In februari 2011 is de werkgroep opgericht. Werkgroep is eigenlijk niet zo’n goede omschrijving. Er wordt wel gewerkt, maar nauwelijks in groepsverband. Er is ook niet echt sprake van leden. Het doel van de werkgroep is meer gelegen in het coördineren van monitoring-onderzoek in de Dongevallei en het communiceren van de onderzoeksresultaten binnen de KNNV en naar de eigenaar/beheerder en eventuele media. Er zijn dit jaar 3 Nieuwsbrieven verschenen en de verzendlijst wordt steeds groter.

Er is tweemaal overleg geweest met de afdeling Beheer&Onderhoud over het uit te voeren vegetatiebeheer. Dat heeft geleid tot wijzigingen in het beheer. Het tot dan toe gebruikelijke wintermaaien (febr./mrt.) van de graslanden en ruigten en het bestrijden van de bosopslag is gewijzigd naar maaien+afvoeren in de nazomer. Door deze verandering van beheermethode worden er veel meer voedingsstoffen uit het terrein afgevoerd en wordt de bosopslag effectiever bestreden. Wel dient extra aandacht gevraagd te worden voor het meer laten staan van kleine overhoekjes en zoomvegetaties. Op ons verzoek is ook afgesproken dat deze winterperiode enkele terreindelen zullen worden geplagd. Dit betreffen sommige oevers (behoud pioniermilieus tbv. steltlopertjes, in het bijzonder de Kleine plevier) en enkele geheel vermoste heischrale vegetaties. Ook wordt langs de Marle-plas bosopslag gekapt ten faveure van rietgroei. Het overleg met de plaatselijke beheerders verloopt in een prettige sfeer.

Dongevallei, Aalscholvers, Tilburg

Ook is er uitgebreid overleg geweest met de afdeling Beleidsontwikkeling over het duurzame herstel van de Oeverzwaluwenwand nabij het winkelcentrum ‘de Vallei’. Er is een projectbeschrijving met bouwtekeningen en begroting ingeleverd. Het initiatief van de KNNV is door de gemeente met enthousiasme begroet, maar helaas was er onvoldoende budget/prioriteit voor realisatie van het project aanwezig. We zijn daarom gestart met sponsorwerving en dat loopt voorlopig vrij positief. Aanleg van de oeverzwaluwenwand is voorzien in maart 2012.

Er is in 2011 actief gemonitored in de Dongevallei. Van deze inventarisaties is een gebundeld verslag verschenen. In dit rapport zijn verslagen opgenomen over een Huiszwaluwentelling langs de Langendijk, een inventarisatie van libellen, sprinkhanen en vlinders, een verslag van de merkwaardige verspreiding van de Dotterbloem in de Dongevallei, een samenvatting van de jaarlijkse BMP-broedvogelkartering en transecttelling, een verslag van 2 paddenstoelen-excursies en wordt het wel&wee van de avifauna op en rond de Marle-plas beschreven. Verder zijn er artikelen opgenomen over de Kleine plevier, Canadese ganzen en een oriëntatie op de waterhuishouding van het gebied.

In de Dongevallei worden elk jaar weer heel interessante waarnemingen gedaan. Uit de vogelinventarisaties blijkt dat het seizoen 2011 zeer vogelrijk was qua aantallen territoria. Er werden van 41 verschillende soorten in totaal 173 territoria vastgesteld; het hoogste aantal tot nu toe. De Krakeend kon het afgelopen jaar voor het eerst als broedvogel worden genoteerd. Ook de IJsvogel was dit jaar weer present. De Canadese ganzen nemen nog steeds toe, zowel in broedparen, als qua grootte van de bezoekende groepen door het jaar heen. Dit jaar werden er tenminste 10 bewoonde nestgangen van de Oeverzwaluw vastgesteld. Maar aan het eind van het broedseizoen stortte de wand gedeeltelijk in. Daarnaast werden nog aardige waarnemingen gedaan van Dodaars, Grote zaagbek, Krooneend, Porseleinhoen, Kwartel, Grote zilverreiger en IJsgorzen. De paddenstoelen-excursies leverden over beide dagen een totaalaantal van 61 verschillende zwammen op, waaronder vrij zeldzame soorten als Bleke borstelkrulzwam, Bleke oesterzwam, Roze stinkzwam Bleke melkzwam, Roodgrijze melkzwam, Leerachtige korstzwam en Waaiertje. In 2011 werd de Dongevallei voor het 2e jaar geïnventariseerd op libellen, sprinkhanen en vlinders. Door de grote wateroppervlakte en oeverlengte is het gebied aantrekkelijk voor libellen. Net als in 2010 werden er 24 soorten libellen aangetroffen. Daaronder ‘leuke’ soorten als Vroege glazenmaker, Weidebeekjuffer, Tengere pantserjuffer en Bruine winterjuffer. Het inventarisatierapport is aan de gemeente verstuurd en wordt opgenomen in de KNNV-bibliotheek. Het is tegen kostprijs bij de werkgroep-coördinator verkrijgbaar.

18 januari 2012,
Guido Stooker, coördinator

Deel deze pagina