Aanwezig:
Kai Waterreus (interim voorzitter), Jan Klever ( penningmeester ) , Cees van Roozendaal (alg. bestuurslid) , Henk Pijpers ( alg. bestuurslid), Heleen Medema,( secretaris en notulist)
Jan en Liesbeth Essink, Peter Klomp, Hans Schinkel, Anita en Paul Hitzert, Hes Meijer, Marian Blom, Cindy de Jonge, Paul Troost, Jeannette Spronk, Dick Vuijk, Hans Dankbaar, Gerrit Tangerman, Bert Evers, Magda de Groot, Bob Jansen, Jan Boerhof, Aleid Nijhoff, Jos Vink, Ben van As , Bettine Hendriks

1. Opening. Kai opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom en is blij met de hoge opkomst.

2. Mededelingen . Afwezig met kennisgeving: Roel Westerhof, Erik van den Ham, E.Reckman, Aly Sparreboom, Nico Rommes en Marian Stevens.

3. Ingekomen stukken: jaarverslag van : de Natuurfotowerkgroep, de Wilde Plantenwerkgroep, de Natuurbeheerwerkgroep, de Vogelwerkgroep.
Kai brengt de Natuurbeheerwerkgroep onder de aandacht: kom ook eens kijken en meehelpen; iedere zaterdagochtend gaat de groep op pad.

4. Notulen vorige vergadering 26-1-2015. De notulen worden doorgelezen en goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2015. Het jaarverslag wordt nagelopen en de voorzitter spreekt zijn waardering uit over de hoeveelheid activiteiten van de afdeling. Marian Blom merkt op dat ze ten onrechte genoemd is als begeleider in de Nacht van de Nacht, evenals Henk Pijpers.
Kai geeft aan dat de post van Voorzitter nog altijd vacant is. En als er geen voorzitter zich meldt dan wel graag iemand erbij om bv de KNNV te vertegenwoordigen bij o.a. de gemeente Assen en bij andere natuurorganisaties. We trekken dan wel samen op met IVN Assen maar af en toe is het nodig om je eigen geluid te kunnen laten horen.
Herman Dirksen is uit het bestuur gestapt maar blijft wel contactpersoon voor de Agrarische Natuur vereniging. Het idee is om eens per jaar een papieren Glossy te laten verschijnen. Een blad samen met IVN Assen gemaakt. Er moet dan wel sprake zijn van samenwerking; dat was bij de eerste niet het geval. Gelukkig ontbrak het niet aan artikelen rond het thema Asser Bos. Een nieuw thema kan zijn Drentse Aa, of De Holmers. De verschillende werkgroepen zouden dan kopij kunnen aanleveren.
De Glossy zou ook op de website gezet moeten worden. Heleen onderneemt actie.

6. Financieel Jaarverslag. Het ledenaantal is van 158 naar 165 leden gestegen in 2015. De Penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag. Financieel was het een goed jaar: de inkomsten en de uitgaven staan in evenwicht. Een positief saldo werd veroorzaakt door de opheffing van de Stichting de Kroezehof. Alle aangesloten verenigingen kregen een deel uitgekeerd. Voor de KNNV was dat € 2250.
De cursussen worden in de regel budgetneutraal gehouden. Sommige cursussen worden betaald via een Voucher van Groen en Doen die je aan kunt vragen bij het ministerie van Economische Zaken en € 1000,- per voucher waard is.

7. Verslag Kascommissie: Bob Jansen en Gerrit Tangerman hebben de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. De Vergadering stemt in met het voorstel van de Kascommissie het bestuur te dechargeren. Met waardering voor Jan Klever, onze penningmeester.

8. Installatie nieuwe Kascommissie. Gerrit Tangerman verlaat de Kascommisie. Bob Jansen en Jan Essink vormen met goedkeuring van de Vergadering de nieuwe Kascommissie.

9. Bestuurssamenstelling. De secretaris treedt na zes jaar af. De Vergadering gaat akkoord met de benoeming van Bert Evers tot nieuwe secretaris.

10. Samewerking met IVN. Kai vraagt de vergadering om toestemming de samenwerking met IVN te versterken zover als statutair mogelijk is. KNNV afd. Assen en IVN Assen blijven als twee verenigingen naast elkaar bestaan. Ze maken beiden deel uit van landelijke verenigingen, elk met hun eigen afdracht. IVN heeft naast leden ook donateurs waarvoor ze geen afdracht hoeven te betalen, financieel is dat erg aantrekkelijk.
In Drenthe is één afdeling van de KNNV terwijl IVN in vele plaatsen een afdeling heeft.
De Vergadering vindt verjongen van bestuur een goede zaak. Soms komt het voor dat bestuursleden 30 jaar aanblijven.
Wanneer leden van IVN Assen lid willen worden van een werkgroep van IVN-KNNV hoeven ze niet ook van de KNNV of omgekeerd van IVN lid te worden. De Plantenwerkgroep is sinds de doorstart een goede mix van beide verenigingen. Wanneer IVN leden van een andere gemeente lid zijn en bij ons willen aansluiten voor een cursus of werkgroep, dan regelt IVN Assen dat financieel met de betrokkenen.
Kai pleit ervoor om vooral provinciaal georganiseerd te worden. Natuurbescherming is nu vooral een zaak van de Provincie geworden, daar is de macht en het geld. Belangrijk is dat je
ofwel als afdeling je werkgrbied goed aangeeft, ofwel dat de landelijke organisatie het werkgebied goed omschrijft. Dit is van belang bij een gang naar de rechter bij problemen rondom natuurbescherming.
Jan Boerhof geeft aan dat communiceren met elkaar een belangrijke factor is als je samen gaat. Hij kent minder goede voorbeelden. Kai geeft aan dat het plaatselijk blijft zoals het nu is.
De Vergadering gaat akkoord met samenwerking met IVN Assen zoveel als statutair mogelijk is.

11. Verkiezing Afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende vergadering van de KNNV. De V V is op 16 april a.s. In principe gaat Dick Vuijk naar Nijkerk.

12. Activiteiten in 2016 o.a.:
- Twee cursussen voor Assenaren in ruime zin : Bermen en Bomen. Beide cursussen zijn gericht op bomen en bermen in de wijk. Het zijn “Groen en Doen” cursussen.
Docent is Kees Boele.
- Een cursus Paddenstoelen met docent Roeland Enzlin
- Glossy
- Doorstart Insectenwerkgroep. Kunnen dus ook libellen of vlinders zijn
- Excursie Rottumeroog.

13. Samenwerking Externe Organisaties: Er wordt samengewerkt met Gemeente Assen. Data van de Vogelwerkgroep gaan naar Sovon, Plantenwerkgroep naar Floron, WFD.

14. Rondvraag: Is er belangstelling voor een lang weekend met de leden? Dit blijk niet direct het geval te zijn. Wel vindt men het interessant om weer eens natuurgebieden in Duitsland te bezoeken die in 1 dag haalbaar zijn.

15. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21. 10 met een dankwoord aan de secretaris en overhandigt haar een boeket en het boek Filosofische Wandelingen. Het wordt in dank ontvangen.
Na de pauze geeft Kees Boele een lezing over het project Deurzerdiep/Anreperdiep. Een boeiend historisch verhaal over het gebied door de eeuwen heen. Samen met de leden van IVN wordt geboeid geluisterd en gekeken.

Deel deze pagina