DE NAAM, DE ZETEL, DE DUUR EN HET VERENIGINGSJAAR

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische vereniging afdeling Arnhem, afgekort: KNNV afdeling, Arnhem.
 2. De vereniging is ingevolge de statuten van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afgekort: KNNV, een afdeling van de KNNV.
 3. Zij werd opgericht op 31 oktober 1906 .
 4. Zij is gevestigd te ARNHEM .
 5. Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeenten Arnhem, Rozendaal, Brummen, Rheden, Duiven, Westervoort, Doesburg, Zevenaar, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard en Rijnwaarden 
 6. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 7. Het verenigingsjaar is, evenals het boekjaar, gelijk aan het kalenderjaar.

HET DOEL

Artikel 2

De vereniging heeft als doel:

 1. het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis;
 2. het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
 3. het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin.

DE MIDDELEN 

Artikel 3

De vereniging streeft haar doel na door:

 1. het organiseren van excursies en lezingen;
 2. het organiseren van kampen en reizen;
 3. het geven van cursussen
 4. het oprichten en in stand houden van werkgroepen;
 5. het samenwerken met gelijkgerichte organisaties;
 6. het medewerken aan het oplossen van natuurhistorische vraagstukken;
 7. het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen; 
 8. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
 9. publiceren van de resultaten van onderzoeksgegevens;
 10. alle overige wettige middelen.

HET LID

Artikel 4

 1. De vereniging kent een gewoon lid, een huisgenootlid en een erelid, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'lid'.
 2. Het gewoon lid is een natuurlijk persoon die zich als lid heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten.
 3. Het huisgenootlid is een natuurlijk persoon die huisgenoot is van een gewoon lid en die zich als huisgenootlid heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten. Het huisgenootlid ontvangt niet de van de vereniging uitgaande geschriften. 
 4. Het erelid van de vereniging is een lid dat zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en als zodanig op voordracht van het bestuur is benoemd door de algemene vergadering, mits dat besluit werd genomen met een meerderheid van ten minste drievierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
 5. Het bestuur wordt geacht een persoon te hebben toegelaten als lid, tenzij het bestuur binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft medegedeeld de persoon niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. Het lid betaalt jaarlijks een contributie waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
 6. Het lidmaatschap eindigt door de dood en voorts door opzegging door het lid, door opzegging door het bestuur of door ontzetting.
 7. Opzegging door het lid dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten minste twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft. Bij gebreke daarvan duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het daarop volgende kalenderjaar.
 8. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen.
 9. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel de vereniging benadeelt. 
 10. Van een opzegging door het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.

DE DONATEUR

Artikel 5

 1. Een donateur is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de vereniging steunt met een jaarlijkse bijdrage of met een bijdrage ineens en die als zodanig door het bestuur is toegelaten.
 2. Het bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon of rechtspersoon te hebben toegelaten als donateur, tenzij het bestuur binnen een maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft medegedeeld de natuurlijk persoon of rechtspersoon niet toe te laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.
 3. De donateur betaalt een bijdrage waarvan het minimumbedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 4. Het donateurschap eindigt door de dood dan wel, bij een rechtspersoon, door ontbinding of beëindiging en voorts door opzegging door de donateur, door opzegging door het bestuur of door ontzetting.
 5. Opzegging door de donateur dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld ten minste twee maanden  voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft. Bij gebreke daarvan duurt het donateurschap voort tot het einde van het daarop volgende kalenderjaar.
 6. Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling, alsook wanneer van de vereniging niet kan worden gevergd het donateurschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen.
 7. Ontzetting door het bestuur kan alleen plaatsvinden wanneer de donateur handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de vereniging, dan wel de vereniging benadeelt.
 8. Van een opzegging door het bestuur, anders dan in geval van wanbetaling, alsmede van ontzetting is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.

DE WERKGROEP

Artikel 6

 1. Een werkgroep als bedoeld in artikel 3, onder c. kan worden opgericht door ten minste twee leden gezamenlijk. 
 2. Een werkgroep kan worden opgericht voor elk onderdeel van de veldbiologie, alsmede voor enige activiteit als bedoeld in artikel 3.
 3. Het erkennen van een werkgroep geschiedt door het bestuur, na bereidverklaring van de oprichters om zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te onderwerpen. Wanneer het bestuur erkenning weigert, deelt het de redenen daarvan schriftelijk aan de oprichters mede. Van een weigering is beroep mogelijk op de algemene vergadering, op de wijze als in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.
 4. Alleen leden van de vereniging kunnen lid van de werkgroep zijn.
 5. De werkgroep legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat jaar toevertrouwde geldmiddelen voor 1 februari van het volgende kalenderjaar rekening en verantwoording af aan het bestuur.
 6. Voor het overige is de werkgroep, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult.

DE  ALGEMENE VERGADERING

Artikel 7

 1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit stemgerechtigde leden.
 2. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden van de vereniging toe die niet door de wet of de statuten aan de andere organen van de vereniging zijn toegekend.
 3. In de algemene vergadering worden jaarlijks in elk geval de volgende onderwerpen behandeld: het bestuursbeleid, waaronder het algemene verenigingsbeleid; de contributie en de begroting; het jaarverslag en het financieel verslag over het laatste verenigingsjaar; de verkiezing van bestuursleden en de benoeming van een afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde(n) voor de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV en een vertegenwoordiger voor de Beleidsraad van de KNNV.
 4. Het jaarverslag, het financieel verslag en de begroting behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.
 5. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht maar ten minste eenmaal per jaar. De jaarlijkse vergadering vindt plaats binnen drie maanden na afloop van het boekjaar.
 6. Op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste eentiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur verplicht tot het doen houden van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek binnen twee weken nadat het door het bestuur is ontvangen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers de vergadering schriftelijk bijeenroepen. De leden worden voor een algemene vergadering schriftelijk opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste twee weken en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Aan de agenda kan een onderwerp worden toegevoegd dat ten minste een week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend. Ter vergadering kan alsnog een agendapunt worden toegevoegd, tenzij ten minste eenvierde gedeelte van de aanwezige stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet.

DE KASCOMMISSIE

Artikel 8

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie. 
 2. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur.
 3. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging. 
 4. De kascommissie brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

HET BESTUUR: ZIJN SAMENSTELLING

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen leden.
 2. Een bestuurslid wordt door de algemene vergadering gekozen uit de leden voor een periode van vier jaren. Het lid is eenmaal direct herkiesbaar. De algemene vergadering kan een statutair niet herkiesbaar bestuurslid herkiezen, mits met een meerderheid van ten minste tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 3. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in die hoedanigheid gekozen voor een periode van vier jaren. In afwijking van het bepaalde onder 2. is de voorzitter tweemaal direct herkiesbaar. 
 4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, welke functies niet in één persoon kunnen worden verenigd, en verdeelt onderling de overige functies, waaronder die van vice-voorzitter en gewestelijk vertegenwoordiger.
 5. Voor zijn leden wordt door het bestuur een rooster van aan- en aftreden opgesteld.
 6. Voor de verkiezing van leden van het bestuur stelt het bestuur kandidaten voor van wie de namen tegelijk met de agenda bekend worden gemaakt. Ten minste vijf leden gezamenlijk kunnen uiterlijk acht dagen voor de algemene vergadering waarin de vervulling van de vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur een tegenkandidaat voordragen onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgedragen tegenkandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen welke van de door het bestuur gestelde kandidaat de tegenkandidaat wordt gesteld. Indien voor een vacature met inachtneming van het hiervoor bepaalde, één kandidaat is gesteld, wordt deze door de vergadering benoemd. Indien voor  een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, wordt in de vacature voorzien door  verkiezing.
 7. Een tussentijdse vacature in het bestuur ontstaat wanneer een bestuurslid ophoudt lid te zijn van de vereniging, als bestuurslid bedankt of van zijn functie wordt ontheven, alsmede door ondercuratelestelling. De wijze van vervulling van een tussentijdse vacature wordt in het huishoudelijk reglement bepaald. De algemene vergadering is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te ontheffen mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van  ten minste drievierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de stemmen. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan de daaropvolgende vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het besluit tot ontheffing nemen met ten minste drievierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

HET BESTUUR: ZIJN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk.  Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het is tot alle bestuurs- en beheersdaden bevoegd, waaronder het in eigendom of in bezit verkrijgen of in beheer nemen en het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, doch behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. met een waarde van ten minste  750 euro.
 2. Het bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de algemene  vergadering. Het legt jaarlijks aan de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beheer en beleid binnen drie maanden na afloop van het boekjaar. Daarvoor zendt het bestuur een jaarverslag aan de leden, inhoudende ten minste de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Dit financiële jaarverslag zal worden gecontroleerd door de kascommissie als bepaald in artikel 8.
 3. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, bestaande uit ten hoogste vier leden en daaraan bepaalde bevoegdheden delegeren. Van het dagelijks bestuur maken in elk geval deel uit: de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid dat door het dagelijks bestuur wordt gevoerd.
 4. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel  ten minste twee van zijn leden wenselijk wordt geacht.
 5. Het bestuur kan besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursle¬den ter vergadering aanwezig is. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling door de voorzitter, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien door geen der aanwezige leden een beroep op de quorumbepaling wordt gedaan.
 6. Het bestuur kan buiten zijn vergadering een besluit nemen indien alle bestuursleden hierbij zijn betrokken en indien geen der bestuursleden zich hiertegen verzet. Van een dergelijk besluit wordt ter eerstvolgende vergadering melding gemaakt.

DE DELEGATIE: DE COMMISSIE

Artikel 11

 1. Het bestuur kan onderdelen van zijn taak, die naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen, delegeren aan een commissie.
 2. Een commissie bestaat uit ten minste twee leden.
 3. Het bestuur benoemt de leden van een commissie uit de leden van de vereniging en kan een benoeming intrekken.
 4. Het bestuur omschrijft de taak en de bevoegdheden van de commissie.
 5. De commissie legt van haar beleid gedurende enig kalenderjaar en het beheer van de haar in dat jaar toevertrouwde geldmiddelen voor één februari  van het volgende kalenderjaar rekening en verantwoording af aan het bestuur.
 6. Het bestuur kan te allen tijde inzage nemen in de boeken en in de overige administratie van de commissie. 
 7. De leden van de commissie regelen hun functies onderling.
 8. Voor het overige is de commissie, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in artikel 2, vrij in de wijze waarop zij haar taak vervult.

DE STEMMING

Artikel 12

 1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. Een blanco stem is een uitgebrachte, niet geldige stem.
 4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De vergadering kan zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen, ook indien het personen betreft, mits geen der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
 5. De stemming over personen geschiedt door middel van  briefjes, waarbij op het briefje de naam van de gewenste kandidaat wordt vermeld. 
 6. Het stembriefje is ongeldig indien het geen of meer dan één naam bevat. De kandidaat die door middel van het aantal geldig uitgebrachte briefjes de volstrekte meerderheid heeft verkregen, is bij eerste stemming gekozen. Wanneer geen van de voorgedragen kandidaten de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een herstemming gehouden. Deze stemming vindt plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien kandidaten die behoren tot degenen op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, worden deze alle bij de herstemming betrokken. Indien bij de herstemming wederom geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen, wordt degene gekozen die de meeste stemmen op zich heeft verzameld. Indien bij de herstemming de kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het lot.
 7. Een stem wordt geacht ongeldig te zijn indien uit het briefje niet kan worden opgemaakt wat de wil van de stemmer is geweest.
 8. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 13

 1. Alle aangelegenheden van de vereniging waarin de statuten niet voorzien, worden voor zover nodig bepaald, dan wel nader uitgewerkt bij een huishoudelijk reglement dat door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
 3. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste drie  leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.

DE STATUTENWIJZIGING

Artikel 14

 1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering waarin een zodanig aantal leden aanwezig is als bevoegd tot het uitbrengen van ten minste tweederde gedeelte van de stemmen.
 2. Een voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen indien het ten minste drievierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
 3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, welke tweede vergadering, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, het voorstel kan aannemen met ten minste drievierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

DE ONTBINDING

Artikel 15

 1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wijze als een besluit tot statutenwijziging.
 2. De algemene vergadering benoemt ten minste één natuurlijk persoon of rechtspersoon tot vereffenaar.
 3. Bij het ontbindingsbesluit wordt beschikt over de rechten en eigendommen van de vereniging, met inachtneming van het doel van de vereniging als bepaald in artikel 2.

HET ONVOORZIENE GEVAL

Artikel 16

In het geval waarin door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.

Deel deze pagina