Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Notulen Algemene Ledenvergadering KNNV afd. Assen van 20 maart 2018.

Aanwezig: Presentielijst is helaas zoek.

1.      Opening. Kai opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

2.        Mededelingen . Afwezig met kennisgeving: Ton van de Vis, Liesbeth en Jan Essink, Aly Sparreboom, Everhard Reckman, Martin Morsman, Annelie de Leeuw, Roel Westerhof, Marian Stevens, Hans Asjes en Henk Pijpers.

Kai deelt mede dat de natuurwerkgroep feitelijk uit 8 tot 9 mensen bestaat en dat er telkens 4 tot 5 op afroep beschikbaar zijn.

Ten aanzien van de fotowerkgroep blijken de onderlinge verwachtingen aangaande de werkgroep nogal verschillend te zijn. In de praktijk komt het erop neer, dat men elkaars foto’s bekijkt en beoordeelt.

3.      Ingekomen stukken: de beschikbare jaarverslagen van de diverse werkgroepen zijn te raadplegen via de website van KNNV afdeling Assen.

4.      Notulen vorige vergadering 6 februari 2017. Opgemerkt wordt, dat giften – ook aan de KNNV – in de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden meegenomen. Het onderwerp tijdelijke natuur blijkt niet opgenomen te zijn met Hans Dankbaar. De notulen worden verder goedgekeurd.

5.      Jaarverslag 2017. Landelijk wordt het samenwerkingsproces van IVN en KNNV gehinderd door verschillen in opzet en werkwijze. Assen vormt hierop een uitzondering; hier gaat de samenwerking vrij soepel. Er komt overigens niet één lidmaatschapsbijdrage, omdat er verschillen zijn in de afdracht aan de landelijke organisaties.

Op 23 juni vindt de 1000-soortendag plaats. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jaap van Roon. Cindy de Jonge meldt zich als vrijwilliger.

De beide cursussen die dit jaar gegeven worden zijn de cursus “Waar Wij Wonen” (introductie in de veldbiologie) en de cursus Veldbiologie (verdiepingscursus). De beide cursussen zijn reeds volgeboekt.

In 2018 wordt weer gewerkt aan een “glossy” publicatie namens INV en KNNV. Ingezet wordt deze keer op een soort natuurhistorisch jaarverslag, waarin we meer laten zien wat IVN en KNNV in de praktijk doen.

Over een insectenwerkgroep vindt overleg plaats met Henk Pijpers. Een paddenstoelenwerkgroep is er nog niet, maar er wordt al wel gedacht aan activiteiten. Kai Waterreus pakt dit op vanuit de KNNV.

Tot slot wordt nog opgemerkt dat de ingeslagen weg van een meer actieve pr voor de vereniging wordt doorgezet. Binnenkort vindt een bijeenkomst plaats van allen die zich met communicatie rond de vereniging bezig houden, met speciale aandacht ook voor de sociale media.

6.      Financieel Jaarverslag. De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag. Geconstateerd wordt, dat het moeilijk zal worden opnieuw de benodigde middelen voor een “glossy” bij elkaar te krijgen. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor een bijdrage van derden, zij het een sponsor, zij het de overheid. Opgemerkt wordt, dat de vereniging de ANBI-status heeft en dat dit fiscale mogelijkheden biedt bij het doen van giften aan de vereniging. Dit wordt bij gelegenheid uitgezocht en in de nieuwsbrief nader uitgelegd.

Hans Dankbaar vraagt wat een cursus kost. Het bestuur zegt toe, dat de kosten van cursussen in het Financieel Jaarverslag over 2018 zullen worden toegelicht. Voor de beide cursussen “Waar Wij Wonen” en Veldbiologie is bij de KNNV een bijdrage aangevraagd in het kader van de Ger van Zanen vouchers. Dit zal in de nieuwsbrief nader worden toegelicht.

De post portokosten bestaat voornamelijk uit de kosten voor 1000 “glossy’s”. Verder krijgen nog twee leden de nieuwsbrief per post.

7.      Verslag Kascommissie: De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. De Vergadering stemt in met het voorstel van de Kascommissie het bestuur te dechargeren. Met waardering voor Jan Klever, onze penningmeester.

8.      Installatie nieuwe Kascommissie. Jan Essink treedt af als lid van de Kascommissie. Hes Meijer en Peter Klomp vormen met goedkeuring van de Vergadering de nieuwe kascommissie.

9.      Begroting 2018. De Begroting 2018 wordt door de Vergadering akkoord bevonden.

10.   Bestuurssamenstelling. Jan Klever stopt nu toch echt als penningmeester. Als opvolgster wordt Ellen Kerkhof voorgedragen. Zij wordt bij acclamatie benoemd. Kai Waterreus en Cees van Roozendaal zijn formeel aftreden, maar herkiesbaar. Zij worden bij acclamatie herbenoemd. Henk Pijpers is ook aftredend, maar heeft zich nog niet herkiesbaar gesteld.

11.   Samenwerking met IVN. Besproken bij Jaarverslag 2017.

12.   Verkiezing Afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende vergadering van de KNNV. Kai gaat als landelijk voorzitter naar deze vergadering op 14 april 2018. Ter vergadering meldt zich verder nog niemand om verkozen te worden.

13.   Activiteiten in 2018:

Inmiddels heeft de Tuinvogelcursus al plaatsgevonden; deze werd overigens gesubsidieerd vanuit de KNNV. Het was spijtig, dat voor de cursus meer dan 30 mensen zich hadden aangemeld, maar dat de helft daarvan niet verschenen is. Kai meldt het voornemen tot het opnieuw organiseren van een 1000-soortendag op 23 juni. Dit zal een activiteit zijn die voor een ieder open staat, ook om de gelegenheid te hebben ons als vereniging te presenteren.

Reeds gemeld zijn de cursussen “Waar Wij Wonen” (introductie in de veldbiologie) en de cursus Veldbiologie (verdiepingscursus). Zoals gezegd zijn de beide cursussen reeds volgeboekt.

14.   Samenwerking Externe Organisaties: Reeds opgemerkt is, dat de actie omtrent tijdelijke natuur nog openstaat.

15.   Rondvraag:

Een terugkerend onderwerp is de vraag of de KNNV een rol heeft op het vlak van natuurbescherming. Op dit moment ondernemen we in Assen geen actie op dit punt.

16.   Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.

Na de pauze geeft Johan Wessels een boeiende inleiding over de reconstructie van  de Nijlandsloop in Assen-Oost en de Bosbeek in Oud-Zuid.

Deel deze pagina