De Dongevallei is een ca. 60ha groot natuurgebied dat als een groenblauwe slagader door de westelijk gelegen Tilburgse nieuwbouwwijk de Reeshof slingert. Het gebied vormt via de Oude Ley / Donge de ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Riels Laag / Rechte Heide aan de zuidwestzijde van Tilburg en de Lange Rekken aan de noordwestzijde van de stad. Bij de aanleg van de Reeshof en de ‘bouwsprong’ over de Donge heen, is door de provincie Noord-Brabant en de gezamenlijke natuurbeschermingsorganisaties bedongen dat er een brede natuurontwikkelingszone langs de Donge zou worden gecreëerd. De gemeente heeft daar vooralsnog op goede wijze invulling aan gegeven. De inrichting van het gebied is ongeveer 10 jaar geleden afgerond en bestond uit het op grote schaal afgraven van de voedselrijke bovenlaag van de voormalige landbouwgronden en het herprofileren van de beekdalflanken. De Donge heeft gedeeltelijk een meanderende loop herkregen, er zijn nevengeulen, poelen en enkele ondiepe grotere plassen gegraven.

Voor het gebied zijn streefbeelden geformuleerd, die aansluiten bij een divers beekdallandschap van een Brabantse laaglandbeek. Of die doelen ook worden gehaald blijft nog ongewis; het gebied is nog steeds sterk in ontwikkeling en de flora en fauna worden sterk gedomineerd door pioniermilieus en door storingsindicatoren. Maar ook komen er vele bijzondere, zeldzame en karakteristieke soorten voor, waarvan een aantal op de Rode Lijst van bedreigde soorten zijn vermeld. Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders, die vooral worden ingezet om een fijnere vegetatiestructuur te bevorderen. De massale bosopslag kunnen ze echter niet tegengaan. Omdat behalve natuurwaarden ook landschappelijke kwaliteiten en bewonersaspecten (vrij uitzicht, beleving) een rol bij het beheer spelen, wordt de bosopslag bestreden door een jaarlijks maaibeheer. Het gebied is niet toegankelijk, behalve een deelgebied dat ligt tussen de Langedijk en de Marlestraat, waar een wandelpad met vlonder is aangelegd. Dit deelgebied staat ook ter beschikking van de vele schoolklassen die hier veldbiologie onderwezen krijgen.

 De KNNV-afdeling Tilburg doet al een aantal jaren monitoring/onderzoek naar de flora en fauna in het gebied. Ook zijn er constructieve contacten met de gemeente over het beheer. Om die reden is er het voornemen om in 2011 een Werkgroep Dongevallei op te richten. Het doel van de werkgroep zal liggen in het stimuleren en coördineren van onderzoek en de vertaling daarvan naar het beheer.

Wateraardbei (Jeffrey Raymakers)

 

     Meer informatie over het gebied en eventuele activiteiten kunt
     u verkrijgen bij de coördinator:

     Guido Stooker 
     06-12215643
     dongevallei@tilburg.knnv.nl  

     Hebt u een vraag aan de coördinator van de werkgroep?
     Vul dan HIER uw vraag en gegevens in en u krijgt zo spoedig     
     mogelijk antwoord.

 

Deel deze pagina