Datum: 
donderdag 4 februari 2021 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 04 februari 2021 - Aanvang 20.00 uur.

Deze bijeenkomst wordt gehouden met videobellen (Zoom). Alle informatie staat hier op de website (map Voor de leden).

AGENDA
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 06 februari 2020, conceptverslag in Natuurklanken 2020 nr 2
3. Bestuursverkiezing
▪ Wim Oosterloo – Algemeen bestuurslid: aftredend en herkiesbaar
▪ Jenneke Kamphuis – Algemeen bestuurslid: aftredend en niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor Ab Rodenburg te benoemen als Algemeen bestuurslid
4. Algemene Mededelingen
▪ Landelijke en gewestelijke KNNV
5. Jaarverslag KNNV Epe-Heerde 2019 (Natuurklanken 2021 – nummer 1)
6. Financiën
▪ Verslag penningmeester 2020
▪ Verslag kascommissie 2020
▪ Begroting 2021
▪ Aanpassing contributie
▪ Benoeming nieuwe kascommissie
7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 07 april 2021
Regelen vertegenwoordiging door afdeling.
8. Bijstelling Meerjarenplan en goedkeuring Jaarplan 2021
(bijlagen staan op de website bij informatie voor de leden)
9. Jaarplannen werkgroepen – de verslagen van 2020 staan op de website
Gezamenlijke activiteiten:
-Algemeen programma
-1000 soortendagen – mei 2021
10. Communicatie (Natuurklanken, facebook/website)
11. Rondvraag*
12. Sluiting
*Vragen voor de Rondvraag zo mogelijk voor 28 januari 2021 (per mail of schriftelijk) indienen bij de secretaris
(Secretaris@epe-heerde.knnv.nl )
De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website.
Het Meerjarenplan staat bij “Informatie voor leden”.
Vanwege de omvang van de bijlagen zijn deze op de website gezet, ook bij “Informatie voor leden”.
Als u ze zelf wilt ontvangen, stuurt de secretaris deze graag digitaal naar u toe.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
volgt
Contactpersoon: 
Yvonne Zeegers
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina