JAARVERSLAG 2016 KNNV-AFDELING TILBURG

De KNNV-afdeling Tilburg groeit. Nieuwe leden vinden hun weg in de afdeling. Activiteiten, passend binnen de drie doelstellingen van de KNNV, breiden zich langzaam uit. 

In dit jaarverslag wordt teruggekeken op een succesvol jaar voor onze afdeling. 
Een speciale gebeurtenis dit jaar was de feestelijke presentatie van het boek ‘Stadsnatuur’ op 11 november. Het boek is een bundeling van 120 columns, die in 12,5 jaar werden geschreven door Rob Vereijken. Alle leden hebben als cadeautje een exemplaar van het boek ontvangen. Door de aandacht in de pers zijn er ook bijna driehonderd exemplaren van verkocht. 

1. Natuurbeleving
Alle activiteiten, die georganiseerd worden voor leden en werkgroepen, hebben het aspect ‘Natuurbeleving’ in zich. 
Over de excursies wordt in het naprogramma meer verteld. 
Vaartochten Piushaven:
Voor belangstellenden zijn dit jaar, in samenwerking met de Stichting Tilburg te Water, 4 vaartochten gehouden in de Piushaven. In een twee uur durende tocht werd door de twee begeleidende leden verteld over de natuurwaarden van de haven, de kades en de oevers. 

2. Natuurstudie
De afdeling Tilburg heeft nog steeds 13 actieve werkgroepen.
Het aantal leden per werkgroep varieert van 2 tot 36 leden. De jaarverslagen per werkgroep vindt u hier.

3. Cursussen
Het organiseren en geven van cursussen is een activiteit, die we organiseren in overleg en afstemming met IVN-afdeling Tilburg. Dit jaar is een insecten- en een landschapscursus georganiseerd. 

Er waren 25 deelnemers voor de insectencursus, bij de landschapscursus waren 32 deelnemers. Daarnaast is voor de tweede keer aan 40 studenten Fontys, HAS en Helicon een determinatie-cursus planten gegeven. Hiermee hebben we de KNNV bredere bekendheid gegeven bij jongeren die de KNNV mogelijk (in de toekomst)  mag verwelkomen als lid. Een deelneemster is lid geworden van onze afdeling en heeft zich aangesloten bij de plantenwerkgroep.

4. Natuurbescherming
Dit jaar werd de artikelenreeks over Stadsnatuur in de Tilburgse Koerier, geschreven door Rob Vereijken, ook na 12,5 jaar gewoon voortgezet.
Verder werd weer deelgenomen aan de Natuurmarkt in de Piushaven. Bij de evaluatie van deze activiteit hebben we onze bedenkingen geuit: we bereiken er geen nieuwe doelgroep mee.
Dit jaar is een start gemaakt met Groen013: een samenwerking van Tilburgse groene verenigingen, die samen proberen naar een groene stedelijke omgeving te werken. Er zijn dit jaar 3 bijeenkomsten gehouden. Wethouder Mario Jacobs is hier steeds bij aanwezig. Er tekenen zich plannen af om in samenwerking met andere groene partijen, gemeente en wijkregisseurs activiteiten te ontplooien in oud-noord voor meer groen, waarbij bewoners betrokken worden. 
In 2016 is een start gemaakt met een brede inventarisatie van de muurbegroeiing in Tilburg. Drie studenten van de opleiding Toegepaste biologie van Helicon ’s-Hertogenbosch hebben de muurbegroeiing in bijna de gehele stad in kaart gebracht. Inventarisatie over meerdere jaren moet uiteindelijk leiden tot een advies aan de gemeente.

5. Overige activiteiten

5.1 Bestuur
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 januari nam Stella Wesel voor de activiteiten het stokje over van Anneke Bruijnzeels. Daarnaast nam Huub Claessen als nieuwe penningmeester de plaats in van Johan Wolfs.  

Voorzitter: vacature
Secretaris: Marie-Cécile van de Wiel
Penningmeester: Huub Claessen
Bestuurslid / excursiecommissie: Stella Wesel
Bestuurslid / verzorging @berichten: Varno Morseld
Bestuurslid / verzorging website en social media: Jeffrey Raymakers

In 2016 was er overleg met de leden tijdens de algemene ledenvergadering. Door een procedurefout i.v.m. de verhoging van de contributie werd op 20 september een extra ledenvergadering gehouden. Verder werd er tweemaal overlegd met de werkgroepcoördinatoren. Het bestuur kwam 7x bijeen ter voorbereiding van de activiteiten. Tenslotte werd 2x overlegd met de IVN-afd. Tilburg.  

5.2 Ledenbestand
We beëindigden 2015 met 362 (320 + 42) leden, 4 buurleden, 2 donateurs en één abonnement. 
In de loop van 2016 steeg het ledenbestand met 39 leden tot 401 leden maar door het overlijden van Adrie Overwater, Tejo Kromhout, Rinus van Tilbeurgh, Hetty During, Wim Hoeks, Toon de Laat en Lia van Valen en 12 opzeggingen aan het einde van het jaar beëindigden we het jaar met 381 leden (335 gewone leden + 46 huisgenootleden) , 4 buurleden, 2 donateurs en 1 abonnement. 
De toename van het aantal leden komt vooral door de insecten- en landschapscursus maar ook enkele cursisten van de Natuurgidsenopleiding, verzorgd door IVN-Tilburg, meldden zich bij de KNNV. 

Een overzicht van de mutaties:

  01-01-2016 +/- 31-12-2016
Gewone leden 320 +34/-19 335
Huisgenootleden 42 +5/-1 46
Buurleden 7 +1 8

 

5.3 Lezingen
Dit jaar zijn, samen met Natuurmuseum Brabant, 4 lezing georganiseerd. Deze maakte deel uit van de lezingencyclus, die samen met WEGA worden georganiseerd en in een gezamenlijke flyer worden aangekondigd.

12 januari: Beekherstel in Brabant - Mark Scheepens - 110 personen
9 februari: Een geologische reis door de Eiffel - Maaike van Tooren - 90 personen
11 oktober: De dieren van Jeroen Bosch - Thijs Caspers - 130 personen
13 december: Terugkeer van de ‘grote’ dieren in Brabant - Bram Houben - 75 personen

5.4 Promotie
Promotie gaat vooral via de website, facebook en twitter. Op de website wordt het excursieprogramma up-to-date gehouden en met enige regelmaat wordt een nieuws bericht geplaatst. Op Facebook bereiken de berichten op de openbare pagina vaak meer dan 100 personen met enkele uitschieters tegen de 300 bereikte personen, waaronder de berichten over een vaartocht en de presentatie van het boek over stadsnatuur. Op twitter worden we gevolgd door zo’n 142 personen, waaronder verschillende KNNV- en IVN-afdelingen, politici en natuurorganisaties als Brabants Landschap.  Bij doorgifte van bijzondere activiteiten en ontdekkingen door werkgroepen wordt hierover getwitterd en over bericht op Facebook.

Daarnaast wordt ook het gewone persbericht nog verstuurd en worden ook de activiteiten van de werkgroepen door de pers opgepikt. Voor verschillende activiteiten kon de promotie meeliften op reeds bestaande mogelijkheden. De stille getuigen kunt u in de jaarmap 2016 inzien.

5.5 Externe contacten
Meerdere bestuursleden hebben dit jaar de vergaderingen van de gewestelijke commissie Zuid bezocht. De vergaderingen van de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende Vergadering werden afwisselend bezocht door bestuursleden Varno Morseld, Jeffrey Raymakers en Marie-Cécile van de Wiel. 

De secretaris was aanwezig bij de vergaderingen van het Gewest Zuid en het Platform Biodiversiteit. Marie-Cécile van de Wiel en Jeffrey Raymakers hebben een informatieavond over de aanpassingen in het kernwinkelgebied bijgewoond. Hieruit is deelname aan het planteam door Jeffrey Raymakers namens onze afdeling uit voortgekomen. Wij denken mee over de mogelijkheden voor groen in de binnenstad. 

5.6 De Oude Ley
De 38ste jaargang telde 132 pagina's. Ons afdelingsblad verscheen vier keer.
Naast de vaste rubrieken werd dit jaar een bijdrage geleverd door Joost Vermee, Guido Stooker (5x), Ben Akkermans, Martin Soffers, Berry Staps (3x), Geert Willemen (2x), Loes van Gorp (2x), Jeffrey Raymakers, Peter Boer, Elly Poppe en Ad Mol. 
Dit jaar is ook de discussie gevoerd over de toekomst van de Oude Ley: blijft het blad op papier verschijnen of wordt gekozen voor een digitale versie. Tijdens de extra ledenvergadering van 20 september is gekozen om in 2017 de overgang naar een digitale versie voor te bereiden.

Dit was het jaarverslag over het jaar 2016: een verslag van de activiteiten die in onze afdeling zijn ontplooid. Dank aan alle leden die, op welke manier dan ook, hun steentje hieraan hebben bijgedragen. 

Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering, 31 januari 2017.

Marie-Cécile van de Wiel, secretaris.

Deel deze pagina