Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Notulen Algemene Ledenvergadering KNNV afd. Assen van

26 maart 2019.

 

Aanwezig: Hans Schinkel, Ton van de Vis, Ellen Kerkhof, Cees van Roozendaal, Els van Dijk, Hes Meijer, Marian Blom, Willy Boon, Paul Troost, Henk Blouw, Rini Geerts, Dick Vuijk, Tini Morsman, Peter Klomp, Jan Klever, Kal Waterreus (voorzitter), Bert Evers (notulen).

1.      Opening en mededelingen.

-       Kai opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

-       Afwezig met kennisgeving: Aly Sparreboom, Hans Dankbaar, Fam. Essink, Bert Nijmeijer, Roelof Manting, Everhard Reckman, Annet Zwaneveld, Heleen Medema.

 2.      Verslag ledenvergadering van 6 november 2019.

-       Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

 3.      Jaarrekening 2018.

-       De penningmeester Ellen Kerkhof licht de Jaarrekening 2018 op een aantal punten toe.

-       Wij zijn het jaar begonnen met 164 leden, waaronder 3 ereleden en 18 huisgenootleden. 4 leden zijn overleden, te weten Jos Troost, Angelique Geene, Ferdi Uilhoorn en Jan Dekker. 6 leden hebben opgezegd. Er hebben zich 10 nieuwe leden aangemeld. En daardoor waren er aan het eind van het jaar ook weer 164 leden.

-       In de boeken is geld opgenomen voor een scholeksterproject van Bert Dijkstra. Dit geld moet ook weer daaraan afgedragen worden.

-       Voor de cursussen wordt een afzonderlijke verantwoording uitgereikt. Per saldo zijn de cursussen budgettair neutraal. Tekorten zijn gedekt uit de Ger van Zanenvouchers. Een eventueel overschot wordt gereserveerd. Technisch vindt dekking plaats uit het eigen vermogen, omdat de vouchers in 2017 in het resultaat zijn opgenomen.

-       Er blijkt geen sprake te zijn van gratis zaalhuis voor clubs zonder winstoogmerk. Per keer kost dat € 25,-- en zo staat dit ook in de boeken.

-       In 2018 was er geen budget voor een “glossy” en dat zal in 2019 niet anders zijn. Er komt wel een meer uitgebreid digitaal jaaroverzicht 2018.

-       Op voorstel van de voorzitter stelt de vergadering de contributie voor 2020 ongewijzigd vast; dit zal t.z.t. als uitgangspunt in de Begroting 2020 worden meegenomen.

-       Er is nog even aandacht voor het feit dat KNNV afdeling Assen een ANBI-status heeft. Dit betekent dat giften aan KNNV afdeling Assen fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Formulieren om dit aan te vragen zijn beschikbaar bij Ellen Kerkhof.

-       Henk Blouw wijst op het Stimuleringsfonds Assen (Stila), waar een aanvraag ingediend kan worden voor aanschaf van spullen. Aanmelden kan bij Henk Blouw.

-       De kascontrolecommissie heeft de boeken bij de penningmeester gecontroleerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. Op advies van de kascontrolecommissie wordt aan de penningmeester decharge verleend door de ledenvergadering.

-       De kascontrolecommissie doet nog wel de aanbeveling, bij de verantwoording van de Ger van Zanenvouchers te letten op de samenwerking tussen IVN en KNNV. Het legaat betreft immers alleen de KNNV. Opgemerkt wordt, dat IVN en KNNV financieel gescheiden verenigingen blijven; statutair kan dit momenteel ook niet anders.

-       Hes Meijer treedt af als lid van de kascontrolecommissie. Peter Klomp blijft nog een jaar aan. Nieuw lid van de commissie wordt Dick Vuijk.

 

 4.      Bestuurlijk Jaarverslag 2018 en Jaaroverzicht 2018

-       Het bestuurlijk Jaarverslag 2018 wordt door de vergadering zonder opmerkingen vastgesteld.

-       Kai licht het Jaaroverzicht 2018 kort toe. Dit document vervangt de “glossy” en geeft naast een verslag van waarnemingen en dergelijke ook een beeld van de activiteiten van KNNV en IVN. Op die manier kunnen de verenigingen zich presenteren. Het Jaaroverzicht 2018 wordt alleen in digitale vorm uitgebracht.

 5.      Bestuursamenstelling.

      Henk Blouw geeft aan dat hij wel bestuurslid wil worden. Hij brengt naast enthousiasme ook bestuurlijke ervaring mee. Hij wordt bij acclamatie door de vergadering verkozen/benoemd. Een eventueel voorzitterschap wil Henk eerst in het bestuur nader bespreken.

 6.      Samenwerking met andere organisaties

-       Samenwerking met andere organisatie betreft vooral de gebruikersgroep DCA. Daarin zit Henk Pijpers namens de KNNV.

-       De theeschenkerij wordt als vergaderruimte als minder geschikt ervaren. De lesruimte is dan al beter. Dit zal aan Henk voor het gebruikersoverleg meegegeven worden.

-       Dankzij een goede relatie met Stichting Het Drentse landschap is het mogelijk bepaalde terreinen te betreden waarbij dit niet zomaar kan.

-       Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer wordt als prettig ervaren.

 7.      PR-activiteiten en informatievoorziening leden

-       Birgitta Marijnissen van het IVN doet voor beide verenigingen (KNNV en IVN) de externe PR.

-       Hans Schinkels doet de suggestie, de aanduiding van de nieuwsbrief een maandje op te schuiven. Dit wordt door de vergadering niet overgenomen. Het argument is: nieuws is, wat was.

-       Rini Geerts geeft aan, dat zij de nieuwsbrief niet ontvangt. Hier zal iets aan gedaan worden.

-       Naar aanleiding van de nieuwsbrief en de AVG wordt gevraagd, hoe het zit met foto’s van activiteiten. Gesteld wordt dat dit geen problemen op mag leveren, maar dat de beste aanpak is, van tevoren even te vragen of er bezwaar is tegen het maken en later gebruiken van foto’s.

 8.      Activiteiten 2019 (waaronder werkgroepen).

-       De activiteiten worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Daarnaar wordt ook verwezen. Kai loopt wel het programma voor het eerste halfjaar van 2019 nog even door.

-       Aan de “Natuuracademie” wordt op initiatief van Kai doorgewerkt in de vorm van een samenhangend programma van cursussen, lezingen en excursies.

 9.      Rondvraag en sluiting.

Er zijn geen leden die punten inbrengen voor de rondvraag. De voorzitter sluit daarop om 21:00 uur de vergadering.

Na afloop van de vergadering voegen de leden van de KNNV afdeling Assen zich bij de leden van IVN Assen, waarna Henk Blouw allen een interessante lezing geeft over de geschiedenis en recente ontwikkelingen omtrent het landgoed Valkenstijn.

Deel deze pagina