KNNV afdeling Oost-Achterhoek. Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 is voor de afdeling een goed jaar geweest. Er werden 27 excursies gehouden, waarvan 13 publieksexcursies in samenwerking met de IVN afdeling Oost-Achterhoek. Samen het de IVN afdeling werden ook 10 thema avonden georganiseerd, o.a. over de wolf in Nederland, weidevogels en energietransitie in onze regio. Deze avonden werden goed bezocht; gemiddeld ca. 40 mensen.

De werkgroep Natuurbeheer organiseerde 7 natuurwerkdagen, o.a. in de Steengroeve de Muggenhoek en landgoed Kotmans. Hierbij waren gemiddeld 11 mensen aanwezig. Ook de andere werkgroepen hielden hun activiteiten. De paddenstoelenwerkgroep hield 5 excursies naar o.a. het Gossink, de Leemputten en het landgoed Kotmans (gemiddeld 12 deelnemers) en 4 determineer-avonden (gemiddeld 4 deelnemers). De mossenwerkroep hield 2 excursies en 2 determineer-avonden. De insectenwerkgroep hield 2 excursies. Over de samenhang bij de insectenwerkgroep maakt het bestuur zich zorgen evenals de opkomst bij onze eigen KNNV excursies. Deze was slechts 8 deelnemers gemiddeld. Wij moeten geen vereniging worden met papieren leden!

 

2019 was een jaar waarin werd uitgeblazen van de feestelijke activiteiten in het jubileumjaar 2018. Van het jubileumboekje zijn nog tientallenexemplaren in voorraad. Dat komt o.m. doordat veel leden hun jubileumboekje met korting nog niet hebben opgehaald. D3e lopende zaken werden echter weer goed opgepakt. De gezamenlijke plantenwerkgroep met het IVN heeft zich dit jaar beziggehouden met bijzondere biotopen in onze regio.

Het ledenaantal bleek vrijwel gelijk. De financiële situatie is goed met een stevige reserve. Het bestuur is dit jaar 10x bij elkaar geweest en 2x bestuursoverleg met de IVN afdeling Oost-Achterhoek. De samenwerking met het IVN loopt nog steeds goed. Wij willen deze samenwerking zo mogelijk verder uitbreiden. In het bestuur waren er twee mutaties. Marije van Weperen trad dit jaar reglementair af en stelde zich niet herkiesbaar. Wilma van Lochem heeft het secretariaat overgenomen. Onze natuurhistorisch secretaris Fred Bos is zeer ernstig ziek geworden en moest daardoor zijn functies meteen neerleggen. Thea Croese heeft zich bereid verklaard zijn functie over te nemen.

De landelijke KNNV heeft haar indeling in gewesten dit jaar gewijzigd. Dit is nu provinciaal geregeld. Voorheen behoorden wij tot het gewest Gelderland-Zuid. Het nieuwe gewest heeft in mei plannen voor een week van de biodiversiteit. Hier zullen wij ook een bijdrage aan leveren d.m.v. een inventarisatie.

 

Onze doelstellingen bij de activiteiten:

  1. Natuurstudie. Er waren een aantal specifieke excursies zoals naar de voorjaarsflora bij Wüllen (D), de Willink Weust en de omgeving van het Nonnenven in Kotten. Ook de thema avonden met het IVN waren van hoog niveau met o.a. de avond over de Oehoe in de Achterhoek, de woeste gronden en het historisch landschap bij Meddo of over de betekenis van de micro organismen.
  2. Natuurbeleving. Vooral het voorjaar was weer uitzonderlijk droog. Het overloop gebied in Kotten wat we bezochten leek dan ook meer op een steppe. Ook bloeiende planten zoeken toen het gevroren had, leverde tot ieders verrassing zeker 20 soorten op.
  3. Natuurbescherming. De werkgroep Natuur & landschap Winterswijk waarin wij participeren heeft zich dit jaar beziggehouden met de Beleidsvisie landschap en biodiversiteit rond Winterswijk en heeft overleg gehad met de gemeente Winterswijk over de bedrijfsterreinen aan de Misterweg en de ecologische verbindingszone ter plaatse. De werkgroep Natuurbeheer heeft ook dit jaar weer diverse natuurgebiedjes onderhouden o.a. aan de Besselinkschans, de Muggenhoek en bij De Haarman.

Deel deze pagina