JAARVERSLAG WERKGROEP DONGEVALLEI 2015
 
Onderzoek en monitoring
Er is weer veel geïnventariseerd in de Dongevallei: planten, paddenstoelen, nachtvlinders, amfibieën en vogels. Door leden van de KNNV, maar ook door studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch. Daarbij zijn opnieuw veel nieuwe soorten voor het natuurgebied gevonden. De resultaten van alle inventarisaties zijn weer in een lijvig Jaarverslag gerapporteerd. De oeverzwaluwkolonie deed het ook in 2015 weer fantastisch goed. Dit in tegenstelling tot de geplaatste IJsvogelwandjes. Na onderzoek bleek dat konijnen deze kunstwandjes geheel ondergraven hadden. Er is een renovatieplan opgesteld dat in november in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Het afgelopen jaar zijn de eerste resultaten beschikbaar gekomen van het potvalonderzoek dat in 2014 in de Dongevallei is gedaan naar bodemlevende ongewervelden. Ook de uitkomsten daarvan dragen bij aan een aanzienlijke verhoging van de kennis van de biodiversiteit van het gebied. Meer dan 10 jaar monitoring door het waterschap van één monsterpunt in de Donge heeft een lijst van meer dan 250 soorten aan kleine ‘waterdiertjes’ opgeleverd. Daarom is besloten om vanaf 2016 extra aandacht aan de deze zogenaamde macrofauna in andere wateren dan de beek te gaan besteden. Er zijn behalve enkele nevengeulen, veel poelen in het gebied aanwezig met elk hun eigen kenmerken. Er is daarom een uitgebreide onderzoeksopzet gemaakt. Voor dit onderzoeksproject is subsidie aangevraagd en verkregen van de Uyttenboogaart-Eliassen-Stichting en de gemeente Tilburg. 
 
Advies en Overleg
Net als voorgaande jaren is er overleg geweest over het maaibeheer en heb ik over de begrazingsintensiteit door de Schotse Hooglanders geadviseerd. Daarnaast heeft de gemeente Tilburg enkele malen om advies gevraagd m.b.t. de inrichting en het beheer van de Dongevallei en de Reeshofweide. Er zijn ondermeer aanbevelingen gedaan over de inrichting van de Dongezone tussen de nieuwbouw in Koolhoven, voorts over nog aan te brengen beplanting langs de Saasveldstraat. Voorts is op hun verzoek het Watercrassula-probleem in de Dongevallei opnieuw geïnventariseerd. Op eigen initiatief is met succes het gewenste beheer van de ondiepe plassen langs het Wilhelminakanaal onder de aandacht gebracht: het terrein wordt voortaan tijdig gemaaid. Tenslotte is over natuurontwikkeling in de Reeshofweide en de natuurcompensatiestrook langs het kanaal westelijk van de Tangent overleg geweest en zijn ter zake schetsontwerpen bij de gemeente aangeleverd. Over beide laatste projecten heb ik een gesprek gehad en een veldexcursie gehouden met ‘natuur’-wethouder Jacobs. Tenslotte is een bijdrage geleverd aan de opstelling van de beschrijving van een ‘geocache’ in het gedeelte dat voor het publiek toegankelijk is. Er zijn veel lovende commentaren van geocachers over de onverwachte, fraaie natuur in de Dongevallei en dat dit zomaar in een stadswijk is te bewonderen. Daar zaten ook veel reacties van Reeshofbewoners bij.
 
Guido Stooker
Coördinator KNNV-werkgroep Dongevallei

Deel deze pagina