maandag 20 november 2017
Op donderdag 16 november jl. kwam Ronald Messemaker, boswachter van Natuurmonumenten, een presentatie geven over zijn werk in de Wieden en Weerribben in de omgeving van Giethoorn. De lezing vond plaats in het multifunctioneel centrum “De Roef” in Harderwijk. Nadat Rob Nijman iedereen had welkom geheten stak Ronald van wal. Ronald is 24 jaar werkzaam als boswachter bij de Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden.
Dit laagveengebied geeft hem zoveel inspiratie dat hij daar de komende jaren nog veel kan fotograferen. Naast de fotografie reist hij de hele wereld rond om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. Uiteraard gaat de camera dan ook mee.
Tijdens de lezing liet hij alle facetten van de bijzondere flora en fauna van dit grootste laagveenmoeras van West-Europa zien. De vier seizoenen stonden centraal, beginnend met de winter en eindigend met de winter. Hij begon te vertellen dat dit gebied bekendheid kreeg door de film “De Fanfare” die in 1958 in Giethoorn opgenomen werd en geregisseerd werd door Bert Haanstra. Het was een van de succesvolste films uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Hierdoor raakte Giethoorn in trek bij toeristen. Momenteel is Giethoorn ook weer in het nieuws vanwege de overlast van Chinese toeristen.
Ronald vertelde over de monitoring van het gebied, de 90 vrijwilligers die daarbij ingezet worden, de eendenkooien, de Zwarte Stern club, de Watersnip (het gebied is inmiddels uitgegroeid tot een 10.000 ha groot natuurgebied) over de rietmaai (die op 16 april moet stoppen) over de 125 pachters die riet snijden; over Giethoorn en zijn grachten en typische bebouwing; over planten, vogels en insecten; ‘s- winters openstelling ten behoeve van schaatsers. Vervolgens werden we getrakteerd op prachtige foto’s van Grote Zilverreiger, Bokje, Baardmannetje, Roerdomp, Zeearend, Aalscholver, Velduil, Rietgors, Blauwborst, (ook de Roodgesternde Blauwborst -een dwaalgast- kwam aan de orde); Wulp, Watersnip, een paartje baltsende Watersnippen, de Roodborsttapuit. Er werd ons nog een ruime blik gegund in het Nationaal Park Weerribben–Wieden.
Ook gaf Ronald een toelichting op de vossenjacht. Omdat bepaalde zeldzame soorten in dit Nationale Park bedreigd worden door de vos, wordt er vossenjacht bedreven, hetgeen succes heeft. De vogels brengen nazaten groot. Nog meer foto’s van Kleine Plevier, IJsvogel, Heidekikkers, Geoorde fuut (met de felrode ogen) en de Rietzanger, Snor, Kleine Karekiet, Bosrietzanger; en de Krabbenscheer, de voorbode van laaglandveen, voorts de Zwarte sterns en hun monitoorders. Ronald gaf hierbij een korte toelichting op de gang van zaken bij de broedbescherming en de wijze van monitoring.
Na een korte pauze ging de spreker nog even door over de Krabbenscheer. Hij verluchtigde zijn spreekbeurt met fraaie plaatjes van de broedende Zwarte Sterns, Groene Glazenmakers (en andere libellen). Daarna kwam de Otterskooi aan de orde en de oude cultuur van de eendenkooien alsmede het leven van een kooiker. En bosbewoners aangepast aan het leven in en om de kooikersplassen, zoals de Boommarter, het Ree, de Bosuil en de Koekoek. Ook toonde Ronald plaatjes van (bijzondere) orchideeën, zoals de Groenknolorchis.
Waar voorheen de Grote Vuurvlinder nog in de Wieden voorkwam, is deze nu alleen nog te vinden in de Weerribben. Ronald liet ook nog foto’s zien van Paapje, Hazen, Zilveren Maan, Grauwe Klauwier, Aardbeivlinder, drie soorten sprinkhanen. Vanuit de Vogelkijkhut de Auken (en andere):Purperreiger, Kwak, Lepelaar, Waterral, Porseleinhoen, Waterhoen en het Kleinst Waterhoen.
‘s Zomers: Boomvalk en Ooievaar. Dan is ook de Zoetwaterkwal -Craspedacusta sowerbii-te zien. Deze is opgedoken in de wateren rondom Giethoorn. Een invasieve exoot uit China.
Herfst: Grote Oeverspin die een Watersalamander had gevangen; de Visarend, Ganzen en een (jonge) Klapekster. De spreker eindigde met enkele zoogdieren, met name de Otter, Hermelijn en Bunzing.
Het was een uitermate leerzame en goedbezochte lezing. Ruim veertig belangstellenden waren aanwezig.
De avond was georganiseerd door de KNNV afdeling Noordwest Veluwe in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe.
Recent is het boek “Vogels van het Nationaal Park Weerribben-Wieden” van Obe Brandsma, Jeroen Bredenbeek en Ronald Messemaker verschenen. Dit boek is te verkrijgen voor de prijs van € 25,-. Indien U het wilt aanschaffen dan kunt U het aanvragen door een email te sturen naar onze secretaris.
Emailadres: secretaris@noordwestveluwe.knnv.nl

Hans Fondse en Jan Willem Jonker

Deel deze pagina