Verslag flora-inventarisatie Stadspark Houtmaat-Weusthag 2006

In 2006 was er een aantal inventarisaties in het onderzoeksgebied, waar het (toekomstig) Stadspark komt, gepland. Bij de inventarisaties is met name aandacht aan de flora rond de beken besteed. Daarnaast is er gespeurd naar de soorten die we in 2005 niet gevonden hebben.
Er zijn vijf excursies gehouden. Twee excursies zijn vanwege het warme weer niet doorgegaan. Daarnaast heeft ondergetekende nog een aan aantal keren gericht gezocht naar soorten die in 2005 niet gevonden waren.

Dit verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel is vooral een kwantitatieve verantwoording. Het tweede deel gaat kort in op de beken. Het is de bedoeling om op een ander moment hier meer aandacht aan te besteden.

Resultaat kwantitatief over 2005 en 2006

Voor de start van de inventarisaties is door de organisatoren een totaallijst van alle bekende inventarisaties uitgedraaid. Hierop staan ongeveer 400 soorten uit 7 kilometerhokken. Een hok dat maar voor een klein stukje in het gebied ligt is niet meegenomen. Het inventarisatiegebied omvat 2 volledige kilometerhokken en 5-6 delen van een kilometerhok. In onderstaande tabel staat het inventarisatieresultaat over 2005 en 2006.
Een overzicht met alle gevonden soorten is bij ondergetekende verkrijgbaar.

  2005 2006 Totaal
Van lijst 400 soorten 310 26 335
Nieuwe soorten 27 3 30
       
Totaal 337 29 365

In dit verslag wordt eerst ingegaan op de vondsten uit 2006. Dit deel moet gezien worden als een aanvulling op het verslag over 2005 dat reeds eerder in Onder de Loep heeft gestaan en het verslag in het inventarisatierapport van de Gemeente Hengelo. Aan het eind wordt nog ingegaan op de soorten die gemist zijn bij de inventarisaties of die niet meer aanwezig zijn.

Vondsten 2006

Er werden 29 soorten aangetroffen die in 2005 niet gevonden waren zoals Zandblauwtje, Schermhavikskruid, Witte klaverzuring, Akkerviooltje en Grote watereppe. Er zijn ook drie nieuwe soorten aangetroffen namelijk de Vierzadige wikke, Oranje havikskruid en Stekelbrem. De Vierzadige wikke is gevonden in twee blokken in de berm aan de voet van het talud van de A1. Het Oranje havikskruid groeide aan de Europalaan. Een leuke vondst was die van de Stekelbrem. Deze plant staat op de rode lijst (status gevoelig). De Stekelbrem groeit op het talud van de A1. Van een aantal interessante soorten zijn ook nieuwe vondsten gedaan. Zo werden meerdere forse exemplaren van de Gewone dotterbloem gevonden in een nat bosje aan de Torenlaan. Tot dan toe waren maar 2 kleine exemplaren gevonden op de Houtmaat. Aan de sloot langs de A1 werden Bosanemonen gevonden. Aan de oever van de beek die grenst aan het bosje bij het Pompstation groeit een exemplaar van Dubbelloof. Deze was tot nu toe alleen in het Weusthagbos gevonden. Langs de Europalaan werden nieuwe groeiplaatsen van Echt duizendguldenkmid gevonden. Deze soort lijkt te profiteren van het maaibeleid.

Wat (nog) niet gevonden

Van de lijst voor 2005 met 398 soorten zijn 63 soorten (nog) niet gevonden in het inventarisatiegebied. De lijst is als bijlage toegevoegd (bijlage 1.). Opvallend hierin is het aantal planten dat in een nat of vochtig milieu groeit. Dat we deze 21 soorten niet gevonden hebben zegt mogelijk iets over de afwezigheid van deze soorten maar zeker ook over de deskundigheid van onze plantenwerkgroep op dit gebied. Een gerichte excursie kan duidelijkheid verschaffen over de mogelijke aanwezigheid en zeker bijdragen aan kennisvermeerdering. In die excursie kan dan ook aandacht besteed worden aan de wilgensoorten die we gemist hebben.

Conclusie gemeentelijke inventarisatie en de beken

In het gemeentelijk rapport waarin ook onze inventarisaties zijn opgenomen, staat vermeld dat het gebied van het toekomstig Stadspark een grote floristische waarde heeft. Deze wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van diverse ecotopen, een afwisselend beheer en de aanwezigheid van plaatselijke klei en leem in de bovengrond. Een van de kenmerkende ecotopen in het gebied zijn de diverse beken. Door de excursies in 2005 en 2006 hebben we daar een aardig beeld van gekregen. We willen als KNNV hier een aantal aanbevelingen op papier zetten en die gaan bespreken met gemeente en waterschap. Dit gebeurt in nauw overleg met onder andere de personen die betrokken zijn bij de inventarisaties. Hiervoor wordt begin 2007 een aparte bijeenkomst belegd.

Jan Zwienenberg, januari 2007

Deel deze pagina