JAARVERSLAG 2016 WERKGROEP PLAGGEN

De plaggroep heeft 16  bijeenkomsten  gehad in 2016:
10 werkdagen
1 natuurwerkdag
1 resultatendag
4 inventarisatie bijeenkomsten
Excursie met de plantenwerkgroep
Excursie met de mossenwerkgroep

De groep bestaat uit 16 deelnemers:
14  ‘uitvoerend beheerders’
3    ‘planten inventariseerders’

In totaal is er 2000 meter beheerd.
Daaronder vallen de werkzaamheden: maaien,  bomen zagen, poelen schonen, broedhopen beheer, chopperen, plaggen en inventariseren.

De werkdagen
De activiteiten op de werkdagen zijn erg afhankelijk van het weer en de jaarcyclus van flora en fauna. Als het de dag voor de werkdag heeft geregend of gesneeuwd kan dat de planning behoorlijk verstoren. Er moet ook rekening gehouden worden met knopvorming, zaadrijpheid, gevarieerde opbouw van populaties, paartijd, winter rust, enzovoort.
Het is dus elke keer weer een verrassing hoe je het terrein ‘s ochtends aantreft. En  wat je werkelijk kunt doen.

Resultatendag
We werken voornamelijk in het winterse jaardeel. Dan is alles kaal en dood. In de zomer houden we onze resultatendag. Dan bewonderen we de resultaten van de inspanning van afgelopen jaren. Familie en belangstellenden zijn dan ook welkom. Dan is het voor die mensen ook duidelijk waarom iemand het in zijn hoofd haalt om midden in de winter op de hei te gaan werken. 
Wat de resultaten betreft, we zien steeds vaker Hazelwormen.

Samenwerking met andere KNNV groepen
De mossenwerkgroep heeft het terrein grondig geïnventariseerd en vele rode lijst soorten gevonden.  We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de rode lijst soorten in stand te houden.  Omdat wij onvoldoende deskundig zijn om de bijzondere soorten te kunnen herkennen, hebben we afspraken gemaakt met de mossenwerkgroep om bij twijfel te komen adviseren.
De plantenwerkgroep heeft in het voorjaar ons terrein bezocht. Naar aanleiding van dit bezoek heeft een delegatie van de plantenwerkgroep aangeboden om de proefstukjes van ons bekalkings project meerjarig te inventariseren. Daar maken wij graag gebruik van.

De Natuurwerkdag
De Natuurwerkdag is elk jaar een bijzondere werkdag. Ook dit jaar hebben we weer zo’n 80 deelnemers mogen ontvangen op de Regte heide. Drie deelnemers aan de natuurwerkdag hebben zich aangemeld bij de plaggroep. Dat is een zeer goede aanwinst.  

ARBO verplichtingen
ARBO en verantwoordelijkheden die daaruit voortkomen worden steeds belangrijker. We nemen deel aan cursussen over ARBO, veiligheid en werk op geïsoleerde plaatsen. Daarvoor zijn protocollen gemaakt voor het geval er iets mis gaat. Hopelijk is het nooit nodig.

Berry Staps
Coördinator KNNV-werkgroep Plaggen

Deel deze pagina