Samenstelling Bestuur
Naam: -- Functie: Voorzitter Formeel vacant
Jaap van Roon treedt op als voorzitter van de gezamenlijke besturen van KNNV en IVN Assen
Naam: Ellen Kerkhof Functie: Penningmeester en Ledenadministratie Aftredend 2023
Naam: Bert Evers Functie: Secretaris Aftredend 2021
Naam: Kai Waterreus Functie: Veldbiologisch secretaris Aftredend 2023
Naam: Henk Pijpers Functie: Algemeen lid Aftredend 2023
Naam: Cees van Roozendaal Functie: Algemeen lid Aftredend 2023

Bestuurszaken
Het bestuur vergaderde in 2018 5 maal, telkens samen met het bestuur van IVN Assen in een
gezamenlijke vergadering, dit ook als onderdeel van de nadere samenwerking van de beide
organisaties. De functie van voorzitter wordt feitelijk ingevuld door Jaap van Roon van het IVN-Assen.
De gezamenlijke bestuursvergaderingen van de KNNV en het IVN worden door hem geleid en hij
treedt ook op als het “gezicht naar buiten”. Bij de KNNV is de functie van penningmeester ingevuld
door Ellen Kerkhof. Afscheid is genomen van Jan Klever, die jarenlang penningmeester en
ledenadministrateur was.
De bestuursleden Kai Waterreus, Cees van Roozendaal en Henk Pijpers waren in 2018 aftredend en
zijn herkozen voor een nieuwe termijn.

Onderwerpen van de bestuursvergaderingen waren onder meer de verdere invulling van de
samenwerking, gezamenlijke (publieks)activiteiten en communicatie. De nadruk heeft in 2018 gelegen
op het vormgeven en uitvoeren van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma met zowel ledenals
publieksactiviteiten. Dit heeft onder meer geleid tot twee uitgebreide cursuscycli: “Waar Wij
Wonen” en “Veldbiologie”.

Over onderwerpen die niet voor de gezamenlijke vergadering geagendeerd zijn, overlegde het bestuur
op basis van correspondentie per e-mail. Waar besluitvorming in vergadering noodzakelijk was, is dit
in de gezamenlijke vergadering ingebracht.
Met ingang van 2018 houden we twee ledenvergaderingen per jaar, waarbij in het voorjaar de nadruk
ligt op de jaarrekening en bestuurlijke aangelegenheden en waarbij in het najaar vooral de plannen
voor het komende jaar, inclusief de begroting, centraal staan. Wij sluiten daarbij aan bij de jaarcyclus
zoals het IVN die ook hanteert.

Externe betrekkingen
Het bestuur investeert in goede contacten met de Gemeente Assen. Henk Pijpers neemt namens het
bestuur deel aan de overleggen van de Gebruikersgroep van het DCA (Duurzaamheidscentrum
Assen) en participeert in de gebruikersgroep van het DCA.
Op 16 februari heeft het bestuur deelgenomen aan het symposium bestrijdingsmiddelen in het milieu
in het provinciehuis te Assen. IVN-KNNV was met een kraam aanwezig op het Life-style event op het
terrein van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Samenwerking KNNV en IVN
In vervolg op het samenwerkingsproces tussen IVN en de KNNV hebben de landelijke besturen
aangegeven dat ze naast nationale samenwerking ook willen inzetten op intensivering van de lokale
samenwerking.
Lokaal blijven KNNV-Assen en IVN-Assen als twee verenigingen naast elkaar bestaan. Ze maken
beide deel uit van landelijke verenigingen, elk met hun eigen afdracht. Ingezet is vooral op het
vormgeven en uitvoeren van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma en op een
gemeenschappelijke publiciteit en PR. Voor naar buiten en voor de leden wordt de naam IVN-KNNVAssen
gebruikt.
Voor deelname aan ledenactiviteiten is het lidmaatschap van één van beide organisaties voldoende.
Alle activiteiten staan open voor de leden van beide organisaties.

Cursuscycli “Waar wij Wonen” en “Veldbiologie”
In 2018 zijn twee cursuscycli doorlopen, te weten “Waar Wij Wonen” en “Veldbiologie”. Deze zijn
mede mogelijk gemaakt door een “Ger van Zanenvoucher”,
De cursus “Waar Wij Wonen bestond uit een 17-tal cursusavonden, waarin een lezing (woensdag)
gevolgd door een excursie (op zaterdag), met als thema’s: bodem en hydrologie, cultuurhistorie,
bomen en stadsboombeheer, vogels, planten en plantengemeenschappen, vlinders en libellen,
zoogdieren (wild), paddenstoelen en (stads-)ecologie. In totaal hebben zich 35 mensen opgegeven,
waarvan we er 28 hebben toegelaten. Enkele mensen (met meer ervaring) van de wachtlijst hebben
we in overleg geplaatst bij de cursus “Veldbiologie”. In totaal zijn 11 mensen lid geworden van de
afdeling (in het jaar 2018).
De cursus Veldbiologie bestond uit een 7-tal cursusavonden, waarin ecologie, planten en
plantengemeenschappen, vogels, mossen, vlinders en libellen, vleermuizen, waarnemen en
inventariseren aan de orde zijn geweest en een tweetal excursies in de natuur. Van de aanvankelijk
27 aanmeldingen hebben uiteindelijk zo'n 20 mensen de cursus ook daadwerkelijk volledig gevolgd,
de anderen hebben om persoonlijke redenen gedurende de cursus afgehaakt.

Overige activiteiten

 - Aan de snertwandeling op 13 januari op het Drouwenerzand deden 35 personen mee. Het was de
laatste keer dat Jan Klever en Louis de Jong de wandeling organiseerden.
- Voor de minicursus vogels herkennen op 10 januari hebben zich 35 personen aangemeld, maar
uiteindelijk kwamen er maar 16 of 17 opdagen. Dat gold ook voor de excursie op 13 januari.
- De bekende Krokuswandelingen op landgoed Overcingel liepen weer goed. In totaal waren er
124 deelnemers.
- De lezing over Orchideeën op 15 mei was een succes en ook wat inleider Hans Dekker betreft
voor herhaling vatbaar.
- Op de 1000-soortendagen op 23 en 24 juni hebben we het tot ongeveer 940 soorten weten te
brengen. Cindy de Jonge heeft met de vensterbankslachtoffers in Natura gestaan.
- Aan de minicursus tuinvlinders op 19 juli deden 18 mensen mee. Dit is de tweede cursus in het
kader van de jaarrond tuintellingen. Aan de excursie deden 3 personen mee.
-  Paddenstoelenexcursie in samenwerking met Scharrelkids op 21 oktober was succesvol; leuke
combinatie, met 25 volwassen deelnemers
-  Op 7 november is in het kader van de week van de veldbiologie een inventarisatie gehouden in
Loon. Onze bijdrage aan de week bestond uit een bezoek aan het Tichelhuus. Er waren 6
deelnemers, waarvan 2 uit de cursus “Waar Wij Wonen”.
-  Op 28 december vond de eindejaars plantenjacht plaats. Locatie dit jaar was de Baggelhuizerplas.
Er waren 15 deelnemers.

Website, Nieuwsbrief , Glossy, Activiteiten coördinatie en Publieksvoorlichting.
-  De Nieuwsbrief verscheen in 2018 maandelijks. Redactie: Heleen Medema en Ton van de Vis. De
Nieuwsbrief heeft een eigen e-mailadres nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com.
-  In 2018 is geen “glossy” uitgegeven.
-  Publieksvoorlichting: Birgitta Marijnissen (IVN) heeft met ingang van het jaar de taken van Joke
Klosters overgenomen. Zij verzorgde de persberichten van zowel KNNV als IVN. Haar
persberichten verschenen in de Drentse huis-aan-huis bladen en soms in Dagblad van het
Noorden en op RTV Drenthe.
-  IVN-KNNV Assen heeft een eigen facebookpagina: https://www.facebook.com/ivnassen/.
-  Een Twitteraccount is er ook, met dank aan Cindy de Jonge: https://twitter.com/ivnknnv.
-  De inschrijvingen voor cursussen en excursies werden in 2018 verzorgd door de secretaris van
IVN-Assen.
-  Voor de mensen die zich met communicatie en PR bezig houden is in 2018 voor de eerste keer
een overleg georganiseerd. Dit wordt periodiek herhaald.

Werkgroepen.
De IVN-KNNV-afdeling Assen heeft 6 werkgroepen: De vogel-, planten-, insecten-, natuurbeheer- en
natuurfotowerkgroep en de IVN-jeugdwerkgroep Scharrelkids de Zevenster voor kinderen tot 12 jaar.
Van de werkgroepen zijn de vogel- en de plantenwerkgroep het meest actief. Over het instellen van
nieuwe werkgroepen, bijvoorbeeld een paddenstoelenwerkgroep wordt nog gedacht. Deelname aan
de werkgroepen staat open voor leden van zowel KNNV als IVN. Jaarverslagen van de werkgroepen
worden gepubliceerd op de website van KNNV afdeling Assen en verslagen van activiteiten zijn
verschenen in de nieuwsbrieven.

Ledenaantal
We zijn het jaar gestart met 164 leden waaronder 3 ereleden en 18 huisgenootleden. Gedurende het
jaar 2018 hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld. Vier leden moesten worden uitgeschreven
wegens overlijden, zes hebben zelf hun lidmaatschap beëindigd. Het aantal leden van onze
vereniging blijft hierbij op 164 (peildatum 1-1-2019), even veel als toen we het jaar begonnen.
Op maandag 18 Juni is ons oudste lid Jan Dekker overleden. Langer dan één van ons zich kan
herinneren is Jan lid van de KNNV geweest en hij heeft zijn sporen in die tijd meer dan verdiend: zo’n
25 jaar secretaris van de afdeling en in 1977 één van de oprichters van de Vogelwerkgroep. Niet voor
niets is hij benoemd tot erelid.

Deel deze pagina