JAARVERSLAG KNNV-AFDELING TILBURG 2014
 
De KNNV-afdeling Tilburg is een grote, actieve vereniging. Hierdoor komt er ruimte voor nieuwe ideeën en activiteiten, passend binnen de drie doelstellingen van de KNNV. In dit jaarverslag krijgt u een overzicht.
 
1. Natuurbeleving.
Er zijn dit jaar veel activiteiten georganiseerd. Alle excursies werden d.m.v. een e-mailbericht extra onder de aandacht van de leden gebracht. Een uitgebreid overzicht wordt tijdens deze vergadering toegelicht. 
 
2. Natuurstudie.
De afdeling Tilburg heeft inmiddels 12 werkgroepen. Dit jaar werd de zoogdierwerkgroep opgericht.   
Het aantal actieve leden per werkgroep varieert van 1 tot 34 leden. De uitgebreide jaarverslagen per werkgroep liggen hier ter inzage en staan al op de website. Een overzicht:
Dongevallei
Na het soortenweekend in 2013 zijn dit jaar enkele kleinere onderzoeken van start gegaan. De geplaatste wand voor de Oeverzwaluw werd in 2014 eindelijk in gebruik genomen door 66 Oeverzwaluwpaartjes. Een mooi succes! Van de geplaatste IJsvogelwandjes kon dat nog niet worden vastgesteld. Van het onderzoek in de Dongevallei verschijnt jaarlijks een onderzoeksverslag.   
Insecten:
De werkgroep komt wekelijks bijeen en bestaat inmiddels uit 16 leden. Er wordt gestaag verder gewerkt aan verzameld materiaal uit de Kaaistoep, dat na determinatie wederom nieuwe soorten oplevert voor zowel de Kaaistoep als de collectie van Natuurmuseum Brabant. Ook wordt er op Vliegbasis Gilze-Rijen en in twee volkstuinen onderzoek gedaan naar insecten.
Kaaistoep: 
In 2014 is het onderzoek met volle energie doorgegaan. In april verschijnt alweer het 20ste  onderzoeksverslag met daarin verschillende nieuwe waarnemingen.
Korstmossen:
Begin dit jaar werd door 14 belangstellenden deelgenomen aan de korstmossen-doe-dag. Met het materiaal van het onderzoek in de Kaaistoep en vliegbasis Gilze-Rijen is de collectie van Natuurmuseum Brabant verder uitgebreid.
Mossen:
De mossenwerkgroep telt 6 leden en is in 2014 verder gegaan met het inventariseren van witte uurhokken in de omgeving van Den Bosch. Eind 2014 is besloten de Regte Heide en omgeving te gaan inventariseren.    
Natuurfotografie
Deze werkgroep telt inmiddels 14 enthousiaste fotograven. De vaardigheden van de leden gaan nu al met sprongen vooruit. De gezamenlijke dinsdagavonden worden als nuttig en gezellig ervaren. 
Paddenstoelen:
De paddenstoelenwerkgroep met 24 leden startte al vroeg in het seizoen: augustus was erg nat, waardoor de paddenstoelenflora vroeg op gang kwam. Helaas, september was erg droog. Toch werd 2014 een bijzonder paddenstoelenjaar. Zelfs tijdens de laatste excursies werden nog veel waarnemingen gedaan. 
Plaggroep:
In 2014 is de plaggroep 10 keer actief geweest op de Regte Heide. Er is o.a. 1000 m2 geplagd en gemaaid, sloten geschoond, bekalkt en ondersteuning verleend aan onderzoek naar Dansmuggen en het Gentiaanblauwtje. Ook werd meegewerkt aan De Natuurwerkdag, die met 80 deelnemers succesvol verliep. 
Planten (2):
De plantenwerkgroep locatie Tilburg telt 12 leden. Dit jaar wisselde het coördinatorschap van Jeffrey Raymakers naar Sylvana Harmsen. Naast het vergaren van plantenkennis, is gestart met een samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Biologie.   
In Den Bosch zijn nog enkele leden ‘s middags actief met planten.  
Stadsnatuur:
In 2013 zijn door de werkgroep Stadsnatuur wederom geen activiteiten ontplooid. 
Vogels:
De vogelwerkgroep telt 34 leden en heeft verschillende langlopende inventarisatie- activiteiten: tellingen in de Kaaistoep, Dongevallei, Noorderbos en Leypark. Daarnaast zijn meerdere leden actief in het Meetnet Urbane Soorten, worden gegevens verzameld voor de Vogelatlas van Sovon en werden twee vogelcursussen verzorgd. 
Voor de onderlinge communicatie werd weer zeer regelmatig Ut Tèèrpötje uitgegeven.
Zoogdieren:
Deze werkgroep bestaat sinds 6 maanden en heeft 4 leden. De eerste gezamenlijke activiteit was het uitpluizen van braakballen, waarbij belangstellenden welkom waren. Meerdere leden hadden zich hiervoor aangemeld. 
 
3. Cursussen.
In samenwerking met IVN-afdeling Tilburg is dit jaar gestart met het geven van cursussen, zowel voor beginners als gevorderden. 
Er zijn twee vogelcursussen, een plantencursus en een cursus muurplanten georganiseerd. We kunnen zeker vaststellen dat er behoefte is aan deze vorm van kennisoverdracht: veel enthousiaste deelnemers, waarvan er ook meerdere lid zijn geworden van de KNNV. Het is daarmee ook een mooie manier om mensen enthousiast te krijgen voor onze vereniging.   
 
4. Natuurbescherming.
Dit jaar werd de artikelenreeks over Stadsnatuur in de Tilburgse Koerier, geschreven door Rob Vereijken, voortgezet.
Ook werd weer deelgenomen aan de Natuurmarkt in de Piushaven.  
Tenslotte wordt de ontwikkeling van het Stadsbos in de gemeente Tilburg nauwlettend in de gaten gehouden.   
 
5. Overige activiteiten
5.1 Bestuur
Bij de algemene ledenvergadering werd Anneke Bruijnzeels benoemd in het bestuur. Zij volgde Ben Akkermans op, die vele jaren de activiteiten organiseerde. Met een etentje bij de Rooi Pannen is echt afscheid van hem genomen. 
Verder bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. 
Het bestuur heeft in 2014 het initiatief genomen voor de opdracht bij St. Lucas, contact gelegd met Fontys,  het soortenweekend 2015 opgestart en maakt deel uit van de overkoepelende cursuswerkgroep KNNV en IVN.
Voorzitter: vacature.
Secretaris: Marie-Cécile van de Wiel
Penningmeester: Johan Wolfs
Bestuurslid / excursiecommissie: Anneke Bruijnzeels
Bestuurslid / verzorging @berichten: Varno Morseld
Bestuurslid / verzorging website en social media: Jeffrey Raymakers. 
 
In 2014 was er overleg met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Verder werd er tweemaal overlegd met de werkgroepcoördinatoren. Het bestuur kwam 6x bijeen.  
 
5.2 Ledenbestand.
We beëindigden 2013 met 302 (264 + 38) leden, 3 buurleden en 1 donateur.
In de loop van 2014 steeg het ledenbestand met 30 leden tot 332 leden maar door het overlijden van Henk Kuiper, Jan Bervaes en Ronald Buskens, de verhuizing van Joachim van der Valk en 16 opzeggingen aan het einde van het jaar beëindigden we het jaar met 312 leden (273 gewone leden + 39 huisgenootleden) , 3 buurleden en 2 donateurs. 
 
Een overzicht van de mutaties:
  01-01-2014 +/- 31-12-2014
Gewone leden  264 +23/-14 273
Huisgenootleden 38 +5/-4 39
Buurleden 4 +2 3+2+1
 
5.3. Lezingen.
Dit jaar is, samen met Natuurmuseum Brabant, 1 lezing georganiseerd. Deze maakte deel uit van de lezingencyclus, die samen met WEGA en de NGV wordt georganiseerd en in een gezamenlijke flyer wordt aangekondigd.     
 
Een overzicht: 
11 maart De moderne mammoetjager Dick Mol 55 personen
 
5.4 Promotie.
De nieuwe website is inmiddels goed ingericht. Helaas is nog niet zichtbaar voor afdelingen hoe vaak de website wordt bezocht. 
Daarnaast komen er steeds meer volgers op Twitter en Facebook.
Dit jaar is ook bij MBO St. Lucas uit Boxtel gevraagd mee te denken over een nieuwe promotiestand. 
 
5.4. Externe contacten.
Meerdere bestuursleden hebben dit jaar de vergaderingen van de gewestelijke commissie Zuid bezocht. De vergaderingen van de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering werden bezocht door bestuurslid Varno Morseld. 
De secretaris was aanwezig bij de vergaderingen van het Gewest Zuid en het Platform Biodiversiteit. 
 
5.5. De Oude Ley.
De 36ste jaargang telde 124 pagina's. Ons afdelingsblad verscheen vier keer.
Naast de vaste rubrieken werd dit jaar een bijdrage geleverd door Ben Akkermans (3x),  Ad Kolen (2x), Theo Peeters, Berry Staps, Guido Stooker (2x), Frans Stoop, Huub Claessen, Elly Poppe, Jan van den Langenberg, Ad Mol en Tineke Cramer.  
 
Dit was het jaarverslag over het jaar 2014: een verslag van de activiteiten die in verenigingsverband zijn ontplooid. Dank aan alle leden die met enthousiasme en verwondering voor natuurbeleving en natuurstudie hun steentje hebben bijgedragen of hebben deelgenomen aan de activiteiten van onze afdeling. 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering, 27 januari 2015.
 
Marie-Cécile van de Wiel, secretaris.

Deel deze pagina