HUISHOUDELIJK REGLEMENT

DE CONTRIBUTIE

Artikel 1

 1. Het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lid, als bedoeld in artikel 4, lid 2. van de statuten en het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het huisgenootlid, als bedoeld in artikel 4, lid 3. van de statuten, worden door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. Het bedrag van de bijdrage van een donateur, als bedoeld in artikel3 lid 5 van de statuten, wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
 3. Het erelid van de vereniging, als bedoeld in artikel 4, lid 4. van de statuten, is vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van het bedrag.

DE BEROEPSPROCEDURES

Artikel 2

 1. Het beroep, als bedoeld in artikel 4, lid 5. en lid 11., respectievelijk artikel 5, lid 2. en lid 8. van de statuten, kan worden ingesteld door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur, binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van het besluit waartegen betrokkene in beroep wenst te komen.
 2. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te stellen. Laat het bestuur dit na, dan wordt het beroep geacht gegrond te zijn.
 3. Indien de betrokkene de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, zal de betrokkene worden gehoord door een commissie van onderzoek, bestaande uit drie door en uit de algemene vergadering gekozen leden. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep geacht wordt gegrond te zijn.
 4. De commissie van onderzoek brengt op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit waarna op het beroep wordt beslist. Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep geacht wordt gegrond te zijn.
 5. Het bestuur deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede.
 6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen aanspraak maken op de rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien.
 7. Het beroep, als bedoeld in artikel 6, lid 3. van de statuten, kan worden ingesteld door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur, binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van het besluit waartegen het beroep is gericht.
 8. Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te stellen.
 9. Het bestuur deelt de beslissing op het beroep aan de oprichters schriftelijk mede.

DE TUSSENTIJDSE VACATURE IN HET BESTUUR

Artikel 3

 1. In een tussentijdse vacature in het bestuur, als bedoeld in artikel 9, lid 7. van de statuten, wordt door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering.
 2. Het tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is gekozen zou zijn afgetreden, doch is herkiesbaar ook als degene in wiens plaats hij is gekozen statutair niet herkiesbaar zou zijn.

DE ONKOSTENVERGOEDING

Artikel 4

 1. Het lid dat onkosten maakt ten behoeve van de vereniging ontvangt daarvoor van de vereniging een vergoeding.
 2. De onkostenvergoeding, als genoemd in lid 1., is nader bepaald in het Declaratiebesluit van de vereniging.

DE WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT

Artikel 5

Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste negen leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.

HET ONVOORZIENE GEVAL

Artikel 6

In het geval waarin door het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

Deel deze pagina