Datum: 
donderdag 14 februari 2019 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene Ledenvergadering op:
donderdag 14 februari 2019 - Aanvang 20.00 uur in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, Beekstraat 33, 8162HA Epe.
AGENDA:
1. Opening
2. Bespreking notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018, conceptverslag in Natuurklanken 2018 - nr.2
3. Bestuursverkiezing.
Ron Roovers - Penningmeester- is aftredend en herkiesbaar.
4. Algemene mededelingen
- afdelingspluim
- landelijke en gewestelijke/provinciale KNNV
5. Jaarverslag KNNV Epe-Heerde 2018 (Natuurklanken 2019 – nummer 1)
6. Financiën
- verslag penningmeester 2018
- verslag kascommissie 2018
- begroting 2019
- benoeming nieuwe kascommissie
7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 15 februari 2019, voorafgaand aan de Beleidsraad vanwege de landelijke Statutenwijziging.
Vertegenwoordiging onze afdeling.
8. Bijstelling Meerjarenplan (bijlage leest u hier)
en goedkeuring
jaarplan 2019 (vindt u hier).

9. Jaarplannen werkgroepen.
-de verslagen van 2018 staan op de website. Hier staan ze per werkgroep.
-de plannen/programma’s voor 2019 staan in Natuurklanken 2019 – nummer 1
Gezamenlijke activiteiten
Algemeen programma
Nieuwjaarswandeling 13 januari 2019
1000 soortendagen – oktober 2019
10. Communicatie (Natuurklanken, facebook, website)
11. Rondvraag *
12. Pauze
13. Een interessante lezing/presentatie door Annemieke van Loon - Bomenconsulent
Annemiek heeft zich o.a. sterk gemaakt, samen met “Ons mooi Epe”, voor het behoud van bomen aan de Heerderweg. Zij gaat spreken over “Bomen in de dynamiek van de stad: er speelt zich veel af in stedelijke gebieden. Vooral onder de grond is het druk: wegfunderingen, kabels en leidingen, bezinkbassins en steeds meer ondergrondse containers. Waar laat een boom zijn wortels en hoe kunnen wij hier rekening mee houden?”
14. Sluiting


*Vragen voor de rondvraag zo mogelijk voor 5 februari 2019 schriftelijk indienen bij de secretaris:
Secretaris@epe-heerde.knnv.nl of Norelholtweg 4, 8161 NA Epe.
De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website.
De bijlagen zijn vanwege de omvang op de website gezet bij “Informatie voor leden” evenals het Meerjarenplan.
Als u ze zelf wilt ontvangen stuurt de secretaris deze graag digitaal toe.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Gebouw Antenne van de Regenboogkerk, Beekstraat 33, 8162 HA Epe
Contactpersoon: 
Yvonne Zeegers
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina