3. De donateur betaalt een bijdrage waarvan het minimumbedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 4. Het donateurschap eindigt door de dood dan wel, bij een rechtspersoon, door ontbinding of beëindiging en voorts door opzegging door de donateur, door opzegging door het bestuur of door ontzetting.
 5. Opzegging door de donateur dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten minste twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft. Bij gebreke daarvan duurt het donateurschap voort tot het einde van het daarop volgende kalenderjaar.
 6. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer van de vereniging niet kan worden gevergd het donateurschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen.
 7. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer de donateur handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel de vereniging benadeelt.
 8. Van een opzegging door het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.

DE WERKGROEP  Artikel 6

 1. Een werkgroep als bedoeld in artikel 3, onder c. kan worden opgericht door ten minste twee leden gezamenlijk.
 2. Een werkgroep kan worden opgericht voor elk onderdeel van de veldbiologie, alsmede voor enige activiteit als bedoeld in artikel 3.
 3. Het erkennen van een werkgroep geschiedt door het bestuur, na bereidverklaring van de oprichters om zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te onderwerpen. Wanneer het bestuur erkenning weigert, deelt het de redenen daarvan schriftelijk aan de oprichters mede. Van een weigering is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.
 4. Alleen leden van de vereniging kunnen lid van de werkgroep zijn.
 5. De werkgroep legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat jaar toevertrouwde geldmiddelen voor 1 februari van het volgende kalenderjaar rekening en verantwoording af aan het bestuur.
 6. Voor het overige is de werkgroep, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaalt in artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult.

DE  ALGEMENE VERGADERING  Artikel 7

 1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit stemgerechtigde leden.
 2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe die niet door de wet of de statuten aan de andere organen van de vereniging zijn toegekend.
 3. In de algemene vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen behandeld: het bestuursbeleid, waaronder het algemene verenigingsbeleid; de contributie en de begroting; het jaarverslag en het financieel verslag over het laatste verenigingsjaar; de verkiezing van bestuursleden en de benoeming van een afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde(n) voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV en een vertegenwoordiger  voor de Beleidsraad van de KNNV.
 4. Het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.
 5. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht maar ten minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse vergadering vindt plaats binnen drie maanden na afloop van het boekjaar.
 6. Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste eentiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur verplicht tot het doen houden van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken nadat het door het bestuur is ontvangen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers de vergadering schriftelijk bijeenroepen. De leden worden voor een algemene vergadering schriftelijk opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste twee weken en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Aan de agenda kan een onderwerp worden toegevoegd dat ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend. Ter vergadering kan alsnog een agendapunt worden toegevoegd, tenzij ten minste eenvierde gedeelte van de stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet.

DE KASCOMMISSIE  Artikel 8

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie.
 2. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur.
 3. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging.
 4. De kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

HET BESTUUR: ZIJN SAMENSTELLING  Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste negenleden.
 2. Een bestuurslid wordt door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een periode van vier jaren. Het lid is eenmaal direct herkiesbaar. De algemene vergadering kan een statutair niet herkiesbaar bestuurslid herkiezen, mits met een meerderheid van ten minste tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 3. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid gekozen voor een periode van vier jaren. In afwijking van het bepaalde onder 2. is de voorzitter tweemaal direct herkiesbaar.
 4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, welke functies niet in één persoon kunnen worden verenigd, en verdeelt onderling de overige functies, waaronder die van vicevoorzitter en gewestelijk vertegenwoordiger.
 5. Voor zijn leden wordt door het bestuur een rooster van aan- en aftreden opgesteld.
 6. Voor de verkiezing van leden van het bestuur stelt het bestuur kandidaten van wie de namen tegelijk met de agenda bekend worden gemaakt. Ten minste vijf leden gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen voor de algemene vergadering waarin de vervulling van de vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen tegenkandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur gestelde kandidaat de tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met inachtneming van het hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de vergadering benoemd. Indien voor  een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature voorzien door  verkiezing.
 7. Een tussentijdse vacature in het bestuur ontstaat wanneer een bestuurslid ophoudt lid te zijn van de vereniging, als bestuurslid bedankt of van zijn functie wordt ontheven, alsmede door ondercuratelestelling. De wijze van vervulling van een tussentijdse vacature wordt in het huishoudelijk reglement bepaald. De algemene vergadering is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te ontheffen mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van  ten minste drie vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de stemmen. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan de daaropvolgende vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het besluit tot ontheffing nemen met ten minste drie vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

HET BESTUUR: ZIJN BEVOEGDHEDEN Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het is tot alle bestuur- en beheersdaden bevoegd, waaronder het in eigendom of in bezit verkrijgen of in beheer nemen en het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, doch behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. met een waarde van ten minste (…) euro.
 2. Het bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de algemene  vergadering. Het legt jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beheer en beleid binnen drie maanden na afloop van het boekjaar. Daarvoor zendt het bestuur een jaarverslag aan de leden, inhoudende ten minste de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Dit financiële jaarverslag zal worden gecontroleerd door de kascommissie als bepaald in artikel 8.
 3. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, bestaande uit ten hoogste vier leden en daaraan bepaalde bevoegdheden delegeren. Van het dagelijks bestuur maken in elk geval deel uit: de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat door het dagelijks bestuur wordt gevoerd.
 4. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel ten minste twee van zijn leden wenselijk wordt geacht.
 5. Het bestuur kan besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursle­den ter vergadering aanwezig is. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling door de voorzitter, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien door geen der aanwezige leden een beroep op de quorumbepaling wordt gedaan.
 6. Het bestuur kan buiten zijn vergadering een besluit nemen indien alle bestuursleden hierbij zijn betrokken en indien geen der bestuursleden zich hiertegen verzet. Van een dergelijk besluit wordt ter eerstvolgende vergadering melding gemaakt.

DE DELEGATIE: DE COMMISSIE  Artikel 11

 1. Het bestuur kan onderdelen van zijn taak, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen, delegeren aan een commissie.
 2. Een commissie bestaat uit ten minste twee leden.
 3. Het bestuur benoemt de leden van een commissie uit de leden van de vereniging en kan een benoeming intrekken.
 4. Het bestuur omschrijft de taak en de bevoegdheden van de commissie.
 5. De commissie legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat jaar toevertrouwde geldmiddelen voor  één februari van het volgende kalenderjaar rekening en verantwoording af aan het bestuur.
 6. Het bestuur kan te allen tijde inzage nemen in de boeken en in de overige administratie van de commissie.
 7. De leden van de commissie regelen hun functies onderling.
 8. Voor het overige is de commissie, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult.

DE STEMMING  Artikel 12

 1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. Een blanco stem is een uitgebrachte, niet geldige stem.
 4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De vergadering kan zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen, ook indien het personen betreft, mits geen der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
 5. De stemming over personen geschiedt door middel van briefjes, waarbij op het briefje de naam van de gewenste kandidaat wordt vermeld.
  Het stembriefje is ongeldig indien het geen of meer dan één naam bevat. De kandidaat die door middel van het aantal geldig uitgebrachte briefjes de volstrekte meerderheid heeft verkregen, is bij eerste stemming gekozen. Wanneer geen van de voorgedragen kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een herstemming gehouden. Deze stemming vindt plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien kandidaten die behoren tot degenen op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, worden deze alle bij de herstemming betrokken. Indien bij de herstemming wederom geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen, wordt degene gekozen die de meeste stemmen op zich heeft verzameld. Indien bij de herstemming de kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot.
 6. Een stem wordt geacht ongeldig te zijn indien uit het briefje niet kan worden opgemaakt wat de wil van de stemmer is geweest.
 7. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT  Artikel 13

 1. Alle aangelegenheden van de vereniging waarin de statuten niet voorzien, worden voor zover nodig bepaald, dan wel nader uitgewerkt bij een huishoudelijk reglement dat door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
 3. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste drie leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.

DE STATUTENWIJZIGING  Artikel 14

 1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de stemmen.
 2. Een voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen indien het ten minste drie vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, welke tweede vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het voorstel kan aannemen met ten minste drie vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

DE ONTBINDING  Artikel 15

 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot statutenwijziging.
 2. De algemene vergadering benoemt ten minste één natuurlijk persoon of rechtspersoon tot vereffenaar.
 3. Bij het ontbindingsbesluit wordt beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in artikel 2.

 

HET ONVOORZIENE GEVAL  Artikel 16

In het geval waarin door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

 

________________________________________________________________________________

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

DE CONTRIBUTIE

 

Artikel 1

 1. Het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lid, als bedoeld in artikel 4, lid 2. van de statuten en het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het huisgenootlid, als bedoeld in artikel 4, lid 3. van de statuten, worden door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. Het bedrag van de bijdrage van een donateur, als bedoeld in artikel 3, lid 5. van de statuten, wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
 3. Het erelid van de vereniging, als bedoeld in artikel 4, lid 4. van de statuten, is vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van het bedrag

 

 

 

 

DE BEROEPSPROCEDURES 

Artikel 2

 1. Het beroep, als bedoeld in artikel 4, lid 5. en lid 11., respectievelijk artikel 5, lid 2. en lid 8. van de statuten, kan worden ingesteld door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur, binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van het besluit waartegen betrokkene in beroep wenst te komen.
 2. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep geacht gegrond te zijn.
 3. Indien de betrokkene de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, zal de betrokkene worden gehoord door een commissie van onderzoek, bestaande uit drie door en uit de algemene vergadering gekozen leden. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep geacht wordt gegrond te zijn.
 4. De commissie van onderzoek brengt op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit waarna op het beroep wordt beslist. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep geacht wordt gegrond te zijn.
 5. Het bestuur deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede.
 6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen aanspraak maken op de rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien.
 7. Het beroep, als bedoeld in artikel 6, lid 3. van de statuten, kan worden ingesteld door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur, binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van het besluit waartegen het beroep is gericht.
 8. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te stellen.
 9. Het bestuur deelt de beslissing op het beroep aan de oprichters schriftelijk mede.

 

 

DE TUSSENTIJDSE VACATURE IN HET BESTUUR

Artikel 3

 1. In een tussentijdse vacature in het bestuur, als bedoeld in artikel 9, lid 7. van de statuten, wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.
 2. Het tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is gekozen zou zijn afgetreden, doch is herkiesbaar ook als degene in wiens plaats hij is gekozen statutair niet herkiesbaar zou zijn.

 

DE ONKOSTENVERGOEDING

Artikel 4

 1. Het lid dat onkosten maakt ten behoeve van de vereniging ontvangt daarvoor van de vereniging een vergoeding.
 2. De onkostenvergoeding, als genoemd in lid 1., is nader bepaald in het Declaratiebesluit van de vereniging.

 

 

DE WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT

Artikel 5

Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste

negen leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.

 

HET ONVOORZIENE GEVAL

 

Artikel 6

In het geval waarin door het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

 

 

CURSUS WILDE PLANTEN

 

Onze afdeling organiseert al sinds meer dan twintig jaar jaarlijks de cursus Wilde Planten. Inmiddels hebben meer dan vijfhonderd mensen deze cursus gevolgd, waaronder veel leden van de afdeling. Hoofddoel van de cursus is om met een flora zelf de naam van wilde planten kunnen vinden. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan bod zoals de bouw van planten, de voortplanting, de relatie met insecten en de systematiek. Verder is er ruimte voor bewondering en verwondering. De volgende cursus wordt gegeven in de periode april - juni 2012.

 

De cursus omvat negen lessen op woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur en drie excursies op de zaterdagochtend. De lessen beginnen met een (meestal korte) inleiding. Daarna volgen praktische oefeningen in het zelf determineren van planten. Dat doen we in kleine groepjes met begeleiding van ervaren mensen.

Bij de excursies bezoeken we plekken met een voor Nederland bijzonder rijke flora. 

Praktische informatie

De cursusdata zijn 4, 11, 18 en 25 april, 9, 16, 23 en 30 mei en 6 juni. De excursies zijn op 21 april, 19 mei en 2 juni.

De cursus wordt gegeven in de Thomas a Kempisschool, Thomas a Kempislaan 25, 6822, LR Arnhem.

 

De cursusprijs is €55 voor IVN- en KNNV-leden en €60 voor niet-leden. Daarbij is een reader met de samenvattingen van de lessen inbegrepen.

 

Als flora gebruiken we de zesde druk van de KNNV-uitgave: "Veldgids Nederlandse Flora" van Henk Eggelte. Verder zijn nodig een loep (vergroting 10x), en een spits pincet. De flora, loep en pincet kunnen via de cursus worden besteld.

 

Aanmelding bij:

Michel Zwarts, tel 0630265575

michel.zwarts@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontheffing Flora- en Faunawet.                                                               door Michel Zwarts.

 

Op grond van de Flora- en Faunawet is het verboden dieren te vangen, planten te plukken, vangmiddelen bij je te hebben of nesten of verblijfplaatsen van beschermde dieren te verstoren. Voor onderzoek kan de minister ontheffing verlenen. De landelijke KNNV heeft zo’n aanvraag ingediend. Die aanvraag is toegekend. Dit betekent dat de KNNV de afdelingen kan machtigen om voor onderzoeksdoeleinden en voor één of meer soortgroepen ontheffing te verlenen van bepalingen in de FF-wet. De vereniging heeft op zijn beurt de afdeling gemachtigd om die ontheffing te verlenen.

 

Bij de machtiging gaat het om:

 • Plukken van beschermde inheemse planten
 • Vangen van beschermde inheemse zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, kevers, libellen, mieren en weekdieren en het doden van beschermde kevers, libellen, mieren en weekdieren.
 • Het vervoeren van de planten en dieren die hierboven zijn genoemd.

 

Als je voor onderzoek of inventarisatie een ontheffing wilt hebben, wil je me dan een mailtje of een briefje sturen en daarin aangeven waarvoor en voor welke soortgroepen je de ontheffing nodig hebt. Ik stuur dan de ontheffing samen met de papierwinkel die daar bij hoort.

 

 

 

De natuur is goud waard…..

 

Prachtige landschappen, insecten, vogels of wilde planten…Als lid van de KNNV geniet je daar van. Natuurstudie is een boeiende en heel zinvolle vrijetijdsbesteding, waar je je hele leven mee bezig kunt zijn.

Maar…niet iedereen is zich bewust van de waarde van de natuur. Gelukkig stoppen enthousiaste KNNV’ers heel veel tijd in het uitvoeren van tellingen, inventarisaties en vooral het rapporteren daarover in de vorm van wandelgids, verslag of dvd. En dat allemaal om de medemens te wijzen op het belang van de natuur.

De Stichting Fondsen van de KNNV wil deze activiteiten dan ook graag financieel ondersteunen. Jaarlijks worden er door de Stichting subsidies verstrekt om afdelingsprojecten te verwezenlijken zoals een gids over stadsparken of een dvd over stadsnatuur. 

Maar… de middelen van de Stichting zijn beperkt. Graag zien wij ons vermogen groeien om nog meer KNNV-werk dankzij onze financiële steun mogelijk te maken. Zou je eens na willen denken over de mogelijkheid van een financiële bijdrage in de vorm van een eenmalige donatie of een periodieke gift?

Wat kunt u doen?

Kort gezegd: donateur worden van onze Stichting door een gift over te maken op rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV. De Stichting heeft een ANBI-status.  

Maar er zijn meer mogelijkheden om onze Stichting te steunen. Het Stichtingsbestuur geeft op verzoek graag nadere informatie. Informeer eens bij de secretaris of andere bestuursleden (Hein van Bohemen, Jelle Schuurmans, Chris Ankersmit, Ina Marbus-Hotho).

 

Stichting Fondsen KNNV

secr. Geoske Sanders, tel. 0318-417234 of email:gmsan@hetnet.nl

rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Best. 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

KNNV

Postbus 310

3700 AH Zeist

Bezoekadres: Boulevard 12

email: bureau@knnv.nl 

www.knnv.nl

Persbericht

Zeist, 10 november 2011

 

Nieuwe natuurwet schiet ernstig tekort

 

De KNNV heeft haar reactie op de nieuwe Natuurwet aan staatsecretaris Bleeker gestuurd. De nieuwe natuurwet bundelt oude natuurwetten en moet gaan zorgen voor betere afstemming op Europese regelgeving. Het resultaat is helaas dat de uiterst zorgvuldig opgebouwde zorg voor onze natuur wordt opgeofferd aan economisch gewin.

Voorzitter Kai Waterreus zegt: “110 jaar geleden is de KNNV opgericht om op de bres te staan voor de natuur in ons land. Ging het in 1905 nog over het redden van het Naardermeer, nu is de hele Nederlandse natuur in het geding. Natuur die  nu nog strikt beschermd is, wordt met dit wetsvoorstel  ‘vogelvrij’. Om maar één voorbeeld te noemen: roofvogels vergiftigen is nu absoluut strafbaar, straks kennelijk niet meer.”

De KNNV is van mening dat van een betere afstemming op Europese regelgeving geen sprake lijkt te zijn. In tegendeel, de heldere en duidelijke Europese regels worden aan de laars gelapt. Daarom heeft de KNNV in haar reactie aan staatsecretaris Bleker aangegeven dat hij nog eens goed moet nadenken over de inhoud van de nieuwe natuurwet. De KNNV roept haar leden en het parlement op er bij de minister op aan te dringen dat hij de plannen moet aanpassen. Beschermde elementen in de natuur moeten beschermd blijven!

 

 

De reactie van de KNNV op de natuurwet is te lezen op: 

http://www.knnv.nl/knnv-concept-natuurwet-schiet-te-kort

 

Meer informatie bij:
Kees Nieuwerth, vice-voorzitter.  Tel 0599-512901 of e-mail k.nieuwerth@wxs.nl 

Kai Waterreus, voorzitter. Tel: 06-21688514 of e-mail: voorzitter@knnv.nl

De KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig is: met natuurbeleving, natuurstudie én met natuurbescherming.
De KNNV heeft 9000 leden in 50 afdelingen verdeeld over ons land.

 

 

 

 

 

Ma. 22 jan. 20.00 uur

Algemene ledenvergadering.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen quorum.
 2. Statuten van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 3. Huishoudelijk reglement van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 4. Rondvraag en sluiting.

 

Ma. 22 jan. 20.30 uur

Algemene ledenvergadering.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Statuten van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 3. Huishoudelijk reglement van de KNNV-afdeling Arnhem (zie elders in dit nummer).
 4. Rondvraag en sluiting.

Locatie van beide vergaderingen: Betuwestraat 5, Arnhem.

 

 (Teerplaats).

 

 

 

 

Convulvulus september 2011

 

Van de redactie.                                                                                    door Gerrie ten Hoopen.

 

Na een heel droog voorjaar hebben we nu een wat nattere zomer gekregen en dat is in de natuur op allerlei punten terug te vinden. Vele paddenstoelen zijn er al te vinden, en daardoor veel paddenstoelenexcursies.

In het verslag van de vlinderexcursie naar het Korenburgerveen zijn voor de tijd van het jaar “bijzondere” vlinders gezien.

Een bijzondere plaats heb ik ingeruimd voor een oproep van Michel voor de uitbreiding van de verzending van “de Postduif”.

Ik wens u allen een goed najaar toe. Met de vele prachtige excursies die deze keer weer voor u georganiseerd zijn moet het niet moeilijk zijn om hier vorm aan te geven.

Laat ze niet zo maar voorbijgaan!!!

 

 

De Postduif.                                                                                             door Michel Zwarts.

 

De Convolvulus verschijnt vier maal per jaar. Behalve informatie over het wel en wee van de afdeling, vindt u daarin ook als belangrijkste onderdeel het excursieprogramma. Maar, tussen het inleveren van de kopij en de laatste excursie van het programma zit ruim vier maanden. Dat is een behoorlijke tijd. Tussendoor gebeuren er ook zaken waarvan we u op de hoogte willen brengen. Al een tijdje hebben we daarvoor de Postduif: een e-mailbericht dat we aan zo’n zeventig leden toesturen. Van die leden hebben we de e-mailadressen. Maar we hebben ruim tweehonderd leden. We kunnen dus een groot aantal leden geen postduif sturen. Van een aantal daarvan hebben we (hopelijk het goede) e-mailadres. Die sturen we een e-mail met de vraag of ze bezwaar hebben tegen het ontvangen van de Postduif. Maar er zijn ook een flink aantal leden waarvan we geen e-mailadres hebben. Als u een e-mailadres  heeft en u wilt de Postduif ontvangen, wilt u dan uw e-mailadres sturen naar secretaris@knnv.arnhem.nl of naar michel.zwarts@xs4all.nl

 

 

Van de voorzitter.                                                                        door Remko van Rosmalen.

 

Ik schrijf dit stukje tijdens het inpakken van mijn plantenboek, loupe en notitieboekje. Nu het zomerse weer toch weer een poging waagt, ga ik een weekje in Duitsland van de natuur genieten. Dit soort uitstapjes over de grens leveren altijd weer verrassende waarnemingen en onbekende soorten op. Velen van u zullen dan ook weer een hoop mooie en nieuwe dingen gezien hebben de afgelopen maanden. Gebruik dan ook vooral de kennis van mede-KNNVers om er achter te komen wat voor waarnemingen nu eigenlijk gedaan zijn en wat er zo mooi op die foto staat.

 

Waarnemingen...dat is ook het thema van het KNNV-congres op 1 oktober dit jaar: hoe leiden waarnemingen tot natuurbescherming? Dit kan op verschillende manieren en op het landelijke congres komen we hier meer over te weten. Het congres wordt georganiseerd in het kader van het 110-jarig bestaan van de KNNV. U kunt zich op de landelijke KNNV-website opgeven en ik hoop dat we als afdeling goed vertegenwoordigd zijn.

 

Iemand die ook wel wist hoe waarnemingen ingezet konden worden om natuur mee te beschermen was ons lid Jan Hoogschagen. Begin juli bereikte ons het bericht dat hij is overleden op 96-jarige leeftijd. Jan is vele jaren lang een actief lid van onze afdeling geweest en stond onder andere aan de wieg van de werkgroep milieukartering.

Iets wat ik verder niet onvermeld mag laten is ons afdelingsjubileum. 105 jaar bestaat de Arnhemse afdeling van de KNNV. Het bestuur nodigt alle leden uit dit gezamenlijk te komen vieren op 8 oktober in het bezoekerscentrum Sonsbeek (zie uitnodiging verderop in deze Convolvulus). Er zal onder meer worden toegelicht wat bij de inventarisatie van de drie parken voor bijzonderheden zijn gevonden.

 

Dat brengt mij bij mijn laatste onderwerp, de inventarisatie. Het buitenwerk is, op wat laatste zaken na, afgerond. Er is en wordt hard gewerkt aan de teksten voor de verslaglegging.

Foto’s mogen nog steeds worden aangeleverd, graag zelfs! Begin volgend jaar kunnen we met zijn allen het resultaat aanschouwen.

 

Ik hoop veel leden persoonlijk te kunnen ontmoeten bij een van de jubilea en wens allen een fijn najaar toe.

 

 

In memoriam Jan Hoogschagen.                                                           door Michel Zwarts.

 

De laatste keer dat Jan Hoogschagen een bijeenkomst van onze afdeling bijwoonde, was bij de presentatie van ons jubileumboek ‘Arnhemse uiterwaarden’ bijna vijf jaar geleden. Het boekje ontleent zijn waarde voor een belangrijk deel aan de inventarisaties in 1977 en 1988 van Meinerswijk, die door Jan zijn opgezet. Op 8 juli is Jan op 96-jarige leeftijd overleden. De presentatie van het boek over Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem kan hij dus niet meer meemaken. Ook voor dit boek heeft Jan een stevige basis gelegd door de inventarisatie van deze parken in 1981 en 1982.

Als coördinator van de Stuurgroep milieukartering heeft Jan jarenlang inventarisaties opgezet. Het ging daarbij niet alleen om planten. Zeker bij de eerste inventarisaties waren daar meer soortgroepen bij betrokken en was er ook aandacht voor de abiotische factoren van het te inventariseren gebied. Hij was daarmee de vader van de ‘brede inventarisaties’ in onze afdeling. Inventarisaties waar hij ook zijn stempel op gezet heeft zijn onder meer: Rijkerswoerd (1975), Gebied boven het Openluchtmuseum (1975), Delhuyzen (1976), Oude rivierbedding langs Huissense dijk (1976), Immerloplas (1979), Johannahoeve (1980), Grasbermen langs de Amsterdamse weg (1981), Bossen bij Schaarsbergen (1983), Landgoed Zonheuvel (1985), Arnhemse gemeentebossen (1990), Westerveld en Steenen Kamer (1998).

Die inventarisaties waren niet alleen gericht op het in kaart brengen van de natuurwaarde van die gebieden, maar ook op het behoud daarvan. Alle rapporten eindigden dan ook met de aanbevelingen aan de eigenaar of beheerder, meestal de gemeente. Hij had ook sterk onderbouwde ideeën over de inrichting van de gemeentelijke bossen en deponeerde zijn mening daarover graag bij de betreffende gemeentelijke diensten.

De bossen, dat waren zijn kinderen!

Ook het bestuur van onze vereniging stelde hij regelmatig op de hoogte van zijn zienswijzen over deze en andere zaken.

In 2000 heeft hij het stokje overgedragen. Zijn stuurgroep milieukartering leeft nu nog voort in de inventarisatiewerkgroep van onze afdeling.

Wij hebben Jan leren kennen als een gedreven man die oog had voor het belang van natuurbescherming en in staat was het werk van natuurliefhebbers te coördineren en naar buiten te brengen. Zo zullen en willen we hem blijven herinneren.

 

 

 

 

105 jaar KNNV afdeling Arnhem.

 

8 oktober 2011: Jubileumbijeenkomst in Bezoekerscentrum de Watermolen in Sonsbeek.

 

Op 8 oktober vieren wij met onze leden ons 105 jarig bestaan!

105 jaar zijn mensen in Arnhem en omgeving betrokken bij de natuur. In onze prachtige omgeving hebben velen een bijdrage geleverd om kennis te vergaren op natuurhistorisch gebied en deze te delen met anderen.

Tijd om hier bij stil te staan en dit te vieren.

Het bestuur nodigt daarom alle leden uit om op 8 oktober om 14.00 uur naar de Watermolen te komen. De koffie, thee en lekkers staan dan klaar.

Het programma voor die middag is:

 

 • 14.00 uur Welkom
 • 14.15 tot 14.45 korte informatie over de brede inventarisatie in de parken.
 • 14.45 tot 15.30 wandeling door Sonsbeek en bezoek vlindertuin. 

Of: Dia voorstelling en uitgebreidere uitleg inventarisatie.

 • Vanaf 15.30-tot 17.00 Tijd om bij te praten en herinneringen op te halen onder genot van een drankje met hapje.

 

Wij hopen dat veel leden aanwezig kunnen zijn. Mocht vervoer naar de Watermolen een probleem zijn, dan kunt U contact met ons opnemen.

Namens het bestuur: Corrie Zwarts- de Rooy. Tel. 026-3818606.

 

 

Gezien.                                                                                         door Koos de Vos.

 

Een bijna zomerse voorjaarsdag. 10 april. Hinke de Klerck schrijft:

“Een mier liep op mijn terras bij de keukendeur. Waar ze precies vandaan kwam weet ik niet, maar opeens was ze binnen ons gezichtsveld, ongeveer 5mm groot.

Ze vond een dor blaadje ca. 20 x 20 mm en besloot dat mee te nemen. Waarheen en waarvoor? Misschien een geschenk voor haar koningin of bouwmateriaal voor de kinderkamer.

Ze verdween onder het blaadje en zette haar schouders eronder, want opeens begon het te bewegen. Na een paar centimeter gaf ze dat op en kroop eronder uit, draaide zich om, pakte het vast met haar kaken en liep er achterwaarts mee weg. Hoe wist ze waar ze heen moest? Was het de warme zon op haar achterste, of volgde ze een geurspoor?

De naden tussen de tegels zijn verschillend van breedte. Geen nood, met 6 poten kun je je eigen bruggetje bouwen. En wordt het echt te breed? Dan kruip je er weer onder en tilt je blad over de naad.

In de tussentijd haakte een droog vleugeltje van een esdoorn zich vast aan de zijkant. Hola, even inspecteren. Dat wordt niet handig met zo’n uitstekend ding; na wat sleuren en duwen lag het in de trekrichting en half op het blad. Trekken maar weer, ondanks de dubbele vracht schoot het mooi op. 1000 mm in 2 minuten, 200 maal haar eigen lengte.

Het nest waarnaar ze kennelijk onderweg was ligt echter op 5000 mm en de weg erheen kent veel brede naden, van wel 15 mm. Dat kost veel energie en vergt zo nu en dan bijtanken in de zon. Op een gegeven moment werd het teveel. Ze kwam in de wind terecht en verloor het vleugeltje, keek om, twijfelde even maar liet het toen liggen.

Met een vaartje ging ze nu verder met alleen het blaadje dat inmiddels een beetje afgesleten was. Twee maal was ze, al trekkend van de route geraakt. Dan pauzeerde ze even, waarschijnlijk om haar tom-tom de tijd te geven zich bij te stellen, greep het blaadje weer vast, stelde de richting bij en sleepte door.

Ze bereikte de overkant, 5 meter in goed 10 minuten en met al die obstakels en uithollingen overdwars.

Een gemiddelde mens van 1.80 meter zou 1800 m moeten afleggen met een garagedeur van 2x2 m achterwaarts trekkend in diezelfde 10 minuten.

Wie meldt zich aan?”

 

Wouter Renaud doet verslag van enkele waarnemingen, gedaan op de vroege Vogelexcursie op vrijdagmorgen 13 mei o.l.v. Flora Meijer en Mia Hamer.

“Vanaf het doorlaatwerk in Meinerswijk zagen wij in een plas ten westen van de loopbrug twee fouragerende Lepelaars (tijdens de publieksexcursie met 65 deelnemers op 14 mei zaten de lepelaars er nog of weer). Ook zaten er drie Krakeenden en doken twee Visdiefjes telkens in het water in de hoop een visje mee te pikken. Verder kwam er onder andere een Koekoek langs vliegen en zat een Heggenmus in een vlierstruik op drie meter afstand te zingen. Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen zorgden voor het nodige vertier en de Ooievaar zat op zijn nest op het dak van de steenfabriek”.

 

Wouter meldt verder, dat hij op zondagmorgen 15 mei, 9.30 uur, een Pijlstaarteend heeft gezien in Meinerswijk in de plas ten noorden van het pad naar het vogelkijkhuis.

 

Op 25 juni was Nancy Sondaal op excursie in het Vragenderveen. Tot ieders verrassing vloog er een Zwarte Ooievaar op. De gids was ook enthousiast. Zwarte Ooievaars worden daar eigenlijk nooit gezien.

 

Oebele Spa meldt dat hij, in gezelschap van Jan Zoer, in de buurt van zijn woning in Park Sonswijck, op 6 juli een Middelste Bonte Specht heeft gezien. Duidelijk was de volledig rode kruin te zien. Bovendien veel minder zwart aan de kop in vergelijking tot de Grote Bonte. En een gestreepte buik.

Tussen de appartementencomplexen van Sonswijck is het vrij bomenrijk. Bovendien ligt park Sonsbeek vlakbij. De soort (of hetzelfde exemplaar) is op deze locatie wel eens vaker waargenomen.

 

 

De Koninginnenpage.

Ja, ja, die is nogal eens gezien deze zomer……. De Gelderlander berichtte over waarnemingen in de Steile Tuin in Sonsbeek en in een tuin in Velp, maar op 10 juli fotografeerde Juliette Gribnau een exemplaar in de Heemtuin Presikhaaf. Juliette fotografeert als lid van de heemtuinwerkgroep van het IVN heel veel in de heemtuin. Op 10 juli legde zij dus de Koninginnenpage vast.

 

Op 19 juli kreeg ik (Koos) van een lid van een vrijwilligersgroep van Gelders Landschap, die beheerswerkzaamheden in de terreinen uitvoert, wat “gek” plantenmateriaal aangereikt, dat gevonden was op het “Hei’tje van Maasdijk” in Warnsborn. Het bleek Klein Warkruid te zijn. Ik ben er zelf ook gaan kijken en vond op een oppervlakte van zo’n drie m2 een vijftal planten, parasiterend op Struikheide. En, toevallig of niet, 22 juli trof ik de soort weer aan, maar nu op de Terletse heide. Weer op Struikheide, aan de rand van een zandpaadje. Ik denk, dat deze eenjarige plant het hebben moet van open zanderige plekjes in de heide om te ontkiemen. Ook op Warnsborn groeide het Klein Warkruid op heidestruikjes, die bij open zanderige plekken stonden.

 

Joke v.d. Eijnden schrijft op 19 juli over haar waarnemingen thuis:

“Wat heb ik allemaal gezien vanuit m’n keukenraam, dat op de tuin uitkijkt. Heel veel!!

Als KNNV-ster kan je dat gewoon niet laten. Gelukkig maar.

Bij de regenpijp tussen de klimop een merelpaar, dat zeer druk doende een nest bouwde. Zelfs 2x een broedsel. Op een meter afstand zag ik een aardig groot jong uit ’t nest vallen met een plof op m’n tuinbankje, verwonderd kijkend naar de nieuwe wereld om zich heen. Natuurlijk onophoudelijk alarmgeroep door pa en moe. Volgens mij is het jong veilig weggekomen.

De spin, die in mijn berging zat en die ik behoedzaam naar buiten werkte, werd onmiddellijk opgepikt door een merelvader. Jammer dan…..

Intussen waren de krenten aan de struik rijp geworden en snel weer door de Merels verorberd. De Houtduiven probeerden ze ook op te pikken. Negen stuks dikke duiven waren het, de takken van de Krent bogen tot op de grond. Heel grappig.

Om bij de vogels te blijven, het schelle gepiep van de Bonte Piet (Scholekster), horend op o.a. de Waddeneilanden, was dagelijks te horen. Elke dag een paar keer overvliegend en te zien. Op het parkeerterrein van mijn Spar super zag ik er één rondtrippelen, want bovenop de flat, daar vlakbij, zag ik het nest. Niet ver weg is de IJssel en zijn de uiterwaarden, vandaar.

Mijn Krentenstruik is leeggepikt, maar mijn nogal wilde voortuin staat in volle bloei.

Veel zaden komen aangewaaid en daardoor alsmaar meer verspreiding van het Wit Kaasjeskruid. Ook veel Echt Zeepkruid, roze bloeiend en zich uitbreidend.

Kaardebollen: vier hoog uitgegroeide bloeistengels bijna in volle bloei, dus straks veel bijen. Brunel of bijenkorfje, het worden er steeds meer. Mottenkruid, Vingerhoedskruid en Moederkruid. En het mooie kantwerk van de Kleine Ruit, die nu is uitgebloeid, prachtig!!

Hele golven Muurleeuwebekjes. Een paarse Smeerwortel, ook door mij geplant, is niet meer weg te krijgen, maar is ook leuk.

Soms zie ik het fladderen van vooral Witjes. Zo leuk, dat dansende gedrag. De vlinderwerkgroep weet daar vast meer van te vertellen.

Vorig jaar zag Anita Broekhuizen hier een prachtig Icarusblauwtje en maakte er een foto van.

Wat woon ik hier toch in een paradijsje. Zo veel te zien. Jammer genoeg niet meer in het veld. Het kan niet meer. Dit alles wilde ik graag laten weten aan alle mij bekende en onbekende KNNV-ers. Hartelijke groet, Joke v.d. Eijnden.”

 

Opnieuw dank aan alle inzenders van waarnemingen en mooie natuurervaringen.

 

Bijzondere sprinkhaan herontdekt.

Op 13 mei j.l. hebben biologiestudenten Bram Omon en Kees van Bochove een populatie van het bosdoorntje Tetrix bipunctata ontdekt in park de Hoge Veluwe. Deze bijzondere sprinkhaan stond als Verdwenen op de rode lijst en was al 36 jaar niet meer in Nederland waargenomen. De laatste waarneming dateert van 1975, uit de buurt van Assel (Apeldoorn). Onderzoekers van de Stichting European Invertebrate Survey (EIS-Nederland) hebben de melding via www.waarneming.nl gekregen en bevestigd. Het bosdoorntje behoort tot de doornsprinkhanen. Deze zijn te herkennen aan het doornvormige halsschild dat over het achterlijf ligt. Het is een klein beestje, dat geen geluid maakt en dus niet erg opvalt in het veld. Hoewel in Nederland intensief onderzoek gebeurt, hebben de dieren jarenlang onopgemerkt kunnen leven, in een goed onderzocht gebied. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het diertje nog op andere plekken voorkomt in het park. 

 

 

Verslag vlinderexcursie 31-7-2011 Korenburgerveen.                                                                                            

                                                                              door Marianne Spaans en Anita Broekhuizen.

 

Kom mee naar buiten allemaal!

Nog net voordat de zomermaand augustus aanbreekt gaan vijf dames van de vlinderwerkgroep op pad in het Korenburgerveen. Anita, Corrie, Mimi, Suus en Marianne kunnen aansluiten bij een vlinderexcursie van de KNNV Oost Achterhoek o.l.v. Jopie Schreurs. In totaal zijn er 13 deelnemers, bewust een kleine groep omdat het hier gaat om een beschermd natuurgebied dat nogal kwetsbaar is.

Het is gelukkig droog, weinig wind, maar niet zo warm, ongeveer 17o C. We starten bij het beheersgebouw van Natuurmonumenten en lopen vandaar eerst een rondje door de bufferzone van het Korenburgerveen. Dit is het gebied van de wekelijkse vlindermonitoringroute van Jopie. Het bestaat uit grasland, (begraasd door Galloways), met ruige randen. Daar bloeit nu veel koninginnenkruid en er zijn ook nog wat bloeiende distels. Er vliegen veel witjes, vooral klein geaderd, en bruine en bonte zandoogjes.

 

Ook worden landkaartjes, hooibeestjes, kleine vuurvlinder, atalanta, kleine vos, een koevinkje en een distelvlinder gezien.

Vooral die eerste soort, het landkaartje, is op dit moment in het nieuws. Het was ons ook al eerder opgevallen dat de zwart-witte zomervorm (rechts) nu soms meer een mengelmoesje is van oranje met zwart-wit. Normaal heeft deze vlinder een lentevorm die vooral oranje is, een ander uiterlijk dus dan in de zomer. Het is al langer bekend uit experimenten dat omgevingsfactoren zoals de lengte van het daglicht, de kleurvorm bepalen. De rupsen die in september bij een vrij korte daglengte leven en overwinteren als pop, ontwikkelen zich tot de oranje voorjaarsvorm. Deze generatie legt eitjes en de rupsen die daar uit komen, leven bij een lange daglengte in juni en juli en verpoppen zich snel tot de zwart witte zomervorm. Maar de hoeveelheid licht is niet de enige factor. Ook de temperatuur is van invloed. Wanneer het in juni en juli koud weer is, loopt de kleurontwikkeling in het honderd. Resultaat is dan een “vis-noch-vlees” uiterlijk van de zomervorm; zwart-wit met oranje (links: door zwart wit druk minder goed te zien, maar de onderste twee randen zijn oranje i.p.v. wit). In het hele land en ook in België worden deze tussenvormen nu veel meer gezien dan in andere jaren. Zo’n slechte zomer hebben we dus.

Na deze veldstudie klimmen we over prikkeldraadhekken en komen we in de niet voor het publiek toegankelijke delen van het veen. Jopie loopt daar een monitoringroute speciaal voor de zilveren maan. Tot nu toe had ze er maar één gezien en ze maakt zich zorgen over de achteruitgang van de stand van deze zeldzame parelmoervlinder. In het veen hebben we vooral gezocht op de plekken met bloeiende dophei. Maar helaas, er wordt geen zilveren maan waargenomen. Voor de kleine ijsvogelvlinder en het heideblauwtje die daar ook voorkomen, zijn we te laat in het seizoen. Citroenvlinder en boomblauwtje laten zich nog wel zien.

Maar het is een mooi gebied en zeker de moeite waard om te bezoeken. Er lopen voor het publiek toegankelijke wandelroutes. Misschien moeten we een ander jaar nog eens gaan en hebben we meer zilverenmaangeluk.

Zie ook www.natuurbericht.nl 1 aug. 2011 Somber weer geeft vlinder andere kleur.

 

 

Uit de KNNV uitgeverij!

 

In Gek op egels schrijft de Britse ecoloog Hugh Warwick over zijn passie voor deze ogenschijnlijk zo alledaagse dieren. In dit grappige en inspirerende boek vertelt Warwick over zijn belevenissen met egels en waarom deze dieren zo bijzonder zijn. Hij beschrijft hoe hij stad en land afreist op zoek naar mensen die gek zijn op egels en hij geeft zijn visie op hoe egels de wereld kunnen redden.

Waarom zijn egels zo populair, vraagt Warwick zich af. Waarom zijn zoveel mensen zo gek op egels? ‘Ze stinken, zijn vergeven van vlooien, leven solitair, zijn stekelig en komen alleen ’s nachts tevoorschijn. Nauwelijks de ingrediënten voor ongebreidelde, of zelfs gebreidelde, liefde.’ Toch schuilt er iets in de egel wat mensen in hun hart raakt. Iets wat verklaart waarom er in Engeland alleen al honderden mensen zijn die zieke of gewonde egels opvangen en verzorgen. Waarom de egel in Amerika het meest favoriete huisdier is; waarom hij overal opduikt: in reclame, als knuffeldier en in ontelbare verhalen voor kinderen en volwassenen. Deze aantrekkingskracht brengt Warwick zelfs tot in China, waar hij op zoek gaat naar ‘zijn’ egel. Gek op egels leest als een trein, ook als je (nog) niet gek op egels bent. Warwicks stijl is grappig en bevlogen en hij trekt alle registers open. Zelfs als het gaat over Sjostakovitch of over Icesave, gaat het nog steeds over egels. Volgens Warwick kunnen egels de wereld redden. Met hun grappige uiterlijk en hun aanstekelijke aantrekkingskracht zorgen zij ervoor dat mensen de natuur opnieuw gaan waarderen en beschermen. Gek op egels ontroert, maakt je aan het lachen en zet je aan het denken. ‘De egel is de girl nextdoor, en dat is precies wat de egel brengt: liefde voor de natuur. Ga zelf maar eens neus-aan-neus zitten met een egel. Dan word je verliefd en wil je alles voor zo’n beestje doen.’Aldus: Hugh Warwick.

Hugh Warwick is zoals gezegd een Britse ecoloog die jarenlang onderzoek deed naar egels. Tegenwoordig werkt hij als schrijver, journalist en televisiemaker. Hij houdt een weblog bij over egels en geeft regelmatig lezingen.

 

 

Ambrosia bestrijden…………………..

Exoten uitroeien was meer iets van de vorige eeuw....
Tegenwoordig wordt er anders gedacht over uitheemse soorten, maar voor gevaarlijke planten en dieren wordt een uitzondering gemaakt. Neem de plant die honderdduizenden hooikoortspatiënten met haar pollen bedreigt: Ambrosia psilostachya. Daarvan zeggen de deskundigen: uittrekken voordat de plant bloeit.

Ambrosiapollen zijn zeer sterk allergeen. Ze veroorzaken snel en hevig hooikoortsklachten. De allergeniciteit van de pollen is sterker dan van graspollen. 10 pollen per kubieke meter lucht veroorzaken klachten vergelijkbaar met 50 graspollen per kubieke meter.

Arnold van Vliet van de Natuurkalender geeft een beschrijving:
Alsemambrosia is een eenjarige plant. Van de drie komt deze in Nederland het meest voor. Deze plant heeft meestal dubbelveerdelige bladeren. Hij scheidt de stof coronopiline uit, die de groei van andere planten in de omgeving belemmert. De plant kan 20 tot 150 centimeter groot worden. De stengels zijn behaard, vertakt, kantig, vaak roodachtig en aan de voet iets verhout. De bladeren zijn behaard, gesteeld en staan meestal tegenover elkaar. Van onderen zijn ze grijsgroen. Meestal zijn ze dubbelgeveerd (soms enkel geveerd) met lancetvormige slippen.

Zandambrosia is een overblijvende plant met ver kruipende wortelstokken met wortelknoppen die vroeg in de herfst uitlopen en zich in de daaropvolgende lente tot nieuwe planten ontwikkelen. De stengels zijn grijsviltig. De bladeren hebben geen of een korte steel en ze zijn enkel geveerd, diep veervormig ingesneden. De planten kunnen 20 tot 70 centimeter hoog worden. Zandambrosia groeit in groepen.

Driedelige ambrosia heeft drie tot vijfspletige bladeren met meer dan 1 centimeter brede slippen. De bovenste bladeren zijn soms ongedeeld, zelden zijn alle bladen ongedeeld. De plant kan 80 tot 150 centimeter hoog worden. 

Convolvulus

Contactblad van de afdeling Arnhem en omstreken van de KNNV.

 

 

 

 

 


Jaargang 2010 nr. 3 

Jaargang 2010 nr. 2 

Jaargang 2010 nr. 1 

Jaargang 2009 nr. 4 

Jaargang 2009 nr. 3 

Jaargang 2009 nr. 2 

Jaargang 2009 nr. 1 

Jaargang 2008 nr. 4 

Jaargang 2008 nr. 3 

Jaargang 2008 nr. 2 

Jaargang 2008 nr. 1 

Jaargang 2007 nr. 4 

Jaargang 2007 nr. 3 

Jaargang 2007 nr. 2 

Jaargang 2007 nr. 1