zondag 5 januari 2020

Afgelopen zomer heeft de KNNV afdeling Voorne een uitgebreide zienswijze bij de gemeente Brielle ingediend over het ter visie gelegde omgevingsplan Buitengebied.
Eind december hebben B & W ons bericht dat onze visie heeft geleid tot het gedeeltelijk aanspassen van dit plan.


Gelet op ook de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarbij de PAS onverbindend is verklaard wordt een alternatieve regeling in het plan opgenomen om significant negatieve effecten van stikstofdepositie uit te kunnen sluiten. Ook wordt er op regionaal niveau een regionale energiestrategie opgesteld, waarin wordt aangegeven hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van het landschap.

B & W hebben ons uitgenodigd verder te praten over de mogelijheden om gezamenlijk natuur en landschap te verbeteren.

Deel deze pagina