vrijdag 24 juli 2020

Het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving is op 20 juli jl. in vergadering bijeen geweest en heeft zich onder meer beraden over de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van activiteiten binnen de afdeling. Daarbij zijn voorlopig de volgende besluiten genomen.
We zien vooralsnog af van tele-/videogroepsvergaderingen met alle leden, dit omdat - mede gelet op de leeftijd van veel leden maar ook op het beperkte gebruiksgemak van de benodigde apparatuur/programmatuur - deze werkwijze naar verwachting te weinig geapprecieerd wordt (door leden van het bestuur zelf al). Als de Covid-19-situatie verslechtert en wij binnen het bestuur behoefte hebben aan een bespreking, kunnen wij als bestuur bezien of we - zo nodig - via een digitale methode kunnen vergaderen.
Het bestuur heeft verder besloten om alleen alle (typen) activiteiten waarbij voldaan wordt aan de vigerende regelgeving vanuit de overheid i.v.m. de Covid-19-problematiek, in KNNV-verband te autoriseren. Vanwege de te beperkte beschikbare ruimte is bijvoorbeeld het IJsclubgebouw voorlopig niet in gebruik en hiervoor heeft het bestuur vooralsnog geen bruikbaar alternatief. Maar bijvoorbeeld de Mossenwerkgroep kan wel bijeenkomen in haar (naar verhouding ruime) onderkomen omdat voldoende afstand tot elkaar houden daar goed mogelijk is. Buitenactiviteiten kunnen doorgang vinden voor zo ver alle regels m.b.t. vervoer en verblijf in acht genomen worden.
Te gelegener tijd zal worden bezien in hoeverre de LedenContactAvond (LCA) kan worden omgezet in een Algemene LedenVergadering (ALV) of dat de ALV verschoven moet worden naar het komende jaar, teneinde formeel te kunnen voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de Statuten. Gelet op het uitblijven van reacties op de eerder verzonden e-mailberichten van 15 maart en 17 april jl. aan de leden voorziet het bestuur geen problemen als gevolg van het uitstel van de ALV die gepland was op 26 maart 2020. Ook de financiƫle situatie geeft momenteel bepaald geen aanleiding tot zorg. Intussen blijft het bestuur zoeken naar een goed alternatief om bij elkaar te komen voor de ALV/LCA en/of de studieavonden.
Tot slot is besloten het bovenstaande kenbaar te maken aan de leden, onder meer via deze website.
Wij wensen al onze leden van harte een goede gezondheid en een zo aangenaam mogelijk doorkomen van deze onplezierige periode toe.
Het bestuur

Deel deze pagina