Notulen Jaarvergadering 4 maart 2019   


Aanwezig van het bestuur:

Ed Grotenhuis

Voorzitter

Marije van Weperen

Secretaris

Ron Krabben

Fred Bos

Hannie Waalders

Penningmeester

Natuurhistorisch secretaris

Bestuurslid

 

De volgende 15 personen waren aanwezig:

Dhr. Louis-Jan van den Berg; dhr. Fred Bos; dhr. Ed Grotenhuis; dhr. Bert van Jaarsveld; dhr. Ron Krabben; mw. Margreet van Nijkerken, mw. Jetty Rodenburg; mw. Jopie Schreurs; mw. Hermien Toebes; mw. Hannie Waalders;  mw. Marije van Weperen, dhr. Raymond van der Laan,  mw. Marijke Huysse, mw. Els van Dijk, mw. Wilma van Lochem.

Afmeldingen zijn ontvangen van:

 

Opening

a  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

Ingekomen stukken

a  De secretaris heeft geen ingekomen stukken ontvangen.

 

Notulen jaarvergadering 2018

a  Fred merkt op dat het Gewest Gelderland Zuid niet meer bestaat, het is nu gewest Gelderland.

b  Ed vraagt of Louis-Jan nog reacties heeft gehad op de glimwormactie. Er zijn verscheidene reacties/waarnemingen geweest van Winterswijk tot Nunspeet

c  Jopie Schreurs heeft in de wijk De Pas een idylle gecreëerd. Door de droge zomer stond het nog niet helemaal in volle bloei, maar het begin is er.

d  Ook dit jaar hebben we weer een bijdrage ontvangen van de Rabobankactie Hart voor de Achterhoek.

e  De aanwezige leden keuren de notulen van de jaarvergadering van 2018 goed.

 

Jaarverslag 2018

a  De voorzitter neemt het verslag per pagina door. Aansluitend vraagt hij of er nog vragen zijn over het jaarverslag 2018.

b  Jubileumdoelen zijn behaald, behalve het realiseren van de fietsroute.

c  Wisselende aantallen bezoekers van de excursies en lezingen. De lezing van Gerrit Jansen ging niet door, dit was echter niet goed gecommuniceerd.

d  De voorzitter bedankt vervolgens de secretaris voor het opstellen van de stukken.

 

Verslag van de werkgroepen

Werkgroep Insecten

    Een aantal excursies gehouden.

Werkgroep Mossen

    Ton Reerink is een trouwe deelnemer, daarnaast nog een geïnteresseerde die af en toe deelneemt.

Werkgroep Paddenstoelen

    Door het droge jaar waren de paddenstoelen schaars en minder te zien tijdens de excursies.

d Werkgroep Planten

   Wisselend aantal deelnemers. Je kunt merken dat mensen verschillende verplichtingen hebben  wat van invloed is op het aantal deelnemers.

Werkgroep Natuurbeheer

    Het is altijd spannend hoeveel deelnemers er zijn, maar toch elke keer weer een leuk groepje. Wel wat pech gehad met het weer. Ook bij Marijke is een
    natuurwerkklus uitgevoerd.

 Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en raden, waarin de afdeling     geacht wordt te participeren o.a.:

De Beleidsraad van het LB

    Men zit op het ogenblik met het punt: Wat moeten we nu? De samenwerking met IVN gaat niet  door. De voorzitter van de landelijke vereniging, Bart Heijne, is op
    dit moment bezig te kijken hoe we de KNNV meer kunnen promoten. Hij was ook aanwezig op de uitreiking van ons jubileumboekje.

Het Gewest Gelderland Zuid

    Gelderland Zuid wordt heel Gelderland. Het moet allemaal op elkaar worden afgestemd.

Platform Natuur & Landschap Winterswijk

     Rody Schröder is onze contactpersoon daar. Het platform heeft afgelopen jaar niet veel actie gehad. Er is een nieuwe ecoloog bij de gemeente
    Winterswijk: Arjan Poelmans.

 

Financieel verslag 2018

a  Er is veel geld in en uit gegaan door het jubileumboekje. We hebben hierop geen verlies gemaakt. Er zijn nog boekjes over die voor leden voor vijf euro te koop zijn.

b  Ron licht het financiële verslag toe.

c  Ron vertelt dat de portikosten erg hoog zijn door het versturen van de Gagea per post en oppert de Gagea digitaal te versturen. Marijke: er zijn oudere leden die
    geen digitale middelen hebben en veel mensen vinden een papieren versie fijner. Els van Dijk: Je zou toch kunnen inventariseren wie het boekje digitaal wil
    hebben? Magreet: bij een digitale versie raak je je adverteerders kwijt. Raymond oppert drie keer per jaar een Gagea in plaats van vier keer is ook een optie. Hij
    biedt ook aan Gagea's rond te brengen.

d  Afdracht landelijke vereniging is hoog. Raymond: Moeten we dan ook niet wat met de contributie omhoog. Ed: Dit is een mogelijkheid, maar we kunnen ook
    proberen op andere manieren geld binnen te krijgen zoals door adverteerders. Ron: als het aan mij ligt dan verhogen we de contributie nog niet zolang we nog
    voldoende inkomsten hebben.

e  Marijke: waarom hebben wij boekjes van de SMVV ingekocht? Boekjes Stichting Marke Vragender Veen zijn door het bestuur ingekocht als relatiegeschenk,
    waardoor de subsidieverleners een voorbeeld hadden van hoe het jubileumboekje vorm gegeven zou worden.

f   Jopie: wat is public relations? Ron: banners, vlaggen, posters.

        

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie

a  Bert van Jaarsveld en Louis-Jan van den Berg hebben de kascontrole gedaan. Alles is in orde bevonden. Compliment voor Ron Krabben.

b  Louis-Jan van den Berg komt nog een keer terug in de kascommissie, daarnaast zal (moeten we nog aanwijzen/ nabellen) voor twee jaar plaatsnemen in 
   dekascommissie.

c  De voorzitter bedankt vervolgens de penningmeester voor het opstellen van de stukken.

 

Begroting 2019

a  De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2019.

 

10  Bestuursmutaties

a  Hannie Waalders is aftredend en stelt zich beschikbaar voor nog een jaar algemeen bestuurslid. Zij wordt herkozen.

b  Marije is aftredend en niet herkiesbaar als secretaris. Wilma van Lochem heeft zich beschikbaar gesteld en wordt gekozen tot nieuwe secretaris.

 

11  Verkiezing van afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering van de landelijke KNNV:

a  De voorzitter vraagt of er dit jaar leden zijn die met hem naar de V.V. willen gaan? Er zijn geen aanmeldingen, dus het wordt overgelaten aan het bestuur.

 

12  Jaarplan 2019

a  De voorzitter neemt het verslag per pagina door. Aansluitend vraagt hij of er nog vragen zijn over  het jaarplan 2019.

 

13  Samenwerking met het IVN

a  Samenwerking wordt op zelfde voet verder gezet.

 

14  Ed wordt benoemd tot erelid van de afdeling.

 

15  Rondvraag

a  Hermien: blijf datums excursies goed op elkaar afstemmen, zodat de activiteiten niet samenvallen.

b  Ed: Arjan Poelmans (ecoloog van de gemeente Winterswijk zoekt drie vrijwilligers die mee willen doen aan het wildcameraproject. Een project van ondermeer
   Universiteit Wageningen en de  Zoogdierenvereniging met wildcamera's in de achtertuin. De vrijwilligers moeten de beelden uitlezen en camera
   vervangen/verplaatsen. Ron mailt de vraag rond

c  Zaterdag 23 maart houdt de kringloopwinkel een themadag met als thema voorjaar. De KNNV is gevraagd of we er met kraampje willen staan. Wie kan er helpen
   van 9:00-16:00 uur? Margreet oppert een diashow te laten zien. Els: misschien moet je Henny vragen om er met zijn nestkasten te gaan staan.

d Ons lid Wim de Leeuw is ernstig ziek.

e  We lenen onze takkenscharen niet uit voor andere activiteiten dan die van de natuurwerkgroep.

f   Marijke: Wat kan ik doen als ik iets heb wat ik aan alle leden wil laten weten? Daarvoor moet je Ron hebben.

g  Marijke: Kan er ook bij foto's een naam van de plant worden vermeld. Ron: Dit is niet mogelijk in  het album.

h  Raymond: hoe wordt 23 maart georganiseerd? Ed: Je kunt aan mij doorgeven of je kunt helpen.

i   Margreet: Wat doen we om meer leden te krijgen? Ed: Gagea's verspreiden. Persberichten door Hannie. Hermien: misschien moet je een bijdrage vragen
    voor niet-leden.

                                                                                                                                                                    

 

Sluiting: de voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.

 

4 maart 2019

Marije van Weperen

Secretaris KNNV Oost–Achterhoek

Deel deze pagina