In 2011 bestond onze afdeling 74 jaar. De kernactiviteiten van de KNNV vallen onder drie categorieën: natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming.

1. Natuurbeleving

Er zijn dit jaar 29 excursies georganiseerd waarvan 3 openbare. De gemiddelde opkomst was 10 deelnemers per excursie. Ook de openbare activiteiten werden dit jaar goed bezocht. Alle excursies werden d.m.v. een e-mailbericht extra onder de aandacht van de leden gebracht. Dat leverde meer deelnemers op.

2. Natuurstudie

Dit jaar is het aantal werkgroepen binnen onze afdeling gelijk gebleven. Ze zijn actief op het gebied van vogels, insecten, mossen, paddenstoelen, planten en plaggen. Daarnaast zijn er drie werkgroepen actief zijn op een specifiek terrein: ‘Kaaistoep’, ‘Dongevallei’ en ‘Stadsnatuur’.

Het aantal actieve leden per werkgroep varieert van 5 tot 31 leden. De uitgebreide jaarverslagen per werkgroep liggen hier ter inzage en komen op de website maar alle werkgroepen passeren nu kort de revue.

Mossenwerkgroep:

In 2011 is door de werkgroep Fort Crèvecoeur nabij Den Bosch en Zorgpark Voorburg in Vught geïnventariseerd. Er zijn twee fraaie verslagen van gemaakt en bij de aanbieding aan de terreineigenaar was de plaatselijke pers aanwezig.

Door het overlijden van Chris Buter, vele jaren beeldbepalend lid van de werkgroep, moeten de leden van de werkgroep zich gaan beraden over de toekomst.

Vogelwerkgroep:

De vogelwerkgroep is de grootste werkgroep van onze afdeling. Voor de onderlinge communicatie werd 30x Ut Tèèrpötje uitgegeven. Maandelijks gaan de leden van de werkgroep één maal samen op pad en komen zij bijeen op de derde dinsdagavond van de maand. Daarnaast werken zij mee aan tellingen in Kaaistoep, Dongevallei, Noorderbos, Meetnet Urbane soorten, werd een vogeltrekdag gehouden en een vogelcursus verzorgd voor de KVO uit Goirle.

Paddenstoelenwerkgroep:

Het seizoen 2011 begon voor de paddenstoelenwerkgroep al vroeg: een verregende augustusmaand zorgde voor een vervroegd begin van het paddenstoelenseizoen.

Een bijzondere vondst was de Kammetjesstekelzwam, die uiteraard uitgebreid is bekeken en gefotografeerd. Er werden 17 excursies georganiseerd, waarbij 398 verschillende soorten werden genoteerd. In september werd een weekje in de Eifel doorgebracht en in oktober werd een openbare excursie gehouden, die veel belangstellenden trok.

Plagwerkgroep:

In 2011 is de plagwerkgroep 9 keer actief geweest op de Regte Heide. De vaste kern bestaat uit 5 leden. Daarnaast werken er incidenteel enkele vrijwilligers mee.

De werkzaamheden van dit jaar zijn o.a. het maaien van de groeiplaats van Beenbreek met een vlagzeis en het selectief maaien en plaggen van een hoger gelegen terreintje waar een veldoven heeft gestaan, Op 5 november zijn 25 vrijwilligers actief komen helpen in het kader van de Landelijke natuurwerkdag.

Insectenwerkgroep:

De werkgroep komt wekelijks bijeen en bestaat uit 11 leden. Er wordt gestaag verder gewerkt aan verzameld materiaal uit de Kaaistoep, dat na determinatie wederom nieuwe soorten oplevert voor zowel de Kaaistoep als de collectie van Natuurmuseum Brabant.

In juli werd een excursie verzorgd naar de Mortelen.

Plantenwerkgroepen (2):

De plantenwerkgroep locatie Tilburg bestaat inmiddels vier jaar en telt inmiddels 11 leden.

Net als in 2010 lag de nadruk op het vergroten van de kennis op het gebied van plantenfamilies, soorten en determinatiekenmerken. Tevens werd gekeken naar de relatie met de omgeving.

In Den Bosch zijn nog enkele leden ‘s middags actief met planten.

Kaaistoep:

In 2011 is het onderzoek met volle kracht voortgezet. De Kaaistoep is inmiddels een landelijk bekend terrein, waar steeds meer ‘externe’ medewerkers graag een bezoek aan brengen. In april verschijnt het 17de onderzoeksverslag.

Stadsnatuur:

In 2011 zijn dor de werkgroep Stadsnatuur geen activiteiten ontplooid.

De werkgroep leidt een rustend bestaan maar wil vooral de mogelijkheid hebben in te spelen op de actualiteit inzake Natuur in de stedelijke omgeving.

Dongevallei:

In februari is de werkgroep ‘Dongevallei’ officieel opgericht. Het belangrijkste doel van de werkgroep is het coördineren van het monitoring-onderzoek en de communicatie naar de gemeente Tilburg.

Er zijn drie nieuwsbrieven verschenen, er wordt overlegd met de afdeling Beheer & Onderhoud i.v.m. het maaibeheer en er is overleg geweest om de Oeverzwaluwenwand duurzaam te herstellen. Er wordt actief gekeken naar vogels, vlinders, libellen, sprinkhanen. Ook zijn er twee excursies van de paddenstoelenwerkgroep geweest.

3. Natuurbescherming

Ook in 2011 was de KNNV vertegenwoordigd in het Platform Stadsnatuur, een overleg tussen gemeente en KNNV, IVN, Natuurmuseum Brabant en Van Naturen.

Er werd deelgenomen aan de Dag van de Biodiversiteit met een observatieplaats bij de Slechtvalk op de Westpoint en twee korte lezingen door Paul van Wielink over ‘Ketens in de biodiversiteit’. Ook dit jaar verscheen weer de artikelenreeks over Stadsnatuur in de Tilburgse Koerier, geschreven door Rob Vereijken.

Tenslotte de Adviescommissie Stedelijk Groen: sinds 2008 is de KNNV vertegenwoordigd in de ASG. Door bezuinigingen binnen de gemeente en hun keuze voor een andere manier van werken, is de ASG eind 2011 opgeheven. In oktober is nog een gesprek geweest met de wethouder, waarin we onze zorgen hebben geuit over de ontwikkelingen rondom de ‘Natuur in de stedelijke omgeving’. Daarnaast was er natuurlijk de klankbordgroep van de ASG, waarin verschillende KNNV- en IVN-leden samen de werkzaamheden van de ASG voorbereiden en naar aanleiding daarvan acties ondernemen.

4. Overige activiteiten

4.1 Bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2011 heeft geen wijzigingen ondergaan:

- Voorzitter: vacature
- Secretaris: Marie-Cécile van de Wiel
- Penningmeester: Leo van Zeeland
- Bestuurslid / excursiecommissie: Ben Akkermans
- Bestuurslid / verzorging @berichten: Varno Morseld

In 2011 heeft Jeffrey Raymakers op proef de bestuursvergaderingen bijgewoond.

In 2011 was er overleg met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Verder werd er tweemaal overlegd met de werkgroepcoördinatoren. Het bestuur kwam viermaal bijeen ter voorbereiding van de diverse vergaderingen en activiteiten. Daarnaast was er minstens driemaal verleg met de jubileumcommissie ter voorbereiding van het 75-jarig bestaan van de afdeling.

Dit jaar heeft kort overleg met het bestuur van de IVN-afdeling Tilburg plaatsgevonden om ondersteuning te bieden bij een geplande groencursus. Enkele KNNV-leden verzorgden de inhoud van de avond, IVN verzorgde de organisatie.

Een extra vergadering vond plaats met het bestuur van de Vereniging van Vrienden over de samenwerking in de toekomst. Natuurmuseum Brabant wil graag zelf contact gaan houden met de vrienden van NMB en de tussenliggende vereniging opheffen. Het bestuur van de Vrienden staat achter deze wens en heeft met de KNNV overlegd en gevraagd vanavond in te stemmen met een ontkoppeling.

4.2 Ledenbestand

We beëindigden 2010 met 284 (248+36) leden en 3 buurleden.

In de loop van 2011 steeg het ledenbestand met 10 leden tot 294 leden maar door het overlijden van Chris Buter, mevr. Aten en Peter Mulders, 1 wanbetalers en 5 opzeggingen in de loop van het jaar en per 31 december 2011 beëindigden we het jaar met 286 leden (250 gewone leden + 36 huisgenootleden) en 2 buurleden.

4.3. Lezingen

Er zijn dit jaar, samen met de Vrienden van Natuurmuseum Brabant, 4 lezingen georganiseerd. Deze maken deel uit van de lezingencyclus, die samen met WEGA en de NGV wordt georganiseerd en in een gezamenlijke flyer wordt aangekondigd. Het aantal belangstellenden voor de lezingen neemt nog steeds toe.

- 11 januari: Natuur op vliegbasis Gilze-Rijen door Henk Heijmans e.a., 70 personen
- 8 maart: Zoogdieren in Nederland door Annemarie van Diepenbeek, 75 personen
- 12 april: Water in de tuin door Max Niessen, 30 personen
- 13 september: Hazen en Konijnen door Jasja Dekker, 35 personen

4.4 Promotie

Om de openbare excursies beter onder de aandacht van belangstellenden te brengen, worden persberichten verstuurd. Deze worden redelijk opgenomen

De vroege vogelexcursie trok 22 belangstellenden, bij de Westpoint kwamen 65 mensen naar de Slechtvalk kijken, de paddenstoelenexcursie in de Oude Warande had 60 deelnemers en de vogeltrekdag werd door 20 mensen bezocht.

Bij de vogeltrektelling werd achteraf een leuk artikel geplaatst in het Brabants Dagblad. Ook bij de presentatie van het verslag van het mossenonderzoek op Fort Crèvecoeur en Zorgpark Voorburg was de pers aanwezig.

4.4. Externe contacten

Meerdere bestuursleden hebben dit jaar de vergaderingen van de gewestelijke commissie Zuid bezocht. De vergaderingen van de Beleidsraad konden dit jaar niet bezocht worden door de secretaris. Bestuurslid Varno Morseld was aanwezig op de Vertegenwoordigende Vergadering in april.

De website functioneert na 5 jaar nog steeds heel redelijk en wordt goed bezocht:

Tenslotte staat de KNNV-afdeling Tilburg vermeld in de telefoongids en in alle gemeentegidsen van Midden-Brabant.

4.5. Leesmap

Dit jaar werd 2 keer een leesmap samengesteld. Deze werd door 12 leden gelezen. Opgemerkt moet worden dat de leesmap niet veel afdelingsbladen meer bevat. Er wordt steeds meer overgegaan op digitale nieuwsbrieven. Overwogen wordt de leesmap op te heffen.

4.6. De Oude Ley

De 33ste jaargang telde 104 pagina's. Ons afdelingsblad verscheen vier keer.

Naast de vaste rubrieken werd dit jaar een bijdrage geleverd door Theo Peeters, Guido Stooker, Jan van der Straaten, Ad Kolen en Goos Zwanikken.

Dit was het jaarverslag over het jaar 2011.

Dank aan alle leden, die hun steentje hebben bijgedragen aan de activiteiten van onze afdeling.

 

Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering, 31 januari 2012.

Deel deze pagina