Organisatie

Het ledental van de VogelWerkgroep staat op 1 januari 2019 (peildatum) op 74. In dit jaar overleden ons ere-lid Jan Dekker (102 jaar), en Angelique Geene.

Het voorzitterschap van de VWG wordt ingevuld door Hans Dankbaar (m.n. organisator/voorzitter  van de vergaderingen en externe contacten) en Marian Blom (m.n. verslaglegging).

Er is 6 keer vergaderd met gemiddeld 20 aanwezigen. Presentaties tijdens de vergaderingen:

-        Bert Kroeze - Vogels van Zuid-Afrika
-        Willem Schuurman - Trekvogels – waarom ze trekken en hoe ze het doen’
-        Theo Verstrael, directeur SOVON - ‘de Huiszwaluw, vogel van het jaar 2018’
-        Henk-Jan Ottens – informatie over Werkgroep Grauwe Kiekendief en Meetnet Agrarische Soorten
-        Martin Morsman – Vogels en andere dieren uit Australië
-        Bert Kroeze, Rob Kugul en Hans Dankbaar - Vogelreis Suriname (april 2018).

Vogeltellingen

Acht telgroepjes van de VWG hebben het hele jaar door wekelijks vogeltellingen/inventarisaties uitgevoerd, tijdens het broedseizoen (maart-juli) BMP tellingen, de rest van het jaar de ‘Herfst-Winter’ tellingen. Willem Schuurman is coördinator van de BMP, Paul Troost is coördinator van de Herfst-Wintertellingen. Zij maken o.a. de telschema’s voor de tellingen.

In het broedseizoen werden BMP-inventarisaties (voor Sovon) uitgevoerd in 13 gebieden, te weten Amerbrugje, Bongeveen, Geelbroek-Noord, Geelbroek-Zuid, Kampsheide, Kortewegsbos, Lageveld, Zuidhijkerzand, Elperstroom, t Groote Zand, Amerdiepje, Heuvingerzand, ZuidHijkerzand-Zuid. De vijf laatstgenoemde terreinen waren nieuw en nog niet eerder geteld door de VWG:  Groote Zand en Amerdiepje werden geteld op verzoek van de telgroep Drentsche Aa, en ZuidHijkerzand-Zuid en Heuvingerzand op verzoek van SBB (Pauline Arends).  In totaal droeg de VWG met zeven van bovengenoemde terreinen bij aan de vogelinventarisatie in het stroomdal van de Drentsche Aa die wordt georganiseerd door de Telgroep Drentsche Aa (VWG contactpersoon Hans Dankbaar).

Op verzoek van de werkgroep Grauwe Kiekendief (HenkJan Ottens), werden er in 2018 tijdens de BMP tellingen voor het eerst ook MAS tellingen gedaan (meetnet agrarische soorten), waarbij er op een tweetal vooraf aangewezen punten in het terrein tweemaal 5 minuten werd geteld.

In 2018 is de VWG begonnen om de meeste BMP tellingen direct in het veld in te voeren met de Avimap-app van Sovon. Deze nieuwe manier van invoeren van de tellingen beviel in het algemeen goed, en er is besloten om hier in de toekomst mee door te gaan. De tijdrovende uitwerking van de BMP waarnemingen aan het eind van het telseizoen komt door deze nieuwe manier van invoeren van tellingen grotendeels te vervallen, hoewel een laatste inspectie ‘met de hand’ wel nodig blijft.

Herfst-Wintertellingen werden uitgevoerd in 9 gebieden, te weten Amerbrugje, Diependal, Geelbroek, ’t Groote Zand, Hingstveen, Lageveld, Kampsheide, Kortewegsbos en Zuid-Hijkerzand.  Vanaf najaar 2018 werden ook een deel van deze tellingen in het veld ingevoerd met een app, de Obs-app van waarneming.nl. Waar dit niet gedaan was, verzorgde Geke Witter de invoering van de waarnemingen op waarneming.nl.

Emailverslagen van de verschillende tellingen worden door de leden zelf verzorgd en worden door Geke Witter binnen de VWG verspreid.

Overige tellingen en activiteiten:

Paul Troost coordineerde tellingen van de Huiszwaluw (gem.Aa en Hunze en Assen) (juli); Paul deed ook de Midwinter-watervogeltelling (januari), Nico Rommes verzorgde de Steenuilen telling (februari). De VWG telde twee atlasblokken (17-14,17-15) en watervogels in het kader van de WAD winter telling (Werkgroep Avifauna Drenthe, januari) en vijf routes voor de Sovon PTT (Punt Transect Telling) telling (december).

Marian Blom coördineerde de VWG-bijdrages aan de Sovon Klapekstertelling (dec-feb). Verder wordt door individuele leden van de VWG meegewerkt aan de Ekstertelling en de Scholekstertelling in Assen e.o., Tuinvogeltelling, Kerkuilentelling en Weidevogelbescherming. Peter Klomp heeft in januari, april en mei een mini vogelcursus gegeven met excursie in het Asserbos (tweemaal hiervan in combinatie met IVN cursussen).

Er werd door enkele leden meegewerkt aan de 1000-soortendag georganiseerd door IVN-KNNV Assen (23/24juni 2018).

Deel deze pagina