Datum: 
vrijdag 18 mei 2018 10:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

 

Het natuurgebied “De  Zouweboezem”  ligt langs de A27 in de driehoek tussen Meerkerk, Ameide en Lexmond. De Zouwe is al gegraven in de veertiende eeuw om het polderwater af te voeren naar Lek, Merwede en Linge. Van de molens die daarvoor nodig waren werken er nog enkelen. Het Zuidhollands Landschap probeert de diversiteitaan milieus in het gebied  te vergroten.

Dit komt de biodiversiteit ten goede. Het gebied herbergt open water, riet- en zeggemoerassen, wilgengrienden, elzenbroekbos en hooi- en weiland. De grote differentiatie aan biotopen levert een grote diversiteit aan planten en dieren. De bekendste zijn de modderkruiper, die als voedsel dient voor de purperreiger, en de zwarte stern. In het riet treffen naast de bekende rietzangers de roerdomp en de snor aan. In het meer open water leven veel soorten eenden, waaronderde krakeend.Zouwe BoezemMomenteel is het beleid er op gericht om ook natte graslanden,  blauwgraslanden, te ontwikkelen. Vooral in de polder Achthoven ligt een aanzienlijk areaal blauwgrasland. Dit vergt een specifiek maaibeheer. Vogelaars kennen het gebied vanwege de purperreiger en de zwarte stern. Hoewel beide populaties de afgelopen jaren iets in aantal zijn teruggelopen broeden ze  er nog steeds. De purperreigers nestelen tegenwoordig in de bomen, waarschijnlijk om dat de vos in dit gebied is waargenomen. De zwarte stern wordt door de mens geholpen met kleine vlotjes in het open water. In de hooilanden wordt een goed milieu voor weidevogels gerealiseerd. Dit relatief kleine gebied biedt veel mogelijkheden voor een heerlijke  stevige wandeling.

 

 

 

 

 

 Opgave voor deelname op vrijdagavond 17 mei 2016 tussen 18.00 en 20.00 uur bij Frans Beuvens, 078 – 613 72 07.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
verzamelen aan de zuidzijde van het Centraal Station te Dordrecht.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina