KNNV

Afdeling Oost-achterhoek

 Notulen

Jaarvergadering 5 maart 2018


Aanwezig van het bestuur:

 

Ed Grotenhuis

Voorzitter

Marije van Weperen

Secretaris

Ron Krabben

Fred Bos

Hannie Waalders

Penningmeester

Natuurhistorisch secretaris

Bestuurslid

 

De volgende 17 personen waren aanwezig:

 

Dhr. Louis-Jan van den Berg; dhr. Fred Bos; dhr. Ton Delsink, dhr. Henny Esselink; dhr. Ed Grotenhuis; dhr. Bert van Jaarsveld; dhr. Ron Krabben; dhr. Rob Lanjouw; Jan Nijeboer; mw. Margreet van Nijkerken, dhr. Ton Reerink; mw. Jetty Rodenburg; mw. Jopie Schreurs; mw. Hermien Toebes; mw. Hannie Waalders;  mw. Marije van Weperen, dhr. Jan Wiggers.

 

Afmeldingen zijn ontvangen van:

 

Mw. Marijke Huysse (was wel bij de borrel)

 

Opening

a  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ed bedankt alle leden die hand- en spandiensten doen voor onze afdeling.

 

Ingekomen stukken

a  De secretaris heeft geen ingekomen stukken ontvangen.

 

Notulen jaarvergadering 2017

a  Jopie Schreurs merkt op dat ze in de notulen haar naam ziet staan bij de werkgroep planten om te               assisteren. Hier is geen sprake van. Dit is er per abuis in te komen staan.

b  De aanwezige leden keuren de notulen van de jaarvergadering van 2017 goed.

 

Jaarverslag 2017

a  De voorzitter neemt het verslag per pagina door. Aansluitend vraagt hij of er nog vragen zijn over                het jaarverslag 2017.

b  Niet alle doelen van het jaarplan zijn bereikt.

c  Het ledenaantal is stabiel gebleven. Hermien: Misschien moet je een bedrag voor excursies              vragen aan niet-leden. Of je ontvangt geld of je haalt ze misschien over om lid te worden. Ton: Bij              de lezingen is dit een jaar geleden ingevoerd. Het stuitte op veel bezwaren, maar in de praktijk is      het aantal deelnemers niet minder.

d Hermien: Wees er alert op dat er niet meerdere excursies op één dag worden gepland. Fred: Dat     moeten we inderdaad beter afstemmen. Jan Nijeboer: Bij het IVN zit er een structuur in. Dan krijg             je het effect van herhaling. De leden weten dan bijvoorbeeld dat er iedere derde zondag van de              maand een excursie is.

e  De voorzitter bedankt de secretaris voor het opstellen van de stukken.

 

Verslag van de werkgroepen

Werkgroep Insecten

     Er zijn een aantal insectenexcursies geweest.

Werkgroep Mossen

     Opkomst bij mossenexcursies erg laag, behalve die bij het Masterveld. Situatie blijft gelijk aan    vorig jaar. Margreet merkt op dat het misschien leuk is om een keer een combinatie    lezing/excursie over mossen te doen. Vraag desnoods een klein bedrag voor deelname, mogelijk              dat je dan meer mensen trekt. Fred en Louis-Jan: dit zou een optie te kunnen zijn voor het najaar.

Werkgroep Paddenstoelen

                 Er zijn meerdere paddenstoelenexcursies en determinatie-avonden georganiseerd. Er is een vaste            kern van deelnemers. Mogelijk dat we voor komend jaar op zoek moeten naar een andere locatie voor de determinatie-avonden.

d Werkgroep Planten

     In 2017 is de plantenwerkgroep opgestart in samenwerking met het IVN. Verslag is toegevoegd                aan het jaarverslag. In 2018 gaan we verder met het organiseren van plantenexcursies.

Werkgroep Natuurbeheer

     Hermien: We zijn 7x op pad geweest. Diverse terreintjes: Lievelde, Nonneven, Steengroeve,         rondom Winterswijk. Bijna alle buurtschappen hebben we wel gehad. Telkens een leuke groep                 van ongeveer tien mensen. Drie keer hebben asielzoekers geholpen met het natuurbeheer in het             kader van het project 'Aan de slag' van Monique Wieskamp. Het waren mannen die wilden           aanpakken, daardoor was tijdens de natuurwerkdag bij het Nonneven om half drie het werk al                klaar. Ze vonden het leuk om met ons te eten. Ze namen zelf niets aan eten mee, maar er werd     voor soep en brood gezorgd.       

     De werkgroep wordt ouder: een dag wordt haast te lang. 's Middags zijn we dan met weinig      mensen. Hier moeten we als vereniging over nadenken. Moeten we bijvoorbeeld alleen een         ochtend pakken? Maar dat is weer zonde, want dan komt de kar voor een paar uurtjes. Ook          moeten we als vereniging nadenken over veiligheid. Wat als er wat gebeurt, dan zit je vaak op            een afgelegen plek. Eigenlijk moet je als vereniging een soort protocol hiervoor hebben. Verder heeft de werkgroep contact met de Van der Lugtstichting. Ze sponsoren ons jubileumboekje in ruil               voor een jaarlijkse excursie op de Horstermaat.

 

Verslag van de vertegenwoordiging in de verschillende activiteiten en raden, waarin de afdeling         geacht wordt te participeren o.a.:

De Beleidsraad van het LB

     Voorzitter Ed Grotenhuis is hierbij aanwezig geweest. Het Landelijk Bestuur maakt een pas op de           plaats, want de gehele samenwerking met het IVN is afgeblazen. Waarschijnlijk een geldkwestie.                Het IVN is namelijk een professionele organisatie van zo'n honderd man. Ook het              combilidmaatschap komt niet van de grond. Bij het IVN moet je 10 euro afdragen aan de                 landelijke vereniging, bij de KNNV 20 euro.

Het Gewest Gelderland Zuid

     We houden elkaar op de hoogte. De voorzitter van het Gewest Gelderland Zuid wordt voorzitter              van de landelijke KNNV (Bart Heijne).

Platform Natuur & Landschap Winterswijk

     Ed heeft contact gehad met Rody over hoe het er voor staat. Er is 1-2 x per jaar een bijeenkomst en            zo nodig telefonisch contact. Bijvoorbeeld over de uitbreiding van HSF, ijsbaan weg, onderdeel        EHS. Dit woog niet op tegen de economische belangen. Ze hebben wel enige compensatie bereikt.               In maart komt het platform bij elkaar om het concept landschapsontwikkelingsplan te bespreken         met de nieuwe ecoloog van de gemeente, Arjan Poelhuis.  In mei is er weer een platformoverleg.   Rody is bezig met ecologisch bermbeheer. De gemeente wil het ecologisch gaan beheren, dus        maaien en afvoeren.

 

Financieel verslag 2017

a  De penningmeester geeft toelichting op het financiële verslag. Hij geeft aan dat we er net zoals       voorgaande jaren financieel goed voor staan.

b  Hermien: Het natuurbeheer heeft minder opgeleverd. Hoe kan dat? Ron: Dit is afhankelijk van      welk gebieden we zijn geweest. Voor de één krijgen we meer dan voor de ander. En die van          januari, zoals de Haarman telt pas voor 2018 mee. Louis-Jan: Misschien eens aankaarten bij     Lindeboom (eigenaar stukje natuurgebied van de Besselinkschans) of hij een vergoeding wil          geven.

              

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe commissie

a  Jetty Rodenburg meldt dat zij samen met Bert van Jaarsveld de kasstukken steekproefsgewijs         heeft      gecontroleerd. Alles is in orde bevonden. Compliment voor Ron Krabben.

b  Bert van Jaarsveld komt nog een keer terug in de kascommissie. Tijdens de vergadering meldt        zich geen tweede kandidaat voor de kascommissie. Het bestuur gaat op zoek naar iemand.

c  De voorzitter bedankt de penningmeester voor het opstellen van de stukken.

 

Begroting 2018

a  De penningmeester geeft een toelichting op de begroting van 2018.

 

10     Bestuursmutaties

a  Dit jaar is er geen bestuurslid aftredend.

 

11     Verkiezing van afgevaardigden naar de Vertegenwoordigende Vergadering van de landelijke KNNV:

a  De voorzitter vraagt of er dit jaar leden zijn die met hem naar de V.V. willen gaan? Er zijn geen      aanmeldingen, dus het wordt overgelaten aan het bestuur.

 

12     Jaarplan 2018

a  De voorzitter neemt het verslag per pagina door. Aansluitend vraagt hij of er nog vragen zijn over                het jaarplan 2018.

b  Ron: op de website kun je de jubileumactiviteiten zien. Kijk hier dus ook regelmatig op.

 

13     Samenwerking met het IVN

a  Dit jaar is een gezamenlijke plantenwerkgroep opgezet.

b  Door de gezamenlijke lezingen hebben we ook meer mogelijkheden om aansprekende lezers uit te               nodigen.

c  Landelijk samenwerking afgeblazen. Regionaal loopt het goed. Jan Nijeboer: Is het mogelijk            regionaal een structuur aan te brengen? Jan: Is er op bestuurlijk niveau een overlegorgaan? Ed:     Ons bestuur heeft 1 a 2x per jaar gezamenlijk overleg. De werkgroepen voor de lezingen en       wandelingen hebben      ook gezamenlijk overleg,

 

14     Jubileumjaar

a.      Jubileumactiviteiten

         Ed benoemt de jubileumactiviteiten. In maart is de eerste jubileumexcursie met als thema de Gagea. Daarna volgen er nog verscheidene jubileumactiviteiten. Houd de Gagea in de gaten. Ron heeft de concept jubileumfietsroute klaar. Deze wordt in juli uitgegeven.

b.      Jubileumboekje

          Jan Wiggers: Kun je het ook kopen. Ed: Ja! Voor leden voor vijf euro te koop. Op 16 mei om 12:00 uur wordt het eerste boekje uitgedeeld door de burgemeester. Waarschijnlijk wordt dat de basisschool van Kotten. Hermien: de teksten zijn zo geschreven dat het voor iedereen interessant is.

        

 

 

15     Rondvraag

a  Ton Reerink: Hoe was het vroeger? Was toen de gemiddelde leeftijd van de leden ook zo   hoog? Ed: Gemiddelde leeftijd is wel tien jaar hoger geworden. Ton: Hoe groot is de kans dat we               de 125 jaar halen? Ed is optimistisch. Vooral zestigplussers zullen lid worden. Zolang het bestuur       maar voltallig is. Misschien dat je uiteindelijk bijvoorbeeld tot een fusie moet komen. Ton: Je kunt           het beter voor zijn.

b  Marijke: Tip organiseer een lezing over tuinvogels herkennen voorafgaand aan de               tuinvogeltelling.

c  Louis-Jan wil aandacht voor de glimworm. Ga in juni is om 23:00 uur 's avonds buiten kijken. Die               beesten geven licht. De vrouwen zitten in het gras en de mannetjes komen aanvliegen. Jopie: Bij                 Den Oppas (Korenbrugerveen) zitten ze nog steeds. In Babberich veel, vooral in ruigte.

d Jopie Schreurs: Kunnen wij de gemeente niet een idylle aanbieden vanwege het 100-jarig bestaan?               Bijvoorbeeld een stukje grond zo veranderen dat er weer een bloemrijk en vlinderrijk stukje land             komt.

e  Ed/Hermien: wij staan bij Horen & Zien geregistreerd, dus bij een nieuwe aankoop kan een deel naar de vereniging gaan.

f   Ed: Ook dit jaar Rabobank Hart voor de Achterhoek. Daar kunnen we hopelijk weer wat geld mee                ophalen.

 

 

Sluiting: de voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.

 

5 maart 2018

Marije van Weperen

Secretaris KNNV Oost–Achterhoek

Deel deze pagina