Contactpersoon voor de media: Geert van Poelgeest, voorzitter Natuurlijk Delfland, 015 – 261 00 48, 06 – 33 00 1742

 

Help ons de natuur te beschermen Klik hier 

Natuurlijk Delflland (KNNV) staat geregeld in
de Buurt Delft klik hier
Het AD klik hier
De Telegraaf Klik hier
 
Zie onderaan de pagina: Wat is en doet Natuurlijk Delfland?
 

27 oktober 2020
PERSBERICHT
Adhesiebetuigingen actie Behoud duinvallei Watergat

Voor de actie Behoud duinvallei Watergat zijn een aantal openbare steunbetuigingen binnengekomen. Hierbij roepen wij op om deze mensen te volgen en teken de petitie.
Zie petities.nl zoek op: behoud duinvallei Watergat.
https://petities.nl/petitions/behoud-duinvallei-watergat?locale=nl

Wij ontvangen graag nog meer openbare adhesiebetuigingen, stuur deze aan natuurlijkdelfland@knnv.nl

Alle documenten staan op
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/behoud-duinvallei-watergat

Het zijn de volgende personen.
Arie van den Berg, Hoeve Ackerdijk
Jaren geleden, denk dat we nog geen kinderen hadden, boekten we eens een weekendje Blankenberge aan de Belgische kust in de herfst. Water, duinen, landschap trekt ons altijd bij de spaarzame weekendjes weg.
Wat een tegenvaller, een korte volgebouwde kust, driekwart alles leeg, dichte rolluiken voor de strandtenten. Op het strand lopen ruik je dan de commercie doorgeslagen in lelijkheid.
Later in het college van HH Delfland mede verantwoordelijk voor amoveren van de gebouwen op Arendsduin aan de kust, was ook best wat voor te zeggen om ze te behouden, natuurbehoud ging voor.
Dacht daaraan bij de actie “Behoud duinvallei Watergat” van de Natuurlijk Delfland, laten we onze kust mooi houden voor mens, dieren en natuur, heb de petitie meeondertekend.

Clara Visser, biologe, Voorzitter Bomenstichting den Haag.
Ik heb de petitie getekend en ondersteun daarmee de organisaties, die zich verzetten tegen het bouwen van 133 woningen in Duinvallei Watergat.
Hoewel Watergat geen Natura2000-gebied is, heeft het – na het vertrek van de kassen – de potentie om zich te ontwikkelen tot een zeer waardevol natuurgebied. Het bouwen van woningen zal dat belemmeren vanwege de aantasting van het natuurschoon van de duinen. De bouw en de bewoning zal leiden tot vervuiling, verlichting en verstoring van het gebied, dat ook nog eens door recreatie verder onder druk zal komen te staan.
De gemeente Westland doet alsof er geen alarmbellen zijn afgegaan vanwege de ernstige achteruitgang van de biodiversiteit; internationaal en nationaal luidt men de noodklok.
Bioloog Sir David Attenborough zei in zijn laatste film - een getuigenis over de verwoestende veranderingen die de mens heeft veroorzaakt -: “if we take care of nature, nature will take care of us” (‘a Life on our Planet’ ). Hij beoogde de mensen bewust te maken en een ‘krachtige golf van actie’ teweeg te brengen.
Ik roep de gemeente Westland op zich deze woorden aan te trekken opdat Watergat een mooi natuurgebied wordt.

Jaap van Duijn
Econoom, oud-topman Robeco en auteur van de Geschiedenis van het Westland.
De gemeente Westland is al een van de dichtst bebouwde en versteende gemeenten van Nederland. Natuur is er zeer schaars en is in de afgelopen decennia alleen maar schaarser geworden. Een gemeente die ook aan het welzijn van zijn inwoners telt, zou wat er nog aan natuurlijke omgeving is, met hand en tand moeten beschermen. De bouwplannen in de duinvallei Watergat moeten absoluut van de baan.

Matthijs Termeer, Rijswijk (journalist)
Kassen zijn nou niet echt een verrijking van het landschap, daar zijn we het zo langzamerhand toch wel over eens? Dus wanneer er ergens kassen verdwijnen, kunnen we er toch alleen maar op vooruit gaan? Met zijn allen? Zeker wanneer het stukje grond dat vrijkomt te klein is om een rendabel tuinbouwbedrijf op te beginnen, toch? Wat er dan met zo’n landje moet gebeuren? Oh, ik vergeet het voornaamste te vermelden: het lapje grond ligt tegen een belangrijk natuurgebied aan en het stikt er bovendien van het leven. Padden, vogels, vleermuizen, noem maar op. Hier 133 luxewoningen bouwen waar niemand op zit te wachten, tegen de zin van zo’n beetje iedereen? Nee, gemeente Westland en provincie Zuid-Holland, dat zou een stap terug zijn!
Hier moet gewoon een natuurgebiedje komen, waar we onbeperkt van kunnen genieten. Met zijn allen.

15 oktober 2020
PERSBERICHT
Zienswijze over duinvallei Watergat

Natuurlijk Delfland heeft bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een zienswijze ingediend over een Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, voor een vergunning voor de bouw van 133 woningen aan de Rijnweg/Slaperdijk te Monster.
Deze zienswijze is in samenspraak met de Bewonersorganisatie Monster Noord opgesteld en is onderschreven door de natuurorganisaties die deel uitmaken van platform Natuur-Westland.

De bezwaren voor deze vergunning komen neer op:

- Er is een fors overschot van de neerlag van stikstof.
- De direct aan de bouwlocatie grenzende grijze duinen vormen een levensgemeenschap die zeer zorgvuldige behandeling en bescherming vereist.
- De aangekondigde nieuwe SAS-stikstofwetgeving van het ministerie van LNV is nog niet van kracht en het verlenen van een vergunning is dan niet aan de orde.

De beoogde bouwlocatie Watergat grenst direct aan het Natuur2000-gebied. Vanuit de bouwlocatie vindt de neerslag van stikstof direct in de grijze duinen van het naastgelegen natuurgebied plaats. In de aanvraag voor de vergunning staat dat de bouwlocatie 1 kilometer tot het Natura2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen zou liggen. Dit is onjuist. De afstand is exact 0 kilometer.

De rugstreeppad komt in het gebied voor, dit is een Europees beschermde soort, hiervan zijn geluidsopnames aanwezig. Ook is het mogelijke dat diverse icoonsoorten voorkomen van het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland, zoals de bittervoorn duinhagedis, nauwe korfslak en weidevogels.

De onderhoudsmaatregelen van de gemeente lijken gericht te zijn om de vestiging van bij de habitat behorende flora en fauna te bestrijden. Op vrijdag 18 september is er met omwonenden geconstateerd dat in de gehele locatie de oeverbermen kort waren geklepeld. Uiteraard zijn deze onderhoudsmaatregelen alleen al op grond van de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming niet toelaatbaar.

De vochtige duinvalleien dienen uitgebreid te worden, dit vanwege de doelen om Solleveld en Kapittelduinen in stand te houden. Duinvallei het Watergat leent zich in het bijzonder voor de ontwikkeling als vochtige duinvallei net als het al bestaande natuurgebied De Banken bij ‘s Gravenzande. Hierdoor is het afgeven van een bouwvergunning onterecht.

Er is een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig. In zo’n rapportage worden alles onderzocht wat de effecten zijn van een eventuele bouw. Doordat deze er niet is kan er geen vergunning worden afgegeven.

De gemeente Westland gaf als argument waarom de woningbouw in de Duinvallei het Watergat noodzakelijk is dat de inrichting van het groen in de Westlandse Zoom zonder de opbrengst van de woningen niet betaalbaar zou zijn. Dat is de omgekeerde wereld. Als de duinvallei met heel weinig kosten plasdras gezet wordt, dan spuiten bij wijze van spreken de natuurwaarden al het Watergat uit. Net als bij de Banken. Het is goed denkbaar dat Natuurlijk Delfland met de Bewonersorganisatie Monster Noord samen met de andere Westlandse natuurorganisaties en Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Westlandse ondernemers het geld voor de inrichting van het Watergat bij elkaar kunnen krijgen. Net zoals indertijd onze crowdfundingsactie ´Dicht het Gat` voor de aankoop door ZHL van het prachtige buitendijkse natuurgebied de Zeven Gaten bij de Kromme Zweth in De Lier. Dit keer mogelijk onder een aangepaste titel: ‘Open het Gat’.

Natuurlijk heeft de gemeente Westland een flink bedrag van naar verluidt 16 miljoen betaald voor de uitkoop van de tuinders in de Westlandse Zoom. Dat zijn inmiddels wel sunken costs (kosten die al genomen zijn). Wel staan daar de inkomsten van de woningbouw tussen de kern Monster en Westerhonk tegenover. Overigens verdient ons inziens ook daar met name het Haagwegbos serieuze bescherming en moet er voor gezorgd worden dat er überhaupt groen overblijft in de corridor om ‘in te richten’.

Niet vergeten mag worden dat de ligging van Duinvallei het Watergat tussen Rijnweg, Molenslag, Slaperdijk zich in het bijzonder leent voor ecotoerisme. De inkomsten van de gemeente en de toeristische branche van Monster zijn meer gebaat bij het natuurgebied Duinvallei Het Watergat, dan bij bebouwing.

Onze conclusie is dat woningbouw per sé in deze locatie geen groot maatschappelijk belang dient en geen groot maatschappelijk draagvlak heeft. Integendeel de vestiging van een natuurgebied heeft prioriteit. Om die reden dient de vergunning niet te worden verleend.

14 oktober 2020
PERSBERICHT
Zienswijze over duinvallei Watergat

Natuurlijk Delfland heeft bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een zienswijze ingediend over een Ontwerpbeschikking Wet natuurbescherming, voor een vergunning voor de bouw van 133 woningen aan de Rijnweg/Slaperdijk te Monster.
Deze zienswijze is in samenspraak met de Bewonersorganisatie Monster Noord opgesteld en is onderschreven door de natuurorganisaties die deel uitmaken van platform Natuur-Westland.

De bezwaren voor deze vergunning komen neer op

- Er is een fors overschot van de neerlag van stikstof.
- De direct aan de bouwlocatie grenzende grijze duinen vormen een levensgemeenschap die zeer zorgvuldige behandeling en bescherming vereist.
- De aangekondigde nieuwe SAS-stikstofwetgeving van het ministerie van LNV is nog niet van kracht en het verlenen van een vergunning is dan niet aan de orde.

De beoogde bouwlocatie Watergat grenst direct aan het Natuur2000-gebied. Vanuit de bouwlocatie vindt de neerslag van stikstof direct in de grijze duinen van het naastgelegen natuurgebied plaats. In de aanvraag voor de vergunning staat dat de bouwlocatie 1 kilometer tot het Natura2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen zou liggen. Dit is onjuist. De afstand is exact 0 kilometer.

De rugstreeppad komt in het gebied voor, dit is een strikt beschermt soort, hiervan zijn geluidsopnames aanwezig.
Ook is het mogelijke dat de strikt beschermde bittervoorn in het gebied voorkomt en diverse icoonsoorten van Hoogheemraadschap van Delfland en provincie Zuid-Holland zoals de duinhagedis, nauwe korfslak en weidevogels.

De onderhoudsmaatregelen van de gemeente lijken gericht te zijn om de vestiging van bij de habitat behorende flora en fauna te bestrijden. Op vrijdag 18 september is er met omwonenden geconstateerd dat in de gehele locatie de oeverbermen kort waren geklepeld. Uiteraard zijn deze onderhoudsmaatregelen alleen al op grond van de zorgplicht niet toelaatbaar.

De vochtige duinvalleien dienen uitgebreid te worden, dit vanwege de doelen om Solleveld en Kapittelduinen in stand te houden. Duinvallei het Watergat leent zich in het bijzonder voor de ontwikkeling als vochtige duinvallei net al het natuurgebied De Banken. Hierdoor is het afgeven van een vergunning onterecht.

Er is een Milieu effect rapportage (MER) nodig. In zo’n rapportage worden alles onderzocht wat de effecten zijn van een eventuele bouw. Door dat deze er niet is kan er geen vergunning worden afgegeven.

De gemeente Westland heeft een prachtige conclusie: Zonder de opbrengst van de woningen is de aanleg van het groen niet betaalbaar.
Als de duinvallei plasdras gezet wordt dan spuiten bij wijze van spreken de natuurwaarden al het Watergat uit. Net als bij de Banken. Het is goed denkbaar dat Natuurlijk Delfland met de Bewonersorganisatie Monster Noord samen met de andere Westlandse natuurorganisaties en Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Westlandse ondernemers het geld voor de inrichting van het Watergat bij elkaar kunnen krijgen net zoals indertijd onze crowdfundingsactie ´Dicht het Gat` voor de aankoop door ZHL van het prachtige buitendijkse natuurgebied de Zeven Gaten bij de Kromme Zweth in De Lier. Dit keer mogelijk onder een aangepaste titel: ‘Open het Gat’.

Natuurlijk heeft de gemeente Westland een flink bedrag van naar verluidt 16 miljoen betaald voor de uitkoop van de tuinders in de Westlandse Zoom. Dat zijn inmiddels wel sunken costs. Wel staan daar de inkomsten van de woningbouw tussen de kern Monster en Westerhonk tegenover. Overigens verdient ons inziens ook daar met name het Haagwegbos serieuze bescherming en moet er voor gezorgd worden dat er überhaupt groen overblijft in de corridor om ‘in te richten’.

Niet vergeten mag worden dat de ligging van Duinvallei het Watergat tussen Rijnweg, Molenslag, Slaperdijk zich in het bijzonder leent voor ecotoerisme. De inkomsten van de gemeente en de toeristische branche van Monster zijn meer gebaat bij het natuurgebied Duinvallei Het Watergat, dan bij bebouwing.

Onze conclusie is dat woningbouw in deze locatie geen groot maatschappelijk belang dient en geen groot maatschappelijk draagvlak heeft, integendeel de vestiging van een natuurgebied heeft prioriteit. Om die reden dient de vergunning niet te worden verleend.

12 oktober 2020
PERSBERICHT
Nacht van de Nacht

Natuurlijk Delfland organiseert op 24 oktober een bijeenkomst om de Nacht van de nacht te ervaren. We ervaren buiten de sterren en de lichtvervuiling, o.a. op het dak van het natuurcentrum het Melarium.
Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen voor het natuurhuis het Melarium, centrum voor natuur, bijen en kunst, waar we op het dak de nacht goed kunnen zien, Melariumpad 11, Delft.
De avond zal tot circa 22:00 uur duren, er zijn geen kosten aan verbonden.
Gezien corona is aanmelden verplicht via 06 – 13 07 07 14 of educatie@delfland.knnv.nl

Een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de Natuur- en Milieufederaties. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.

Gezondheid
Vrijwel alle lichaamsfuncties en gedragingen vertonen een ritme van ongeveer 24 uur.
Licht werkt verstorend op de mens. Sinds de komst van de elektrische lamp zijn mensen gemiddeld 1,5 uur korter gaan slapen. In verschillende onderzoeken zijn er relaties gelegd tussen lichtvervuiling en borstkanker, slaapstoornissen en stress. Uit onderzoek blijkt ook vooral dat men zich hindert aan het overvloedige licht.

Esthetiek
Het besef van de relatie tussen heelal en mens is een belangrijke erfenis die in alle culturen een rol speelt en gespeeld heeft. Helaas is onze Westerse cultuur als eerste bezig dit besef van de relatie tussen heelal en mens te verliezen.

Economie
Wat vaak over het hoofd wordt gezien is de hoeveelheid geld dat jaarlijks de duisternis in wordt gestraald. Heeft een gemeente al eens stil gestaan bij het feit dat de verlichting van één kerktoren met een vijftal schijnwerpers jaarlijks zo’n € 700,- aan energie kost? Datzelfde geldt natuurlijk voor het aanstralen van bedrijfspanden waar vaak een nog grotere hoeveelheid licht en dus geld wordt gebruikt.

Dieren
Vogels, insecten en amfibieën
Buitenverlichting beïnvloedt het gedrag van deze dieren door desoriëntatie, afstoting en aantrekking. Hun oriëntatie wordt verstoord, waardoor hun energiebalans wordt aangetast. Of ze worden uit hun winterslaap gehouden. Hierdoor neemt de kans op uitputting en sterfte toe.
Voor vogels is licht de belangrijkste prikkel voor het timen van hun activiteit. Nachtelijk kunstlicht verandert de natuurlijke licht-donker cyclus. Daardoor kan de betrouwbaarheid van licht als prikkel verzwakken.

Nachtvlinders
Nachtvlinders hebben veel last van nachtelijk licht. De lampen trekken ze aan, waardoor ze beter zichtbaar zijn voor dieren die op hun jagen. Bovendien raakt hun biologische klok in de war.

Planten
Planten worden gestuurd door licht. Door continue belichting kunnen sommige planten niet groeien. Andere planten vertonen groei ontwijkend gedrag. Dit onderzoek toont de nadelige effecten op flora en fauna door licht.

Sterren
De Melkweg is in steden in Nederland niet meer te zien. Door de overvloedige verlichting die omhoog schijnt worden de zwakkere sterren overstraald en is de prachtige sterrenhemel onzichtbaar geworden.

Verkeersveiligheid
Uit onderzoek blijkt dat meer verlichting van wegen vaak leidt tot meer ongelukken. Zo gebeuren er in België twee keer zoveel ongelukken als in Nederland, terwijl de verlichting daar hoger is afgesteld en bijna alle snelwegen verlicht zijn. Het gevaar zit hem in het plots opduiken van verlichte objecten, zoals lantaarns digitale reclameborden. Het felle licht verblindt de autorijders voor korte tijd, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook wordt er bij meer verlichting harder gereden, waardoor er meer ongelukken gebeuren.
Om de verkeersveiligheid te behouden is het belangrijk om de toename van digitale reclameborden tegen te gaan en om straatverlichting verantwoord te installeren.

8 oktober 2020
PERSBERICHT
Behoud duinvallei Watergat

De Bewonersgroep Monster Noord, Natuurlijk Delfland en partners proberen de provincie Zuid-Holland zo ver te krijgen dat zij geen vergunning verlenen voor de realisatie van 133 woningen aan de Rijnweg/Slaperdijk te Monster of te wel Duinvallei Watergat.
Bewoners worden opgeroepen om de petitie te tekenen om deze actie te ondersteunen.
Zie petities.nl zoek op: behoud duinvallei Watergat.

Tevens vragen ze om een groter draagvlak te zorgen door partner (organisaties) of lid te worden. Neem hiervoor contact op met NatuurlijkDelfland@knnv.nl.

In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook land vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare duingebied, dat op basis van Europese en landelijke richtlijnen is aangewezen als een Natura-2000 gebied. 
Als in de lente de schemer invalt, wordt op het Watergat een geweldig symfonie uitgevoerd. De zeldzame rugstreeppad, een van de vele amfibiesoorten die er verblijft, wekt verbazing met zijn imposant gekwaak. Mensen stappen van hun fiets om te luisteren. Dit hebben ze nog nooit gehoord. Als je goed kijkt, zie je de eerste vleermuizen boven het weiland. Zodra de eerste zonnestralen komen, verdwijnen pad en vleermuis en het stukje land wordt in bezit genomen door talloze vogels: verschillende soorten ganzen, kieviten, boven het weiland bidt de torenvalk en zweeft de buizerd. Soms komt zelfs de grote zilverreiger of de lepelaar in de slootjes vissen.
Dit prachtige stukje natuur, waaraan het in de gemeente Westland zoveel ontbreekt, kan zelfs uitgroeien tot een uniek gebied, als we de natuur haar gang laten gaan. Net zoals de Banken, dat enkele kilometers zuidelijker bij ’s-Gravenzande ligt, kan het een rust- of broedplek voor talloze vogels worden en een plaats waar reptielen en amfibieën goed gedijen. Bovendien is het een natuurlijke beschermer voor het Natura-2000 gebied.

Maar nee! Er zijn plannen voor huizenbouw. De provincie Zuid-Holland dreigt een plan van de gemeente Westland goed te keuren. Zal men dan voorbijgaan aan de verhoogde uitstoot van stikstof en broeikasgassen, wat ongetwijfeld het gevolg zal zijn van het bouwen van 133 luxewoningen, in de prijsklasse van tot 1,5 miljoen euro? Beseft men dan niet dat het Natura-2000 gebied die verhoogde uitstoot van stikstof niet zal overleven? Wil men dan al het groen opofferen?
Uit een enquête van de gemeente Westland bleek dat slechts 6% voorstander is voor bouw in het buitengebied. Er is geen behoefte aan luxewoningen. Er is behoefte aan groen. Het Watergat moet daarom behouden blijven en zich verder ontwikkelen tot een prachtig natuurgebied langs de duinen, waar jong en oud van kan genieten. 

3 oktober 2020
PERSBERICHT
Natuurlijk Delfland: “samen met gif stoppen”

De Algemene Waterschapspartij in het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voorgesteld om het boven de norm uitkomen van landbouwgif (bijvoorbeeld Imidacloprid) in de steeds meer kostbare, zoete polderwateren zwaarder te gaan beboeten. Dit om hier na tientallen jaren controles, overleg en vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de tuinders een eind aan te maken.

Natuurlijk Delfland is het daar mee eens. De goede tuinders die geen ‘lekkages’ hebben, mogen niet onder de slechte lijden. Daarom is naast een hoger boete, een sluitend signaleringssysteem absoluut noodzakelijk. Dat kan met een beter, fijnmaziger meetnet door het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar daarnaast ook meer verantwoordelijkheid bij de ondernemers leggen en de goede tuinders belonen. Als Natuurlijk Delfland stellen we het volgende voor. Er zou een (permanent) meetsysteem in de sloot per bedrijf moeten zijn om lekkages tijdig op te sporen. Bijvoorbeeld EC meten (electronic conductivity – elektronische geleiding, een maat voor de hoeveelheid stoffen) in de sloot. Dat is heel gemakkelijk, want dat doet de tuinder in de kas ook. Dus 1 meetpunt erbij, maar dan in de sloot, en klaar! Zodra de ondernemer een piek in de EC in de sloot ziet, moet hij dus in actie komen. Ook dat kun je certificeren. Dit gebeurt al gedeeltelijk via het milieukeur On the Way to Planet proof maar daarin is het niet verplicht en het meet slechts 1x per maand. Dat is te weinig om trends/lekkages te vinden en ervoor te zorgen dat alle tuinders waterbewust ondernemen en de goeden niet onder de kwaden lijden.
Natuurlijk Delfland wil graag dat dit gecombineerd wordt met een uitgebreider meetsysteem door het Hoogheemraadschap van Delfland en de verhoging van de boetes. Op die manier zorgen ondernemers en Hoogheemraadschap samen voor schoon water in de polder. En zorgen we voor minder insecticiden, dus meer biodiversiteit. Overigens komt Imidacloprid niet van nalevering (volgens LTO Glaskracht deels een verklaring voor normoverschrijding). Dan zou je een constante lijn moeten zien in de polders, en dat is niet het geval. De oorzaak van de normoverschrijding ligt met zekerheid bij illegale lozingen, die niet meer acceptabel zijn

30 september 2020
PERSBERICHT
Soort van het seizoen: de klimop

De klimop is door Natuurlijk Delfland gekozen als soort van het seizoen. Een ieder wordt opgeroepen om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en ervaringen te delen, dit alles met het doel hoe belangrijk dit soort is. Deze actie loopt tot en met december.
Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de klimop te herkennen en bewust te worden van de rol van klimop.
Vraag de informatiebrief aan via afdelingDelfland@knnv.nl. Meld via dit emailadres ook groeiplaatsen van klimop en ervaringen met deze plant.

Gewone klimop is een vaste, groenblijvende plant. Met steun of via hechtwortels groeit het omhoog, zonder steun is het een bodembedekker. De bladeren zijn pijlvormig, drie tot vijflobbig.
Er zijn een paar soorten die helemaal afhankelijk zijn van klimop: klimopbremraap - een parasitaire plant, klimoptaailing – een paddenstoel, klimopkever, klimopbij en klimopbladroller.
Er zijn veel indianenverhalen rond klimop, ze zouden muren worden aangetast en schadelijk zijn voor een gebouw en bomen.

Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

21 september 2020
PERSBERICHT
Natuur in het Prinsenbos

Natuurlijk Delfland organiseert op 3 oktober van 13:30 tot 15:30 uur diverse excursies met als thema Natuur in het Prinsenbos en maak kennis met Natuurlijk Delfland.
Verzamelen voor het educatief centrum Prinsenbos, Grote Achterweg 15 - 17, NAALDWIJK
We houden uiteraard de corona-maatregel van 1,5 meter aan. Dus we gaan in kleine groepjes, waarvan de deelnemers zich van tevoren moeten opgeven via natuurlijkdelfland@knnv.nl

Er zijn geen kosten aan deze excursies verbonden, de afdelingswinkel is aanwezig, waarin diverse natuurboeken en brochures te koop zijn.

Elke excursie duurt een half uur en hebben de volgende titels
Maak kennis van Natuurlijk Delfland en het Soort van het Seizoen: de klimop o.l.v. Geert van Poelgeest; Natuur in het Prinsenbos, Kees van der Kraan; het landschap rond het Prinsenbos, Cor Nonhof; wandeling verbinding maken met de natuur, Carmen Cools

Meer informatie bij Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42 en de tijden van de diverse excursies https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/activiteit/natuur-van-het-prinsenbos

17 september 2020
PERSBERICHT
Presentatie boek over grassen in Delft

Op zondag 4 oktober wordt het boek Te hooi en te gras gepresenteerd. In dit boek worden 100 Delftse grassen beschreven en 64 soorten afgebeeld. De presentatie zal van 13:30 tot 15:40 uur plaatsvinden in het Art Centrum Delft, Rotterdamseweg 205, Delft.
Aanmelden verplicht i.v.m. corona en de catering via natuurlijkdelfland@knnv.nl

De aanleiding voor het schrijven van het boek zijn de aquarelen van Kees van der Kraan en 30 jaar inventariseren van grassen in Delft en directe omgeving. De teksten zijn geschreven door Raymond van der Ham en Cor Nonhof heeft de verspreidingskaartjes samengesteld.

Dit boek is het eerste boek in Nederland dat de grassen in één stad beschrijft.
In het hoofdstuk 150 jaar Delftse grassen worden uit eerdere publicaties de grassen met de huidige vergeleken.
Dit boek is ook uitermate geschikt voor natuurliefhebbers uit andere Nederlandse en Vlaamse steden om met grassen kennis te maken.

Het boek is tijdens de presentatie te koop voor € 20,- (ledenprijs).
Na 4 oktober is het boek te bestellen door € 25,- of € 20,- (voor leden Natuurlijk Delfland) + 7,- verzendkosten over te maken naar NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland, zet het verzendadres erbij.
Afhalen kan ook. Vraag de adressen aan via natuurlijkdelfland@knnv.nl


8 september 2020
PERSBERICHT
Natuurhistorische happening Leeuwendaal

Op 19 september organiseren van 11 tot 13 uur Leeuwendaal Duurzaam en Groen, Natuurlijk Delfland en de KNNV afdeling Den Haag de Natuurhistorische happening Leeuwendaal.
De happening vindt plaats op het pleintje voor de Leeuwendaalkerk aan de Oranjelaan 62 in Rijswijk rond de paardenkastanje. De happening bestaat uit een toelichting van de Historische Vereniging Rijswijk, een bezoek van een Mystery Guest en diverse kramen.
Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de Corona-regels.

Bij de kramen zijn (heel voordelig) vogel- en egelhuisjes te koop zijn. Belangstellenden krijgen advies om de dieren de winter door te helpen. En tips om hun tuinen te vergroenen, zodat ze een beetje natuur kunnen (terug)brengen in ons 21e-eeuwse Rijswijk en Leeuwendaal. Iedereen die bij de Groene Karavaan een of meer – biologisch gekweekte – planten aanschaft, krijgt een plant cadeau.

Ooit was de wijk Leeuwendaal een landgoed. Dat was in de tijd dat Hendrik Tollens vanuit zijn woonhuis in het oude dorp Rijswijk (het huidige museum) zo de weilanden kon inlopen. Toen, zoals de bekende Haagse schilder Weissenbruch vastlegde, je bij de Geestbrug naar alle kanten over de velden en molens uitkeek. Zijn er nog sporen van het 19e-eeuwse landschap terug te vinden? De Historische Vereniging Rijswijk en een Mystery Guest uit het verleden gaan daar samen naar op zoek.

Te gast is ook schrijver/dichter Lizette de Koning, opgegroeid in Leeuwendaal, die voor deze speciale gelegenheid het gedicht “Groen geluk” schreef.

 

31 augustus 2020
PERSBERICHT

Workshop snoeien Steenfruit

Natuurlijk Delfland organiseert op 14 september van 10:00 tot 12:00 uur een workshop Snoeien Steenfruit (pruim, kers). De volgende vragen worden beantwoord en geoefend, hoe en waarom snoeien we? Waarom snoeien we nu?
De workshop wordt in Delft georganiseerd. Belangstellenden worden uitgenodigd hieraan mee te doen. Voor gereedschap wordt gezorgd.
De kosten hiervoor zijn € 8,-; voor leden van Natuurlijk Delfland € 5,- en voor vaste helpers van de boomgaarden zijn er geen kosten aan verbonden.
Na aanmelding volgt meer informatie.
Opgeven via educatie@delfland.knnv.nl of 06 – 33 00 17 42

26 augustus 2020
PERSBERICHT
Bermen langs de A4

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Natuurlijk Delfland de soortenrijkdom aan planten in vier delen van de berm langs de A4 bekeken.
Het blijkt dat de soortenrijkdom aan kruiden niet veel verschilt. De controlestroken zonder extra inzaaien zien er natuurlijker uit voor de regio dan de twee ingezaaide stroken. Daar zijn soorten aan het woekeren die dat normaal gesproken niet doen. Bovendien staan daar soorten die niet thuis horen in een grazige berm en op termijn weer zullen verdwijnen.

Langs de A4 tussen Delft en Schiedam is aan de westzijde een Honey Highway ingericht, aan de oostzijde is een ander bloemrijk mengsel ingezaaid en tegen Schiedam is in twee controlestroken helemaal niets ingezaaid. Het blijkt uit een studie van de Vlinderstichting en EIS dat deze drie delen voor verschillende insectengroepen wel wat verschillend uitwerken, maar niet uitgesproken.

Uit ecologisch standpunt bekeken is het advies om alleen de regionale graslandsoorten te gebruiken voor het inrichten van grazige bermen en die zijn meestal voldoende voorhanden in de zaadbank in de grond of de omgeving. In voorkomende gevallen kan worden ingezaaid met een mengsel dat de provincie Zuid-Holland aanbeveelt.

Natuurlijk Delfland volgt de initiatieven om de insecten, met name bijen, in de regio te stimuleren. Overal worden bijenlinten en Honey Highways ingericht met kleurrijke bloemenmengsels. De vraag is of dat op de langere termijn bestendig is of dat de Delflandse bermflora het terrein weer terug zal veroveren.

21 augustus 2020
PERSBERICHT
excursie Vleermuizen
Natuurlijk Delfland organiseert op 29 augustus een excursie over Vleermuizen rond het natuurhuis het Melarium, Melariumpad 11, te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft. Door de corona kunnen maximaal 12 mensen aan deze activiteit deelnemen. Aanmelding is verplicht via educatie@delfland.knnv.nl, er kunnen maximaal 12 deelnemers mee.
De excursie begint om 21:30 tot uiterlijk 23:30 uur.
De excursie wordt geleid door de leden van de studiegroep Vleermuizen; via batdetectoren zullen de vleermuizen ontdekt worden.
Vleermuizen zijn in dit deel van het jaar zeer actief om nachtvlinders en andere vliegende insecten te vangen. 

18 augustus 2020
PERSBERICHT
Bestemmingsplan met een addertje
Balij-weilanden in Delfgauw overgeheveld naar glastuinbouw

In het Voorontwerp Bestemmingsplan van de gemeente Pijnacker-Nootdorp lijkt een flinke verrassing te zitten. De weilandpercelen F 1411, F 1412, F 567 en F568 zijn uit het nu nog geldende Bestemmingsplan Balij-Bieslandse Bos gelicht en aan het Bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden toegevoegd. Die verrassing blijkt overigens niet uit A) de besluittekst van het voorontwerp, B) het voorontwerp zelf en evenmin uit C) de tekst van het bestemmingsplan Partiële herziening ‘Agrarische glastuinbouwbestemmingen’, waar deze wijziging in zou moeten zijn opgenomen. Natuurlijk Delfland wil graag dat de weilanden onderdeel blijven van het natuurgebied Balij-Bieslandse Bos en niet worden verkocht voor intensieve glastuinbouw.

Ook verwijst Natuurlijk Delfland naar de onlangs gereed gekomen Visie Buytenhout van de ook door de gemeente Pijnacker-Nootdorp Buytenhouttafel, waar Natuurlijk Delfland ook aan heeft deelgenomen. Maar in het Voorontwerp wordt biodiversiteit als slechts één van de functies genoemd naast recreatie etc. Natuurlijk Delfland vraagt om de Visie Buytenhout en vooral het behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en biodiversiteit als uitgangspunt voor de beoordeling van elke verandering op te nemen in het Bestemmingsplan. Natuurlijk Delfland stelt voor in het Voorontwerp de biodiversiteit van het natuurgebied en hoe die te behouden en te ontwikkelen te beschrijven evenals de waterkwaliteit en de ook door de gemeente gewenste robuuste ecologische verbinding tussen de Noordpolder en de Zuidpolder van Delfgauw.

Vandaag hebben wij begrepen, dat verschillende betrokken partijen en omwonenden in het gebied heel recent hoorden dat dit voorontwerp ter visie lag. Daarop is contact met het college van B&W gezocht en dit heeft geleid tot het direct terugkeren van de wethouder van vakantie teneinde vanavond nog, op de laatste dag voor het indienen van visies, bij elkaar te komen in Klein-Delfgauw.

Als betrokkene heeft Natuurlijk Delfland voor vanavond géén uitnodiging ontvangen en sterker nog op het verzoek om aanwezig te kunnen zijn, is afwijzend gereageerd, omdat er wegens corona geen ruimte was. Dit lijkt ons juridisch onjuist. Natuurlijk Delfland dringt bij
B & W er op aan om de termijn van 18 augustus te verlengen en nieuwe bijeenkomstmogelijkheden aan te geven.

 

14 augustus 2020
PERSBERICHT
Help het tij te keren
Natuurlijk Delfland roept inwoners met een groen hart om de komende aanslagen op het groen in Delft te helpen keren. Neem hiervoor contact op met Natuurlijk Delfland afdelindDelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 17 42.

Wat is er aan de hand?

Grote drukte in Delftse parken door corona; toch wordt het groen heroverwogen

Het Delftse college van B&W (hert meest groene college tot nu toe) heeft de afdeling Vastgoed opdracht gegeven alle groene locaties in de stad te heroverwegen. Heroverwegen is een ander woord voor bouwen. Al eerder was bekend geworden dat het college wil bouwen in het Abtswoudsepark. Daarin ligt een open ruimte met zo’n beetje de laatste twee openbare voetbalvelden van Delft. Onder de mededeling dat dat ‘toch alleen maar gras is’ en ‘toch niet wordt gebruikt’ moet het gebouwd gaan worden. De wijk mag kiezen tussen ofwel scholenbouw ofwel woningbouw. Het gebruik van dit open stuk in het park door sporters én wandelaars is sinds corona alleen maar toegenomen. Zie bijgaande foto’s. Ook elders in Delft worden locaties die in de bestemmingsplannen groen bestemd zijn heroverwogen. Dat gaat bijvoorbeeld om de Schapenwei Laan van Groenewegen/Groenzoom. Dit is een van de weinige, kleine als groen bestemde stukjes land in de nieuwe wijk Harnaschpolder. Een andere locatie is de Hammenpoortnatuurspeeltuin in de Wippolder. Zonder er ruchtbaarheid aan te geven heeft het college simpelweg het pachtcontract met de TU opgezegd. Natuurlijk Delfland heeft er eerder voor gepleit om de sinds corona nog belangrijker geworden groene stukjes van Delft echt te behouden. Er is ruimte zat om te bouwen. Natuurlijk Delfland heeft twee locaties opgegeven waar honderden woningen en appartementen kunnen worden gebouwd. Hef de Beatrixlaan op (zie foto). Onder et motto ‘Beatrixlaan er uit/Abtswoude er in kunnen langs de op te heffen weg nieuwe bouwlocaties ontwikkeld worden. Tevens kan het bestaande groen langs de weg (Pijperring/Poptahof, Wilhelminapark/Ecoduswijk en Buitenwatersloot) sterk verbeterd worden. Dat brengt tevens veel meer geld in de lege geldla van de stad dan de uitverkoop van die paar groene locaties, die we in deze versteende stad nog hebben. Ook de locatie van de EoN-toren aan de Schieweg kan in plaats van sloop gebruikt worden voor zeer goedkope appartenmentenbouw. De toren voor de liftschacht staat er immer al.

 

12 augustus 2020
PERSBERICHT
Geen vleermuizen boven kassen in Delfgauw
Op 7 augustus lazen wij In De Telstar deze foto en tekst.
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/104951/unieke-beelden-van-v...
Unieke beelden van vleermuizen in Delfgauw
Dit zijn geen vleermuizen omdat 
1. Een dergelijke felle witte reflectie is niet waarschijnlijk bij vleermuizen
2. de zichtbare objecten op deze hoogte zijn ook veel te groot voor vleermuizen (meeuwen kan wel)
3. vleermuizen houden zeker niet van fel licht (boven kassen) en zoeken hun prooi in de donkerte
4. je treft ze meestal aan in de vroege avond (schemer) en op veel lagere hoogte (ook in de tuin).
We hebben onze mening nog voor de zekerheid aan een professionele vleermuisonderzoeker voorgelegd, hij bevestigde onze mening.


10 augustus 2020
PERSBERICHT
Nationaal hitteplan ook voor dieren
Drink bij deze hitte voldoende, denk echter ook aan de dieren. Egels, vogels, (wilde) bijen en hommels hebben water nodig.
Zet een bakje met water op je terras of tuin, zorg dat de dieren erbij kunnen zonder te verdrinken, vul een bak met knikkers met water tot net aan de bovenkant.
Verschoon dit water per dag, borstel de bak dan ook schoon en gooi het oude water bij de planten in de tuin.
Gooi een plankje in je vijver of sloot, dit kan als landingsplaats dienen voor vogels en andere vliegende dieren.
Natuurlijk Delfland ontvangt graag foto’s of filmpjes van deze drinkactie. Stuur ze aan afdelingdelfland@knnv.nl

 

27 juli 2020
PERSBERICHT
Maak kennis met de boomgaard Zwethzone

Op 15 augustus organiseert Natuurlijk Delfland een workshop op de boomgaard Zwethzone. Tijdens een workshop wordt er geoefend om de bomen te snoeien en kennis te maken met deze boomgaard. Belangstellenden worden uitgenodigd om 14:00 uur zich te melden bij de minicamping Zwetzone, Zwetkade Noord 7, 2291 HZ WATERINGEN
Voor gereedschap wordt gezorgd.
Opgeven is verplicht via afdelingdelfland@knnv.nl. De workshop zal tot 16:00 uur duren.

De aanleiding om deze workshop te organiseren is de vraag die de gemeente Westland aan Natuurlijk Delfland heeft gesteld “willen jullie deze boomgaard snoeien”.
Op de boomgaard staan circa 50 appel- en perenbomen niet nog nooit gesnoeid zijn.
Dit is de 8ste boomgaard die Natuurlijk Delfland in beheer heeft. Bij elke boomgaard is een vaste ploeg die met veel plezier deze onderhouden en het onderling contact is vriendschappelijk.
De voorwaarden om mee te doen is dat de deelnemers lid van Natuurlijk Delfland zijn of worden. Aan nieuwe deelnemers wordt een lidmaatschap voor dit kalenderjaar aangeboden. Elke deelnemer bepaalt na de workshop of hij of zij wil deelnemen. De coördinator van de ploeg bepaalt met de deelnemers de datums van de snoeimomenten.

Voor Natuurlijk Delfland zijn boomgaarden parels voor de biodiversiteit en plekken waar mensen hun handen uit de mooi kunnen steken om deze te versterken.

De boomgaard Zwethzone ligt in het recreatiegebied Zwethzone, dat naast de N211 ligt. Deze zone is 78 hectare groot, een groen en waterrijk gebied langs het riviertje de Zweth, dat de stadsparken van Rijswijk en recreatiegebied De Wollebrand bij Naaldwijk met elkaar verbindt. Hier hebben de gemeenten Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Den Haag onder leiding van Metropoolregio Rotterdam Den Haag extra groen- en waterpartijen gerealiseerd en hebben zij fiets- en wandelpaden aangelegd. De Zwethzone is een overgangsgebied tussen stad en landelijk gebied, waar het goed verblijven is.

 

20 juli 2020
PERSBERICHT
Op 8 augustus organiseert Natuurlijk Delfland een excursie in de Van Dixhoorndriehoek.
Belangstellenden worden uitgenodigd om op 9:30 uur te verzamelen op de parkeerplaats bij de Zeetoren, Helmweg 7, Hoek van Holland. Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden.
De Van Dixhoorndriehoek is een bijzonder duingebied. De duinen hebben in deze tijd verrassend veel kleur door de vele bloeiende planten. In de valleien zijn soorten te vinden als parnassia, ogentroost en duizendguldenkruid.
De deelnemers worden wegwijs gemaakt door een gids die bekend is met het gebied.

19 juli 2020

PERSBERICHT
Uitslag fotowedstrijd Natuur in Delfland
De winnaars zijn bekend van de fotowedstrijd Natuur in Delfland.
1ste prijs, Jacob Bouw met grutto's in paringsdans in de Duifpolder.
2de prijs, Wilma van Holten met een draaihals in de Rietputten, Vlaardingen.
3de prijs, Sem Aktépé, met een springende haas in Wateringen.
De wedstrijd was uitgeschreven voor Natuurlijk Delfland met als onderwerp Natuur in Delfland. Aan de wedstrijd hebben 187 mensen deelgenomen. Een jury had zes foto’s genomineerd en de aanwezigen tijdens het jubileumfeest hebben met elkaar de winnaars gekozen.
De stemming vond plaats tijdens het jubileumfeest ter ere van het 35 jaar bestaan van Natuurlijk Delfland dat in het World Art Centrum in Delft is gevierd.
De prijzen bestaan respectievelijk uit € 100,- € 50,- en € 25,- voor de 1ste tot en met de 3de prijs.
De inzenders konden ook een toelichting meesturen, van twee winnaars ontvingen we een toelichting.

Draaihals
Bij een boompje in de Rietputten kwam deze draaihals ineens twee tellen zitten. Wilma kon twee foto's maken, en weg was de vogel.

Springende haas
Deze foto is gemaakt in de polder van het Zwethkade Noord (Wateringen) tijdens een wandelingetje in het Paasweekend. Sem was nooit eerder op deze plek geweest en trof daar een oase van rust aan. Zij had haar camera mee en was diverse foto's aan het maken totdat een haas haar aandacht trok. Hij kwam op een gegeven moment dicht bij het water. Zij vond zijn reflectie heel mooi in het water en dacht dat hij water zou drinken maar ineens sprong hij naar de overkant en precies op dat moment: KLIK! De haas heeft de overkant droog gehaald.

 

17 juli 2020
PERSBERICHT
Help de egel, soort van het seizoen

De egel is door Natuurlijk Delfland gekozen als soort van het seizoen. Een ieder wordt opgeroepen om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en te helpen. Deze actie loopt tot en met september.
Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de egel te herkennen en te helpen. Er is ook een bouwinstructie om zelf een egelkast te maken en in de tuin te plaatsen. Vraag de informatiebrief en bouwinstructie aan bij Natuurlijk Delfland via afdelingDelfland@knnv.nl. Meld via dit emailadres ook egels.

De egel is makkelijk te herkennen door stekels op de rug en de bovenzijde van de kop. De egel komt voor in tuinen, parken en in bermen en is actief in de avond en nacht. Overdag slapen ze onder struiken, holtes onder boomwortels, in composthopen, takkenhopen of konijnenholen.
Van een egel in je tuin word je blij, in onze omgeving is het een groot beest, die vertedering oproept.
Egels eten insecten, slakken en andere kleine dieren, door de achteruitgang van met name insecten, de vertegeling van tuinen afgezet door schuttingen en het autoverkeer maken het moeilijk voor egel.

Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

 

13 juli 2020
PERSBERICHT
Natuurcafé
Op 28 juli organiseert Natuurlijk Delfland van 10:30 tot 12:00 uur een Natuurcafé, deze vindt plaats in het natuurhuis Melarium, Melariumpad 11, Delft. Het Melarium is via de Thijsseweg in Delft te bereiken.

Tijdens dit Natuurcafé zal Josefien Bos haar ervaringen vertellen met de kievitsbloem.
Onder leiding van Anna Kreffer zullen we rond het Melarium naar insecten kijken.
Aanmelden is niet nodig, er zijn geen kosten aan verbonden, ook voor de koffie niet. Wel is de afdelingswinkel aanwezig, hier worden diverse boeken verkocht van de KNNV Uitgeverij.

Onder het genot van een koffie of thee worden natuurervaringen door de aanwezigen uitgewisseld.

 

13 juli 2020
PERSBERICHT
Stop de reuzenberenklauw in Rijswijk
Natuurlijk Delfland roept bewoners op mee te helpen met het uitsteken van de reuzenberenklauw in Rijswijk. Op dit moment zijn er twee plekken waar dit zal gebeuren, het Wilhelminapark en het Pasgeldgebied. De eerste werkdag is op 28 juli 19:00 – 21:00 uur in Rijswijk. Belangstellenden die daarmee willen helpen worden uitgenodigd zich hiervoor op te geven via afdelingdelfland@knnv.nl. Na aanmelding krijgt een aanmeldingsformulier en vervolgens een uitnodiging waar en wanneer er verzameld wordt en een instructie veilig werken met de reuzenberenklauw en hoe herken je de reuzenberenklauw.

We hanteren de vereiste corona-afstand streng, minimaal 1,5 meter. Vandaar dat opgeven verplicht is. Neem je eigen spa mee, eigen handschoenen, stevig schoeisel en dek je lichaam met stevige kleding af. Want het sap van reuzenberenklauw in combinatie met licht kan flinke blaren veroorzaken. Het sap van deze plant maakt de huid overgevoelig voor zonlicht.

Deze steekacties in Rijswijk organiseert Natuurlijk Delfland op verzoek van de gemeente Rijswijk. Natuurlijk Delfland organiseert ook in Delft en Pijnacker Reuzenberenklauwbrigades dit alles op minimaal 1,5 meter afstand van de stekers.

De aanleiding voor deze steekactie is dat dit soort in grote hoeveelheden aanwezig is en dit soort staat op een Europese lijst van planten die actief moeten worden bestreden.

De reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit het westelijk deel van de Kaukasus.
De reuzenberenklauw is zeer kiemkrachtig en neemt met zijn bladeren het licht voor andere planten weg. Doordat hij na de bloei zoveel zaadjes verspreidt, ontstaan er steeds grotere gebieden waar hij woekert.

 

27 juni 2020
PERSBERICHT
Workshop Zomersnoei
Natuurlijk Delfland organiseert op 4 juli van 14:00 tot 16:00 een workshop zomersnoei van fruitbomen
De volgende vragen worden beantwoord en geoefend, hoe en waarom snoeien we? Waarom snoeien we nu? De workshop wordt in een Delftse hoogstamboomgaard georganiseerd. Belangstellenden worden uitgenodigd hieraan mee te doen. Voor gereedschap wordt gezorgd. De kosten hiervoor zijn € 8,-; voor leden van de Natuurlijk Delfland €5,- en voor vaste helpers is deze workshop gratis. Er kunnen 8 deelnemers meedoen, we houden 1,5 meter afstand aan.
Na aanmelding volgt meer informatie. Aanmelden via afdelingDelfland@knnv.nl / 06 – 33 00 17 42

 
4 juni 2020
PERSBERICHT
Gaatjesboorders vallen bomen aan in Westland.
In de gemeente Westland blijven gaatjesboorders actief. Weer zijn een paar bomen gedood door gif in de stam te spuiten.
Aan de Plataan in Naaldwijk zijn in een grote plataan gaatjes geboord. Het blijkt al de 3e boom in de afgelopen maand te zijn in de gemeente. O.a. is ook een grote dure moerascypres gedood.
De boom die nu dood is, heeft een waarde van ca. 4500.- Euro. Kappen kost ca. 1000 Euro, dan grondbewerking en een nieuwe boom planten, de economische schade is al gauw 7500 Euro.
Bij een gemiddelde van 7 bomen per jaar is dit ca. 53.000 Euro schade voor de gemeente; gemeenschapsgeld.
Soms neemt de boom ook de buurbomen mee omdat via het ondergrondse Wood Wide Web de wortels met elkaar verbonden zijn. Dat is 2 jr. geleden zo gegaan in de Robinia, toen gingen daar drie Platanen dood.
Het lijkt een trieste gewoonte om als je een hekel aan een boom hebt die dan maar om het leven te brengen. We hebben het hier niet over vernielzucht waarbij jonge aanplant moedwillig wordt afgebroken, want ook dat komt veel voor en het kost vele bomen jaarlijks het leven. Te vrezen valt dat al die boomvernielingen de gemeente handen vol geld kost.
Er worden elk jaar bomen vergiftigd, meestal is de dader onbekend. Vaak is het niet te traceren als een boom ziek wordt of er slecht uit ziet en pas bij omzagen kan je misschien de oorzaak vinden.
Het is eenvoudig om een boom te doden. Meestal wordt het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup gebruikt. Een enkeling zaagt een cirkel in de stam waardoor de sapstroom stopt en de boom ook het loodje legt. Behalve doden worden vaak takken afgezaagd of de kop uit de boom gehaald…
Zoveel weerzin tegen bomen is verwonderlijk en het lijkt toe te nemen. Bij rondvraag hoor je argumenten zoals: bladval, bloemrui, rommel zoals van vallende vruchtjes, druppen, vogelpoep, schaduw, ze staan in de weg voor zonnepanelen, te groot, omhoogkomende stoeptegels, liever bomen inruilen voor meer parkeerruimte! In de ochtend zingende vogels wordt soms ook als een probleem ervaren!
Voor de duidelijkheid: Een boom in je eigen tuin, tenzij op de lijst beschermde bomen, mag je helaas in Westland zonder vergunning kappen of snoeien. Maar de bomen in de openbare ruimte zijn van de gemeenschap. De kosten van de vernielzucht lopen hoog op. We rekenen  de economische waarde, de ecologische waarde (natuurwaarde), esthetische waarde, gezondheidswaarde en klimaatwaarde.
Bomen maken de leefruimte aangenaam en delen die in voor herkenbaarheid, ze filteren de lucht en maken deze gezonder waardoor minder mensen last krijgen van longproblemen, ze geven schaduw en koelen de stenen omgeving tot wel 8 graden, ze dempen lawaai en verminderen wateroverlast. En, bomen zijn zuurstofleveranciers zodat we op aarde kunnen leven, we kunnen niet zonder.
Bomen zijn essentieel voor insecten, vogels en dieren, ze versterken de biodiversiteit en leefkwaliteit. Op een zomereik leven 3200 levensvormen. En een groene omgeving verhoogt de waarde van het vastgoed tot wel 15 %. Goed groen vermindert de wind en geeft een energievoordeel voor woningen en zo zijn er nog veel meer voordelen.
Hoog tijd dat dit probleem hoog op de agenda van de gemeente komt en dat burgers begrijpen hoe belangrijk het openbaar groen, natuur en water zijn voor onze kwaliteit van leven in de toch al minst groene gemeente van Nederland.
Contactpersoon Westland: Aad van Uffelen
 
 
3 juni 2020
PERSBERICHT
Actie Leer de stoepplantjes herkennen
Op 17 juni organiseren Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag een wandeling om de stoepplanten te leren herkennen. Om 16:00 uur wordt er verzameld op de hoek Haagweg / Geestbrugweg in Rijswijk. Deze actie zal tot uiterlijk 17:00 uur duren. Op straat worden de namen van de planten er bijgeschreven. Belangstellenden worden uitgenodigd om mee te wandelen.
Straatplanten zijn een vergeten groep in de natuur. Wat eigenlijk heel raar is want buiten besteden we de meeste tijd op straat.
Deze planten, die tegen alle verdrukking in hun blaadjes ontvouwen en bloemen en zaad geven waar insecten en vogels van kunnen leven, verdienen meer dan de naam "onkruid" en vernietiging. Als er wat ruimte over is, laat ze dan staan, stoepplanten dragen bij aan vergroening en biodiversiteit in de stad. 
De actie is een mooie manier om de aandacht van voorbijgangers te vestigen op natuur in eigen omgeving. Plantenkenners helpen zo om meer bekendheid te geven aan wilde planten en deze makkelijker te herkennen. Mensen vinden dit soort planten vaak slordig en storen zich eraan. We hopen dat deze actie bijdraagt aan meer waardering voor deze toch nuttige planten.
 
21 mei 2020
PERSBERICHT
Natuurlijker groenbeheer bij sportvelden
Gemeente Westland wil natuurlijker groenbeheer bij sportvelden en wil werken aan verbetering van biodiversiteit.
Natuur-Westland juicht dit toe en heeft hiervoor een adviesdocument opgesteld en aan het college en groenbeheer aangeboden.
In het advies worden ideeën gegeven over: herstel van de biodiversiteit, ontzorgen van de gemeente, groenstroken bij sportparken bijvoorbeeld plantmateriaal, nestgelegenheid, wildebeestenbomen, verlichting.
Het rapport is in te zien via https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/delfland/Natuurbescher...
De ecologie en natuurwaarden rond Westlandse sportvelden is belangrijk omdat een fors deel van het openbaar groen rond of bij sportvelden ligt, het zijn belangrijke schakels in de groenkwaliteit en ecologische waarden. Goed groen versterkt de natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit. Succesvol de ecologische kwaliteit verbeteren vereist: voedsel, veiligheid en voortplanting, een goede groenstructuur met vooral inheemse soorten bestaat daarom altijd uit een boomlaag, struiken en kruiden, aangevuld met water.
Het document ''Groenbeheer bij sportparken in Westland, een pleidooi voor Natuurinclusief beheer'' is gericht op het gewenste ecologische herstel en biodiversiteit''. Natuur-Westland roept de gemeente op natuurinclusiviteit centraal te stellen bij elk bouwplan en groen een belangrijke functie te geven. Dat is van belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. Sportparken spelen hierin een belangrijke rol.
Zeker als sportparken aansluiten bij ecologische zones, groene plekken (stapstenen) en waterbergingen wordt het groen rond de sportvelden bereikbaar voor vogels, dieren, vlinders en insecten en daarmee wordt de leefomgeving gezonder en gevarieerder.
Het rapport is uitgebracht namens de samenwerkende natuurorganisaties onder de naam Natuur-Westland. Na overleg met ambtenaren is dit adviesdocument tot stand gekomen.
Natuur-Westland is verheugd om een bijdrage te kunnen en mogen leveren bij de heroverwegingen die kunnen leiden tot een natuurlijker groenbeheer rondom sportvelden.
Samenwerkingsverband Natuur-Westland
Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland.
 
Partners van Natuur-Westland zijn:
· Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven met de natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland
· Stichting Duinbehoud
· Groei & Bloei Westland
· AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o.
· Werkgroep Leefbos Westland
· Werkgroep bescherm de Westlandse kust
· De stichting Vogels in het Westland
· Verder is er samenwerking met: Natuur- en Milieufederatie ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten
 
 
17 mei 2020
PERSBERICHT
Verslag paddentrek 2020 verschenen
Bij Natuurlijk Delfland is het verslag van de paddentrek 2020 verschenen.
Het overzetten is gestart op 16 februari (2019: 22 februari) en is geëindigd op
19 maart (Hoek van Holland) en op 21 april (Delft Middelweg) (2019: 6 april)
Totaalaantal amfibieën dit jaar   7161 (2019: 8.177)
Waarvan levend overgezet:   6414 = 90% (2019: 7.233 = 88%)
En waarvan omgekomen in het verkeer:  749 (2019: 944)
 
Aantallen levend overgezet: 
  Gewone pad     5.177 (2019: 5.773)
  Kleine watersalamander    605 (2019: 965)
  Kikkers, voornamelijk bruine kikkers  632 (2019: 495)
Er zijn op 16 plekken padden, kikkers en kleine watersalamanders overgezet in de volgende plaatsen: Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.
Door de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Vlaardingen zijn verkeersborden geplaatst. In Delft is de Kerkpolderweg afgesloten geweest en in Maassluis en Vlaardingen zijn verkeersdrempels geplaatst. In Bergschenhoek zijn in de putten klimmatten aangebracht.
Er hebben tussen de 300 en 400 mensen meegegaan aan de overzetactie.
De paddentrek begon dit jaar wat vroeger maar liep op enkele plekken bijzonder lang door. Het kortst duurde de paddentrek op de Nieuwlandsedijk in Hoek van Holland en in Delft Kerkpolder. Daar duurde de trek 22 dagen. Op beide locaties begon de trek ook vroeg in het jaar namelijk rond 16 februari. Het langst duurde de trek in Delft op de Middelweg. Daar begon de trek ook rond 16 februari maar liep het door tot 21 april. Op locaties ver van de kust, zoals in Nootdorp, Delfgauw en Bergschenhoek, begon de paddentrek pas rond 8 maart, dus bijna drie weken later vergeleken met de locatie in Hoek van Holland. Dat verschil is nog niet eerder zo groot geweest. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk het grote aantal periodes dat de temperatuur in de vroege avond voor de amfibieën net te laag was, dus minder dan 6 graad Celsius.
Bruine kikkers en salamanders trekken grofweg in dezelfde periode als de gewone pad. Dit jaar trokken kikkers en salamanders met name rond half maart en begin april.
Opvallend is dat het aantal salamanders op veel van onze locaties sterk lijkt te zijn afgenomen. Met name in stedelijke omgevingen zoals op de Van der Slootsingel en op de Kuyperweg in Delft en ook in de agrarische omgeving in Maassluis. Ook elders in Nederland worden veel minder salamanders waargenomen.
 
 
13 mei 2020
PERSBERICHT
Tentoonstelling Kijk eens naar hommels
Natuurlijk Delfland organiseert een tentoonstelling Kijk eens naar Hommels in de coöperatieve natuurwinkel Odin in Delft, Papsouwselaan 7-13. De tentoonstelling is geopend van ma - za: 08.30 - 18.00 en bij genoeg interesse blijft deze tot eind juni staan.
In de tentoonstelling wordt er een beeld gegeven wat hommels zijn, op welke planten ze voorkomen, welke soorten er zijn en een blik in het nest gegeven. Ook wordt er aandacht gegeven aan de actie Help de steenhommel. Met deze actie wordt een oproep gedaan om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en te helpen. Deze actie loopt tot en met juni.
Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de steenhommel te herkennen en te helpen. Er is ook een bouwinstructie om zelf een hommelkast te maken en in de tuin te plaatsen. Vraag de informatiebrief en bouwinstructie bij Natuurlijk Delfland aan via afdelingDelfland@knnv.nl.
De steenhommel komt voor in tuinen, parken en in bermen en is te herkennen aan de rode kont. Hommels bestuiven ook in koudere perioden, door hun haren en het vermogen zich warm te trillen kunnen zij ook als het kouder is vliegen.
Het is een mooie ervaring om een steenhommel in eigen tuin te herkennen en te helpen. Door het verstenen van tuinen zijn er minder bloeiende planten waar dit soort weinig voedsel kan vinden.
Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen.
 
11 mei 2020
PERSBERICHT
Help de stoepplantjes leren herkennen
Natuurlijk Delfland en de KNNV afdeling Den Haag roepen bewoners op mee te helpen met het herkennen van de planten die in stoepen staan. In deze coronatijd wandelen veel mensen in de eigen omgeving; om deze wandelingen waardevoller te maken willen we plantenkenners oproepen zich op te geven voor deze actie. Geef je op via afdelingDelfland@knnv.nl of via voorzitter@den-haag.knnv.nl
De deelnemers aan deze actie schrijven met krijt de naam van de plant op de tegels naast de plant. Mensen die mee willen doen en geen of weinig kennis hebben worden ook uitgenodigd zich aan te melden. Want actieve inzet is het allerbelangrijkste.
Wij ondersteunen hen bij het herkennen van de diverse soorten.
Na opgave ontvangt een ieder een instructie om de actie tot een succes te maken.
Bewoners uit de volgende gemeenten kunnen aan deze actie meedoen
Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Westland.
 
23 april 2020
PERSBERICHT
Stop de reuzenberenklauw
Natuurlijk Delfland roept bewoners op mee te helpen met het uitsteken van de reuzenberenklauw in het Abtswoudse Bos in Delft.
Belangstellenden die daarmee willen helpen worden uitgenodigd zich hiervoor op te geven via afdelingdelfland@knnv.nl. Na aanmelding krijgt ieder een uitnodiging waar en wanneer er verzameld wordt. Ter introductie krijgt een ieder ook een instructie over werkwijze en veiligheid.
Elke week wordt er gewerkt en zeker in deze coronatijd, in groepjes van maximaal drie personen. We hanteren de vereiste corona-afstand streng. Vandaar dat opgeven verplicht is. Neem je eigen spa mee, eigen handschoenen, stevig schoeisel en dek je lichaam met stevige kleding af. Want het sap van reuzenberenklauw in combinatie met licht kan flinke blaren veroorzaken. Het sap van deze plant maakt de huid overgevoelig voor zonlicht.
De aanleiding voor deze steekactie is dat veel planten die in het Abtswoudse Bos aanwezig zijn en dit soort staat op een Europese lijst van planten die actief moeten worden bestreden.
De reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit het westelijk deel van de Kaukasus.
De reuzenberenklauw is zeer kiemkrachtig en neemt met zijn bladeren het licht voor andere planten weg.  Doordat hij na de bloei zoveel zaadjes verspreidt, ontstaan er steeds grotere gebieden waar hij woekert. 
 
14 april 2020

PERSBERICHT
Fotowedstrijd: Natuur in Delfland
Natuurlijk Delfland organiseert dit jaar ook weer een fotowedstrijd. Het thema is Natuur in Delfland.
In Delfland kennen we dorpen en steden, weiden en duinen, tuinen en parken, vaarten en sloten. In al deze gebieden is natuur te vinden. Dit in de vorm van landschap en soorten als zoogdieren, vissen, vogels, paddenstoelen, planten en natuurlijk ook mensen die dit beschermen en ervan genieten.
Wij ontvangen graag foto’s uit ons werkgebied. Hierin liggen de volgende stedengemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland en het stadsdeel Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
Stuur de foto’s met de locatie naar afdelingdelfland@knnv.nl Een korte toelichting wordt op prijs gesteld
Een deskundige jury zal een voorselectie maken en de genomineerden worden uitgenodigd om samen met onze leden de prijswinnaars te bepalen. Dit zal tijdens ons lustrumfeest op 19 juli plaatsvinden. Er worden drie prijzen uitgereikt, de eerste prijs € 100,-; de tweede € 50,- en de derde € 25,-. Deze zijn te besteden in onze afdelingswinkel. De sluitingstermijn is 1 juli.
De aanleiding voor dit thema is het 35 jarig bestaan van Natuurlijk Delfland, een actieve natuurvereniging, die staat voor samenleven met de natuur.

 

9 april 2020

PERSBERICHT

Verslag Kroos scheppen in Pijnacker verschenen

Bij Natuurlijk Delfland is het verslag Kroos scheppen in Pijnacker verschijnen.
Dit verslag bevat de ervaringen en resultaten van de actie Kroos scheppen waaruit blijkt dat de verwachtingen zijn overtroffen. De acties vonden plaats op 22 augustus bij de watergang van Koningshof en op 5 september 2019 in het water bij de hoek Meidoornlaan / Bremlaan.

Bij beide acties hielpen ongeveer 20 enthousiaste bewoners, net iets meer volwassenen dan kinderen. Het waterleven trok als altijd veel belangstelling
De kroosbedekking was in het water van Koningshof bij de start 75%, na afloop minder dan 10%.
Kroosbedekking in de watergang Meidoornlaan was bij aanvang 75%, na afloop 50%.
De eerste watergang is bij de actie helemaal kroosvrij gemaakt. Twee weken later was de situatie onveranderd. Er zijn bij de actie ongeveer 9 kruiwagens kroos geschept.
Bij de tweede watergang zijn 20 kruiwagens uit de sloot geschept.
De vermindering van kroos was niet heel goed zichtbaar. Het kroos kwam uit het verlengde van de sloot waar niet geschept werd.
Bij beide acties is ook zwerfafval verzameld, het viel op dat er in beide sloten niet zoveel was, de tweede iets meer dan de eerste.
Het geschepte kroos is een paar dagen na de schepacties afgevoerd naar een composteerbedrijf.

In de eerste slot zijn drie soorten kroos gevonden, veelwortelig kroos, Colombiaanse wolffia en bultkroos.
In de tweede sloot kwam nagenoeg alleen klein kroos voor.
Wat opviel in de eerste sloot was dat er veel watervlooien en muggenlarven zaten, terwijl die in de tweede sloot ontbraken. Verder zaten in beide sloten zeer geringe aantallen beestjes. Ook in de krooshopen zat nauwelijks leven. De bodem van beide watergangen stonk.

De oorzaak van een sterke kroosgroei is, dat er te veel voedingsstoffen in het water zitten. Het terugdringen daarvan is iets waaraan het Hoogheemraadschap van Delfland structureel werkt, maar is ook een kwestie van de lange adem.

Het Hoogheemraadschap van Delfland had aan Natuurlijk Delfland gevraagd om een actie kroos scheppen op te zetten waarbij de bewoners in gemeente Pijnacker-Nootdorp bij het scheppen betrokken zijn. Doel is bewoners bewust te maken van gevolgen van te veel kroos en wat zij zelf kunnen doen.
Daarnaast is het een pilot wat betreft samenwerking van het Hoogheemraadschap van Delfland met Natuurlijk Delfland.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelde de aanhanger voor ‘Schoon’ beschikbaar zodat al het afval uit de sloot kon worden afgevoerd. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft voor het ophalen en het verwerken van het kroos gezorgd.

 

7 april 2020

PERSBERICHT

Help de steenhommel, soort van het seizoen

De steenhommel is door Natuurlijk Delfland gekozen als soort van het seizoen. Hier wordt een ieder opgeroepen om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en te helpen. Deze actie loopt tot en met juni.
Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de steenhommel te herkennen en te helpen. Er is ook een bouwinstructie om zelf een hommelkast te maken en in de tuin te plaatsen. Vraag de informatiebrief en bouwinstructie bij Natuurlijk Delfland aan via afdelingDelfland@knnv.nl.

De steenhommel komt voor in tuinen, parken en in bermen en is te herkennen aan de rode kont. Hommels bestuiven ook in koudere perioden, door hun haren en het vermogen zich warm te trillen kunnen zij ook als het kouder is vliegen.
Het is een mooie ervaring om een steenhommel in eigen tuin te herkennen en te helpen. Door het verstenen van tuinen zijn er minder bloeiende planten waar dit soort weinig voedsel kan vinden.

Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).

Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag roepen de bewoners van de wijk Leeuwendaal in Rijswijk op uit te kijken naar de steenhommel en mee te doen aan de actie Help de steenhommel.

 

19 maart 2020

PERSBERICHT

Natuurvriendelijke bouwlocaties in de gemeente Delft

Natuurlijk Delfland protesteert onder andere tegen het bouwen in de groene ruimte van Delft, zoals de voorgenomen bouw in het Abtswoudsepark in Tanthof. Daarom worden wij al te gemakkelijk ‘geframed’ als ‘antibouw’.

Dat is onterecht. Wij zijn niet tegen bouwen als dat onvermijdelijk is. Gezien de grote bouwopgave die de gemeente heeft gekregen, zijn er veel bouwplannen waar we niet tegen waren/zijn of waarover wij advies hebben gegeven of meeonderhandeld hebben voor natuurcompensatie. Zoals de Martinus Nijhofflaan, Bethelpark, Pauwmolen (bouwen in de ecozone), Spoorzone (protest verlate aanleg park), Gele Scheikunde, Schieoevers Noord.

In een brief aan de gemeenteraad stelt Natuurlijk Delfland dat nieuwe bouwlocaties dienen gevonden te worden buiten de parken en buiten de ecologische hoofdstructuur van de stad. Ze doen twee suggesties waar op een natuurvriendelijke wijze honderden woningen gebouwd kunnen worden.

EoN-toren Schieoevers Zuid
In plaats van sloop van de EoN-toren aan de Schieweg kunnen er prefab-appartementen aangehangen worden voor studentenhuisvesting. In ruil hiervoor hoeft er dan niet gebouwd te worden op de bestaande groene locatie van de Hammenpoortnatuurspeeltuin. Die kan behouden blijven en als bijkomend voordeel, middels de geplande Gelatinebrug over de Schie, worden ‘meegerekend’ als wandel- en speelnatuur voor de nieuwe wijk Schiehallen aan de Schieweg.

Beatrixlaan opheffen van Kruithuisweg tot Foreestlaan
Met de komst van de A4 kan de Beatrixlaan/ex Provinciale weg worden opgeheven. Een enorm voordeel is dat de groene gebieden aan beide zijden van de weg kunnen worden verbonden waarmee het oude karakter van de voormalige polderweg van de Abtswoude weer kan worden teruggebracht.

 

12 maart 2020

PERSBERICHT

Natuurlijk Delflang gaat weer wilgen knotten
Help mee de wilgen te knotten of te wel het groene fitnessen. Natuurlijk Delfland zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Bij regen gaan de activiteiten niet door. Belangstellenden boven de 15 jaar zijn welkom die graag hun handen uit de mouwen steken. Informatie: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

De knotplekken zijn:
H 1 november 9:30 – 12:30 uur, ’s Gravenzande
H 1 november 10:00 – 12:30 uur, 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
H 1 november 9:30 – 12:30 uur, de Blokhut, Pieter Postmapad, Rijswijk

 

9 maart 2020

PERSBERICHT
Cursus Vissen in Haags water

Op verzoek van de KNNV afdeling Den Haag geeft Duurzaam Delfland de cursus Vissen in Haags water. Deze cursus bestaat uit een informatieavond en drie excursies. De avond wordt gehouden op dinsdag 24 maart en de excursies 1 april, 15 april en 22 april.
Deelname € 50,- en voor leden van de Natuurlijk Delfland en KNNV € 25,- Voor info en aanmelden: https://www.knnv.nl/afdeling-den-haag/cursus-vissen-haags-water-2020 of via 06 - 33 00 17 42. Na aanmelding krijgt een ieder een bevestiging.

Op de introductieavond wordt bekeken wat in dat water aanwezig is: vissen, larven van libellen, kevers en andere insecten en nog veel meer. Hoe kan je deze insecten vangen met een schepnet en een zaklamp. Hoe kan je ze determineren of foto's maken van de vondsten zodat ze herkenbaar zijn.
Voor materiaal om te vissen wordt gezorgd. Bij deelname krijgen de cursisten het boek ‘Herkenning van zoetwatervissen’, de ‘ Veldgids zoetwatervissen’ en zoekkaarten.
Tijdens de excursies wordt het waterleven in een gracht, in de polder en in het duin onderzocht.

De avond wordt gehouden op dinsdag 24 maart van 20:00 – 22:00 uur in het Milieueducatiecentrum Zuiderpark.
De excursies steeds op een woensdagavond:
1 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:14 uur, STAD – Moerweg
15 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:38 uur, POLDER – Uithofpolder
22 april, 19:00 – 20:30, zon onder 20:50 uur, DUIN – Domburglaan

De reden om Natuurlijk Delfland te vragen om deze cursus te geven is dat Natuurlijk Delfland een werkgroep Vissen en een werkgroep Water heeft. Leden van deze werkgroepen zullen hun kennis er ervaring in de cursus aan de deelnemers overbrengen.

3 maart 2020

PERSBERICHT

Cursus Teleflora

Natuurlijk Delfland organiseert de cursus Teleflora Starters.
Dit is een cursus waarin beginners
Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora
Leren omgaan met een eenvoudige determinatietabel
Leren zoeken naar meer informatie op internet
De kenmerken van de grote plantenfamilies leren kennen

Het lesmateriaal wordt via de e-mail verzonden, huiswerkbegeleiding en excursies zijn inbegrepen. Het uitvoeren van het huiswerk zal circa vier uur per week zijn. De cursus begint zaterdag 30 maart met de eerste les, huiswerk en puzzels. De deelnemers ontvangen iedere week een cursusaflevering, in totaal 26 weken, na de eerste aflevering bevat deze commentaar op het gemaakte huiswerk.
Op zondagen worden vanaf april tot en met september zes excursies in Delfland gehouden, elke maand één. De excursies zijn op 3 mei (Delftse Hout), 31 mei (Duinen Monster), 28 juni, (Rottemeren), 26 juli (Staelduinse Bos); 23 augustus (Abtswoudse Bos), 13 september (Bieslandse Bos)

Inschrijven via afdelingdelfland@knnv.nl en maak € 50,- over op
NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland onder vermelding van e-mailadres en Teleflora. Het inschrijven wordt bevestigd via de e-mail.

 

23 februari 2020

PERSBERICHT

Soort van het Seizoen: bescherm de pimpelmees en koolmees in Leeuwendaal (Rijswijk)

Natuurlijk Delfland, de stichting Leeuwendaal Duurzaam & Groen en de KNNV afdeling Den Haag roepen de bewoners van de wijk Leeuwendaal op uit te kijken naar de koolmees en de pimpelmees en deze te helpen beschermen.
Dit zijn vogels die in de wijk hun zang beginnen te laten horen en zijn een lust voor het oog om ze in tuinen en parken in bomen en struiken te zien scharrelen.
Ook ontvangen we graag foto’s en ervaringen met deze vogels.
Vraag ook informatie aan over deze actie, hier staat onder andere hoe je deze vogels kunt helpen en de melden bekijken.
Stuur een email via afdelingdelfland@knnv.nl
Uiteraard mogen ook kool- en pimpelmezen buiten de wijk worden gemeld.

Het Soort van het Seizoen is een onderdeel van het jaarthema van 2020 Natuurinclusief met als motto Natuurlijk! Natuur in je tuin. In de loop van het jaar zullen meer activiteiten worden georganiseerd.

 

23 februari 2020

PERSBERICHT

Soort van het Seizoen: bescherm de pimpelmees en koolmees

Natuurlijk Delfland nodig iedereen uit te kijken naar de koolmees en de pimpelmees.
Dit zijn vogels die in en buiten de stad hun zang beginnen te laten horen en zijn een lust voor het oog om ze in tuinen en parken in bomen en struiken te zien scharrelen.
Ook ontvangen we graag foto’s en ervaringen met deze vogels.
Vraag ook informatie aan over deze actie, hier staat onder andere hoe je deze vogels kunt helpen en de melden bekijken.
Stuur een email via afdelingdelfland@knnv.nl

Het Soort van het Seizoen is een onderdeel van het jaarthema van 2020 Natuurinclusief.
De gedachte hierbij om al ons handelen de natuur te betrekken of zelfs als uitgangspunt te nemen. Onze natuur staat onder druk: verstedelijking, achteruitgang van de biodiversiteit, gebruik van natuurvreemde stoffen die giftig of zelfs onafbreekbaar blijken en daardoor blijvende schade berokkenen.

16 februari 2020

PERSBERICHT

De paddentrek is gestart

De paddentrek is op zaterdag 15 februari voorzichtig begonnen! Na een zachte winter zijn de dieren op weg naar de sloot om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering.
Natuurlijk Delfland op de volgende plekken de overzetacties:
Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maassluis, Monster, Nootdorp, Ypenburg en Vlaardingen.

Er zijn nog paddenoverzetters nodig in Nootdorp (Veenweg), Ypenburg (Bitterzoetpad), Delft (Abtswoude), Monster (Haagweg) en Vlaardingen (Watersportweg). Bel 06 – 33 00 1742 of stuur een email aan afdelingDelfland@knnv.nl

De padden worden op 15 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.
In Delft zal de Kerkpolderweg tussen 19:00 en 22:00 uur voor het autoverkeer afgesloten zijn.
Als ze bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden.
De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op
http://www.knnv.nl/afdelingDelfland/help-de-padden

Ook zijn op de diverse locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor deze dieren.

Eerdere startdata in Delfland zijn:
2019, 22 februari
2018, 10 maart
2017, 27 februari
2016, 20 maart
2015, 8 maart
2014, 20 februari
2013, 9 april
De trek vindt plaats tussen 19:00 en 7:00 uur.

Deze beschermde dieren hebben de afgelopen “winter” in de grond, onder stenen, in composthopen gezeten. Tijdens de paddentrek komen de dieren boven de 6º C tevoorschijn, zeker als het regent.

 

11 februari 2020

Persbericht

Er is een nieuwe studiegroep Korstmossen!

Natuurlijk Delfland heeft een nieuwe studiegroep Korstmossen.
Bij deze studiegroep verdiepen de leden zich in kostmossen. Dit zijn organismen die op bomen, hout en stenen groeien en een uitstekende indicator voor de luchtvervuiling. Ze reageren met name sterk op stikstof.

De eerstvolgende activiteit is op 22 februari 2020.
Verzamelen bij het bezoekerscentrum, De Tapuit om 10:00 uur, Meijendelseweg 40, 2243 GN Wassenaar.

Informatie, vraag een aanmeldingsformulier aan bij Natuurlijk Delfland studiegroep Korstmossen, korstmossen@delfland.knnv.nl 06 - 38 33 07 62

De groep is actief in het winterhalfjaar: van oktober tot en met maart.
Elke maand wordt op een zaterdag een excursie / inventarisatie georganiseerd.
Tijd: 10:00 – 15:00 uur. En op verzoek zijn ook studiebijeenkomsten mogelijk.
De groep is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten van korstmossen, om samen de kennis op te doen. Een actieve houding wordt dus verwacht. Bij de studiegroep zijn deskundigen betrokken.
De vondsten van de groep worden gemeld op: https://waarneming.nl/users/196587/
Een ieder is van harte welkom om een keer mee te lopen. Bij vaker meedoen is een lidmaatschap verplicht.

3 februari 2020

PERSBERICHT

Lezing Natuurlijk bouwen

Op 13 februari organiseren Natuurlijk Delfland i.s.m. het IVN Delft eo, en de Vogelwacht Delft eo een lezing Natuurlijk inclusief bouwen Deze zal van 20:00 tot 22:00 uur plaatsvinden in het Duurzaamheidcentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT. Spreekster is Irene Mulder die haar ervaring uit Den Haag zal vertellen.
Na de pauze staat de vraag centraal: Wat moeten of kunnen we doen om de politiek, overheden, bouwers en bewoners zo ver te krijgen dat zij Natuurlijk gaan bouwen?

Er heerst een grote bouwwoede in Nederland, de druk op de natuur wordt daardoor steeds groter. Om deze druk niet groter te laten zijn is het thema Natuurlijk inclusief bouwen ontstaan. Irene Mulder heeft beleid ontwikkeld om natuurinclusief bouwen ‘handen en voeten te geven’. Er is veel belangstelling voor het door Den Haag (in samenwerking met Arcadis) ontwikkelde beleid. Irene zal toelichten hoe dit beleid tot stand is gekomen en wat Den Haag hoopt er mee te bereiken.

23 januari 2020

PERSBERICHT

Lezing Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin

Op 14 juni organiseren Natuurlijk Delfland en de dierenkliniek Kalverbos een lezing van Prof. Dave Goulson in Delft. De titel is Averting the insect Apocalypse, Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. Dave Goulson zal van 14:30 – 16.15 uur in Theater De Veste in Delft spreken (in het Engels) De tickets kosten € 8,50 en zijn te boeken via www.theaterdeveste.nl

Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan door verschillende oorzaken zwaar onder druk. Dave Goulson maakt inzichtelijk wat insecten voor ons doen, waarom ze achteruit gaan en waarom we haast moeten maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit wat mensen in hun eigen leven en tuin kunnen veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen. De lezing geeft de individuele burger handvatten om een kleine maar belangrijke bijdrage te leveren aan een complex- wereldwijd probleem.
De lezing is geschikt voor bewoners, architecten, stedenbouwers, stadsecologen, aannemers, hoveniers en natuurliefhebbers.

Prof. Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex en gespecialiseerd in hommels. Hij is een beroemd spreker waar het gaat om insecten ecologie en bescherming. Dave Goulson deelt zijn liefde voor- en kennis over insecten met zeer veel enthousiasme met leken middels boeken, lezingen en sociale media. In Groot Brittannië richtte hij de Bumblebee Conservation Trust op, een succesvolle organisatie ter bescherming van hommels.

Dave Goulson heeft vier boeken voor leken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn en uitgegeven via Atlas Contact: Een verhaal met een angel 2014, Geroezemoes in het gras 2015, De vlucht van de hommel 2017, De Tuinjungle 2019.

De aanleiding voor deze lezing is dat Pieter Haringsma in 2020 25 jaar dierenarts in Delft is en iets wilde doen voor de stad en de kleine dieren die daarin leven.
Verder past de lezing naadloos in het jaarthema Natuurinclusief van Natuurlijk Delfland. In al onze daden en voorzieningen rekening houden met de natuur. Van boodschappen doen tot afvalverwerking, van inrichting tot onderhoud en beheer van onze gebieden, van investering tot en met slopen van gebouwen en machines.

 

 

23 januari 2020

PERSBERICHT

Lezing Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin

Op 14 juni organiseren Natuurlijk Delfland en de dierenkliniek Kalverbos een lezing van Prof. Dave Goulson in Delft. De titel is Averting the insect Apocalypse, Stop insectensterfte! Begin in je eigen tuin. Dave Goulson zal van 14:30 – 16.15 uur in Theater De Veste in Delft spreken (in het Engels) De tickets kosten € 8,50 en zijn te boeken via www.theaterdeveste.nl

Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem en staan door verschillende oorzaken zwaar onder druk. Dave Goulson maakt inzichtelijk wat insecten voor ons doen, waarom ze achteruit gaan en waarom we haast moeten maken om het massale sterven tegen te gaan. Hij legt uit wat mensen in hun eigen leven en tuin kunnen veranderen om insecten de ruimte te geven die zij verdienen. De lezing geeft de individuele burger handvatten om een kleine maar belangrijke bijdrage te leveren aan een complex- wereldwijd probleem.
De lezing is geschikt voor bewoners, architecten, stedenbouwers, stadsecologen, aannemers, hoveniers en natuurliefhebbers.

Prof. Dave Goulson is hoogleraar biologie aan de Universiteit van Sussex en gespecialiseerd in hommels. Hij is een beroemd spreker waar het gaat om insecten ecologie en bescherming. Dave Goulson deelt zijn liefde voor- en kennis over insecten met zeer veel enthousiasme met leken middels boeken, lezingen en sociale media. In Groot Brittannië richtte hij de Bumblebee Conservation Trust op, een succesvolle organisatie ter bescherming van hommels.

Dave Goulson heeft vier boeken voor leken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn en uitgegeven via Atlas Contact: Een verhaal met een angel 2014, Geroezemoes in het gras 2015, De vlucht van de hommel 2017, De Tuinjungle 2019.

De aanleiding voor deze lezing is dat Pieter Haringsma in 2020 25 jaar dierenarts in Delft is en iets wilde doen voor de stad en de kleine dieren die daarin leven.
Verder past de lezing naadloos in het jaarthema Natuurinclusief van Natuurlijk Delfland. In al onze daden en voorzieningen rekening houden met de natuur. Van boodschappen doen tot afvalverwerking, van inrichting tot onderhoud en beheer van onze gebieden, van investering tot en met slopen van gebouwen en machines.
Wat is en doet Pieter Haringsma?
http://kalverbos.nl/personnel/pieter-haringsma/

 

23 januari 2020

PERSBERICHT

Informatieavond Paddentrek in Berkel en Rodenrijs

Op zaterdag 8 februari organiseert Natuurlijk Delfland een informatieavond over de paddentrek in de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs aan de Nieuwstraat 25.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur en zal tot circa 15:00 uur duren.
De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat is de paddentrek? Wanneer vindt de paddentrek plaats? Waarom en hoe helpen wij de padden? Wat zijn de ervaringen en resultaten in de eerdere jaren? En uiteraard worden vragen van uit de zaal besproken. En de vraag: wie wil de padden tijdens de trek helpen overzetten? Wat er zijn circa 40 paddenoverzetters nodig voor de overzetlocatie in Bergschenhoek. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, informatie via afdelingdelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Als paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

 

10 januari 2020

PERSBERICHT

Help de padden

Natuurlijk Delfland is op zoek naar 250 volwassenen die willen helpen bij de jaarlijkse paddentrek.
Er zijn overzetlocaties in Bergschenhoek, Delfgauw, Delft, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland, Maasluis, Monster, Nootdorp, Pijnacker, Vlaardingen en Ypenburg.

In Delfland zullen tussen half februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats trekken. Daarbij moeten ze drukke verkeerswegen over en om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden zoeken wij paddenrapers om hen veilig naar de overkant te zetten.
Opgeven voor Delfland bij Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742 per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Aan elke paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

9 januari 2020

PERSBERICHT

Informatieavond Paddentrek in Monster

Op 16 januari organiseert Natuurlijk Delfland een informatieavond over de paddentrek in de
Willemshoeve, Hoevelaan 17, 2681 JL Monster. De bijeenkomst begint om 20:00 uur en zal tot circa 21:30 uur duren.
De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat is de paddentrek? Wanneer vindt de paddentrek plaats? Waarom en hoe helpen wij de padden? Wat zijn de ervaringen en resultaten in de eerdere jaren? En uiteraard worden vragen van uit de zaal besproken. En de vraag: wie wil de padden tijdens de trek helpen overzetten?
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig, informatie via afdelingdelfland@knnv.nl of via 06 – 33 00 1742

Paddentrek
De padden trekken in het vroege voorjaar van de plek waar ze overwinteren naar een plaats met water waar ze kunnen paren. De trek begint meestal eind februari, maar dit hangt ook af van de temperatuur en weersomstandigheden. Het ontwaken uit de winterslaap gebeurt als de gemiddelde temperatuur over een etmaal minimaal acht tot tien graden Celsius is en dat ongeveer drie dagen lang zo blijft. De paddentrek duurt gemiddeld zo’n zes weken.

Werkzaamheden
Als paddenoverzetter vragen we om één vaste avond van de week beschikbaar te zijn in de periode van half februari tot half april. Per avond ga je ongeveer drie à vier uur per avond op pad door langs de weg of straat te lopen en de amfibieën met de hand over te zetten. Dat is vanaf 19.00 uur (begin van de schemering) tot 22.00 uur. Daarnaast vragen we om zowel de dode als levende dieren te noteren en zelf een zaklamp mee te nemen. Er worden reflecterend hesje ter beschikking gesteld en informatie folders om uit te delen aan passanten.

7 januari 2020

PERSBERICHT

Uitslag fotowedstrijd

Op 5 januari zijn de nieuwjaarbijeenkomst van Natuurlijk Delfland door de aanwezigen de winnaars bepaald van de fotowedstrijd Mijn mooiste natuurfoto uit 2019. De deelnemers konden maximaal 2 foto’s per categorie insturen; de categorieën waren Insecten, Planten, Natuur algemeen en Vogels.
De winnaars zijn:
Insecten Wim van Nimwegen met een ligusterpijlstaart, hij heeft de foto op zijn volkstuin genomen, de rups zat op een sering.
Planten: Annette Descamps met klaprozen, gemaakt op 29 mei 2019 in Delfgauw.
Natuur, algemeen, Diamond Schrama, springende vos, een vos springt over het water in de . Amsterdamse Waterleiding Duinen.
Vogels: Floris van Geest, 14 jaar, Monster, Poelzone, 27 februari 2019. Deze prachtige rallensoort is weinig bekend. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord! Hij leidt een zeer verborgen leven tussen het riet. Dit exemplaar kwam even zonnen terwijl ik vast klaar zat met mijn camera.

De winnaars ontvangen elk een bon ter waarde van € 50,-- die in de afdelingswinkel te besteden is.

Er hebben 150 mensen aan de wedstrijd deelgenomen die 294 foto’s hebben ingestuurd.
Een tweekoppige jury had een selectie gemaakt, deze bestond uit Kees van der Kraan, secretaris Natuurlijk Delfland en Guy Dekelver, internationaal amateur wildlife fotograaf, hij heeft in Afrika en Azië gewoond en gewerkt en daar veel foto’s gemaakt, hij heeft ook enkele prijzen gewonnen. Hij woont nu in België en komt regelmatig voor zijn werk in Afrika.

Tijdens de bijeenkomst waren er circa 90 mensen aanwezig, die elk vijf punten per categorie kregen om onder één of meerdere foto’s te verdelen.

Foto’s uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland hadden de voorkeur: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
De foto’s mochten niet bewerkt of verkleind worden.

 

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.
Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.
Elk jaar kent een groot thema. In 2020 is het thema Natuurinclusief
Elke seizoen wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.
Natuurlijk Delfland voelt zich verantwoordelijk voor het gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.
Het werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, Rijswijk en Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag).
Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, een werkgroep van de Zoogdiervereniging, Ravon en Floron
Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.
Natuurlijk Delfland beheert het Melarium het centrum voor natuur, bijen en kunst, een plek waar je natuur, rust en ruimte vindt aan het Melariumpad 11, Delft, vanaf de parkeerplaats 15 minuten lopen. Zie ook https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen... De Imkervereniging Delft verzorgt de bijen in het gebouw.

 

Deel deze pagina