Datum: 
zondag 28 april 2019 09:00
Type activiteit: 
Excursie

De tocht naar de Vlaamse Ardennen wordt georganiseerd in samenwerking met KNNV Roosendaal, KNNV Tilburg en KNNV Eindhoven, het is dus eigenlijk een gewestelijke excursie geworden. Op die manier hopen we voldoende deelnemers te hebben voor de excursie.

We worden om 9.00 uur in Ronse opgewacht door de gids Philippe Moreaux. Hij begeleidt ons tijdens de morgenwandeling in het reservaat ‘Pyreneeën’ . De middaglocatie is de Boembekemolen, Boembeke 18 te Michelbeke (Brakel). Hier kunt u uw meegebrachte lunchpakket verorberen. Er is daar ook allerlei drank (bier, frisdrank, koffie) te koop. De middagwandeling wordt begeleid door Dirk Criel en gaat door het reservaat ‘Burreken’ te Zegelsem.
Einde van de wandeling omstreeks 17uur.

Aanmelden bij breda@knnv.nl vóór 18 april.
Maximaal aantal deelnemers vanuit de vier afdelingen is 30. 
Samenrijden in overleg met deelnemers.
Plaats van samenkomst voor carpoolen Breda: Bagvenpark Breda 
Vertrek Bagvenpart: 6.45 uur
Meenemen: geschikte kledij, wandelschoenen en lunchpakket

Informatie over de te bezoeken gebieden

Ronse: Pyreneeën-Tombele  

Oude spoorberm met links en rechts bospercelen (bronbos met Vuursalamander) ook akkerreservaat.

De Pyreneeën in Ronse zijn gelegen tegen de (taal)grens met Ellezelles, aan de ZO kant van het grondgebied van de stad. Het is een gebied dat doorsneden wordt door een afgedankte en als wandelpad ingerichte spoorlijn die vroeger Ronse verbond met Brakel en een aftakking naar Lessen. Langsheen dit "Wandelpad", dat dient als ruggengraat om het gebied te bezoeken, koopt Natuurpunt zo veel mogelijk terreinen aan: bossen, weiden, hooilandjes, moerassen,..... Het is een zeer mooi en gevarieerd gebied met o.a. kleine bonte specht, glanskop, veel geelgorzen ...als broedvogel, met hazelworm en vuursalamanders , en met uiteraard alle typische voorjaarsbloeiers zoals de 2 soorten goudveil, heelkruid, dalkruid, bosanemoon, massaal veel wilde hyacinth, eenbes, enz. 

Natuurpunt Ronse doet er aan hakhoutbeheer, begrazingsbeheer, hooien, akkeraanleg voor wintervoeding voor vogels en akkerkruiden, enz. De kans is erg groot om  vuursalamanders ( jong en volwassen) aan te treffen.

Wilde hyacinth

Wilde hyacinth Bron: Saxifraga-Willem van Kruijsbergen

Zegelsem: Burreken

Het Burreken is een erg heuvelachtig gebied met scherp ingesneden beekjes, die voor smalle dalen en steile (20% en meer) valleiwanden hebben gezorgd. Het hoogste punt van de centrale heuvelrug ligt ongeveer 116 meter hoog. De laagste delen van het Burreken liggen op zowat 50 meter hoogte.
Het typische Vlaamse Ardennen-landschap in het Burreken bestaat uit akkers, bossen en graslanden met veel bomenrijen en houtkanten ertussen. Het uitgesproken reliëf wordt geaccentueerd door holle wegen en taluds. Op die manier ontstond een panoramische mozaïek van lichtrijke loofbossen, kleine bronbosjes, vochtige en bloemrijke weiden en talrijke houtige kleine landschapselementen. Dit lappendeken van bosjes en graslanden wordt doorsneden door de kronkelende Krombeek met haar diepe bedding.
Hoogstamboomgaarden, veedrinkpoelen en houtkanten waren vroeger typisch voor de Vlaamse Ardennen. Door de intensieve landbouwmethoden en de schaalvergroting zijn jammer genoeg vele van deze kleine landschapselementen verdwenen. Langs het wandelpad bevindt zich een unieke rij honderdjarige eiken, die als lijnvormige elementen in het landschap, zeer waardevol zijn. Het wandelpad biedt een mooie kijk op de bossen, graslanden, holle wegen en bronbeekjes.

Het Burreken herbergt verschillende diersoorten, waaronder het uithangbordje van de Vlaamse Ardennen, de vuursalamander. Deze geel-zwart gevlekte landsalamander zet zijn larven af in de bronbeekjes van het gebied. Verder worden er rond de beekjes bronlibellen en in de graslanden verscheidene vlindersoorten (sleedoornpage, oranjetipje, landkaartje...) waargenomen. Bij de vogels zijn de bosvogels (grote en kleine bonte specht, appelvink, matkop,...) en de roofvogels (buizerd, sperwer, bosuil, ransuil...) goed vertegenwoordigd. Ook de vos, de wezel, de egel en de bunzing leven in het Burreken.

Het Burreken omvat een grote verscheidenheid aan bodemtypes en vele bronnetjes. Hierdoor gedijen er uiteenlopende plantensoorten. In het voorjaar fleuren verschillende soorten de bossen van het Burreken op. Bosanemoon, boshyacint, gele dovenetel, daslook en slanke sleutelbloem behoren tot de meest uitbundige bloeiers. Een hele resem andere planten vind je ook terug in de bosjes en graslanden van het Burreken zoals eenbes, goudveil en paarse schubwortel.
In het Burreken werd al goed naar paddenstoelen gezocht en zijn heel wat zeldzaamheden gevonden. De prachtmycena is een typische soort voor beukenbossen en kreeg haar naam door de mooie oranje steel, waar bij beschadiging oranje sap uitvloeit waarmee je gerust een tekening kan maken. Nog een zeldzaamheid die zich hier thuis voelt is de haagbeukboleet, een soort die kalkrijke, lemige bodems verkiest en in symbiose leeft met haagbeuk en/of ratelpopulier. Een soort die vaak in heksenkringen groeit, een opruimer van dood bladafval, is de grote trechterzwam. Verder zijn hier veel korstzwammen op naam gebracht, soorten die enkel op basis van microscopische kenmerken worden onderscheiden.

Prachtmycena

Prachtmycena. Bron: Verspreidingsatlas.nl Foto: Henk Huijser

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Bagvenpark Breda
Contactpersoon: 
breda@knnv.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina