Datum: 
donderdag 20 februari 2020 20:00
Type activiteit: 
Thema-avond

De lezing wordt gehouden op donderdag 20 februari in ’t Lokaal (Latijnse School), Grote Kerkhof 6a te Deventer. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de lezing start om 20.00 uur, einde circa 22.00 uur. De lezing is voor iedereen toegankelijk, reserveren is niet mogelijk, de toegang is gratis.

In het Nederlands deel van de Waddenzee ligt circa 10.000 ha aan kwelders. Deze zijn van groot belang als broed- en foerageergebied voor kustvogels, kraamkamer voor vissen, als onderdeel van de kustverdediging en voor opslag van koolstof. Naast het belang van kwelders als natuurgebied is er steeds meer aandacht voor een rol die ze kunnen spelen als buffer tegen negatieve klimaatontwikkelingen. Daartoe zijn er de afgelopen jaren binnen de Waddenzee veel nieuwe onderzoeksprojecten gestart gericht op klimaatadaptie in combinatie met (nieuwe) natuurontwikkeling. Zo is er is een nieuwe kwelder aangelegd bij Delfzijl (Marconi-project), is met gebaggerd materiaal uit de Harlinger Haven geprobeerd kweldergroei bij Westhoek te stimuleren (de Slibmotor) en is er een broedeiland aangelegd in de Dollardkwelders met als doel slib weg te vangen uit het vertroebelde Eems-Dollard estuarium. In de lezing komen verschillende van deze projecten aan de orde. 

Kelly Elschot heeft ecologie gestudeerd aan de RU in Groningen en is daar gepromoveerd op een onderzoek naar het effect van grazers op de vegetatie en opslibbing van kwelders. Sindsdien is ze in dienst bij Wageningen Marine Research en voert diverse onderzoeks- en monitoringsprojecten uit rondom de kwelders in de Waddenzee.

Voor verdere informatie: Frens Westenbrink - f.westenbrink@kpnmail.nl, 06-53226766. 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
’t Lokaal (Latijnse School), Grote Kerkhof 6a te Deventer
Contactpersoon: 
Frens Westenbrink - f.westenbrink@kpnmail.nl, 06-53226766
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina