Locatie: De vergaderlocatie is afhankelijk van het aantal, dat zich aanmelden voor de vergadering. De locatie van de vergadering wordt tijdig doorgegeven.

Aanvang 20.00 uur.


Concept agenda1   Opening.  20.00 uur

2   Ingekomen stukken.

3   Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 maart 2018. [wordt later gemaild ] 

4   Jaarverslag 2018. [ beschikbaar in de vergadering ]

5  Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie. [ beschikbaar in de vergadering ]

6  Conceptbegroting 2019. [ beschikbaar in de vergadering ]

7  Contributie. De basis contributie voor 2019 wordt geïndexeerd. 8 Verkiezing bestuursleden
   [ voorzitter en secretaris zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar ]

8   Verkiezing kascommissie.

9  Benoeming afgevaardigde voor de komende VV

10 Vaststelling van privacy statement KNNV Drechtsteden.

11 Wat verder ter tafel komt.

12 Rondvraag.

13 Sluiting.

Deel deze pagina