Aanwezig: Roel Westerhof, Jan Klever, Els van Dijk, Ben van As, Ton van de Vis, Hes Meijer, Marian
Blom, Kal Waterreus (voorzitter), Heleen Medema, Peter Klomp, Bert Aalders, Bert Evers (notulen).
1. Opening.
Kai opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
2. Verslag ledenvergadering van 20 maart 2018.
 - Naar aanleiding van het verslag merkt Kai op dat er weer gewerkt wordt aan een “glossy”. Op
dit moment wordt niet aan een gedrukt exemplaar gedacht, maar aan een digitale vorm
(“pdf”). De voorkeur gaat uit naar een “natuurhistorisch verslag”, waarin de waarnemingen
centraal staan. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de activiteiten van de werkgroepen. Het
ligt in de bedoeling het verhaal te verfraaien met foto’s. Daarvoor wordt uitdrukkelijk ook een
beroep gedaan op de werkgroep natuurfotografie!
 - Over de samenwerking met het IVN wordt opgemerkt, dat van een fusie nog geen sprake is,
maar dat de samenwerking steeds meer vorm krijgt. Dat is dit jaar vooral bij de 1000-
soortendag gebleken.
 - Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen.
 - Afwezig met kennisgeving: Henk Blouw, Everhard Reckman, Annelie de Leeuw, Bert
Nijmeijer, Aly Sparreboom, Hans Dankbaar, Nico Rommes, Cees van Roozendaal, Ellen
Kerkhof.
 - In een extra Vertegenwoordigende Vergadering (VV) wordt gesproken over een aanpassing
van de landelijke statuten van de KNNV. Belangrijkste aanpassing is de eis rond de het
landelijk bestuur; dit moest uit minimaal 7 en maximaal 11 bestuursleden bestaan. Voorstel is,
dit aan te passen naar minimaal 3 en maximaal 11 bestuursleden. Als tijdens de VV niet
voldoende stemmen aanwezig zijn om een besluit te nemen, komt er een nieuwe VV.
-  In een volgende ledenvergadering wordt nader aandacht besteed aan het verschijnsel ANBIstatus.
4. Begroting 2019.
-  De Begroting 2019 wordt na een beknopte toelichting vanuit het bestuur door de leden
goedgekeurd. Dit betekent ook, dat de contributie voor 2019 ongewijzigd blijft: € 28,-- voor
leden en € 11,-- per gezinslid.
-  Er is in de Begroting 2019 geen budget opgenomen voor het uitbrengen van een “glossy”.
-  Door KNNV afdeling Assen zijn nog geen aanvragen gedaan voor zogenoemde Ger van
Zanen-vouchers in 2019. Mogelijk komt dit volgend voorjaar nog, maar daartoe is nog niet
besloten.
5. Bestuursamenstelling.
Henk Pijpers wordt door de leden herverkozen/herbenoemd als bestuurslid van KNNV afdeling
Assen.
6. Activiteiten 2019.
-  Vanuit KNNV afdeling Assen wordt samen met IVN Assen gewerkt aan een “Natuuracademie”.
In Amersfoort bestaat al langer iets dergelijks. Het gaat erom, meer lezingen aan
de man te brengen, ook via de pers. Kai is al met lezingen en cursussen bezig en met name
de combinatie van een lezing op een avond met een excursie op een zaterdagochtend is
daarbij in beeld.
-  Voor eigen leden vind op 12 januari 2019 de zogenoemde “snertwandeling” plaats. Nader
bericht volgt.
-  Op 16 (lezing) en 19 (excursie) januari vind de cursus tuinvogels plaats.
-  Later in 2019 volgend nog diverse andere lezingen/excursies, met als onderwerpen libellen,
dagvlinders, nachtvlinders en een plantentelling.
-  De paddenstoelenwerkgroep wil nog niet echt van de grond komen. Een cursus komt er
waarschijnlijk wel weer.
-  Aan de hand van opmerkingen van Marian Blom, Heleen Medema en Ton van de Vis wordt
wat gefilosofeerd over gebruik van Whatsapp en Facebook voor werkgroepen. Mogelijk
werken deze drempelverlagend.
-  Voor de invulling van een insectenwerkgroep kunnen wellicht specifieke soorten zoals vlinders
en libellen worden gecombineerd. Dat spreekt vast meer aan. Ben van As biedt aan, af en toe
een excursie te begeleiden, bijvoorbeeld rond sprinkhanen.
-  Marian Blom oppert, de natuurfotowerkgroep op te roepen, fotomateriaal voor cursussen te
verzamelen.
-  Er komen nog enige ideeën voor “eigen” activiteiten langs, zoals een brede inventarisatie op
het Eexterveld, een excursie naar het Moormuseum en een fietstocht in de Onlanden. Het
bestuur neemt de ideeën mee en bekijkt wat gerealiseerd kan worden.
7. Rondvraag en sluiting:
-  Opgemerkt wordt, dat er weinig feedback op de nieuwsbrief komt. Dit blijkt te komen door de
tevredenheid die er aangaande de nieuwsbrief is. Heleen zou wel graag wat meer inhoudelijke
bijdragen vanuit de werkgroepen ontvangen.
-  Marien van Westen laat weten, dat er inmiddels meer mensen met sieralgen bezig zijn. Wordt
het al tijd voor een werkgroep?
-  In mei/juni zijn relatief veel activiteiten gepland, bijvoorbeeld rond macro-fotografie. Het
bestuur stemt met IVN-Assen af, of er iets meer spreiding in de tijd mogelijk is.
-  De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur.
Na de pauze verzorgt Ben van As voor de leden van zowel KNNV afdeling Assen als IVN afdeling
Assen een boeiende inleiding over bladmineerders.

Deel deze pagina