Verslag excursie VOGELS KIJKEN LANGS DE DIJK op zondag 27 oktober 2019 olv. Jan Marbus.(tekst en foto’s).

 

Het weer was redelijk gunstig ( droog, stevige wind ) toen we met z’n zessen om 9 uur bij de KPN toren stonden.

Eerst richtten we onze aandacht op een vaste bewoner van de toren: de slechtvalk (foto Jeanet Barteling);

 

 zoals gebruikelijk aan de luwe kant van de toren en dankzij de telescoop voor iedereen goed zichtbaar. 

Daarna wandelden we een rondje over de Houtribhoogte. In en over het struweel zagen we meerdere trekvogels zoals vinken, sijsjes, grauwe ganzen en grote zilverreigers. De vele paddenstoelen werden niet achteloos gepasseerd.

Vervolgens fietsten we naar het sluiscomplex. Vanaf de grote parkeerplaats hadden we goed uitzicht naar alle kanten. We noteerden vele futen (ook vliegend), grote zaagbek vr., diverse soorten meeuwen en zwemeenden. Ondertussen vlogen groepjes ganzen over  in zuidwestelijke richting wo. zelfs 1 rotgans. Tot slot fietsten we over de dijk langs de jachthavens tot aan de Parkhaven. Ook hier weer in de luwte veel futen en kuifeenden. Met een knobbelzwaan als soortnummer 40 op ons lijstje besloten we hier ons vogeltochtje.

Waargenomen:

Zwarte kraai, slechtvalk, roodborst, koolmees, witte kwikstaart, aalscholver, kauw, torenvalk, vink, grauwe gans, spreeuw, ekster, tjiftjaf, merel, houtduif, sijs, grote zilverreiger, gaai, sperwer, huismus, putter, kuifeend, grote zaagbek, fuut, kokmeeuw, zilvermeeuw, nijlgans, meeerkoet, stormmeeuw, rotgans, krakeend, blauwe reiger, brandgans, buizerd, slobeend, wilde eend, gropte canada gans, pimpelmees, zanglijster, knobbelzwaan.

 

 

 

 

 

Ganzenexcursie Gaasterland januari 2010
Natura2000-excursie Oostvaardersplassen juni 2009
Weidevogelexcursie Noordoostpolder april 2009
Vogelexcursie pier van IJmuiden november 2008

Brandganzen GaasterlandFoto Petra Borsch

 

GANZENEXCURSIE GAASTERLAND
Door Petra Borsch en Jan Nagel
Zaterdagochtend 23 januari vertrokken wij om 10.00 met z’n vijven vanaf een parkeerplaats in Bant naar Gaasterland (Zuid-Friesland). Het is een koude enigszins grijze dag. Gelukkig zitten we in een warme auto. Gewapend met verrekijkers en telescopen rijden we via de binnenwegen in de NOP naar Zuid-Friesland. Op de weilanden of akkers, met al die sneeuw niet goed van elkaar te onderscheiden, vinden we in de NOP al veel ganzen en knobbelzwanen. Dat belooft wat voor de weilanden in Zuid-Friesland. Tot onze verbazing was het achter Lemmer helemaal leeg. Wel waren ze nog aan het schaatsen en ijszeilen op de ondiepe stukken langs de Friese kust. Dan maar eens achter de dijk kijken. Klauterend over bevroren sneeuw naar boven. Helaas weer geen ganzen. Zijn ze dan allemaal in de NOP? Weer terug naar de auto en maar verder rijden. In de buurt van Oudemirdum eindelijk een flinke groep brandganzen met daartussen wat kolganzen. En een witte; “ach een soepgans” wordt er snel geroepen. De telescoop goed opstellen en ja hoor, het is er wel eentje, een jonge sneeuwgans. Super, zo willen we er wel meer vinden. Een stukje verder even de auto uit op naar het Rode Klif. In de wakken voor de kust zit een groepje zaagbekken. Die gaan al snel op de wieken. Nu ervaren we de gure koude wind vanaf het IJsselmeer des te meer. Wat is het toch fijn om een auto mee te hebben. En tijd voor koffie!! Aangekomen bij ‘t Mirnser Klif kunnen we de weerstand van het restaurant niet weerstaan. Hier warmen we verder op met koffie, chocomel met slagroom en soep of snert met roggebrood met spek!!!! Altijd lekker daar! Na de lunch weer verder langs de kust richting Stavoren. Wat ook opvalt zijn de grote groepen kramsvogels in de weilanden, die er zo opvallend doorheen kunnen huppen. Bij het monument “Leaver dea as slaaf” waar de Friezen nog jaarlijks hun overwinning vieren op de “Hollanders” (’t is wat) is het ijs van het IJsselmeer aan het kruien. We wagen ons even op het ijs, wat nog verbazingwekkend dik is. Een buizerd zorgt voor onrust in een klein groepje ganzen. We hopen op een spectaculaire aanval, maar die beelden blijven uit.
De ganzen. Bij Stavoren zit een grote groep brandganzen dichtbij de weg zodat we ze eens goed van dichtbij kunnen bekijken. Helaas kunnen we geen nekringen vinden. Via Hemelum rijden we naar Elahuizen waar het ons ook tegenvalt wat we aan ganzen te zien krijgen. Het is wel eens anders geweest. Maar ganzen hebben hier een geweldig gebied om volop te foerageren. Alleen zitten ze vandaag op andere plaatsen. Op onze terugweg even naar de ransuilenboom in Rutten. Waar we een aantal jaren terug wel eens 20 stuks hebben gezien. Vandaag moeten we het met zeven stuks doen. Minder ganzen dan anders maar toch een mooie dag
Waargenomen vogels
Roofvogels: Buizerd, Blauwe Kiekendief vrouw, Torenvalk, Sperwer, Ransuil.
Zangvogels: Zwarte kraai, Roek, Ekster, Spreeuw, Kramsvogel, Merel, Huismus.
Meeuwen: Kokmeeuw, Stormmeeuw.
Weidevogels: Wulp, Kievit.
Watervogels: Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Knobbelzwaan, Brandgans, Grauwe Gans, Kolgans, Rietgans, Kleine Rietgans, Brandgans, Sneeuwgans (juv.), Soepgans, Nijlgans, Zaagbek, Wilde Eend, Meerkoet.
Overige: Houtduif. 

 


Natura2000-excursie Oostvaardersplassen

OP ZOEK NAAR DE NATURA2000-VOGELS
Tekst en foto’s: Jeroen Reinhold
Op 13 juni 2009 organiseerde de Vereniging voor Veldbiologie, afdeling Lelystad een excursie naar de Oostvaardersplassen. Speciale aandacht kregen de vogels die genoemd worden in de aanwijzing als Natura2000-gebied. Op Europees niveau vormt dit gebied voor deze vogels een bijzondere rol, dus werd gekeken of we deze bijzondere vogels konden vinden.
Binnen Europa is afgesproken dat er voldoende grote en robuuste natuurgebieden moeten ontstaan zodat op Europees niveau een hoge diversiteit aan planten en dieren behouden blijft: dit zijn de Natura2000-gebieden, waar de Oostvaarderplassen er een van is.
In 2010 moet Staatsbosbeheer, volgens de Nederlandse interpretatie van de Europese regels, een beheerplan voor de Oostvaardersplassen hebben, waarbij duidelijk gemaakt wordt hoe Staatsbosbeheer gaat voldoen aan de eisen van de bijzondere vogels in het gebied. De Oostvaardersplassen is zo bijzonder vanwege o.a. de hoge aantallen broedende bruine kiekendieven, blauwborsten, rietzangers, lepelaars en grote zilverreigers. In het beheerplan zal dan ook beschreven staan hoe Staatsbosbeheer deze hoge aantallen broedvogels op termijn wil behouden.
Natura2000-excursie Oostvaardersplassen 
Tijdens de excursie van 13 juni is gekeken of we deze voor Europa bijzondere vogels konden vinden. Zeven deelnemers aan deze excursie waaronder twee Canadezen hadden een bijzonder goede excursie. Het begon al met de zang van een blauwborst bij het verzamelpunt. Hoog in een wilg liet deze vogel zich goed bewonderen.
De bruine kiekendief liet zich goed zien vanaf de kijkhut de Zeearend evenals een lepelaar en enkele zilverreigers.
Op 12 september zal de tweede excursie plaatsvinden over de vogelsoorten van dit bijzondere Natura2000-gebied. Wellicht dat er dan ook al iets meer bekend is over de wijze waarop SBB de doelstellingen van dit Natura2000-gebied wil realiseren. 

 


 

 

Weidevogelexcursie april 2009

WEIDEVOGELEXCURSIE NOORDOOSTPOLDER
Tekst en foto’s: Jeroen Reinhold
De excursie naar de Noordoostpolder om de weidevogels eens nader te bekijken was geslaagd. Veel kieviten, grutto’s en scholeksters en een enkele tureluur en bontbekplevier waren ons deel. Al met al een geslaagde excursie al hadden er meer leden mee gemogen.....
 
De opkomst voor de excursie op zaterdag 18 april was beperkt tot Petra en Jeroen. Gelukkig had onze excursieleider Jan Nagel nog een oude studiegenoot over zodat we met zijn vieren door de wijde velden trokken.
Bij Rutten zijn we eerst grutto’s wezen bekijken. Een flink aantal was in de graslanden aanwezig. Echt broeds leken de dieren nog niet omdat ze te luidruchtig opvlogen toen we aankwamen. We hebben dan ook geen nest gevonden.

TureluurDe tulpenvelden waren op deze mooie lentedag op zijn mooist. Paarse tulpen met een gele kwikstaart rustend tussen deze tulpen blijft dan ook een mooi gezicht.
Op de locatie aan de Noordermeerweg waren we vooral benieuwd of de bontbekplevier zich zou laten zien. Na eerst de tureluurs aanschouwd te hebben was het zoeken naar de kleine en onopvallende bontbekjes. Aan het geluid te horen moesten ze er wel zijn. Uiteindelijk hebben we enkele paartjes gespot.

De boer had recent de uien ingezaaid en had daarvoor een nestje bontbekken verplaatst. Dat zag er goed uit al was niet helemaal duidelijk of dit nest nog wel in gebruik was. De eieren leken wat aan de koude kant. Bontbekken zijn dan ook gevoelig voor verplaatsingen van het nest: iets wat bijvoorbeeld voor kieviten heel goed werkt.
 
GruttonestLandschapsbeheer is daarom met een proef begonnen: het uitzetten van schelpenbanken in al ingezaaide uienvelden: percelen waar daarna weinig bewerkingen meer plaatsvinden. De schelpenbanken moeten de bontbekplevieren uitnodigen om te gaan broeden. Rond hun nest zijn namelijk vaak schelpen te vinden die de vogels hebben verzameld.
Na de balts van de scholeksters nog bekeken te hebben, vertrokken we weer huiswaarts. Uitgewaaid en vol nieuwe ervaringen blijft de vraag in ons achterhoofd rondspoken: hoe lang zal dit fenomeen nog te bekijken zijn in Flevoland? Ook dit jaar had Jan het gevoel dat er weer minder vogels waren. De tellingen van alle weidevogelbeschermers zal over enkele maanden duidelijkheid geven of het gevoel juist is. Deze dag hebben we in elk geval nog van deze vogels genoten.

Grutto

 


Deelnemers excursie
VOGELEXCURSIE PIER VAN IJMUIDEN
Tekst en foto's: Jeroen Reinhold
Op zaterdag 29 november vertrokken Peter, Ria, Petra en Jeroen naar de pier van IJmuiden. Doel was om nog enkele leuke vogelsoorten te scoren. In de excursieaankondiging in het Lokvogeltje stond dat we ons goed moesten aankleden, dus gewapend met thermo-kleding stapten we in de auto waar de verwarming gedeeltelijk stuk was: hij blies de eerste vijf minuten flink wat warme lucht de ruimte in zodat het even flink zweten was. Rond een uur of tien kwamen we bij de pier. De eerste meters bij de pier leverde meteen leuke soorten op: bonte pieten (scholekster, red.) met ook de kleine pietjes (steenlopers).

 

SteenloperTevens dobberde er ook meteen een ijseend zodat de dag al niet meer stuk kon. Voordat we bij het eind van de pier waren, moesten we tientallen vissers passeren. Een mooie gelegenheid om wijting en schar te aanschouwen: zijn die gevangen vissen nog ergens goed voor. Op de basaltblokken liepen niet alleen steenlopertjes maar ook enkele paarse standlopers die zich goed lieten zien. Voor de beginnende vogelaars dus een goede start om deze kleine vogels uit elkaar te houden. De vogelkennis werd even later nog aangescherpt: kent u het verschil tussen een aalscholver en een kuifaalscholver?

KuifaalscholverWij ondertussen wel want beide zwommen naast de pier zodat duidelijk werd dat de kuifaalscholver kleiner, slanker en donkerder is dan een aalscholver. 

Het einde van de pier is een goede plek om trek waar te nemen, dus de langsvliegende vogels kregen de aandacht.

Meest opvallend waren een Jan-van-Gent en een Parelduiker. Jeroen wilde graag een gewone zeehond zien, en ook dat is daar gelukt.

IJseendTerug over het strand richting de warme chocolademelk leverde geen bijzondere vogels op, al wilden we nog graag strandleeuweriken zien. Op het strand kwamen wel zeeklit of hartegel (Echinocardium cordatum), stompe alikruik (Littorina littoralis) en strandgaper (Mya arenaria) tegen. Al met al een geslaagde dag en dankzij de thermo-kleding niet te koud. Voor herhaling vatbaar.

Waargenomen soorten

Vogels Vissen Zoogdieren Overige
aalscholver oeverpieper schar gewone zeehond ronde alikruik
eidereend paarse standloper wijting   strandgaper
fazant parelduiker     zeeklit  
fuut scholekster      
huismus smient      
ijseend spreeuw      
jan-van-gent steenloper      
kleine mantelmeeuw stormmeeuw      
kokmeeuw wilde eend      
zwarte kraai zilvermeeuw      
kuifaalscholver        

vuurtoren met jan-van-gent

Deel deze pagina