Jaarverslag KNNV afdeling Assen 2015

Samenstelling Bestuur:
Naam: Heleen Medema          Functie: Secretaris                                                       Aftredend 2016 (niet herkiesbaar)
Naam: --                                     Functie: Voorzitter                                                       Vacant
Naam Jan Klever                      Functie: Penningmeester en Ledenadministratie       Aftredend  2017
Naam: Kai Waterreus              Functie:   Veldbiologisch secretaris                             Aftredend  2018
Naam: Henk Pijpers                 Functie: Algemeen lid                                                 Aftredend  2018
Naam: Cees van Roozendaal   Functie: Algemeen lid                                                  Aftredend  2018
Naam: Herman Dirksen           Functie: Algemeen lid                                                  Afgetreden nov. 2015

Bestuurszaken
Het Bestuur van de KNNV afdeling Assen is dit jaar niet ongewijzigd gebleven. De functie van  voorzitter  is  nog vacant. In het afgelopen jaar heeft het bestuur samen deze leemte opgevuld. Naar een nieuwe voorzitter wordt gezocht. Heleen Medema heeft in de zomer van 2015 te kennen gegeven dat ze op de Algemene Ledenvergadering in 2016  aftreedt. Bert Everts heeft in december aangegeven dat hij het secretariaat wil overnemen en stelt zich verkiesbaar. Herman Dirksen heeft helaas in september zijn bestuurstaak neergelegd wegens tijdgebrek. Hij blijft contactpersoon voor de Agrarische Natuur Vereniging.
Het bestuur vergaderde dit jaar tweemaandelijks waarvan 3 maal gezamenlijk met IVN Assen in het kader van onze samenwerking. Onderwerpen waren o.a. de visie van de landelijke KNNV en IVN op samenwerking,  de samenwerking met IVN op landelijk en lokaal niveau, de contacten met en het participeren in externe organisaties, de stukken van het Landelijk Bureau van de KNNV inzake Beleidsraad en V.V. en de te organiseren cursussen/excursies voor de leden van KNNV en IVN  en niet leden. De Bestuursvergaderingen zijn in principe steeds gezamenlijk met IVN Assen , onder leiding van Tom Louman, geweest. Het samengaan van beide organisaties- en hoe doe je dat stapsgewijs-  was het onderwerp van de vergaderingen naast de gemeenschappelijke activiteiten. Op de agenda stond o.a. het komen tot besluitvorming over samenwerking rond financiën, naamvoering, lidmaatschappen, de Nieuwsbrief , gezamenlijke planning van activiteiten en excursies. Afgesproken is dat we zo nauw mogelijk zullen samenwerken als mogelijk is volgens de statuten van beide verenigingen. Een koepelconstructie ( “Groen Assen” ? ) waar eventueel ook andere groene verenigingen zich kunnen aansluiten lijkt de beste optie. Naar buiten ( pers) en voor de leden wordt de naam IVN-KNNV voorlopig gebruikt. Naast de gezamenlijke vergaderingen heeft de KNNV afdeling Assen 3x een eigen bestuursvergadering gehouden.
Het bestuur investeert in goede contacten met de Gemeente Assen. Henk Pijpers neemt namens het bestuur deel aan de overleggen van de Gebruikersgroep van het DCA (Duurzaamheidscentrum Assen , voorheen MEC) en participeert in de gebruikersgroep van het DCA. 
Henk Pijpers is ook  aanwezig geweest op de Beleidsraad van 7 februari 2015.
Herman Dirksen is aanwezig geweest bij een voorlichtingsbijeenkomst van de provincie Drenthe ivm Natuurbeheersplan. Tevens is hij afgevaardigd naar de V.V. van 11 april.
De Stichting de Kroezehof waarin wij participeerden is ontbonden. Het nieuwe Duurzaamheids Centrum Assen is de huidige locatie geworden, deelnemende organisaties van de Stichting de Kroezehof zijn overgestapt naar de gebruikersgroep van het DCA. Henk Pijpers vertegenwoordigd de KNNV in het gebruikersoverleg.
Op Gerrit Tangerman kan een beroep gedaan worden als in en om Assen Ruimtelijke Ordening op het programma staat.


Activiteiten
-Traditioneel begon het jaar met de snertwandeling van Jan Klever van KNNV en Louis de Jong van IVN op 10 januari. Een grote groep van 32 deelnemers liep rond Norg in de Langelooër Duinen en genoot daarna van de snert in café restaurant de Baander in Norg.
- 26 januari vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Na de pauze gaf “Natuurkieker” Coby Koops een lezing over Natuur in Drenthe naar aanleiding van haar pas uitgekomen boek. De lezing werd visueel gemaakt door haar prachtige foto’s op het scherm.
- In het jaar van Jac.P.Thijsse heeft IVN-KNNV 4 mooie wandelingen gehouden: 18-1, 12-4, 7-6 en 11-10, elk seizoen één. Het aantal wandelaars was afhankelijk van de weersomstandigheden en varieerde van 4 tot 15 deelnemers.
-Op 17 februari ging de IVN-KNNV cursus Vogelherkenning door Peter Klomp met 19 cursisten van start. 3 theorie avonden en 1 excursie op 22 maart in het Asserbos.
- De Natuurfotowerkgroep bestaat inmiddels uit 16 leden die in wisselende samenstelling op gezette tijden de natuur intrekt om te fotograferen. Kennisoverdracht is één van de doelstellingen. In december heeft een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij men elkaars mooiste foto’s kon bekijken met een toelichting van de fotograaf over o.a. compositie, diafragma , licht , sluitertijd etc. Ook macrofotografie kwam aan de orde. Erik van den Ham vertelde over Light room, een ordenings- en bewerkingsprogramma voor foto’s. Er is een plan voor 2016 opgesteld.
-Op 7 en 14  april heeft Geert de Vries een Vlindercursus gegeven met een excursie naar het Hijkerveld op16 mei. De cursus trok veel belangstellenden: 25 deelnemers.
- Op 21 april heeft Hero Moorlag een Libellenlezing gegeven, gevolgd door een excursie naar de Kiersche Wijde. Er waren 14 deelnemers. Een tweede lezing volgde op 11 augustus, gevolgd door een excursie naar het Sultansmeer. Excursies voor libellen zijn afhankelijk van goed en droog weer, de tweede excursie is twee keer uitgesteld.
-Op 29 april werd de fietstocht “fietsen met Nico” (Nico Rommes) gehouden in de Oostpolder in de omgeving van het Zuidlaardermeer. Een schitterende tocht met veel vogelwaarnemingen door 19 deelnemers
- Op 10 mei hield IVN-KNNV een vogelexcursie in Assen in de nieuwbouwwijk  Kloosterveen onder leiding van Kai Waterreus en Alex Knipping. 12 deelnemers deden opmerkelijke waarnemingen in hun eigen wijk.
- Cursus Landschapsecologie door Uco Vegter op 12, 19 en 26 mei. Er waren 19 cursisten.
- In  maart heeft de natuurtuurbeheerwerkgroep van onze afdeling  meegeholpen aan een veilige paddentrek bij Schoonloo en in het broedseizoen het tellen van mierennesten en parelmoervlinders voor SBB.
- Op 6 juni werd een excursie naar het Lauwersmeergebied gehouden met zowel orchideeën en wilde planten als vogelwaarnemingen.
- Op 15 juni stond de IVN-KNNV kraam met o.a.  Jan Klever en Kai Waterreus in een kraam op het zomerfeest van de kinderboerderij in het Asserbos.
-Op 21 juni stond de KNNV kraam op de dag van het Landschap in Orvelte met o.a. Jan Klever en Magda de Groot.
- Op 11 augustus werd weer meegeholpen bij de Natuurspelweek door Henk Pijpers en Marian Blom.
- Op 6 september werd een insectenexcursie in park Pittelo gehouden.
-Op 10 september gingen 13 leden van KNNV en IVN naar het vogelringstation op Schiermonnikoog voor een lezing en daarna een fietstocht over het eiland gevolgd door een rondje Lauwersmeer. Een spectaculaire tocht met veel planten-en vogelwaarnemingen op Schier en vogelwaarnemingen rond het Lauwersmeer tot in de schemer.
- Op 12 september stonden IVN-KNNV leden met een kraam op het wijkfeest Assen Oost. Kinderen gingen met o.a. gids Jenny Koppert mee om waterdiertjes te vangen en op naam te brengen. De bezoekersaantallen van het wijkfeest waren minder dan vorig jaar.
- Op 26 en 27 september werd het DCA geopend in het Asserbos, twee dagen festiviteiten en IVN –KNNV was met een kraam vertegenwoordigd. Pauline Arends hield een lezing over Dassen en trok daar mee een volle zaal.
-Op 29 september de eerste activiteit van IVN-KNNV in het DCA: een lezing van Hans Peeters over Natuur aan Huis en na de pauze vertelde Joop Smittenberg over de tuinontwerpen, de be- en inplanting van de tuin van het DCA. Er waren 29 bezoekers.
- Op 18 oktober is de paddenstoelenexcursie in het Asserbos van Theo en Akkie van der Made letterlijk in het water gevallen. Door de aanhoudende regen waren slechts 4 belangstellenden gekomen. Volgend jaar een herkansing.
-24 oktober was tevens de dag waarop Henk Pijpers en Marian Blom als gids hebben meegedaan aan de Nacht van de Nacht in het Asserbos, georganiseerd door de gemeente Assen.
- 7 November deed de afdeling met een groep van 12  personen mee aan de Natuurwerkdag, een initiatief van Landschapsbeheer Nederland, door te helpen in een gebied van Boswachterij Grolloo bij het opschonen van opschot van lariks en spar.
- Op 28 november trokken 12 leden per auto naar het Lauwersmeer voor een vogelexcursie. Een prachtig zonnige dag met veel mooie waarnemingen.
- Daarnaast waren er natuurlijk de wekelijkse inventarisaties van de Vogelwerkgroep en de regelmatig terugkerende  inventarisaties van de Plantenwerkgroep. De Plantenwerkgroep staat momenteel tijdelijk onder leiding van Marian Blom en Dick Vuijk.
- De Natuurbeheerwerkgroep heeft wekelijks gebieden rond Assen bij Herinneringskamp opgeschoond in samenwerking met Staatsbosbeheer. Met name kwetsbare stukken heide zijn opgeschoond ten behoeve van de Grauwe Klauwier, van planten als Duizendguldenkruid en liggende vleugeltjesbloem of van vlinders zoals de parelmoervlinder Zilveren maan bij Elp.

Website, Nieuwsbrief , Glossy , Activiteiten coördinatie en Publieksvoorlichting.
-De Kruusbèze is per 1 januari 2015 opgeheven. In plaats daarvan werd de maandelijkse Nieuwsbrief ook met verslaggeving uitgebreid. Copij werd verzameld door Jaap van Roon en Joke Klosters (IVN) en Heleen Medema (KNNV). Heleen Medema verzorgde de lay out van de Nieuwsbrief. Vanaf 1-12-2015 heeft zij de redactie overgedragen aan Erik van den Ham.
-De website van de KNNV is onder beheer van webmaster Paul Troost.
-De Nieuwsbrief verscheen 12 x in 2015 en leverde weer meer reacties op dan vorig jaar en ook qua inbreng is er een toename te zien. Redactie: Erik van den Ham. Vervanger Ton van de Vis. De Nieuwsbrief heeft een eigen e-mailadres nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com
-Bij de opening van het DCA heeft IVN-KNNV een Glossy uitgegeven rond het thema “Asserbos”. Het is de bedoeling eens per jaar een Glossy uit te geven voor de eigen leden maar ook dient het blad als promotiemateriaal in de kraam op marketen en andere activiteiten.
-Publieksvoorlichting: Joke Klosters (IVN) verzorgt de persberichten van zowel KNNV als IVN. Haar uitstekende persberichten verschijnen in de Drentse huis-aan-huis bladen en soms in Dagblad van het Noorden en op RTV Drenthe.
-Aly Sparreboom is degene die de inschrijvingen voor cursussen en excursies coördineert en heeft een daarvoor eigen email adres activiteiten@assen.knnv.nl

Werkgroepen.
De IVN-KNNV afdeling Assen heeft 7 werkgroepen: De vogel-, planten-, mossen-, insecten-, natuurbeheer- en natuurfotowerkgroep en de jeugdwerkgroep de Zevenster voor kinderen tot 12 jaar. De samenwerking met IVN draagt bij aan een toename van IVN leden in de werkgroepen. De jaarverslagen van de werkgroepen treft u in de ( volgende) Nieuwsbrief aan.
Toekomstplannen
-    Algemene Ledenvergadering op 15 februari
-    Nauwere samenwerking met IVN
-    Op zoek naar een voorzitter
-    Activiteiten agenda met IVN samenstellen
-    Excursie Deurzerdiep
-    Cursus Bomen en cursus Bermen door docent Kees Boele vanuit de gelden van Groen en Doen
-    Paddenstoelencursus olv Roeland Enzlin
-    Contacten met externe organisaties
-    Glossy uitbrengen
-    Mogelijkheid onderzoeken om insectenwerkgroep een doorstart te geven.
-    Mogelijkheden onderzoeken voor een paddenstoelenwerkgroep.
-    Betrokkenheid van leden tav de vereniging vergroten
-    Website onder de aandacht brengen
Ledenaantal
Sinds het vorige overzicht van onze ledenadministratie van december 2014 hebben we 21 nieuwe leden mogen begroeten, t.w. :
Ben van As, Assen; Ivon Benus, Buinerveen; Jan Biersteker, Rolde; Thijs Bollinger, Assen; Willy Boon, Assen; Jan van Ginkel, Orvelte; Jaap Gossen, Assen; Anita Hitzert, Assen; Hes Meijer, Loon; Tineke Mulder, Assen; Lucia Schat, Meppel; Jan Schleurholts, Paterswolde; Linda Schleurholts-Keuris, Paterswolde; Stefan Sjouw, Eelde; Ronald Soppe, Nw-Amsterdam; Marinus Splunder, Geelbroek; Fons Steenhuis, Assen; Marian Stevens, Assen; Inge van der Veer, Gieten; Hettie Wiekema, Amen; Inez van Zanten, Beilen.

Verder hebben 4 leden hun lidmaatschap om diverse redenen opgezegd. Daarmee had onze vereniging op 31 december 2015 165 leden waarvan 21 huisgenootleden en 3 ereleden (Jan Dekker, Evert Rietsema en Peter Klomp), mensen die zich in het verleden speciaal verdienstelijk hebben gemaakt voor onze afdeling.

Deel deze pagina