De KNNV afdeling Deventer houdt zich ook bezig met actieve natuurbescherming. Al ruim 40 jaar beheert zij een klein (ca. 7 ha.), doch waardevol natuurreservaat in Lettele. Het terrein maakt onderdeel uit van het Oostermaet. Het is eigendom van de Stichting IJssellandschap. Het is van oorsprong een nat beekdal geweest met aan de randen hooggelegen, stuifzandruggen. Waarschijnlijk is het lage deel tot rond 1900 in gebruik geweest als hooiland. Om onduidelijke redenen is het toen verlaten en vanaf dat moment is het eerst dichtgegroeid met berken en later, na de introductie van de Amerikaanse vogelkers in ons land, heeft deze agressieve soort bezit genomen van het terrein. Zo trof de KNNV het terrein aan toen zij hier begon met haar werk.
Oostermaet (Klik op figuur voor Google Maps locatie)
Het infopaneel is te vinden op de plaats van de stip op bovenstaande kaart.

Historie

Wat in 1970 begon als een actie om ook eens "in de natuur" te gaan werken, is door volhouden, gericht beheer en onderzoek, uitgegroeid tot de ontwikkeling van een volwaardig natuurreservaat. 40 jaar spitten, hakken en maaien hebben het terrein omgevormd van een dicht, monotoon struikgewas tot een open, soortenrijk grasland met boomgroepen en struiken. Bijzondere planten, insecten en vogels vinden hier een geschikte plek om te leven. De goede relatie en de nauwe samenwerking met de terreineigenaar zijn onontbeerlijk geweest voor de resultaten. Dat alles heeft niet alleen geleid tot hoge natuurwaarden, maar is tevens de aanleiding geweest dat het terrein een wettelijk beschermde status heeft gekregen. Daarmee is de informele naam van het terrein ook de officiële naam geworden: De Slenk.
De beschermde status heeft het mogelijk gemaakt dat er wat meer grootschalige beheermaatregelen hebben plaatsgevonden en dat het terrein door natuurontwikkeling is uitgebreid. Zo is er geplagd in het grasland en is een ander deel afgegraven waardoor natte dopheidevegetaties de kans kregen zich te vestigen. Ook is er een poel gegraven en zijn er bomen verwijderd die een goede vegetatieontwikkeling bemoeilijkten. Dat alles heeft de afwisseling en de soortenrijkdom van het terrein sterk bevorderd.

Huidige situatie

Op dit moment kan het terrein worden gekenschetst als een bosweide met soortenrijk, vochtig grasland, boomgroepen en ruigtevegetaties. De hoge delen zijn gedeeltelijk begroeid met grassen en daar waar is geplagd, komt struikheide tot ontwikkeling. De recente afgravingen in de lage delen hebben geleid tot de ontwikkeling van dopheidevegetaties met tal van bijzondere en zeldzame plantensoorten. Door de grote afwisseling van terreintype (hoog en droog, laag en nat, leem en zand, open grasland en gesloten struweel en bomen) is een grote variatie ontstaan in leefgebieden voor vele organismen. Het gaat niet alleen om planten, maar ook om insecten (zoals vlinders, zweefvliegen en libelles), vogels, zoogdieren (egels, diverse soorten muizen, maar ook reeën) en paddestoelen. Ieder soort vindt zijn eigen plekje in dit palet van leefgebieden. De afwisseling in terreintype en de overgang tussen de verschillende terreintypen zijn voorwaarden voor het behoud van de soortenrijkdom in de Slenk. Het beheer is er dan ook op gericht om deze afwisseling te behouden.
huidige situatie
De Slenk op landgoed "het Oostermaet" nu. (foto: © Hans Grotenhuis)

Het beheer

Het meer grootschalige en arbeidsintensieve beheer zoals het jaarlijkse maaien van de graslanden, wordt door de Stichting IJsselandschap uitbesteed aan een aannemer. De KNNV houdt daar wel toezicht op. Het kleinschalige beheer zoals het uitspitten van ongewenste opslag van bomen en struiken, wordt nog steeds jaarlijks uitgevoerd door de KNNV. Ook het onderzoek naar de ontwikkeling van de natuur in de Slenk wordt door de KNNV gedaan. Met dit onderzoek kan worden vastgesteld of het beheer het gewenste resultaat heeft en is basis voor toekomstige beheer.

Toegankelijkheid en informatie

Het terrein is vanwege de kwetsbare natuurwaarden niet toegankelijk voor het publiek. Vanaf het wandelpad dat erlangs loopt is het terrein goed te overzien. Tevens staat er een infopaneel met informatie over het terrein en het beheer. De KNNV organiseert zo nu en dan excursies voor haar leden door het terrein.
Voor nadere informatie over de Slenk en het natuurbeschermingswerk van de KNNV, kunt u zich wenden tot secretatriaat van KNNV Deventer.

Deel deze pagina