Notulen Alg. Ledenvergadering van de KNNV afd. Assen op 26 januari 2015.

Aanwezig: Kai Waterreus (interim voorzitter), Jan Klever ( penningmeester), Cees van Roozendaal (alg.bestuurslid), Jan Boerhof, Peter Klomp, Aleid Nijhoff, Cindy de Jonge, Marian Blom, Hes Meijer, Gerrit Tangerman, Anita Hitzert, Paul Hitzert, Coby Koops, Herman Dirksen, Jan Essink, Paul Troost, Hero Moorlag, Bob Jansen, Dick Vuijk, Francien van de Hoeven, Hans Dankbaar,  Heleen Medema (secr. en notulist)
1. Opening.  Kai Waterreus opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen: Afwezig met kennisgeving: Ton van de Vis, Roelof Manting, Bert Nijmeijer, Roel Westerhof, Aly Sparreboom, Ellen Kerkhof, Hans Schinkel
3. Ingekomen stukken: Jaarverslagen van de Natuurfotowerkgroep, de Plantenwerkgroep en de Vogelwerkgroep.
4. Notulen vorige vergadering d.d. 20-1-2014. De notulen worden nagelopen en goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2014. De voorzitter loopt het jaarverslag na, een indrukwekkende lijst van activiteiten.
6. Financieel jaarverslag. Jan Klever voorziet de vergadering van een uitdraai van het financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015. In zijn toelichtig geeft hij aan dat cursussen en boeken in aparte staten zijn verwerkt. Een cursus moet in principe kostenneutraal zijn. De plantencursus leverde € 24 winst , de paddenstoelencursus € 71 verlies. Winst zowel als verlies wordt gedeeld volgens met IVN Assen afgesproken verdeelsleutel.
Omdat in de toekomst ipv de Kruusbèze jaarlijks 1 Glossy tijdschrift zal worden uitgegeven is reeds € 300 begroot. We eindigen 2014 met een klein negatief saldo. Op de vraag of de huur van een ruimte in het nieuwe DCA niet veel hoger zal uitvallen kon Jan meedelen dat dat niet het geval is. Afspraken zijn hierover met de gemeente Assen gemaakt. De opmerking dat de vereniging wel een buffer heeft van € 2000 werd bevestigd, een bedrag dat door de penningmeester geprobeerd wordt zo te houden.
7. Verslag Kascommissie. De Kascommissie bestond uit Hans Schinkel en Gerrit Tangerman. Ze heeft de jaarrekening  gezien en spreekt respect uit voor de penningmeester; alles was op orde en de commissie geeft haar goedkeuring aan de boekhouding en stelt de Vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De Vergadering stemt in met het voorstel van de Kascommissie.
Na een applaus voor de penningmeester werd de vraag gesteld of contributie aan een vereniging als gift gezien kon worden en fiscaal profijt zou opleveren. De KNNV afd. Assen zou dan een ANBI  status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)  moeten hebben. Hetgeen volgens de penningmeester een fluitje van een cent is.  De landelijke KNNV is geen ANBI vereniging, wel de KNNV Stichting Fondsen. Deze stichting kan op aanvraag een kleine som uitkeren ten behoeve van bijv een boekje dat een afdeling wil uitgeven.
Mochten onze leden een bedrag willen schenken aan onze afdeling bv een legaat dan is zonder meer het handig de ANBI –status te hebben.
Een andere vraag was hoe het kon dat een andere KNNV afdeling € 3000 euro voor een docent en cursus kon uit trekken. De vraagsteller gaat dat onderzoeken.
Gerrit Tangerman belooft het bestuur een verslag te schrijven van de bevindingen van de Kascommissie. Voorts merkt hij op dat leden die niet per incasso hun lidmaatschap betalen  ( ongeveer 30) de penningmeester veel extra werk bezorgen. Of dat niet anders kan? De penningmeester antwoordt dat nieuwe leden op hun aanmeldingsformulier de keuze kunnen maken wel of niet per in casso. Hij benadrukt dat het om veel werk gaat als leden niet hun contributie voor 1 februari betalen. Dan moet hij mailen en brieven schrijven.
8. Installatie nieuwe Kascommissie. Hans Schinkel stapt uit de Kascommissie. Naast Gerrit Tangerman gaat de Vergadering akkoord met de benoeming van Bob Jansen in de Kascommissie.
9. Bestuurssamenstelling. Kai Waterreus is interim voorzitter. Heleen Medema staat als niet verkiesbaar in het jaarverslag maar door taakverlichting besloot ze zich alsnog herkiesbaar te stellen. De vergadering gaat akkoord met het aanblijven van haar als secretaris van de afdeling. Aly Sparreboom neemt de administratie op zich van mensen die zich opgeven voor cursussen, excursies en lezingen. Een nieuw KNNV account is voor dit doel aangemaakt activiteiten@assen.knnv.nl
Het bestuur is op zoek geweest naar een nieuwe voorzitter, helaas zonder succes. Wel heeft de zoektocht een nieuw bestuurslid opgeleverd: Herman Dirksen. Hij stelt zich voor aan de vergadering: 61 jaar , woont in Elp en is werkzaam in de zorg. Als hij met pensioen gaat lijkt een bestuursfunctie bij een natuurvereniging hem een leuke taak. Natuur en landbouw heeft zijn interesse; hij zou graag een brug willen slaan tussen beiden.
De Vergadering gaat akkoord met zijn benoeming als algemeen bestuurslid.
10. Verslagen van de werkgroepen. De jaarverslagen van de werkgroepen komen op de website te staan.  De insectenwerkgroep bestaat al jaren uit 1 persoon  Henk Pijpers. Misschien dat de cursus vlinders en libellen geïnteresseerden oplevert om naast de snuitkevers van Henk de insectenwerkgroep met uitbreiding van vlinders en libellen een nieuw leven  kan in blazen.
De Plantenwerkgroep is een enthousiaste club geworden meldt Cees van Roozendaal. Op de rol staat een meerjarige monitoring van een stuk van het herinrichtingsplan van het Ballooërveld. Ook een cursus landschapsecologie wordt in het voorjaar georganiseerd. Deze cursus is overigens voor alle KNNV en IVN leden toegankelijk.
De Natuurfotowerkgroep komt bij elkaar als een van de leden een voorstel doet om het veld in te gaan; kennis over fotografie wordt gedeeld.
11. Samenwerking met IVN Assen.Het plan is om binnenkort  de bestuursvergaderingen van IVN en KNNV gezamenlijk  te houden. Naar buiten toe presenteren we ons als 1 vereninging IVN-KNNV, hoewel we strikt gesproken twee verenigingen zijn met eigen financiën . Datwe nog ieder een aparte vereniging zijn heeft ook voordelen. De subsidies (vouchers) van Groen en Doen  kunnen wel  door de KNNV en door IVN niet aangevraagd worden.
Op landelijk niveau wordt ook gewerkt om één organisatie te worden; er zijn werkgroepen aan de gang om dit te realiseren. De ledenraad van IVN en de Beleidsraad en VV van de KNNV hebben groen licht gegeven. IVN heeft landelijk ongeveer 20000 leden , de KNNV ongeveer 8000.
Kai geeft aan dat het  wenselijk is om plaatselijk een grote natuur vereninging te hebben, simpelweg om dat je dan iets voorstelt. Hij benadrukt dat het belangrijk is om het potentiële leden  gemakkelijk te maken lid te worden van IVN-KNNV Dit is te ondersteunen door een veelheid aan mogelijkheden aan te bieden binnen de nieuwe organisatie. Er zijn overigens ook leden met een lidmaatschap voor beide verenigingen. De overlap is ongeveer 15%, zo’n 1200 leden op landelijk niveau.
IVN heeft naast de vereniging  een beroepsorganisatie van zo’n 70 fte. Dit zijn beroepskrachten werkzaam op het gebied van educatie (  bijvoorbeeld leraren ondersteunen) ; informatie (Natuurpark Drents-Friese Woud) ze ondersteunen de plaatselijke afdelingen IVN  ( bv de slootjesdagen voor de jeugd; hoe richt je een schoolplein in).
12. Verkiezing Afgevaardigden voor de Vertegenwoordigende vergadering ( V V ) op 11 april in Nijkerk.  De Vergadering stemt in met de benoeming van Herman Dirksen  tot afgevaardigde.
13. Activiteiten in 2015. Dit jaar is het  Jac.P. Thijsse jaar. We geven hieraan bekendheid door  vier wandelingen; elk seizoen één. Thijsse is de man die vooral wees op het belang van de samenhang in de natuur. Op elk specifiek stuk grond groeien die bepaalde bloemen en vind je die bepaalde insecten en vliegen die vogels.
Peter Klomp staat op de rol voor zijn cursus Vogelherkenning in februari. Drie avonden en een excursie
Hero Moorlag geeft een libellenlezing gevolgd door een excursie naar de Kiersche Wijde, Geert de Vries geeft een vlindercursus van 2 avonden , ook gevolgd door een excursie.
Nico Rommes gaat weer fietsen, dit keer rond het Zuidlaardermeer.
Hero Moorlag gaat ook  op excursie naar het Lauwersmeer op zoek naar orchideeën.
Bij de opening van het DCA in september zal Hans Peeters een lezing over Natuur om het huis geven en wellicht komt er een tweede paddenstoelencursus.
14. Samenwerking externe organisaties.  Op landelijk niveau vindt verschuiving van het concept “natuur” plaats. In de natuurvisie van het ministerie van Economische Zaken wordt tuin als natuur en agrarisch gebied ook als natuur gezien. Er is in de afgelopen jaren veel geld naar boeren gegaan in het kader van Agrarisch Natuurbeheer. Boeren zouden meehelpen met natuurbeheer. In veel gevallen is dit uitgemond in het inzaaien van een akkerrand met een bloemenmengsel. Het resultaat was echter marginaal. Vaak zijn de akkerranden te smal – 2 meter-  en bovendien staan er vaak exoten in. Het doel om via de insecten uit de akkerranden plagen in het gewas te bestrijden werd daardoor nauwelijks behaald. Daardoor bleef het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een (te) hoog niveau. In de toekomst gaat het geld  nu naar agrarische natuurverenigingen. De vrees bestaat dat ook zij het geld als een mooie bron van extra inkomsten zien en niet om vanuit  een visie het bedrijf te vergroenen. Kai ziet mogelijkheden om met de Agrarische Natuurvereniging  Drenthe plannen te ontwikkelen om boeren via de  KNNV en IVN kennis van vogels, planten etc bij te brengen. Kennis van boeren over natuur is minimaal. Het Louis Bolk Instituut heeft in 2014  een project uitgevoerd waaraan landelijk 600 boeren hebben meegedaan . Veel van hen hebben akkerranden breder dan 2 meter ingezaaid , vaak nog met met uitheemse planten. Landelijk zijn er meerdere voorbeelden van brede akkerranden die ingezaaid zijn met inheemse planten en hun bijbehorende insecten. Het is aangetoond dat boeren hierdoor minder hoeven te spuiten .  Hoe kunnen wij als  IVN-KNNV hulp bieden aan Agrarische Natuurverenigingen bij het ontwikkelen van hun plannen.
Met de gemeente Assen wordt samengewerkt aan de tot standkoming van het DCA ( Duurzaamheids Centrum Assen. Een gebruikersgroep waar wij deel van uitmaken komt regelmatig bij elkaar.Op de eerstvolgende bijeenkomst staat de inrichting van de tuin en het onderhoud centraal.  Het DCA gaat in september open.
15. Rondvraag. Hero: zaterdag jl is de Zoogdierenvereniging in Nijmegen bij elkaar geweest en heeft het “jaar van de das” geopend. Doen wij daar iets aan? Wij hebben in het verleden meerdere  excursies en  lezingen over dassen georganiseerd , samen met Pauline Arends.  Als er voldoende  belangstelling voor is , zullen we Pauline opnieuw vragen.
16. Sluiting. Kai sluit de vergadering om 21.20 uur.
Na de pauze verzorgde Coby Koops een lezing met een presentatie van haar eigen foto’s in de natuur in Drenthe. Ze begon met prachtige foto’s van een Zeearend op een akker vlakbij Beilen. Hoewel ze graag fotografeert staat natuurbeleving voor haar op de eerste plaats. Ze vertelt enthousiast over haar natuurbelevenissen, of het nu gaat over het verschil in kleur van de pluimvoetbij voor en na hij uit het nest komt of haar ontmoeting met een geeuwende adder, zeearend met “copycat” kraai, een paraderende roerdomp in Losser en de eerste ontmoeting met een roerdomp op Diependal prachtige vlinders , mysterieuze landschapsfoto’s, een geoorde fuut met jong op de rug, of een haft , dat maakt haar niet uit. Ze geniet van alles en legt dat zoveel mogelijk vast. Je kunt haar aanstekelijke belevenissen volgen op haar blog www.natuurkieker.nl

Deel deze pagina