Voor deelname aan excursies geldt:
• Aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk, tenzij anders is aangegeven.
   Een kleine wijziging is mogelijk, en vervoer kan aangepast worden. En mocht een
   excursie niet doorgaan, dan kunnen zij die aangemeld zijn ingelicht worden.
• Zorg voor proviand (eten en drinken) en neem regenkleding mee, evt. laarzen.
• En natuurlijk…. een veldkijker, een loepje, je favoriete boek om iets in op te zoeken.
• Let bij colonne rijden altijd op degenen die volgen, dit om elkaar niet uit het oog te verliezen.
• De chauffeur kan de route ontvangen van, of vragen aan de excursieleider.
• Ook niet-KNNV-leden zijn van harte welkom.
   Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in.

 


datum / plaats

informatie

tijd/start
 
duur / aanmelden

za 3 maart

De Liereman (B)

Midden in de Kempen tussen Oud-Turnhout en Arendonk vind je Landschap De Liereman, een van de oudste beschermde natuurgebieden van België. Hier kan je wandelen tussen kurkdroge landduinen en kletsnatte veenmoerassen.


Het Landschap De Liereman bestaat uit een afwisseling van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, eikenberkenbos, dennenbos,


stuifduin, heischraal grasland en weidevogelgebied. Dit is een staalkaart van het beste wat het Kempens landschap te bieden heeft. Veel bijzondere soorten planten en dieren vinden hier een leefgebied. 
De grote soortenrijkdom is te verklaren vanuit 
de verscheidenheid aan biotopen.


Er is intussen een nieuwe observatiehut en een nieuwe bodemschuif bijgekomen.
09:00 uur

Gerardusplein, Eindhoven

3/4 dag

Carla van Moorsel,
cvanmoorsel1@gmail.com

zo 18 maart

De Mortelen

Een wandeling in de driehoek Oirschot-Best-Boxtel door kleinschalig, zeer gevarieerd landschap: weitjes en stukjes akkerland worden afgewisseld door droge tot zeer natte bospercelen. Hoge schoenen gewenst!  ‘Mortel’ betekent namelijk weke grond. Daar ligt er hier veel van. In sterke afwisseling met hogere grond, de ‘donken’. We danken er ook de superkleine percelen aan, want bij vererving moest iedere erfgenaam van elke grondsoort iets krijgen. Vervolgens werden de eigendomsgrenzen met houtwallen gemarkeerd. Zo ontstond in de loop der tijd een steeds fijnmaziger patroon van ‘coulissen’.

Een bezoek aan De Mortelen lijkt wel een reis terug 
in de tijd. Je dwaalt er door ouderwetse boerennatuur die vroeger, voordat in de jaren 50 tot 80 de ruilverkavelingen toesloegen, op veel meer plaatsen in Brabant 
te bewonderen was. Als je dit gebied in het vroege voorjaar bezoekt kan je genieten van het wit van de bosanemonen en het geel van het speenkruid. 

Bij deze tekst is gebruik gemaakt van de site van het Brabants Landschap over dit gebied: https://goo.gl/PUW5tB 
09:30 uur

Orionstraat, Eindhoven, (bij AH)

09.45 uur

station Best (parkeerterrein Molenstraat)

halve dag

Rob en Annemieke van Vucht,
robvanvucht@hetnet.nl

vr 6 april

het Bunderbos (L)

Dit jaar weer een traditionele voorjaarswandeling door het Bunderbos. Deze keer wandelen we van Bunde naar Elsloo en gaan we genieten van de bijzondere voorjaarsflora.

Het Bunderbos bestaat uit een serie aaneengeschakelde bossereuzenpaardenstaartn op de oostelijke Maasdalhelling en het is zeer rijk aan bronnen en beekjes. Het heeft een fraaie en zeldzame flora, en het is het steilste hellingbos van Nederland. Vooral in het voorjaar is het hier een waar feest: Sleutelbloem, Bosanemoon, Speenkruid, Daslook, goudveil, Eenbes en nog veel andere speciale soorten kun je hier tegenkomen en bewonderen.

Foto: Reuzenpaardenstaart - Equisetum telmateia
 08:45 u

NS-station Eindhoven, stadszijde
 hele dag

Wim vd Ven, Trudy Vos 040-2217857,
trudy-vos@xs4all.nl

zo 15 april

De Vloeten en De Oetert

De Vloeten (de naam betekent: laag grasland) bestaat uit oud cultuurland met weiden, akkers en broekbossen. 
Het blauwgrasland De Oetert is een beschermd natuurreservaat en bevat waardevolle restanten van het beekdal van de Kleine Aa met natte weilandjes, opgaand elzenbroek en mooie wilgen. De naam Oetert en het gehucht Otterdijk verwijzen naar de aanwezigheid van otters in het verleden.
 09:00 uur

Gerardusplein Eindhoven
halve dag

Tudy Vos, 040-2217857, trudy-vos@xs4all.nl

za 28 april

Plantoon en de Baardwijkse Overlaat

Gewestelijke excursie

In de ochtend doen we Plantloon aan. Dit bosrijke gebied met zijn statige lanen, middeleeuwse hoeves, dijkjes en lieflijke graslanden kent een eeuwenoude geschiedenis. In ecologisch en cultuurhistorisch opzicht is het een pareltje.
‘s Middags gaan we naar de Baardwijkse Overlaat, 
een gebied ten oosten van Waalwijk dat grotendeels eigendom is van Natuurmonumenten. Het was vroeger onderdeel van de Beerse Overlaat. Soms was het water van de Maas, de Aa en de Dommel niet af te voeren en werd het onder andere opgevangen in de Beerse Overlaat. De Baardwijkse Overlaat kenmerkt zich door uitgestrekte vennen, eiken- en berkenbos, grazige weilanden, een productiebos in verval met veel dood hout, poelen met riet, en beschermende wallen met doornstruiken.
De verschillende spoelgaten geven onderdak voor kikkers en salamanders. Op de oevers en poelen zien we het Braziliaans vederkruid, Moerashertshooi en Stijve moerasweegbree
.
09:30 uur

Burgm. Smeelelaan 124, Waalwijk, parkeerplaats
hele dag

Stella Wesel, 06-27055446, swesel287@gmail.com, opgave vóór 14-4.

zo 29 april

de Groote Peel

Nationaal Park “De Groote Peel” (1345 ha) is een voormalig hoogveengebied. Midden door het gebied loopt de Moost, een kaarsrechte scheiding tussen Brabant en Limburg. Aan de Brabantse kant werden, alvorens tot afgraving van het veen over te gaan, kanaaltjes (vaartjes) gegraven. Die dienden voor het ontwateren en de afvoer van de turf. Aan de Limburgse zijde ging men bij de vervening anders te werk. Hier werd de turf uit de Peel gehaald vanaf niet afgegraven, en dus hoger gelegen, peelbanen.
Direct grenzend aan de westzijde van het reservaat 
is een weidevogel-gebied met als broedvogels onder meer Kievit, Grutto, Wulp, Scholekster, Graspieper en Rood-borsttapuit.
Wat de insecten betreft melden zich omstreeks deze t
smaraglibel-2018-1ijd waarschijnlijk de eerste libellen als Vuurjuffer, Smaragdlibel, Noordse witsnuit en Viervlek.

Foto: Smaraglibel - Cordulis aenea
09:00 uur

Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15, Ospel
hele dag

Rob en Annemieke van Vucht, 0499-398897, robvanvucht@hetnet.nl

za 12 mei

het Leenderderbos

Het Leenderbos is een van de grote bosgebieden in de Kempen met status Natura 2000 gebied, en is eigendom van Staatsbosbeheer.  We gaan niet alleen een wandeling maken in het afwisselende bos maar ook enkele deelgebieden bezoeken zoals Laagveld, Hasselsvennen en Dorven.

De plannen van Staatsbosbeheer op termijn bestaan uit het rooien van een groot aantal bospercelen die daarna worden ingericht als open terrein met heide 
en vennen, zoals het hier vroeger was.
Het bos is interessant vanwege het voorkomen van o.a. Kleine bonte specht, Zwarte specht, Boom­leeu­werik, Raaf,  Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Havik
en Wespendief.


08:00 uur

Gerardusplein, Eindhoven
halve dag

Jacques van Kessel, j.kessel51@upcmail.nl

za 26 mei

Deigné (Ardenne)

Deigné ligt ten zuiden van Luik, dicht bij het dal van de Amblève. Het dorp zelf is aardig vanwege 
de eenheid in bouwstijl. 

Het ligt in een karstgebied: het gesteente aan de oppervlakte bestaat uit kalk, wat door het regenwater gemakkelijk wordt opgelost waardoor allerlei geologische verschijnselen ontstaan zoals grotten, dolines en ‘orgelpijpen’. De omgeving is dan ook niet alleen bekend om zijn bloemenpracht maar ook om de landkaartje2018-1
‘chantoirs’: grote gaten waar beekjes in de grond verdwijnen om hun weg onderaards te vervolgen, grotendeels als de rivier de Rubicon die door de grotten van het nabijgelegen Remouchamps stroomt. Wij gaan onder meer enkele van die verdwijngaten opzoeken. 
Dit is een geaccidenteerde wandeling: goede schoenen en wandelstokken zijn aan te raden.
foto:
Landkaartje - Araschnia levana
09:00 uur

Gerardusplein, Eindhoven
hele dag

Rob van Vucht, 0499-398897, robvanvucht@hetnet.nl

Deel deze pagina