JAARVERSLAG 2015 van de VogelWerkGroep van de KNNV/IVN Assen

 Het ledental van de VogelWerkGroep is per 31-12-2015 gegroeid tot 74 (was vorig jaar 70).

Het voorzitterschap van de VWG wordt ingevuld door Hans Dankbaar (m.n. technisch voorzitter en externe contacten), Aleid Nijhoff en Marian Blom (m.n. verslaglegging); Aleid Nijhoff trekt zich terug als mede-voorzitter per eind 2015.

Er is 6 keer vergaderd met gemiddeld 21 aanwezigen. Wat betreft vergaderruimte is dit jaar afscheid genomen van de Kroezehof; verder  is er 1 x vergaderd bij een van de leden (Rieks Koornwinder) waarna de definitieve vergaderplek, het Duurzaamheidscentrum Assen, in gebruik genomen wordt.

 

PRESENTATIES tijdens de vergaderingen

- Willem van manen over 50 jaar vogeltellingen in het Drentse Aa gebied

- Arend van Dijk en Peter Klomp met Alarmroepjes

- Albert de Jong (Sovon) over Slaapplaatsen en het SpaapplaatsenMeetnet

- Hans Dankbaar over een weekend Vogeltrek beleven in Falsterbo (Zweden)

- Heleen Medema en Marian Blom met een fotoverslag van het bezoek aan het Vogelringstation op Schiermonnikoog en twee kijkpunten aan de Friese kant van het Lauwersmeer

- Bert Wiekema van en over de Agrarische Natuur Vereniging Drenthe

- Hans Dankbaar geeft een overzicht van de BMP resultaten

 

VOGELTELLINGEN

In 2015 zijn vogeltellingen uitgevoerd door acht telgroepen. 2015 is het laatste jaar waarin winter en BMP tellingen voor de nieuwe Vogel Atlas worden  gedaan en waaraan de VWG drie atlasblokken heeft bijgedragen. Erik de Vries verzorgt de verwerking van de Atlastellingen.

Jan Klever coördineerde het BroedvogelMonitoringProject (BMP).  BMP-inventarisaties zijn uitgevoerd in tien terreinen: Amerbrugje,  Bongeveen, Geelbroek-Noord, Geelbroek-Zuid, Kampsheide, Kortewegsbos, Lageveld, Zuid Hijkerzand, Holmers en atlasblok 17-15. Zes terreinen hieruit werden ingebracht in de inventarisaties van de Telgroep Drentsche Aa. In samenspraak met de Drentsche Aa telgroep werd besloten om in 2015  Nijlanderbroek en Deurzerdiep niet te tellen, maar in plaats daarvan De Holmers.

De BMP waarnemingen zijn per telgebied verwerkt door vijf  leden van de VWG.

De Herfst-Wintertellingen zijn uitgevoerd in negen terreinen: Amerbrugje, Diependal, Geelbroek, Groote Zand, Hingstveen, Lageveld, Kampsheide, Kortewegsbos, Zuid Hijkerzand, en worden gecoördineerd door Paul Troost. De invoering van een vrije route in het HW-schema is een succes gebleken en wordt gecontinueerd. Geke Witter verzorgt wederom de invoering van de gegevens van de HW-tellingen in onze VWG database. Aan het einde van het seizoen (eind maart) worden deze gegevens in één keer overgezet in waarneming.nl.

In 2015 is voor het eerst een ‘vrije route’ in het HW-schema ingevoerd, hetgeen een een succes bleek te zijn en wordt gecontinueerd.

Paul Troost coördineert ook  de Huiszwaluwtelling en de overige wintertellingen: de Midwinterwatervogel-, de WAD (Werkgroep Avifauna Drenthe)  en de PTT (Punt Transect Telling). De Steenuiltellingwordt gecoördineerd door Nico Rommes en de Klapekstertellingdoor Marian Blom. Ook wordt weer door (individuele) leden van de VWG medewerking verleend aan andere inventarisaties  zoals de Scholekstertelling in Assen e.o., Tuinvogeltelling, Kerkuilenwerkgroep en de Weidevogelbescherming.

Overige ACTIVITEITEN georganiseerd door VWG leden:

- Fietsen met Nico Rommes rond het Zuidlaardermeer.

- Kraanvogels spotten (Duitsland).

- Bezoek aan het vogelringstation op Schiermonnikoog, gevolgd door vogels kijken in het Lauwersmeergebied.

 - Vogelkijkplekkentocht in het Lauwersmeergebied.

 

ALGEMEEN

Ledennieuws: Gosse Hofman, actief betrokken bij de oprichting van de VWG in 1977 en aldus een van de eerste 8 leden, overlijdt op 10-01-2015. Een van de andere medeoprichters van de VWG, Jan Dekker, wordt op 06-11-2015 100 jaar.

Peter Klomp verzorgt in het voorjaar een cursus Vogelherkenning (19 deelnemers) en een vergelijkbare cursus op  aanvraag aan de Agrarische Natuurvereniging Drenthe (9 deelnemers). Deze cursussen leveren respectievelijk 4 en 2 actieve (meelopende) vogelaars op.

Geke Witter heeft het hele jaar zorg gedragen voor het rondsturen per e-mail van de verslagen van de veldbezoeken.

De planning en administratie van activiteiten (niet alleen van en voor de VWG) is dit jaar verzorgd door Aly Sparreboom.

 

Marian Blom / Hans Dankbaar

Deel deze pagina