Huishoudelijk Reglement van de 
KNNV afdeling Drechtsteden

 

Artikel 1     Het kandidaat-lid


1.  Naast de leden vermeld in artikel 3 lid 1 van de statuten kent de vereniging het kandidaat-lid.

2.  Het kandidaat-lid is een natuurlijk persoon die zich als kandidaat-lid heeft aangemeld
     en als zodanig door het bestuur is toegelaten.

3.  Het kandidaat-lid is geen volwaardig lid en nog nooit lid geweest van de vereniging. Deze vorm van lidmaatschap moet gezien
     worden in het licht van een kennismakingsperiode met de verenigingsactiviteiten, welke periode niet langer voort kan duren dan
     één jaar. Na die tijd moet het kandidaat-lid beslissen lid te worden.

4.  Het kandidaat-lid ontvangt het verenigingsblad De Spindotter en mag aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen. Hij heeft
     echter geen stemrecht in de algemene vergadering.

5.  Het kandidaat-lid betaalt een contributie waarvan het bedrag door het bestuur wordt vastgesteld.

 

Artikel 2     De Contributie, (jaarlijkse) bijdrage

1.   Het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het gewone lid, als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de statuten en het bedrag van de
      jaarlijkse contributie voor het huisgenootlid, als bedoeld in artikel 3 lid 3 van de statuten worden door de algemene
      vergadering vastgesteld.

2.   Het erelid van de vereniging, als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de statuten, is vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van het
      bedrag als bepaald onder 1.

3.   Het bedrag van de (jaarlijkse) bijdrage voor de donateur, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten wordt door de algemene
      vergadering vastgesteld.

4.   Het bedrag van de contributie voor het kandidaat-lid, als bedoeld in artikel 1 lid 1 wordt door het bestuur vastgesteld,
      is in elk geval lager dan het bedrag voor een gewoon lid en moet minimaal de kosten dekken van het verenigingsblad
      De Spinndotter inclusief de verzendkosten.

Artikel 3     De Beroepsprocedures


1.  Het beroep, als bedoeld in artikel 3 lid 5, respectievelijk artikel 4 lid 5, artikel 5 lid 2 en artikel 6 lid 5 van de statuten, kan worden
     ingesteld door middel van een aangetekende brief gericht aan het bestuur binnen vier weken na de dagtekening van de
     mededeling van het besluit waartegen betrokkene in beroep wenst te komen.

2.  Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te stellen.
     Laat het bestuur dit na dan wordt het beroep geacht gegrond te zijn.


3.  Indien de betrokkene de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, zal de betrokkene worden gehoord
     door een commissie van onderzoek, bestaande uit drie door en uit de algemene vergadering gekozen leden. Nalatigheid in deze
     heeft tot gevolg dat het beroep geacht wordt gegrond te zijn.


4.  De commissie van onderzoek brengt op de eerstvolgende algemene vergadering verslag uit waarna op het beroep wordt beslist.
     Nalatigheid in deze heeft tot gevolg dat het beroep geacht wordt gegrond te zijn.


5.  Het bestuur deelt de betrokkene de beslissing op het beroep schriftelijk mede.


6.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep kan de betrokkene geen aanspraak maken op de rechten
     die uit het lidmaatschap voortvloeien.


7.  Het beroep als bedoeld in artikel 7 lid 3 van de statuten, kan worden ingesteld door middel van een aangetekende brief
     gericht aan het bestuur binnen vier weken na de dagtekening van de mededeling van het besluit waartegen het beroep is gericht.


8.  Het bestuur is verplicht het beroep op de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde te stellen.


9.  Het bestuur deelt de beslissing op het beroep aan de oprichters schriftelijk mede.

 

Artikel 4     De Tussentijdse Vacature in het Bestuur

 
1.   In een tussentijdse vacature in het bestuur, als bedoeld in artikel 10 lid 7 van de statuten wordt door het bestuur voorzien tot de
      eerstvolgende algemene vergadering.

2.   Het tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is gekozen zou zijn afgetreden,
      doch is herkiesbaar ook als degene in wiens plaats hij is gekozen statutair niet herkiesbaar zou zijn.Artikel 5     De Onkostenvergoeding

 

1.  Het lid dat onkosten maakt ten behoeve van de vereniging ontvangt op eigen verzoek 
     daarvoor van de vereniging een vergoeding.


2.   De onkostenvergoeding, als genoemd in lid 1, is nader bepaald in het Declaratiebesluit van de vereniging.

 
Artikel 6     Het verenigingsblad


1.   Alle activiteiten van de vereniging, waaronder excursies, lezingen, cursussen, als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de statuten
      worden vermeld in het verenigingsblad, dat de naam De spindotter draagt.

2.   De Spindotter wordt toegestuurd aan alle leden, alle donateurs en alle kandidaat-leden.

 
Artikel 7     De Wijziging van dit Reglement

       Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste vier leden gezamenlijk worden
       gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering.


Artikel 8     Het Onvoorziene Geval

       In het geval waarin door het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien beslist het bestuur.

Deel deze pagina