vrijdag 20 november 2020

Visie op de toekomst van Pijnacker-Nootdorp: Samenleven met de natuur

Natuurlijk Delfland heeft deelgenomen aan het overleg over de Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp. Samen met partnerorganisatie Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP). Het uitgangspunt van Natuurlijk Delfland is ‘Samenleven met de natuur’. Het wordt tijd om waarde en de meting daarvan fundamenteel te heroverwegen. Vanuit die kernvisie hebben we commentaar gegeven op de conceptvisie van de gemeente. Natuurlijk Delfland pleit voor een ruimtelijke ordening die uitgaat van natuurwaarden. Die meer gericht is op hoogwaardige werkgelegenheid in en rondom de tuinbouw. Met minder accent op massaproductie, massavolume en massale inzet van migranten (nu 75% van de banen in de tuinbouw). Hierdoor komt ruimte vrij voor natuur en woningbouw. Alleen op die manier kunnen de wensen uit de gemeentelijke Beleidsvisie ‘Natuur op de Kaart’, uit de ‘Lintenvisie’, voor meer groenblauwe dooradering, voor minder lichtassimilatie, voor betere lucht- en waterkwaliteit, voor meer natuurinclusief bouwen gerealiseerd worden. Natuurlijk Delfland steunt het gemeentelijke beleid voor substantiële energie- en andere verduurzaming bij inwoners en bedrijven en de overgang naar circulariteit. Echter voor windturbines is in onze dichtbevolkte omgeving geen ruimte. Zie voor de gehele visie
https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/pijnacker-nootdorp

Deel deze pagina