JAARVERSLAG KNNV-AFDELING TILBURG 2015
 
De KNNV-afdeling Tilburg is een grote, actieve vereniging. Nieuwe ideeën en activiteiten, passend binnen de drie doelstellingen van de KNNV, krijgen steeds beter vorm en inhoud.
In dit jaarverslag krijgt u een overzicht.
 
1. Natuurbeleving.
Excursies: (Ben)
Moerenburg Natuurweekend: (Rob)
Samenwerking met Fontys: (Jeffrey)
Vaartochten Piushaven: (Ben)
 
2. Natuurstudie.
De afdeling Tilburg heeft inmiddels 13 werkgroepen. Dit jaar werd in september de werkgroep Geologie en Landschap opgericht.   
Het aantal actieve leden per werkgroep varieert van 3 tot 34 leden. De uitgebreide jaarverslagen per werkgroep staan op de website. Nu vertelt iedere werkgroep over de activiteiten in 2015: 
 
Dongevallei: jaarverslag ontvangen (Guido)
Geologie en Landschap: jaarverslag ontvangen (Joost)
Insecten: jaarverslag ontvangen (Theo)
Kaaistoep: (Ron)
Korstmossen: jaarverslag ontvangen (Bart)
Mossen: jaarverslag ontvangen (Maarten niet aanwezig)
Natuurfotografie: jaarverslag ontvangen (Marcelle)
Paddenstoelen: jaarverslag ontvangen (Ger)
Plaggroep: jaarverslag ontvangen (Berry)
Planten: jaarverslag ontvangen (Loes)
Stadsnatuur: (Rob)
Vogels: (Ad)
Zoogdieren: (Bas)
 
3. Cursussen.
Het organiseren en geven van cursussen is een activiteit, die we organiseren in samenwerking met IVN-afdeling Tilburg. Dit jaar is een basiscursus paddenstoelen georganiseerd en begeleid door de leden van de paddenstoelenwerkgroep.  (Ger)
Er waren 28 deelnemers, 13 leden en 15 niet-leden.  
 
4. Natuurbescherming.
Dit jaar werd de artikelenreeks over Stadsnatuur in de Tilburgse Koerier, geschreven door Rob Vereijken, voortgezet.
Ook werd weer deelgenomen aan de Natuurmarkt in de Piushaven.  
Daarnaast zijn 3 leden op kennismakingsbezoek geweest bij wethouder Mario Jacobs. Hieruit is de organisatie van de kennismakingsavond Groen013 voortgekomen, waarbij alle bekende groene organisaties aanwezig waren. Doel van deze bijeenkomsten is samen met de gemeente plannen voor de toekomst te bespreken.
 
5. Overige activiteiten
5.1 Bestuur
De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd. 
Voorzitter: vacature.
Secretaris: Marie-Cécile van de Wiel
Penningmeester: Johan Wolfs
Bestuurslid / excursiecommissie: Anneke Bruijnzeels
Bestuurslid / verzorging @berichten: Varno Morseld
Bestuurslid / verzorging website en social media: Jeffrey Raymakers. 
 
In 2015 was er overleg met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Verder werd er tweemaal overlegd met de werkgroepcoördinatoren. Het bestuur kwam 6x bijeen ter voorbereiding van de activiteiten. Tenslotte werd 2x overlegd met de IVN-afd. Tilburg over de mogelijke samenwerking in de toekomst .  
 
5.2 Ledenbestand.
We beëindigden 2014 met 312 (273 + 39) leden, 3 buurleden, 2 donateurs en één abonnement. 
In de loop van 2015 steeg het ledenbestand met 71 leden tot 383 leden maar door overlijden en verhuizing, 2 wanbetalers, en 14 opzeggingen aan het einde van het jaar beëindigden we het jaar met 362 leden (320 gewone leden + 42 huisgenootleden) , 4 buurleden, 2 donateurs en 1 abonnement. 
De toename komt naast de aanmelding van nieuwe leden, vooral door de grootte van de nieuw opgerichte werkgroep Geologie en Landschap en de deelnemers via de paddenstoelencursus: de niet-leden ontvangen een kennismakingslidmaatschap voor één jaar.
 
Een overzicht van de mutaties:
  01-01-2015 +/-
31-12-2015
Gewone leden 273 +64/-17 320
Huisgenootleden 39 +7/-4 42
Buurleden 6 +1 4+2+1
 
5.3. Lezingen.
Dit jaar zijn, samen met Natuurmuseum Brabant, 4 lezing georganiseerd. Deze maakte deel uit van de lezingencyclus, die samen met WEGA worden georganiseerd en in een gezamenlijke flyer worden aangekondigd.     
 
Een overzicht: 
10 februari Roofvogels in Nederland Henk Sierdsema 150 personen
10 maart De Wolf terug in Nederland Erwin van Maanen 120 personen
13 oktober Hoe wild wilt u het hebben? Matthijs Schouten 70 personen
8 december Brabantse breuken Patrick Kiden 95 personen
 
5.4 Promotie.
Promotie gaat vooral via de website, facebook en twitter. 
Daarnaast wordt ook het gewone persbericht nog verstuurd en worden ook de activiteiten van de werkgroepen door de pers opgepikt. Voor verschillende activiteiten kon de promotie meeliften op reeds bestaande mogelijkheden. De stille getuigen kunt u in de jaarmap 2015 inzien.
 
5.4. Externe contacten.
Meerdere bestuursleden hebben dit jaar de vergaderingen van de gewestelijke commissie Zuid bezocht. De vergaderingen van de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering werden bezocht door bestuurslid Jeffrey Raymakers. 
De secretaris was aanwezig bij de vergaderingen van het Gewest Zuid en het Platform Biodiversiteit. 
 
5.5. De Oude Ley.
De 37ste jaargang telde 144 pagina's. Ons afdelingsblad verscheen vier keer.
Naast de vaste rubrieken werd dit jaar een bijdrage geleverd door Ger Bogaers (3x), Tineke Cramer, Loes van Gorp, Ad Kolen (2x), Elly Poppe, Arnold van Rijsewijk, Peter van Rooij, Berry Staps (3x), Guido Stooker (3x), Frans Stoop (2x), Joost Vermee, Paul van Wielink en Geert Willemen. 
 
Dit was het jaarverslag over het jaar 2015: een verslag van de activiteiten die in onze afdeling zijn ontplooid. Dank aan alle leden die op welke manier dan ook, hun steentje hieraan hebben bijgedragen. 
 
Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering, 26 januari 2016.
 
Marie-Cécile van de Wiel, secretaris.

 

Deel deze pagina