Na het succesjaar 2013 waarin tijdens de 1313-soortendag door veel ‘externe’ vrijwilligers  een enorme uitbreiding aan kennis van flora en fauna van de Dongevallei werd bewerkstelligd, is er in 2014 vanzelfsprekend wat minder intensief gemonitoord. Van alle inventarisaties en onderzoek  is ook dit jaar weer een Jaarverslag Monitoring vervaardigd.

Genoemde soortendag heeft er wel voor gezorgd dat de inventarisatie naar de verschillende insectengroepen een vervolg heeft gekregen.  Zo is de nachtvlinder-monitoring geïntensiveerd. In de Dongevallei is voortaan een meetpunt van het Landelijk Nachtvlinder-Meetnet aanwezig.  Het afgelopen jaar zijn bijna 900 waarnemingen van nachtvlinders gedaan. Veel soorten waren  nog niet bekend van het natuurgebied en de betreffende km-hokken. Alle gegevens zijn opgenomen in de landelijke databank Noctua. Ook zijn er een tweetal excursies gehouden, waar in het bijzonder naar gallen en bladmineerders is gekeken. Ook dat leverde verschillende nieuwe insectensoorten voor het gebied op. Daarnaast is in 2014 een oriënterend  potvalonderzoek naar ‘bodembewonende’  ongewervelde fauna (spinnen, mieren, kevers, pissebedden, ed.) uitgevoerd. Behalve deze bodemkruipertjes zijn daarbij ook allerlei vliegen, muggen, wespachtigen en andere vliegende insecten gevangen. De inventarisatie leverde zoveel onderzoeksmateriaal op dat  de determinatie van alle beestjes nog veel tijd gaat vergen en de resultaten ervan pas in de komende jaren gepubliceerd  zullen kunnen worden.

Natuurlijk zijn de vogels ook weer intensief gemonitoord; er konden weer enkele nieuwe soorten aan de totaallijst worden toegevoegd.  Dit jaar zijnvoor het eerst ook de aan de Dongevallei grenzende Reeshofweide en het gebied rond de Tangent bij de vogelmonitoring betrokken, omdat deze gebieden eigenlijk een logisch onderdeel van de Dongevallei vormen.  Een groot succes was de bewoning van de nieuwe Oeverzwaluwenwand. Nadat de afgelopen 2 jaar geen broedgeval van deze vogels kon worden genoteerd, is er overleg geweest over de mogelijke reden daarvan. Geconstateerd werd dat de gebruikte leem achter de wand niet van de juiste samenstelling was.  Een aantal leden van de KNNV-Vogelwerkgroep  hebben daarop de nestgaten uitgeboord en van zwarte aarde voorzien. Met een broedsucces van 66 paar (ca.50% van de nestgaten werd bezet!) is de Oeverzwaluwenwand nu een waardevolle aanwinst voor de Dongevallei.  Dankzij de milde winter van 2013-2014 is de IJsvogelstand weer op peil. Er was zeker sprake van enkele territoria, maar toch kon er jammer genoeg nog niet worden vastgesteld of de aangelegde IJsvogelwandjes als broedlocatie werden gebruikt.

Op floristisch gebied is in 2014 de inventarisatie van sieralgen en amoeben (microscopisch kleine waterdiertjes) in de diverse poelen en plassen verder uitgebreid en heeft weer diverse nieuwe soorten voor het gebied aangetoond.  Voorts is het schraallandje langs de Marleplas zeer gedetailleerd op planten gekarteerd. Bij die inventarisatie zijn van elke 25m² alle voorkomende planten genoteerd, waarbij ook enkele nieuwe soorten zijn ontdekt.  Een dergelijke methode maakt het mogelijk om over bijvoorbeeld 5 jaar dit onderzoek nog eens te herhalen om de veranderingen in de vegetatie en de plantensoortensamenstelling goed te kunnen beoordelen. Ook dit jaar is weer een paddenstoelenexcursie in het gebied gehouden. Daarbij werd een in Nederland zeer zeldzame zwam aangetroffen.

Mede met geld van de KNNV en de gemeente is meetapparatuur aangeschaft om de waterkwaliteit van poelen en plassen te monitoren. Het afgelopen jaar zijn diverse wateren bemonsterd en zijn zuurtegraad, het geleidingsvermogen en het totaal aan opgeloste stoffen vastgesteld.  We hopen in de komende jaren het verband tussen het voorkomen van planten en dieren in deze wateren en de chemische parameters te kunnen verklaren.

Met de gemeente werd overleg gevoerd over het beheer en de inrichting van het gebied (oa. over de begrazing, het maaibeheer en de vernieuwing van de wandelvlonder). Ook is gesproken over de inrichtingsplannen van de gemeente mbt. de Reeshofweide.  Voorts zijn er 2 publieksexcursies gehouden en is tweemaal een Nieuwsbrief rondgestuurd.

Deel deze pagina