JAARVERSLAG 2016 WERKGROEP DONGEVALLEI

Vogels
Het jaar 2016 is voor de werkgroep Dongevallei noodgedwongen een rustig jaar geworden. Natuurlijk zijn de vogels weer geïnventariseerd, zowel de broedvogels als de jaarrond- en wintervogels.
De Oeverzwaluwenwand is opnieuw door KNNV-vrijwilligers onderhouden. Het broedresultaat viel dit jaar wat tegen ten opzichte van voorgaande jaren. Met het oog op het vernieuwen van de specie in de nestgaten gedurende de winterperiode is een verse voorraad zwarte aarde aangevoerd.
De renovatie van de IJsvogelwandjes in 2015 heeft het afgelopen jaar meteen succes gehad. Tenminste één wandje heeft een broedpaar geherbergd waarbij minstens 1 juveniel is waargenomen. Halverwege het broedseizoen is contact gezocht met de organisator van de veldbiologielessen ter plaatse om verstoring van de broedlocatie verder te voorkomen. In de buurt van een ander wandje is tenminste één territorium vastgesteld. Niet zeker is of de IJsvogels het kunstwandje hebben bewoond of dat ze de nabijgelegen Oeverzwaluwen-wand als zodanig hebben gebruikt.
Nieuw in het afgelopen jaar is dat enkele tientallen Canadese ganzen van een gecodeerde halsband zijn voorzien. De ringgegevens zijn opgenomen in de internationale database goose.org. Met het ringen van de ganzen kan het gedrag en de populatie-ontwikkeling van deze ‘stadsganzen’ gevolgd worden. Uit terugmeldingen blijkt dat er uitwisseling bestaat met ganzenpopulaties uit de omgeving van Eindhoven, Den Bosch en Breda. 

Insecten, andere kleine beestjes en paddenstoelen
De nachtvlinders zijn opnieuw conform het Landelijk Meetnet Nachtvlinders met de Skinnerval gemonitord. Daarbij zijn weer enkele nieuwe soorten voor de Dongevallei vastgesteld. Tijdens een eenmalige avond-inventarisatie door de Insectenwerkgroep zijn een aantal haften aan de totale soortenlijst van het gebied toegevoegd, waaronder 2 bijzondere en voor Brabant vrij zeldzame soorten.
In 2016 is een begin gemaakt met de monitoring van de macrofauna van de poelen in het gebied. Voor dit 3-jarig onderzoek is subsidie verkregen van de Uyttenbogaert-Eliassen Stichting en de gemeente Tilburg. Twee studenten van de HAS Den Bosch hebben van een aantal voorgeselecteerde poelen de libellenlarven en water- en oeverwantsen bemonsterd. Daarnaast heeft een Heliconstudent de in 2014 tijdens het potvalonderzoek verzamelde pissebedden alsnog op naam gebracht, aangevuld met eigen veldwerk. Beide studenten-onderzoeken hebben geen bijzondere waarnemingen opgeleverd, maar hebben de kennis van de biodiversiteit van de Dongevallei wel weer vergroot. Ook de traditionele paddenstoelenexcursie in  het najaar heeft weer een flink aantal nieuwe soorten voor het gebied opgeleverd.

Overleg en publiciteit
Op het gebied van beheer en beleid is weer veel samengewerkt met de gemeente Tilburg. Zo zijn er, met het oog op voortzetting van het succesvolle vegetatiebeheer, gezamenlijke veldbezoeken aan de Dongevallei gebracht met de ‘nieuwe’ aannemer/uitvoerder.
Voorts is er veel tijd en creativiteit gaan zitten in de deelname en bijdrage aan de Klankbordgroep Reeshofweide, het deelgebied waar de komende jaren behalve een beperkte bebouwing, vooral ook de afronding van de Dongevallei vorm gegeven zal worden. Behalve commentaar op het schetsontwerp is ook een PowerPoint-presentatie verzorgd van de te verwachten natuurwaarden nà inrichting. Daarnaast is op verzoek van de lokale agrariërs meegedacht over de inrichting en het beheer van het nog in te richten vogelreservaat de Lange Rekken, wat verder stroomafwaarts gelegen langs de Dongeloop.
Er zijn dit jaar geen specifieke publieksexcursies gehouden. Wegens gebrek aan belangstelling is bovendien gestopt met het samenstellen van de Nieuwsbrief. Wèl is een artikel in het wijkblad Focus op Reeshof verschenen over het ringen van de Canadese ganzen.

Guido Stooker
Coördinator KNNV-werkgroep Dongevallei

Deel deze pagina