Tussen Almelo en Tubbergen ligt het landgoed Schultenwolde met het Hondeven. Het terrein is particulier bezit en maakt deel uit van de erven Ledeboer. Het bestaat uit een deel eiken-beukenbos en een natte heideveld met daarin gelegen het Hondeven.kaart Hondenven

Het Hondenven is een geologisch monument: het is een pingo-ruïne. Een pingo-ruïne is een restant uit de ijstijd. In die periode bevond zich op die plaats een grondwaterbel in de grond. Door bevriezing zette deze bel uit en vormde een heuvel in het land: een pingo. Toen het klimaat warmer werd ontdooide de ijsheuvel langzaam en de modder gleed in de loop der jaren naar de rand. Uiteindelijk bleef een met water gevulde laagte over, omzoomd door een hogere zandwal. 
Een ander voorbeeld van een pingo-ruïne is het natuurgebiedje Mokkelengoor nabij IJpelo/Enter.

Rond het ven ligt een fraaie natte heidevegetatie, gevoed door  regenwater uit het ven. De KNNV uit Almelo heeft het gebied eind jaren tachtig uitgebreid geinventariseerd (zie pagina onderzoek Hondeven). In 2004 is een nieuw onderzoek gestart om de ontwikkelingen in 15 jaar te kunnen vastleggen. Het rapport is inmiddels verschenen en te vinden onder Onderzoeken.


Er komen veel soorten veenmossen voor en verder bijzonder planten als: Kleine en ronde zonnedauw, Klokjesgentiaan, Witte en bruine snavelbies, Kleine veenbes, Beenbreek, Eenarig wollegras en Heidekartelblad. 
Erg karakteristiek zijn de heidepaadjes door het gebied, waarlangs veel van deze kenmerkende planten voorkomen.

Bloeiende hei

Het gebied is een van de weinige plaatsen in Twente waar nog veel Kraaiheide te vinden is. In het rietland komen naast veenmossen ook Slangenwortel, Moerashertshooi, Sterzegge, Zompzegge, Geelgroene zegge en Wateraardbei voor.  Rond het terrein zijn natte broekbossen te vinden met Blaaszegge en Draadrus. Ook zijn er zeldzame paddestoelen aangetroffen.

Door de meststoffen uit de agrarische omgeving is het heidegebied verrijkt en vergrast door Pijpenstrootje. Inmiddels zijn er de nodige anti-verzuringsmaatregelen genomen door het plaggen van grote stukken. Op deze plagstroken komen weer veel Snavelbies en Zonnedauw voor. De weilanden in de omgeving staan op de nominatie om later als natuurgebied in beheer te worden genomen.
Uit het in 2004 gestarte onderzoek blijkt nu al dat de maatregelen vruchten hebben afgeworpen. Het zeldzame Moeraswolfsklauw is op de plagstroken verschenen en veel bijzondere planten zijn in aantal toegenomen: Beenbreek, Kleine zonnedauw, beide Snavelbiezen.

libellen determineren

 

In 2006 is opnieuw een groot stuk hei en een beetje rietland geplagd. Een heel bijzondere vondst is het Klein sterrenkroos, in Twente niet eerder gevonden. Het is na enkele jaren weer verdwenen. Op dezelfde plek is Vlottende bies, Moerashertshooi en Waterpostelein aangetroffen, deze soorten hebben zich verder uitgebreid.

In 2008 is het gehele rietland geplagd inclusief omliggende stukjes hei en broekbos. Hier is eerst een plas ontstaat, die langzamerhand dichtgroeit met riet, veenmos en andere moerasplanten.

Beenbreek

 

Deel deze pagina