Datum: 
zondag 27 mei 2018 09:00 tot 13:00
Type activiteit: 
Excursie

Het Bentheimer Wald is een laagland- en rivierbos op keileem, ten noorden van Bad Bentheim van ongeveer 1.400 ha. Het gebied ligt in een licht glooiend landschap tussen twee heuvels, de Bentheimerberg en de Isterberg. Het gebied wordt beschouwd als één van de best bewaarde oorspronkelijke bossen in het grensgebied waarvan gedeeltes nog dateren uit de middeleeuwen.
De bodem is zeer vochtig door de slecht doorlatende lagen in de bodem. De grondwaterstand is hierdoor sterk wisselend, tot laat in het voorjaar is de bosbodem zeer vochtig en pleksgewijs erg drassig.
Het echte ‘oerbos’ bestaat uit twee delen: het Totenwald (13,5 ha) en het Westbos (9 ha). 
De exploitatie van het Bentheimer Wald als zogenaamd ” Hute- en Schneitelwald ” kent een lange historie. Van april tot oktober grazen hier Gallowayrunderen, Nederlandse landgeiten en Bentheimer landschapen. Daarnaast geldt het Hute- en Schneitelwald als belangrijk leefgebied voor vleermuizen, juchtleerkevers en vliegende herten.

Enkele opvallende vogelsoorten die in Bentheimer Wald voorkomen zijn: Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Zwarte mees, Staartmees, Gekraagde roodstaart, Wespendief, Bosuil, Holenduif en Bonte vliegenvanger. 
Het voorkomen van de volgende zoogdiersoorten is bekend: Watervleermuis, Dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Bosmuis, Rosse woelmuis, Bosspitsmuis, Wezel, Konijn, Rode eekhoorn, Wild zwijn, Boommarter (in het noordoosten van het Totenwald), Ree (enkele) en soms een solitair of doortrekkend Edelhert. 
Verder komen ook Alpenwatersalamander, Hazelworm en Ringslang voor. 

Binnen het Bentheimer Wald vallen drie bostypen te onderscheiden: 
Het Gierstgras-Beukenbos waar de Beuk de meest voorkomende boomsoort is. Daaronder groeit weinig ondergroei die bovendien soortenarm is. Wel veel Bosgierstgras, Blauwe bosbes, Pilzegge en Hulst. Ook Klimop, Grote muur, Geel nagelkruid, Lievevrouwebedstro, Bochtige smele, Groot heksenkruid, Bleeksporig bosviooltje en Gele dovenetel. 

In het Eiken-Haagbeukenbos wordt de boomlaag gevormd door haagbeuken en zomereiken. Verschillende eiken hebben een leeftijd van zo’n 500 jaar. In de vrij soortenarme kruidlaag zijn Bosanemoon, Gele dovenetel, Speenkruid, Groot heksenkruid, Moeraswalstro, Witte klaverzuring, Grote muur, Klimop, Slanke sleutelbloem, Wilde kamperfoelie, Egelboterbloem, Bleeksporig bosviooltje, Bosgierstgras, Heelkruid, Kleine valeriaan, Boszegge en IJle zegge de opvallendste soorten. 

De Hennegras-ruigte komt vooral voor in het noordwestelijk deel van het Totenwald. De belangrijkste boomsoorten zijn Grove den en Zomereik.

Verzamelpunt voor mensen die rechtstreeks naar het excursiegebied gaan: de parkeerplaats van het Kuuroord Bad Bentheim.
We vertrekken hier om plm. 09.45 uur.
(Dit is op eigen risico bij het evt. niet doorgaan van de excursie. Bel evt. daags van te voren).

Bentheimer Wald

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats kruizing Boerhavelaan/Prof. Eykmanplatsoen (richting Borsthuis) te Hengelo
Kosten: 
Meerijdkosten
Contactpersoon: 
Harry de Jong (06-55324290)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina