Jaarverslag KNNV-afdeling Assen 2019

Samenstelling Bestuur

Naam: --                                  Functie: Voorzitter                                              Formeel vacant
Jaap van Roon treedt op als voorzitter van de gezamenlijke besturen van KNNV en IVN Assen
Naam: Ellen Kerkhof                 Functie: Penningmeester en Ledenadministratie              Aftredend 2023
Naam: Bert Evers                    Functie: Secretaris                                             Aftredend 2021
Naam: Kai Waterreus               Functie: Veldbiologisch secretaris                       Aftredend 2023
Naam: Henk Pijpers                 Functie: Algemeen lid                                         Aftredend 2023
Naam: Cees van Roozendaal    Functie: Algemeen lid                                         Aftredend 2023
Naam: Henk Blouw                   Functie: Algemeen lid                                         Aftredend 2024

 

Bestuurszaken

Het bestuur vergaderde in 2018 6 maal, telkens samen met het bestuur van IVN Assen in een gezamenlijke vergadering, dit ook als onderdeel van de nadere samenwerking van de beide organisaties. De functie van voorzitter wordt ingevuld door Jaap van Roon van het IVN-Assen. De gezamenlijke bestuursvergaderingen van de KNNV en het IVN worden door hem geleid en hij treedt ook op als het “gezicht naar buiten”. Als nieuw bestuurslid is Henk Blouw tot het bestuur toegetreden.

Onderwerpen van de bestuursvergaderingen waren onder meer de verdere invulling van de samenwerking, gezamenlijke (publieks)activiteiten en communicatie. De nadruk heeft ook in 2019 gelegen op het vormgeven en uitvoeren van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma met zowel leden- als publieksactiviteiten. Dit is voornamelijk gebeurd door middel van een zogenoemde “Natuuracademie” waarbij een reeks van activiteiten (minicursussen) is georganiseerd met telkens een inhoudelijke (cursus)avond, gevolgd door een excursie in het veld.

Over onderwerpen die niet voor de gezamenlijke vergadering geagendeerd zijn, overlegde het bestuur op basis van correspondentie per e-mail. Waar besluitvorming in vergadering noodzakelijk was, is dit in de gezamenlijke vergadering ingebracht.

In 2019 is de aanvankelijk geplande ledenvergadering in het najaar niet doorgegaan, omdat het belangrijkste uitgangspunt voor de begroting, de vaststelling van de contributie voor 2020, al in de ledenvergadering in het voorjaar van 2019 geregeld was.

 

Externe betrekkingen

Het bestuur investeert in goede contacten met de Gemeente Assen. Henk Pijpers neemt namens het bestuur deel aan de overleggen van de Gebruikersgroep van het DCA (Duurzaamheidscentrum Assen) en participeert in de gebruikersgroep van het DCA. Daarnaast onderhouden we contacten met Stichting Het Drents Landschap (onder meer over de groenvoorziening in de gemeente Assen) en met Staatsbosbeheer (via de Natuurwerkgroep en de Vogelwerkgroep).

 

Samenwerking KNNV en IVN

KNNV-Assen en IVN-Assen blijven vooralsnog als twee verenigingen naast elkaar bestaan. Ze maken beide deel uit van landelijke verenigingen, elk met hun eigen afdracht. Ingezet is vooral op het vormgeven en uitvoeren van een gemeenschappelijk activiteitenprogramma en op een gemeenschappelijke publiciteit en PR. Voor naar buiten en voor de leden wordt de naam IVN-KNNV-Assen gebruikt. Voor deelname aan ledenactiviteiten is het lidmaatschap van één van beide organisaties voldoende. Alle activiteiten staan open voor de leden van beide organisaties.

 

Activiteiten 2019

Aan de snertwandeling op 12 januari op het Drouwenerzand deden 35 personen mee. Kai Waterreus organiseerde deze wandeling nabij de Staatsbossen bij Gasselte.

De bekende Krokuswandelingen op landgoed Overcingel zijn ook na het overlijden van de heer H, van Lier Lels weer georganiseerd. De activiteit was ook dit jaar succesvol. In totaal  waren er 154 deelnemers.

 

Dit jaar is in het kader van de invoering van de zogenoemde “Natuuracademie” ingezet op het geven van meerdere korte cursussen en minder op losse excursies. Hierbij proberen we aansluiting te vinden met landelijke thema’s, zoals de tuinvogeltelling, enz. Een lezing is bijvoorbeeld op woensdagavond, gevolgd door een excursie in het weekend. Dit jaar is ingezet op het geven van meerdere korte cursussen en minder op losse excursies. Hierbij proberen we aansluiting te vinden met landelijke thema’s, zoals tuinvogeltelling, enz. Een lezing is bijvoorbeeld op woensdagavond, gevolgd door een excursie in het weekend.

Cursussen “Natuuracademie”

Tijdstip

Activiteit

Deelnemers

16/19 jan

Minicursus Vogelherkenning door Peter Klomp (e.a.)

34

18 april en 18 mei

Minicursus Nachtvlinders door Ben van As

11

22/25 mei

Minicursus Libellen door Christoph Brochard en excursie in Fochteloër Veen met Bas v/d Wetering.

13

11/13 juli

Lezing en excursie over dagvlinders in Kloosterveen door Kai Waterreus

24

28 aug en 1 sept

Lezing en excursie over mieren door Diliana Welink en Pauline Arends (op Kampsheide)

17

16 /23 /30 september 5/7 okt.

Verdiepingscursus Paddenstoelen o.l.v. Roeland Enzlin, 4 lesavonden plus excursie in de Staatsbossen bij Gieten.

22

De geplande cursus en excursie rond invasieve exoten ging helaas niet door wegens een te gering aantal aanmeldingen.

Naast dit programma vonden excursies plaats naar Tusschenwater te Zuidlaren (wandelen, 20 deelnemers), het Dwingelderveld (fietsen, 4 deelnemers), de Markerwadden met uitleg op de boot en op het eiland via Fogol (42 deelnemers). Op 3 december vond een lezing plaats door Erwin van Maanen in het Duurzaamheidscentrum Assen met als onderwerp de terugkeer van de wolf in Nederland (60 aanwezigen). Het jaar is afgesloten met deelname aan Floron’s Eindejaars Plantenjacht.

 

Werkgroepen.

De IVN-KNNV-afdeling Assen heeft 6 werkgroepen: De vogel-, planten-, insecten-, natuurbeheer- en natuurfotowerkgroep en de werkgroep nestkasten. Van de werkgroepen zijn de vogel- en de plantenwerkgroep het meest actief. Deelname aan de werkgroepen staat open voor leden van zowel KNNV als IVN. Jaarverslagen van de werkgroepen worden gepubliceerd op de website van KNNV afdeling Assen en verslagen van activiteiten zijn verschenen in de nieuwsbrieven.

 

Publiciteit

-       De Nieuwsbrief verscheen in 2019 maandelijks. Redactie: Heleen Medema en Ton van de Vis. De Nieuwsbrief heeft een eigen e-mailadres nieuwsbrief.ivn.knnv@gmail.com. Aan de leden zonder e-mailadres wordt (op verzoek) een papieren versie verstuurd.

-       Publieksvoorlichting: Birgitta Marijnissen (IVN) verzorgde de persberichten van zowel KNNV als IVN. Zij is coördinator achter alle PR-activiteiten.

-       IVN-KNNV Assen heeft een eigen facebookpagina:  https://www.facebook.com/ivnassen/.

-       Een Twitteraccount is er ook, verzorgd door Cindy de Jonge: https://twitter.com/ivnknnv.

 

Ledenaantal

Hert ledenaantal in 1-1-2020 bedroeg 164. Dit is gelijk gebleven t.o.v. 1-1-2019. KNNV afdeling Assen heeft 1 erelid in de persoon van Peter Klomp.

 

Deel deze pagina