Cursusperiode: donderdag 8 februari 2018 – zaterdag 3 november 2018, totaal 17 bijeenkomsten.      

                                                    

Doelgroep: Inwoners Assen e.o., die nog geen lid zijn (of kort lid zijn) van de vereniging.
Doel van de cursus: Inwoners (c.q. nieuwe leden) bewust maken van de natuur in en rond Assen.
Rondom het jaar kennis laten maken en gevoel krijgen bij de belangrijkste landschappen in en rond Assen

 - Busexcursie o.a. langs hunebedden en stadslandgoederen, zoals Valkenstijn -

Dit is gerealiseerd tijdens een 17-tal cursusavonden, waarin een lezing (woensdag) gevolgd door een
excursie (op zaterdag), met als thema’s: bodem en hydrologie, cultuurhistorie, bomen en stadsboombeheer,
vogels, planten en plantengemeenschappen, vlinders en libellen, zoogdieren (wild),
paddenstoelen en (stads-)ecologie.
De eerste twee lezingen / excursies stonden in het teken van een kennismaking met de a-biotische
factoren, welke maken dat het landschap er anno 2018 uitziet zoals nu. Het betrof de opbouw van de
grond (geologie, zand en veen) en de ingrepen in het water (hydrologie, kanalen), mede als gevolg
van vervening. In de tweede lezing (cultuurhistorie) werd concreter ingegaan op de menselijke
invloed. Dit werd gevolgd door een bus-excursie rond Assen. Hiermee werd de basis gelegd voor
de cursisten om te begrijpen waarom en waar planten en dieren voorkomen in en rond Assen.
Vervolgens werd per maand een lezing met excursie gegeven, waarbij het seizoen gevolgd werd.
3) In april: lezing Bomen en boombeheer, gevolgd door een fietsexcursie langs monumentale bomen;
4) Eind april: lezing Vogels in Assen, gevolgd door een excursie in het Asser Bos, m.n. vogelgeluiden;
5) Half mei: lezing Plantenrijk en excursie plantengemeenschappen in stroomdal van Drentsche Aa;
6) Eind juni: lezingen Vlinders en Libellen met in weekend bij Baggelhuizen gecombineerde excursies;
7) In September: Zoogdieren (wild) met aansluitend een excursie in de Staatsbossen van Schoonloo;
8) Begin oktober: Paddenstoelen met enige determinatie, gevolgd door een excursie in het Asser Bos;
9) In november: Stadsecologie, met excursie langs diverse verbindingszones aan de stadsranden.
- Excursie in het stroomdallandschap Drentsche Aa (bij Oudemolen) -
In totaal hebben zich 35 mensen opgegeven, waarvan we er 28 hebben toegelaten. Enkele mensen
(met meer ervaring) van de wachtlijst hebben we in overleg geplaatst bij de cursus “Veldbiologie”. In
totaal zijn 11 mensen lid geworden van de afdeling (in het jaar 2018).
Na afloop ontvingen de cursisten alle lezingen en overig lesmateriaal op een USB-stick.
- Excursie